رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

آقای محمدمهدی رحمتی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
محمدمهدی رحمتی
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    443255xxxx
  • صادره از  یزد
  • شرکت‌ها  5
  • آگهی‌ها  8
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  8
تاریخ
متن آگهی
1399/6/11
آگهی 15374203
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت 89243 و شناسه ملی 10101336301
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/12/1398 و مجوز شماره 69037/122 مورخ 14/5/99 سازمان بورس و مجوز شماره 386 مورخ 17/1/99 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد مهدی رحمتی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا جم کنگان (شناسه ملی 14004772590) به سمت رییس هیات مدیره - آقای جعفر ربیعی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون (شناسه ملی 14004678984) به سمت نایب رییس هیات مدیره و مدیر عامل -آقای سید جلال میرهاشمی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی (شناسه ملی10100398212) به سمت عضو هیات مدیره - آقای امیرحمزه مالمیر به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری استان خراسان جنوبی (شناسه ملی 10360039835) به سمت عضو هیات مدیره - آقای مسعود جعفری اصطهباناتی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی (شناسه ملی 10220124165) به سمت عضو هیات مدیره انتخاب شدند حدود اختیارات مدیرعامل را مستنداً به مواد 41 و 46 اساسنامه به شرح ذیل تصویب نمود: الف- موارد مندرج در بندهای 1، 4، 5، 7، 8، 9، 10، 11، 15، 16، 21 و 22 به مدیر عامل تفویض اختیار شد. تبصره «1»: در مورد اختیارات بندهای 4 و 5 (به استثنای ساختار سازمانی) طبق مقررات به مدیرعامل تفویض گردید. تبصره «2»: در مورد اختیارات حاصل از بند «8» تا سقف 20 میلیون دلار یا معادل ریالی آن به مدیر عامل تفویض اختیار شد. تبصره «3»: در مورد اختیارات حاصل از بند «10» مقرر شد مراتب وفق آیین نامه معاملات مصوب شرکت اقدام شود. ب - هیات مدیره به استناد اختیارات نامحدود مندرج در صدر ماده 41 اساسنامه به جز اختیارات مصرح در بندهای ذیل ماده اخیرالذکر، حمایت مالی از طرح ها، پژوهش ها و همایش های مرتبط با توسعه فناوری و انتقال دانش فنی و سایر موارد مرتبط با موضوع شرکت، جهت بهره برداری شرکت های سرمایه پذیر در چارچوب بودجه مصوب سالیانه شرکت و در سقف مبلغ یک میلیارد ریال به ازای هر حمایت مالی را به مدیر عامل تفویض اختیار نمود. مدیرعامل موظف است هر شش‌ماه گزارش این بند را به هیات مدیره ارایه نماید. کلیه قراردادها، اسناد و اوراق تعهدآور شرکت تا مبلغ چهل میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و معاون مالی و سرمایه‌گذاری همراه با مهر شرکت و بالاتر از مبلغ مذکور با امضای مدیرعامل و رییس هیات مدیره و در غیاب رییس هیات مدیره با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/4/3
آگهی 15262511
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اهداف شرکت سهامی عام به شماره ثبت 263475 و شناسه ملی 10103808813
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/10/1398 و تاییدیه شماره 64365,122 مورخ 27/2/1399 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد مهدی رحمتی به شماره ملی وارد شوید به جای نصرت رحیمی به نمایندگی از موسسه صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردید اسناد و اوراق تعهدآور شرکت، چکها، بروات و سفته ها و با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود پ990331611928493  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/10/21
آگهی 15011161
آگهی تغییرات صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 35720 و شناسه ملی 14004816249
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هییت رییسه به قرار ذیل به مدت سه سال تعیین گردیدند: آقای محمد مهدی رحمتی به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو اصلی و رییس هیات رییسه آقای علی کاردر به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو اصلی آقای حمید رضا عراقی به شماره ملی 3932523997به عنوان عضو اصلی آقای فرزین مینو به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو اصلی آقای امیر حسین بحرینی به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو اصلی آقای محمد مصطفوی به شماره ملی0945285922 به عنوان عضو اصلی آقای مهدی کرباسیان به شماره ملی1286412447 به عنوان عضو اصلی آقای سید حسن موسوی به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو علی البدل خانم طاهره جعفری به شماره ملی4723661948 به عنوان عضو علی البدل پ981011570173150  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/1/15
آگهی 14524292
آگهی تغییرات شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۶۷۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۰۱۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 29/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای رضا عبادزاده سمنانی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ، آقای محمدمهدی رحمتی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت پتروشیمی بندرامام شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره . آقای محمدحسین کاکوئی نژاد به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت پتروشیمی اروند شناسه ملی وارد شوید ، به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسین رحمت به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت پتروشیمی تندگویان شناسه ملی وارد شوید ، به سمت عضو هیئت مدیره . آقای حسین پیررسول زاده به شماره ملی وارد شوید به نماندگی از شرکت پتروشیمی بوعلی سینا شناسه ملی وارد شوید ، به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره به همراه یک عضو هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اوراق و اسناد عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ضمن پایداری موارد فوق امضاء چک تا سقف 250 میلیون ریال به امضای مدیرعامل بهمراه مدیر مالی شرکت آقای محسن سعیدی نسب به شماره ملی وارد شوید با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . هیئت مدیره اختیارات مذکور در ماده 37 اساسنامه شرکت را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمودند . نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی استخدام و تعیین میزان حقوق و دستمزد کارکنان دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور ، ظهر نویسی ، قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجارتی با رعایت آئین نامه معاملات و سایر آئین نامه‌های داخلی انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماه 2 اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات با رعایت آئین نامه معاملات و سایر آئین نامه‌های داخلی اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع ، نام یا علائم تجاری و صنعتی ، کپی رایت ، سر قفلی و کلیه امتیازات متصوره اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هریک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و یا دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای ، درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( با حق صلح یا بدون آن ) ؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به ووجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی شش ماهه به حسابرس بازرس استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چهارچوب قوانین ، اساسنامه ، مقررات و آئین نامه‌های داخلی شرکت همکاری با حسابرس و بازرس برای اجرای وظایف خود . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/9/15
آگهی 14336929
آگهی تغییرات شرکت بهینه سازی مصرف سوخت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۹۲۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۶۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محسن دلاویز به شماره ملی4231645256به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره (عضو اصلی هیات مدیره) آقای محمدمهدی رحمتی به شماره ملی 4432557575به عنوان رئیس هیات مدیره (عضو اصلی هیات مدیره) آقای رضا شادرخ راد به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو هیات مدیره (عضو اصلی هیات مدیره) آقای غلامرضا ملکی به شماره ملی3930954176به عنوان عضو هیات مدیره (عضو اصلی هیات مدیره) آقای امید شاکری به شماره ملی1290362416به عنوان عضو هیات مدیره (عضو اصلی هیات مدیره) آقای داریوش رضایی به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره خانم فائزه دانشور به شماره ملی1091346941به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره
پ970910948946927 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/5/5
آگهی 13506811
آگهی تغییرات صندوق‌های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۵۷۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۱۶۲۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ 17/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد مهدی رحمتی به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضوء هیئت رئیسه بجای قدیر موحد زاده به شماره ملی وارد شوید برای بقیه مدت تصدی هیئت رئیسه انتخاب گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/11/28
آگهی 13300484
آگهی تغییرات شرکت بهینه سازی مصرف سوخت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۹۲۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۶۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد مهدی رحمتی به شماره ملی وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای علی وکیلی به شماره ملی وارد شوید به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای رضا شادرخ راد به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو اصلی آقای مصطفی لاجوردی به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو اصلی آقای جلیل جعفری بنه خلخال به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو اصلی آقای مهدی احمدخان بیگی به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو علی البدل آقای داریوش رضایی به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/12/10
آگهی 9428149
آگهی تغییرات شرکت بهینه سازی مصرف سوخت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۴۹۲۱۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۶۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/05/1393 و مجوز شماره 24749/20 مورخ 8/11/93 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد مهدی رحمتی کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره آقای نصرت الله سیفی کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره آقای ناصر ابراهیمی مقدم کدملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای سید ناصر سجادی محمد آبادی کدملی وارد شوید عضو اصلی هیئت مدیره آقای محمد جندقیان کدملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیدت مدیره آقای اکبر نعمت اللهی کدملی وارد شوید به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند .
پ931118328144327 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi