محمد جواد عسکری

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
محمد جواد عسکری
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    447991xxxx
  • صادره از  بافق
  • شرکت‌ها  7
  • آگهی‌ها  10

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  10
تاریخ
متن آگهی
1399/11/28
آگهی 15663121
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی شرکت سهامی عام به شماره ثبت 54309 و شناسه ملی 10100994352
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/09/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدجوادعسکری باقرآبادی با کدملی4479918671 به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی وارد شوید به عنوان مدیر عامل و نایب رییس هیأت مدیره آقای علیرضا بهروزی زاد با کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت ایساتیس ارتباطات قندی به شناسه ملی وارد شوید به عنوان رییس هیأت مدیره آقای طاهر ابراهیم زاده با کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت شبکه سازان کیهان به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیأت مدیره آقای اکبر طاقداریان اردکان باکدملی4449621591به نمایندگی از شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیأت مدیره آقای علی حقیقت ستا با کدملی4723278850به نمایندگی شرکت توسعه و تجارت بین المللی صبا به شناسه ملی10101622414 به عنوان عضو هیأت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهد آور مالی از قبیل چکها سفته ها بروات قراردادها و اوراق بهادار و عملیات های بانکی با امضا ثابت مدیرعامل و با امضا یکی از اعضا هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری و نامه های عادی و کاری شرکت با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رییس هیأت مدیره با مهر شرکت اعتبار دارد. هیأت مدیره طبق ماده 137 اساسنامه شرکت و ماده 125 قانون تجارت موارد زیر را به مدیرعامل تفویض نمود: 1- طبق مواد 35و36 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با تفویض اختیار خود به مدیرعامل شرکت، آقای محمدجواد عسکری باقرآبادی برای طرح و دفاع از هرگونه شکایت ودعوی اعم از حقوقی، جزایی، اداری و انتظامی، نزد هر مرجع قضایی داوری،اداری، انتظامی، مالیاتی و سایر مراجع قضایی در جمهوری اسلامی ایران در دادسراها و دادگاه بدوی، تجدید نظر و دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی وغیر قضایی ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب رسیدگی در هر مرحله ای اعم از بدوی و تجدید نظر، فرجام خواهی، واخواهی و اعاده دادرسی و ورود ثالث و جلب ثالث و اعتراض ثالث، و اجرای احکام ، با حق انتخاب وکیل یا وکلای دادگستری و عزل آنان ، با تصریح به اینکه وکیل یا وکلای معینه در کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی جمهوری اسلامی ایران تمام اختیارات راجع به امر دادرسی و رسیدگی را از جمله در موارد زیر دارا خواهند بود، موافقت نمود. وکالت راجع به اعتراض به رای ، تجدید نظر ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی، وکالت در مصالحه و سازی، وکالت درادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند. وکالت در تعیین جاعل. وکالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور،وکالت در تعیین مصدق و کارشناس، وکالت در دعوی خسارت، وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا، وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث، وکالت در دعوی متقابل و دفاع در قبال آن، وکالت در ادعای اعسار، وکالت در قبول یا رد سوگند، وکالت در حق درخواست صدور برگ اجرایی وتعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی. 2- نمایندگی شرکت در برابرصاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ومراجع قضایی. 3- تدوین آیین نامه‌های داخلی شرکت. 4- تعیین ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. 5- افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نامه شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. 6- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. 7- صدور،ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. 8- انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله‌ی آن در مورد اموال منقول و غیر منقول و مرتبط با موضوع شرکت با توجه به آیین نامه معاملات شرکت . 9- استرداد و فک رهن هر سند واوراق بهادار. 10- تحصیل تسهیلات از بانکها و موسسات رسمی دارای مجوز با رعایت مقررات اساسنامه‌ی حاضر. 11- اتّخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/6/27
آگهی 15405875
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی شرکت سهامی عام به شماره ثبت 54309 و شناسه ملی 10100994352
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/05/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای محمد جواد عسکری باقرآبادی با کد ملّی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات(سهامی عام) به شماره ثبت وارد شوید شناسه ملّی10101634157 به عنوان مدیر عامل و نایب رییس عضو هیأت مدیره - آقای اکبر طاقداریان اردکان با کد ملّی وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبا نور( سهامی عام) به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملّی وارد شوید به عنوان عضو هیأت مدیره - آقای عبدالرضا دستا با کدملّی وارد شوید به نمایندگی شرکت شبکه سازان کیهان به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملّی وارد شوید به عنوان رییس هیأت مدیره -آقای علی حقیقت ستا با کد ملّی وارد شوید به نمایندگی شرکت توسعه و تجارت بین المللی صبا (سهامی خاص) به شناسه ملّی وارد شوید به عنوان عضو هیأت مدیره - آقای علیرضا بهروزی زاد با کدملّی وارد شوید به نمایندگی شرکت ایساتیس ارتباطات قندی (سهامی خاص) به شماره ثبت 8497 و شناسه ملّی وارد شوید به عنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد تعهّد آور مالی از قبیل چک ها؛ سفته ها، بروات، قرارداد ها و اوراق بهادار و عملیات های بانکی با امضا ثابت مدیرعامل و با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری و نامه های عادی و کاری شرکت با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رییس هیأت مدیره با مهر شرکت اعتبار دارد. هیأت مدیره طبق ماده 37 اساسنامه شرکت و ماده 125 قانون تجارت موارد زیر را به مدیر عامل تفویض نمود: 1- طبق مواد 35 و 36 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با تفویض اختیار خود به مدیرعامل شرکت، آقای محمد جواد عسکری باقرآبادی برای طرح و دفاع از هر گونه شکایت و دعوی اعم از حقوقی، جزایی، اداری و انتظامی، نزد هر مرجع قضایی، داوری، اداری، انتظامی، مالیاتی و سایر مراجع غیر قضایی در جمهوری اسلامی ایران در دادسراها و دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و غیر قضایی؛ حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب رسیدگی در هر مرحله ای اعم از بدوی و تجدیدنظر، فرجام خواهی ، واخواهی و اعاده دادرسی و ورود ثالث و جلب ثالث و اعتراض ثالث، و اجرای احکام؛ با حق انتخاب وکیل یا وکلای دادگستری و عزل آنان، با تصریح به اینکه وکیل یا وکلای معینه در کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی جمهوری اسلامی ایران تمام اختیارت راجع به امر دادرسی و رسیدگی را از جمله در موارد زیر دارا خواهند بود، موافقت نمود. وکالت راجع به اعتراض به رای، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی. وکالت در مصالحه و سازش. وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند. وکالت در تعیین جاعل. وکالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور. وکالت در توکیل. وکالت در تعیین مصدق و کارشناس. وکالت در دعوی خسارت. وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا. وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث. وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث. وکالت در دعوی متقابل و دفاع در قبال آن. وکالت در ادعای اعسار. وکالت در قبول یا رد سوگند. وکالت در حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی. 2- نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قضایی. 3- تدوین آیین نامه های داخلی شرکت. 4- تعیین ساختار سازمانی،شرایط استخدام ومیزان حقوق و دستمزد. 5- افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. 6- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. 7- صدور، ظهر نویسی ، قبولی ، پرداخت و و اخواست اوراق تجارتی. 8- انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله‌ی آن در مورد اموال منقول و غیر منقول ومرتبط با موضوع شرکت با توجّه به آیین نامه معاملات شرکت . 9- استرداد و فک رهن هر نوع سند و اوراق بهادار. 10- تحصیل تسهیلات از بانکها و موسسات رسمی دارای مجوز با رعایت مقرّرات اساسنامه‌ی حاضر. 11- اتّخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/7/15
آگهی 14228765
آگهی تغییرات صندوق حمایت وبازنشستگی کارکنان فولاد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۹۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 08/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید عباس هاشمی منش به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره و آقای یونس الستی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیات مدیره وآقای محمد جواد عسکری باقرآبادی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیرهتعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ970702480209846  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/5/30
آگهی 13558618
آگهی تغییرات شرکت روی مهدی اباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۶۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۲۳۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 03/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید محمد رضا قطب دزفولی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت کارون دز دشت به شناسه ملی وارد شوید بعنوان رئیس هیئت مدیره سالم چیگل به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت یونیون ریسورسز لیمیتد به شناسه ملی وارد شوید بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره مسعود فانیان به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مهندسی حفاری و اکتشاف مواد معدنی ایران به شناسه ملی وارد شوید بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره محمد جواد عسکری باقرآبادی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سنگ آهن مرکزی ایران به شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره رقیه شیرمست کوشالشاهی به شماره ملی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار وتعهدآورشرکت وهمچنین کلیه امور مربوط به بانک و امضای چکها وسایراسناد بانکی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضای نایب رئیس هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت، مجاز می‌باشد. اختیارات هیأت مدیره مندرج در بندهای 1، 4، 6، 7، 10، 13 و 15 و 12 از ماده 23 اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/9/28
آگهی 12542737
آگهی تغییرات شرکت فولاد بافق كسري شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۸۱۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۸۵۳۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا شایقی ساغند به کد ملی4449825462 و محمدشایقی ساغند به کدملی وارد شوید وعلی اکبر شایقی ساغند به کدملی4420023228و یونس الستی به کد ملی1581177402 ومحمد جواد عسکری باقر آبادی به کد ملی4479918671 به نمایندگی از شرکت سنگ آهن مرکزی ایران شناسه ملی وارد شوید به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پرسیان پاد به شناسه ملی: وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای اکبر داداش باران به کد ملی6038616438 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پ940922669436980 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/9/28
آگهی 12542740
آگهی تغییرات شرکت فولاد بافق كسري شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۸۱۲۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۸۵۳۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 14/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا شایقی ساغند به کد ملی: وارد شوید به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره و یونس الستی به کد ملی: وارد شوید به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و محمد جواد عسکری باقر آبادی به نمایندگی از شرکت سنگ آهن مرکزی ایران به کد ملی: وارد شوید به سمت نائب رئیس و عضو هیئت مدیره ومحمدشایقی ساغند به کد ملی: وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره وعلی اکبر شایقی ساغند به کد ملی: وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوارق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و نیز اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره هر کدام منفردا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پ940922401318528 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/10/10
آگهی 1747936
آگهی تغییرات شرکت روی مهدی اباد سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۲۰۶۶۱۴ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۴۸۲۳۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 09/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید رضا قطب دزفولی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت کارون دزدشت به شناسه ملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای کریستوفر ترنس جوردینسون به نمایندگی شرکت یونیون ریسورسز لیمیتد به شناسه ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره وآقای مسعود فانیان به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت مهندسی حفاری و اکتشافات مواد معدنی به شناسه ملی10102442376 بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمد جواد عسکری به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سنگ اهن مرکزی ایران به شناسه ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و خانم رقیه شیر مست کوشالشاهی به کد ملی2708633465 بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت بعد از تائید توسط دو سهامدار عمده(یونیون و کارون دز دشت) و همچنین کلیه امو مربوط به بانک و امضای چکها و سایر اسناد بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از دو عضو غیر موظف (آقای قطب یا جوردینسون) ممهور به مهر شرکت مجاز میباشد.
پ931003126335997  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/2/9
آگهی 1408272
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن مرکزی ایران سهامی خاص شماره ثبت ۴۹ و شناسه ۱۰۸۴۰۰۰۷۹۶۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 26/5/1392 که بر اساس بند 15 ـ 24 قانون بودجه سال 1391 تنظیم گردیده تغییرات و تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید.

1ـ صورت های مالی منتهی به 30/12/1391 قرائت و مورد تصویب قرار گرفت.

2ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای سال 1392 تعیین شد.

3ـ آقایان یونس الستی کد ملی 1581177402، غلامحسین رحیمیان کد ملی 4569157408، محمد جواد عسکری کد ملی 4479918671، آقای محمد علی ابوطالبی کد ملی وارد شوید و رضا تربتی کد ملی وارد شوید بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

4ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 22/10/92 آقایان یونس الستی بسمت رئیس هیئت مدیره، محمد جواد عسکری بسمت نایب رئیس و مدیر عامل و غلامحسین رحیمیان، محمد علی ابوطالبی و رضا تربتی به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند.

5ـ از سوی هیئت مدیره علاوه بر اختیارات مشخص شده در اساسنامه به استثنای مواد 2، 17، 18 به آقای محمد جواد عسکری مدیر عامل تفویض گردید.

6ـ اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضاء دو نفر که هر یک از ایشان الزاما باید عضو یکی از گروههای الف و ب بشرح ذیل باشند بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.

گروه الف: آقای محمد جواد عسکری مدیر عامل و در غیاب ایشان آقای حسین محمد میرزایی مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت و یا آقای محمد علی ابوطالبی مشاور مالی شرکت.

گروه ب: آقای رضا تربتی عضو صاحب امضاء و در غیاب ایشان آقای محمد جواد برزگری مدیر مالی و یا آقای محمد رضا میرزایی مدیر حسابداری مدیریت.

1/3ـ مکاتبات و اوراق عادی شرکت با امضاء محمد جواد عسکری مدیر عامل و در غیاب ایشان آقای حسین محمد میرزایی مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست و یا آقای محمد علی ابوطالبی مشاور مالی شرکت.

7 ـ هیئت مدیره آقای محمد جواد برزگری را بعنوان دبیر هیئت مدیره انتخاب نمود.

ش وارد شوید رئیس ثبت اسناد و املاک بافق

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/11/10
آگهی 1298763
آگهی تاسیس موسسه خیریه مهر فجر بافق شماره ثبت ۶۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۳۷۲۴۳
نظر بماده 8 آئین نامه موسسات غیر تجاری موسسه خیریه مهر فجر بافق در تاریخ 18/10/1392 شماره ثبت 67 در این اداره بثبت رسیده و خلاصه مفاد اساسنامه آن جهت اطلاع عمومی آگهی می شود.
1 ـ نام موسسه: خیریه مهر فجر بافق
2 ـ موضوع موسسه: رسیدگی و کمک به ایتام، عیادت و دلجویی از بیماران و کمک مالی، کمک به بهزیستی و جامعه معلولین، کمک به افراد بی بضاعت جهت ازدواج و بقیه بشرح در ماده 7 اساسنامه
3 ـ تابعیت: جمهوری اسلامی ایران
4 ـ مرکز اصلی موسسه: بافق، خیابان 14 معصوم (ع) فرعی 11 نبش خیابان کدپستی 8971739771
5 ـ اسامی موسسین: آقای سید جواد سلیمانی بافقی کد ملی وارد شوید آقای محمد جواد عسکری باقر آبادی کد ملی وارد شوید آقای مهدی دهقان خاوری کد ملی وارد شوید آقای غلامرضا شایقی ساغند کد ملی وارد شوید و آقای محمد عسکری شاهی کد ملی 4432136235
6 ـ تاریخ تشکیل: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
7 ـ مدیر یا مدیران و اشخاصی که در موسسه حق امضا دارند: آقایان سید جواد سلیمانی بافقی بسمت رئیس هیئت مدیره، غلامرضا شایقی ساغند بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمد عسکری شاهی بسمت مدیرعامل، محمد جواد عسکری باقر آبادی بسمت عضو و خزانه دار و مهدی دهقان خاوری بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب و کلیه اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و خزانه دار و مهر موسسه معتبر می باشد.
8 ـ دارایی موسسه: وارد شوید ریال که در اختیار مدیرعامل می باشد.
9 ـ آقایان حامد تشکری بافقی کد ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و علی محمد اسدی کد ملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت سه سال انتخاب شدند.
ش93438000011108906505 رئیس ثبت اسناد و املاک بافق
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/7/11
آگهی 1170020
آگهی تغییرات موسسه خیریه نیلوفر بافق شماره ثبت ۴ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۰۷۱۷
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی مورخه 10/5/1392 تغییرات و تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید.
1ـ آقایان حاج سید جواد سلیمانی کد ملی 4479722807، علی اصغر رنجبر بافقی کد ملی 4479775439، محمد جواد عسکری کد ملی 4479918671، حسین تفکری بافقی کد ملی 5619927040، عباس اعتمادی فرد کد ملی 4479734880، حبیب اله سمتی کد ملی وارد شوید و خانم طاهره سمتی کد ملی وارد شوید بسمت اعضای هیئت مدیره و آقای علی روحانی کد ملی وارد شوید بسمت عضو علی البدل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند.
2ـ آقایان قاسم توکلی بنیزی کد ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و محمد عسکرشاهی کد ملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت سه سال انتخاب شدند.
3ـ همچنین بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه 10/5/1392 آقایان حاج سید جواد سلیمانی بسمت رئیس هیئت مدیره، علی اصغر رنجبر بافقی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، حبیب اله سمتی بعنوان مدیرعامل، خانم طاهره سمتی بعنوان قائم مقام مدیرعامل و آقایان عباس اعتمادی فرد بسمت منشی هیئت مدیره، محمد جواد عسکری بسمت خزانه داری و حسین تفکری بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار و مالی از قبیل چک ها و بروات و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا خزانه داری و مهر موسسه و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء مدیرعامل و مهر موسسه معتبر می باشد.
ش93438000011108221160 رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بافق
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi