رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

محمدرضا تابش

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
محمدرضا تابش
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  444954xxxx
 • صادره از  اردکان
 • شرکت‌ها  5
 • آگهی‌ها  14
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
متولد اردکان
سمت(ها):
 • قائم مقام دفتر رئیس جمهوری

تحصیلات:
 • دکتری مهندسی منابع طبیعی
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان یزد مرکز اردکان
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در سال اول

نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی از استان یزد مرکز اردکان
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در سال چهارم
 • عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در سال سوم
 • عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در سال دوم
 • عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در سال اول

نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی از استان یزد مرکز اردکان
نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی از استان یزد مرکز اردکان
نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی از استان یزد مرکز اردکان

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   5

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  14
تاریخ
متن آگهی
1399/11/26
آگهی 15655319
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت 431001 و شناسه ملی 10320827923
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/08/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضای هیأت مدیره به شرح ذیل تعیین و انتخاب گردید: 1. آقای غلامرضا شافعی، به شماره ملی 1582041326، به نمایندگی از شرکت کارت ایران با شناسه ملی 10101789579، به سمت رییس هیأت مدیره. 2. آقای علیرضا اسلامی به شماره ملی وارد شوید ، به نمایندگی از شرکت گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم با شناسه ملی 10103501252، به سمت نایب رییس هیأت مدیره. 3. آقای محمدرضا تابش ، به شماره ملی 4449547871، به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خوارزمی با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره. 4. آقای کریم افشار، به شماره ملی 4370273064، به نمایندگی از شرکت پایاپای ملی با شناسه ملی 10101788578، به سمت عضو موظف هیأت مدیره ومدیرعامل 5. آقای علیرضا موسوی حسب، به شماره ملی 1861048297، به نمایندگی از شرکت تجارت گستران خوارزمی با شناسه ملی 10103290764، به سمت عضو هیأت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها و نامه های تعهدآور، با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره شرکت همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل، با امضای دو عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، ضمناً مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد گردید. اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین گردید: 1. استخدام، نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و اهداء هدایا به کارکنان شرکت در مناسبت های مختلف و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن‌ها و با رعایت آیین نامه های مصوب هییت مدیره و مقررات مربوط. 2. پیش‌بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارایه آن به هیأت‌مدیره. 3. اقدام برای افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر. 4. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. 5. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد با رعایت آیین‌نامه معاملات شرکت. 6. تقدیم درخواست و پی‌گیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علایم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آن‌ها. 7. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری. 8. عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستأجره. 9. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و به‌نام شرکت، در هر یک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و ... شرکت و نیز دفاع از شرکت و به‌نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب – با حق صلح یا بدون آن- و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا "اجراییه" و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. 10. تعیین و میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور. 11. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و ارایه آن به هیأت‌مدیره 12. تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و ارایه آن به هیأت‌مدیره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/11/26
آگهی 15655324
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت 431001 و شناسه ملی 10320827923
آگهی تغییرات شرکت توسعه برق و انرژی سپهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/06/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدرضا تابش با کدملی وارد شوید به عنوان عضو هیأت مدیره جایگزین آقای محمدصادق عزیزی به شماره ملی0042368261 به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی به شناسه ملی 10101750182برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها و نامه های تعهدآور، با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره شرکت همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل، با امضای دو عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، ضمناً مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد گردید. 3 * اختیارات مدیرعامل: 1. استخدام، نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و اهداء هدایا به کارکنان شرکت در مناسبت های مختلف و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن‌ها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آن‌ها و با رعایت آیین نامه های مصوب هییت مدیره و مقررات مربوط. 2. پیش‌بینی و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارایه آن به هیأت‌مدیره. 3. اقدام برای افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر. 4. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. 5. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد با رعایت آیین‌نامه معاملات شرکت و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ”2“ اساسنامه شرکت. 6. تقدیم درخواست و پی‌گیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علایم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آن‌ها. 7. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری. 8. عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستأجره. 9. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده، از طرف شرکت و به‌نام شرکت، در هر یک از دادگاه‌های اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و ... شرکت و نیز دفاع از شرکت و به‌نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب – با حق صلح یا بدون آن- و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا "اجراییه" و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و ... و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت. 10. تعیین و میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور. 11. تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و ارایه آن به هیأت‌مدیره 12. تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت و ارایه آن به هیأت‌مدیره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/9/24
آگهی 15545376
آگهی تغییرات خانه فرهنگ خاتمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 13158 و شناسه ملی 10100502603
آگهی تغییرات موسسه خانه فرهنگ خاتمی به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/06/1399 ومجوز شماره 183496/99مورخ8/7/99وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعیین سمت های اعضا هییت مدیره 1- آقای احمد مسجدجامعی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره 2- آقای سیدعلی خاتمی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره 3- آقای هادی خانیکی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره 4- آقای محمدرضا تابش به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره 5- آقای محمدعلی خلیلی اردکانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره تعیین شدند .آقای سیدعلی خاتمی به شماره ملی وارد شوید به مدت دو سال به عنوان مدیرعامل موسسه انتخاب گردید امضا چک ها و اسناد تعهدآور موسسه با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضا رییس هییت مدیره و یکی از اعضا همراه با مهر موسسه معتبر است. سایر مکاتبات با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر موسسه انجام می پذیرد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/8/21
آگهی 15497574
آگهی تغییرات خانه فرهنگ خاتمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 13158 و شناسه ملی 10100502603
آگهی تغییرات موسسه خانه فرهنگ خاتمی به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/06/1399 و مجوزهای شماره 183496/99 مورخ 08/07/1399 و 183501/99 مورخ 08/07/1399 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال 1398 به تصویب رسید . آقایان احمد مسجدجامعی به شماره ملی 0937608696، هادی خانیکی به شماره ملی 0919699065، سیدعلی خاتمی به شماره ملی 4449521404، محمدرضا تابش به شماره ملی وارد شوید و محمدعلی خلیلی اردکانی به شماره ملی وارد شوید برای مدت دو سال به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقایان سیدمحمدرضا خاتمی به شماره ملی وارد شوید و محمدصدوقی به شماره ملی وارد شوید به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند. آقای مجید رضا به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغر خاکسار طرقی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های موسسه انتخاب شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/7/24
آگهی 14253044
آگهی تغییرات خانه فرهنگ خاتمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۲۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 28/04/1397و مجوز شماره 327561/97 مورخ 31/06/1397 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد مسجدجامعی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره- سیدعلی خاتمی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره- هادی خانیکی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره- محمدرضا تابش به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره- محمدعلی خلیلی اردکانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضا چک ها و اسناد تعهدآور موسسه با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا همراه با مهر موسسه معتبر است. سایر مکاتبات با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر موسسه انجام می پذیرد.
پ970718794441457  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/7/3
آگهی 14222399
آگهی تغییرات خانه فرهنگ خاتمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۲۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/04/1397 و مجوز شماره 295285/97 مورخ 09/05/1397 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان احمد مسجد جامعی به شماره 0937608696، هادی خانیکی به شماره ملی وارد شوید ، سیدعلی خاتمی به شماره ملی وارد شوید ، محمدرضا تابش به شماره ملی وارد شوید و محمدعلی خلیلی اردکانی به شماره ملی 4449549449برای یک دوره دوساله به عنوان اعضا اصلی هیئت مدیره موسسه و آقایان سیدمحمدرضا خاتمی به شماره ملی وارد شوید و محمد صدوقی به شماره ملی وارد شوید به عنوان اعضا علی البدل هیئت مدیره برگزیده شدند. ترازنامه و صورت حساب های مالی منتهی به سال 1396 به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های رسمی موسسه انتخاب شد. آقای مجید رضا به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای غلامرضا موسی رمضانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 1396 انتخاب گردیدند.
پ970627178227701 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/4/19
آگهی 14091533
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری خیرین حامی دانشگاه اردکان درتاریخ 04/04/1397 به شماره ثبت 155 به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: امور خیریه مرتبط با فقر زدایی زیرساختی، ساخت و تجهیز دانشگاه و مراکز علم و فناوری کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی ربط مدت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان یزد شهرستان اردکان بخش مرکزی شهر اردکان دیلم کوچه 64 ایت الله خاتمی بلوار آیت الله خاتمی پلاک 0 طبقه همکف کدپستی وارد شوید اولین مدیران: آقای سید محمد پورهاشمی اردکانی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی نصیری طوسی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه بهجتی اردکانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و خزانه دار و آقای جلال تقوی زاده اردکانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی صحرائی اردکانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای احمد حائریان اردکانی به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره و آقای سید علی خاتمی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند اقای محمد رضا تابش بشماره ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و اقای سید اسمعیل شاکر اردکانی بشماره ملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و درغیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهرموسسه معتبرخواهد بود و نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. طبق مجوز 1417 مورخ 20/03/1397 فرمانداری اردکان ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردکان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/2/6
آگهی 13374638
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری خیریه و غیرانتفاعی تحقیقات سالمندی اردکان درتاریخ 17/01/1396 به شماره ثبت 148 به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارتقاء وضعیت اجتماعی، بهداشتی، درمانی و کیفیت زندگی سالمندان در سطح منطقه و کشور ارتقاء جایگاه و رتبه علمی پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت سالمندان اردکان بسط و گسترش تولیدات علمی تولید شده در حوزه سالمندان در سطح منطقه، ملی و بین المللی تامین هزینه طرحها و انجام تحقیقات کاربردی مورد نیاز جامعه در حوزه سالمندی حمایت از محققین ممتاز در حوزه سالمندی کمک و مشارکت در ساخت و تجهیزمرکز تحقیقات سالمندی استان یزد مستقر در اردکان ایجاد بخشهای درمانی، توانبخشی و آزمایشگاهی در مرکز تحقیقات سالمندی استان یزد مستقر در اردکان کمک‌های مالی به سالمندان بی بضاعت تامین هزینه‌های مالی ارتقای نیروی انسانی مرکز تحقیقات سالمندی استان یزد مستقر در اردکان اجرای برنامه‌های آگاهسازی وتوانمندی سازی مردم ومسئولین در حوزه سالمندی جذب کمکهای مردمی بسط، گسترش وارائه خدمات نوین علمی در حوزه سالمندان فعالیت در حوزه پیشگیری و انجام کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اردکان باغستان بلوار شهید بهشتی کوچه ((فیزیوتراپی)) پلاک 0 طبقه همکف کدپستی وارد شوید سرمایه شرکت: 50 , 000 , 000 ریال می‌باشد. اولین مدیران: آقای حمیدرضا پایدارفر به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل آقای عباس صحرایی اردکانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی آقای محمدرضا تابش به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره آقای امیرولی عضدزاده به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل آقای جلیل عفتی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی و منشی هیئت مدیره و حسین علی محمودیان به شماره ملی وارد شوید به سمت خزانه دار و عضو اصلی هیئت مدیره آقای سید محمد پور هاشمی اردکانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل آقای محسن برزگری اردکانی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره عضو اصلی آقای سید مجتبی حسینی پور اردکانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی آقای سید اسمعیل شاکر اردکانی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای هادی مقیمی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی به مدت سه سال انتخاب شدند که مدت خدمت مدیرعامل دو سال میباشد. دارندگان حق امضا: حق امضاء بر طبق ماده 20 اساسنامه به محمد رضا تابش به عنوان رئیس هیئت مدیره و محسن برزگری مدیرعامل وحسین محمودیان به عنوان خزانه دار داده شده و با امضای مدیرعامل و در غیاب او رئیس هیئت مدیره وخزانه دار با مهر موسسه معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردکان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/6/4
آگهی 12975118
آگهی تغییرات خانه فرهنگ خاتمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۲۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 02/05/1395 و 153914/95 مورخ 12/5/95 وزارت فرهنگ وارشاد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد مسجد جامعی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیأت مدیره آقای سید علی خاتمی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای هادی خانیکی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره آقای محمد رضا تابش به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو عات مدیره آقای محمد علی خلیلی اردکانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره آقای سید علی خاتمی به شماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین شدند. امضاء چک‌ها و اسناد تعهدآور موسسه با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء همراه با مهر موسسه معتبر است. سایر مکاتبات باامضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر موسسه انجام میپذیرد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/6/4
آگهی 12975121
آگهی تغییرات خانه فرهنگ خاتمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۲۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1395 ومجوز شماره 153914/95 مورخ 12/5/95 وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان احمد مسجد جامعی به شماره ملی 0937608696، هادی خانیکی به شماره ملی 0919699065، سید علی خاتمی به شماره ملی 4449521404، محمد رضاتابش به شماره ملی وارد شوید و محمد علی خلیلی اردکانی به شماره ملی وارد شوید برای یک دوره دو ساله به عنوان اعضاء اصلی هیأت مدیره موسسه و آقایان سید محمد رضا خاتمی بشماره ملی وارد شوید و محمد صدوقی بشماره ملی وارد شوید به عنوان اعضاء علی البدل هیأت مدیره برگزیده شدند. آقای مجید رضا بشماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و غلامرضا موسی رمضانی بشماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 1395 انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های موسسه انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی 94 تصویب شد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/7/6
آگهی 1626362
آگهی تغییرات موسسه خانه فرهنگ خاتمی به‌شماره‌ثبت ۱۳۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۲۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 18/04/1393 و مجوز وزارت ارشاد بشماره 66124/93/75 مورخ 04/05/93 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت حسابهای مالی مربوط به عملکرد سال 1392 مورد تصویب قرار گرفت. آقایان احمد مسجد جامعی به شماره ملی 0937608696، هادی خانیکی به شماره ملی 0919699065، سید علی خاتمی به شماره ملی 4449521404، محمد رضا تابش به شماره ملی وارد شوید و محمد علی خلیلی اردکانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان اعضاء اصلی هیأت مدیره و آقایان سید محمد رضا خاتمی بشماره ملی وارد شوید و محمد صدوقی بشماره ملی وارد شوید به عنوان اعضاء علی البدل هیأت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. ـ آقایان مجید رضا بشماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و مهدی تابش بشماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های موسسه انتخاب شد.
پ930630384334342 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/7/6
آگهی 1626363
آگهی تغییرات موسسه خانه فرهنگ خاتمی به‌شماره‌ثبت ۱۳۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۲۶۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 18/04/1393 و مجوز ارشاد بشماره 64124/93/75 مورخ 04/05/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای احمد مسجدجامعی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هیأت مدیره ـ آقای سید علی خاتمی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیأت مدیره ـ آقای هادی خانیکی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره ـ آقای محمدرضا تابش به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره ـ آقای محمد علی خلیلی اردکانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره آقای سید علی خاتمی به شماره ملی وارد شوید بعنوان مدیرعامل موسسه خانه فرهنگ انتخاب گردید. امضا، چک ها و اسناد تعهدآور موسسه با امضا، مدیرعامل و یکی از اعضا، هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضا، رییس هیأت مدیره و یکی از اعضا همراه با مهر موسسه معتبر است. سایر مکاتبات با امضا، مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر موسسه انجام میپذیرد.
پ930630179698883 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1392/9/13
آگهی 1228100
آگهی تغییرات موسسه خانه فرهنگ خاتمی ‌به‌ شماره ثبت ۱۳۱۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۲۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 14/4/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/90 به تصویب رسید.
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
آقایان سید علی خاتمی به کدملی 4449521404، محمدرضا تابش به کدملی وارد شوید و محمدعلی خلیلی اردکانی به کدملی وارد شوید و احمد مسجدجامعی به کدملی وارد شوید و هادی خانیکی به کدملی وارد شوید به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره آقایان سید محمدرضا خاتمی به کدملی وارد شوید و محمد صدوقی به کدملی وارد شوید بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
آقایان مجید رضا با کدملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و مهدی تابش با کدملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت آگهی های موسسه انتخاب گردید.
پ1726917 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/11/28
آگهی 968408
آگهی تغییرات موسسه اندیشه و احسان توحید به شماره ثبت۲۱۴۵۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۰۶۰۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 29/8/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ آقای علی غیاثی ندوشن به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد مسعودی همت آبادی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
2ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 29/8/1393 به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سیدحمید کلانتری همت آبادی به شماره ملی وارد شوید و آقای سیدیحیی موسوی بیوکی به شماره ملی وارد شوید و آقای سیدابوالفضل بیوکی به شماره ملی وارد شوید و آقای حمزه زارع زاده مهریزی به شماره ملی وارد شوید و آقای سیدمحمد حسینی همت آبادی به شماره ملی وارد شوید و آقای علی اکبر اولیاء به شماره ملی وارد شوید و آقای احمد علی نوربالاتفتی به شماره ملی وارد شوید و آقای سیداسمعیل داودی شمس به شماره ملی وارد شوید و آقای حبیب اله بیطرف به شماره ملی وارد شوید و آقای سیدعلی خاتمی به شماره ملی وارد شوید و آقای غلامعلی سفید به شماره ملی وارد شوید و آقای رضا امراللهی بیوکی به شماره ملی وارد شوید و آقای محمدرضا تابش به شماره ملی وارد شوید تا تاریخ 29/8/1393
3ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای سیدحمید کلانتری همت آبادی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدیحیی موسوی بیوکی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدابوالفضل بیوکی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمزه زارع زاده مهریزی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدمحمد حسینی همت آبادی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اکبر اولیاء به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت امنا و آقای احمد علی نوربالاتفتی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت امنا و آقای سیداسمعیل داودی شمس به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت امنا و آقای حبیب اله بیطرف به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت امنا و آقای سیدعلی خاتمی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت امنا و آقای غلامعلی سفید به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت امنا و آقای رضا امراللهی بیوکی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت امنا و آقای محمدرضا تابش به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت امنا و آقای سیدحمید کلانتری همت آبادی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل. و هیئت امنا
4ـ محل موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ آزادی ـ نبش خ شادمهر ـ ساختمان آزادی (110) ـ پ 409 ـ ط همکف ـ واحد 1 کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
5ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
در تاریخ 9/11/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پ18279000011109417198 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi