رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

آقای محمدرضا صباغیان

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
محمدرضا صباغیان
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  447975xxxx
 • صادره از  بافق
 • شرکت‌ها  4
 • آگهی‌ها  10
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
متولد 1347 در بافق
سمت(ها):
 • دبیر آموزش و پرورش

تحصیلات:
 • کارشناسی ارشد علوم سیاسی
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان یزد مرکز ابرکوه/بافق/بهاباد/خاتم/مهریز
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   4

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  10
تاریخ
متن آگهی
-
آگهی 15906972
آگهی تغییرات کانون بافق شناسی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 87 و شناسه ملی 14006614488
آگهی تغییرات کانون بافق شناسی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 87 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/03/1400 و تاییدیه به شماره وارد شوید مورخ 14/4/1400 فرمانداری بافق تصمیمات ذیل اتخاذ شد :1- اعضاء اصلی هیات مدیره عبارتند از :آقایان سیدجواد سلیمانی بافقی به کد ملی وارد شوید - محمد رضا صباغیان بافقی به کد ملی وارد شوید - داوود علیرضایی بافقی به کد ملی وارد شوید - هادی فتاحی بافقی به کد ملی وارد شوید - مهدی فتاحی بافقی به کد ملی وارد شوید برای مدت دو سال انتخاب شدند 2-خانم لیلی رنجبر بافقی کد ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/7/3
آگهی 15420739
آگهی تغییرات کانون بافق شناسی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 87 و شناسه ملی 14006614488
آگهی تغییرات کانون بافق شناسی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 87 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/04/1399 و تاییدیه به شماره 2630 مورخ 9/5/1399 فرمانداری شهرستان بافق تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مهدی فتاحی بافقی به شماره ملی وارد شوید و آقای محمدرضا صباغیان بافقی به شماره ملی وارد شوید و آقای داود علیرضایی بافقی به شماره ملی وارد شوید و یونس حیدری دهویی به کد ملی وارد شوید ومحمد علی پورفلاح به کد ملی وارد شوید بعنوان اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند 2- خانم لیلی رنجبر بافقی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/7/3
آگهی 15420742
آگهی تغییرات کانون بافق شناسی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 87 و شناسه ملی 14006614488
آگهی تغییرات کانون بافق شناسی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 87 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/04/1399 و تاییدیه به شماره 2630 مورخ 9/5/1399 فرمانداری شهرستان بافق تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای یونس حیدری دهویی به کد ملی وارد شوید بعنوان رییس هیات مدیره و خزانه دار - آقای محمدعلی پورفلاح به کد ملی4479774866 بعنوان نایب رییس هیات مدیره -آقای محمدرضا صباغیان به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیات مدیره - آقای داود علیرضایی به کدملی 4479633375بعنوان عضو اصلی هیات مدیره -آقای مهدی فتاحی به کد ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب شدند و به استناد ماده 30اساسنامه امضای کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهد آور با امضای مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رییس هیات مدیره و با مهر کانون معتبر خواهد بود"
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1400/6/3
آگهی 14933199
آگهی تغییرات خیریه و غیرانتفاعی سرای رحمت بافق موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 89 و شناسه ملی 14006944759
آگهی تغییرات خیریه و غیرانتفاعی سرای رحمت بافق به شماره ثبت 89 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/05/1398 وتاییدیه به شماره 1109 مورخ 22/8/1398 اداره کل بهزیستی استان یزد شهرستان بافق تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدجواد رحمتی بافقی کدملی وارد شوید بسمت رییس هییت مدیره - محمدرضا صباغیان بافقی کدملی 4479757422بسمت نایب رییس هییت مدیره - علیرضا رحمتی بافقی کدملی 4479649883به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره - سعید ملک زاده بافقی کدملی 4479805036به سمت قایم مقام مدیرعامل - ابوالفضل شاهپورزاده بافقی کدملی 4479765298به سمت منشی - احسان رحمتی بافقی کدملی 4479954341به سمت خزانه دار - عاطفه محمدباقری بافقی کدملی 4470005703به سمت عضو هیات مدیره انتخاب و مطابق با ماده 28 اساسنامه مکاتبات رسمی موسسه با امضای مدیرعامل آقای علیرضا رحمتی بافقی و در غیاب او رییس هییت مدیره آقای محمد جواد رحمتی بافقی و با مهر موسسه معتبر خواهد بود. ضمنا مطابق با تبصره یک ماده 20 اساسنامه تمامی اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای خزانه دار و با مهر موسسه معتبر خواهد بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1400/6/3
آگهی 14933200
آگهی تغییرات خیریه و غیرانتفاعی سرای رحمت بافق موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 89 و شناسه ملی 14006944759
آگهی تغییرات خیریه و غیرانتفاعی سرای رحمت بافق به شماره ثبت 89 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 08/05/1398 وتاییدیه به شماره 1109 مورخ 22/8/1398 اداره کل بهزیستی استان یزد شهرستان بافق تصمیمات ذیل اتخاذ شد :1-آقایان محمدجواد رحمتی بافقی کدملی وارد شوید - ابوالفضل شاهپورزاده بافقی کدملی 4479765298- احسان رحمتی بافقی کدملی 4479954341- علیرضا رحمتی بافقی کدملی 4479649883- سعید ملک زاده بافقی کدملی 4479805036- محمد رضا صباغیات بافقی کدملی وارد شوید وخانم عاطفه محمدباقری بافقی کدملی 4470005703بعنوان اعضاء اصلی هیات مدیره و آقایان مجتبی رحمتی بافقی کدملی 4479649883وحسام عباسیان بافقی کدملی4420190035 بعنوان اعضا علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند 2-آقای سید ابوالحسن شریعتی باجگانی کدملی 4591195260به سمت بازرس اصلی و آقای سید محمود میرترابی کدملی 4479916563به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند 3- روزنامه کثیرالانتشار افق کویر جهت درج اگهی های موسسه انتخاب شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/5/18
آگهی 13538543
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری خیریه و غیرانتفاعی سرای رحمت بافق درتاریخ 08/05/1396 به شماره ثبت 89 به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: جهت حمایت ازسالمندان و آموزش خانواده‌های آنها ایجاد و تاسیس مراکز توانبخشی و نگهداری روزانه و شبانه روزی جهت معلولین و سالمندان ساماندهی امور مربوط به سالمندان و معلولین (در زمینه‌های درمان، آموزش ارتقای سطح بهداشت روانی، اجتماعی، استقلال خود کفایی سالمندان و معلولین و توانبخشی سالمندان و معلولین انجام امور مربوط به واگذاری پرونده‌های توانبخشی و سالمندان ارائه کامل خدمات توانبخشی (وسایل کمک بخشی) ارائه خدمات توانبخشی در منزل به تمامی معلولین ذهنی، جسمی، روانی، و سالمندان جلب وهمیاری مشارکت‌های مادی و معنوی مردم در جهت اهداف موسسه و سازمان پس از اخذ مجوزهای لازم ضمنا ثبت موضوع فوق به منزله صدور پروانه فعالیت نمیباشد مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یزد شهرستان بافق بخش مرکزی دهستان مبارکه روستا ایستگاه بهرام گور شهرک صنعتی مبارکه جاده خروجی مبارکه بلوار مهندس دهستانی پلاک 0 طبقه همکف کدپستی وارد شوید اولین مدیران: خانم عاطفه محمدباقری بافقی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره وآقای محمد جواد رحمتی بافقی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای محمدرضا صباغیان بافقی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و احسان رحمتی بافقی به شماره ملی وارد شوید بسمت خزانه دار و ابوالفضل شاهپورزاده بافقی به شماره ملی وارد شوید بسمت منشی هیئت مدیره و اقای علیرضا رحمتی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سعید ملک زاده بافقی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل و آقای حسام عباسیان بافقی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل و آقای مجتبی رحمتی بافقی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به مدت سه سال انتخاب گردیدند ضمنا مدت تصدی مدیرعامل دوسال میباشد بازرسان موسسه: سید ابوالحسن شریعتی بشماره ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و سید محمود میرترابی بشماره ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: مکاتبات رسمی موسسه با امضای مدیرعامل آقای علیرضا رحمتی و در غیاب او رئیس هیئت مدیره آقای محمد جواد رحمتی و با مهر موسسه معتبر خواهد_بود و تمامی اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای خزانه دارو با مهر موسسه معتبر خواهد_بود. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بافق
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/12/25
آگهی 13325177
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری کانون بافق شناسی درتاریخ 07/12/1395 به شماره ثبت 87 به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: حفظ هویت بومی و تلاش برای توسعه پایدار شهرستان بافق و انجام فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یزد - شهر بافق - ادارات - بلوار بسیج - خیابان دارائی - - طبقه همکف کدپستی وارد شوید سرمایه موسسه: 5 , 000 , 000 ریال می‌باشد. اولین مدیران: آقای محمد زاده رحمانی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای داود علیرضائی بافقی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره - عضو اصلی - آقای محمدرضا صباغیان بافقی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره - عضو اصلی - آقای محمدعلی طالعی بافقی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای مهدی فتاحی بافقی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره - عضو اصلی و مدیرعامل و خزانه دار به مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب وی با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر است. - اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه خانم لیلی رنجبر بافقی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت یکسال انتخاب شدند. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بافق
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/3/8
آگهی 12770452
آگهی تغییراتخیریه علی بن ابیطالب بافق موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۴۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 10/10/1393 و تاییدیه به شماره 2/516/14/3952 پلیس امنیت عمومی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 آقای محمدرضا صباغیان بافقی کدملی وارد شوید آقای محمدفخارزاده بافقی کدملی وارد شوید آقای محسن فتوحی بافقی کدملی وارد شوید آقای کاظم فتوحی بافقی کدملی وارد شوید آقای علیرضا تقی زاده بافقی کدملی وارد شوید آقای عبدالحسین کارگران بافقی کدملی وارد شوید آقای عباس فتوحی کدملی وارد شوید خانم طاهره تشکری کدملی وارد شوید خانم سمیراء اکرمی کدملی وارد شوید بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقای سیدرضا میرحسینی کدملی وارد شوید آقای محمد دهقان قطرمی کدملی وارد شوید آقای محمد رنجبر فرزند حسین کدملی وارد شوید بعنوان اعضاء علی البدل هیات مدیره تا تاریخ 10/10/1395 انتخاب شدند 2 آقای رضا دهقانزاده کدملی وارد شوید وآقای محمد عباسی کدملی وارد شوید به سمت بازرسین اصلی و آقای محمد رنجبر فرزند ابوالحسن کدملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بافق
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/8/4
آگهی 755548
آگهی تغییرات موسسه خیریه حضرتعلی بن ابیطالب (ع) بافق به شماره ثبت ۲۸و شناسه ۱۰۴۸۴۰۰۰۴۹۰۰
به موجب مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی مورخ 19/2/91 تغییرات و تصمیمات ذیل در موسسه مذکور اتخاذ گردید:
1ـ آقایان: محمد رنجبر فرزند حسین به شماره ملی 4479629572، عبدالحسین کارگران به شماره ملی 4479761323، سیدرضا میرحسینی به شماره ملی وارد شوید و محمد دهقان قطرمی به شماره ملی وارد شوید به ترکیب هیئت امنا اضافه و در نتیجه اعضای هیئت امنا از 14 نفر به 18 نفر افزایش یافت و ماده ی 11 اساس نامه به شرح فوق اصلاح گردید.
2ـ آدرس موسسه از بافق ـ خیابان مسجد جامع، مسجد میرزاحسین به بافق، خیابان شیخ محمدتقی بافقی، نبش بلوار امام جعفرصادق (ع)، کدپستی وارد شوید انتقال یافت و در نتیجه ماده 3 اساس نامه به شرح فوق اصلاح گردید.
3ـ آقایان محمدرضا صباغیان به شماره ملی 4479757422، محمد فخارزاده به شماره ملی 4479781811، علی رضا تقی زاده به شماره ملی 4479770488، محمد رنجبر فرزند ابوالحسن به شماره ملی 4479757074، کاظم فتوحی به شماره ملی 4479636846، رضا دهقانزاده به شماره ملی وارد شوید و عباس فتوحی به شماره ملی 4479637486، به سمت اعضای اصلی و غلام رضا حیدری به شماره ملی وارد شوید واحمد محمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضای علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
4ـ آقایان محمد رنجبر فرزند حسین به شماره ملی وارد شوید و محمد دهقان به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرسان اصلی و محمد عباسی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
5ـ همچنین به موجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 21/2/91 آقایان محمدرضا صباغیان به سمت رئیس هیئت مدیره، محمد رنجبر فرزند ابوالحسن به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، محمد فخارزاده به سمت مدیرعامل، کاظم فتوحی به سمت خزانه دار، رضا دهقانزاده به سمت منشی هیئت مدیره، علی رضا تقی زاده و عباس فتوحی به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا خزانه دار و مهر موسسه و سایر نامه های اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و مهر موسسه معتبر می باشد.
ش1422245 ثبت اسناد بافق
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/8/4
آگهی 10954683
آگهی تغییرات موسسه خیریه حضرت علی بن ابیطالب (ع) بافق به شماره ثبت ۲۸و شناسه ۱۰۴۸۴۰۰۰۴۹۰۰
به موجب مجمع عمومی فوق‌العاده و مجمع عمومی عادی مورخ 19/2/91 تغییرات و تصمیمات ذیل در موسسه مذکور اتخاذ گردید:

1ـ آقایان: محمد رنجبر فرزند حسین به شماره ملی 4479629572، عبدالحسین کارگران به شماره ملی 4479761323، سیدرضا میرحسینی به شماره ملی وارد شوید و محمد دهقان‌قطرمی به شماره ملی وارد شوید به ترکیب هیئت امنا اضافه و در نتیجه اعضای هیئت امنا از 14 نفر به 18 نفر افزایش یافت و ماده‌ی 11 اساس‌نامه به شرح فوق اصلاح گردید.

2ـ آدرس موسسه از بافق ـ خیابان مسجد جامع، مسجد میرزاحسین به بافق، خیابان شیخ محمدتقی بافقی، نبش بلوار امام جعفرصادق (ع)، کدپستی وارد شوید انتقال یافت و در نتیجه ماده 3 اساس‌نامه به شرح فوق اصلاح گردید.

3ـ آقایان محمدرضا صباغیان به شماره ملی 4479757422، محمد فخارزاده به شماره ملی 4479781811، علی‌رضا تقی‌زاده به شماره ملی 4479770488، محمد رنجبر فرزند ابوالحسن به شماره ملی 4479757074، کاظم فتوحی به شماره ملی 4479636846، رضا دهقانزاده به شماره ملی وارد شوید و عباس فتوحی به شماره ملی 4479637486، به سمت اعضای اصلی و غلام‌رضا حیدری به شماره ملی وارد شوید واحمد محمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضای علی‌البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

4ـ آقایان محمد رنجبر فرزند حسین به شماره ملی وارد شوید و محمد دهقان به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرسان اصلی و محمد عباسی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

5ـ همچنین به موجب صورت‌جلسه هیئت‌مدیره مورخ 21/2/91 آقایان محمدرضا صباغیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره، محمد رنجبر فرزند ابوالحسن به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، محمد فخارزاده به سمت مدیرعامل، کاظم فتوحی به سمت خزانه‌دار، رضا دهقانزاده به سمت منشی هیئت‌مدیره، علی‌رضا تقی‌زاده و عباس فتوحی به سمت اعضای هیئت‌مدیره انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره یا خزانه‌دار و مهر موسسه و سایر نامه‌های اداری با امضای رئیس هیئت‌مدیره یا مدیرعامل و مهر موسسه معتبر می‌باشد.

ثبت اسناد بافق
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi