محمدرضا عارف

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
محمدرضا عارف
 • کد ملی 
  کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
  443137xxxx
 • صادره از  یزد
 • شرکت‌ها  5
 • آگهی‌ها  17
متولد 1330 در یزد
سمت(ها):
 • معاون اول رئیس جمهور
 • رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوروزیر ارتباطات و رئیس دانشگاه تهران

تحصیلات:
 • دکتری برق، مخابرات
نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از استان تهران مرکز اسلامشهر/تهران/ری/شمیرانات/پردیس
کمیسیون‌ها
 • عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در سال اول

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  17
تاریخ
متن آگهی
1399/10/10
آگهی 15551287
آگهی تغییرات انجمن رمز ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 12740 و شناسه ملی 10100490245
آگهی تغییرات موسسه انجمن رمز ایران به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 06/06/1397 و مجوز شماره وارد شوید مورخ 16/10/1397 وزارت علوم تحقیقات و فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 96 به تصویب رسید. محمدرضا عارف به شماره ملی وارد شوید - حبیب رستمی به شماره ملی وارد شوید - محسن رمضان یارندی به شماره ملی وارد شوید - محمود سلماسی زاده به شماره ملی وارد شوید - هاشم حبیبی به شماره ملی وارد شوید - ترانه اقلیدس به شماره ملی وارد شوید - عبدالرسول میرقدری به شماره ملی وارد شوید به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره، - طلا تفضلی به شماره ملی وارد شوید - احمد نجومی مرکید به شماره ملی وارد شوید به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره، - کامبیز قدس به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و علیرضا کریمی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/10/10
آگهی 15551299
آگهی تغییرات انجمن رمز ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 12740 و شناسه ملی 10100490245
آگهی تغییرات موسسه انجمن رمز ایران به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/06/1397 و مجوز شماره وارد شوید مورخ 16/10/1397 وزارت علوم تحقیقات و فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدرضا عارف به شماره ملی وارد شوید به عنوان رییس هییت مدیره - آقای حبیب رستمی به شماره ملی وارد شوید به عنوان نایب رییس - آقای محسن رمضان یارندی به شماره ملی وارد شوید به عنوان خزانه‌دار انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای آقای دکتر محمدرضا عارف ( رییس هییت مدیره ) یا آقای مهندس حبیب رستمی ( نایب رییس ) و آقای مهندس محسن رمضان یارندی ( خزانه دار ) همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای آقای دکتر محمدرضا عارف ( رییس هییت مدیره ) یا آقای مهندس حبیب رستمی ( نایب رییس ) معتبر خواهد بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/8/28
آگهی 15509641
آگهی تغییرات انجمن فرماندهی کنترل مخابرات کامپیوتر و اطلاعات ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 21817 و شناسه ملی 10103477272
آگهی تغییرات موسسه انجمن فرماندهی کنترل مخابرات کامپیوتر و اطلاعات ایران به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/09/1398 و مجوز شماره وارد شوید مورخه 16/6/99 وزارت علوم و تحقیقات فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای محمدرضا عارف کد ملی وارد شوید 2- آقای محمدرضا ولوی کد ملی وارد شوید 3- آقای مصطفی‌اصلانی‌مقدم کد ملی وارد شوید 4- آقای جعفر خلیل‌پور کد ملی وارد شوید 5- آقای علی‌جبار رشیدی کد ملی وارد شوید 6-آقای سید مجتبی حسینی‌گله‌کلایی کدملی وارد شوید 7-آقای یاسر نوروزی کد ملی وارد شوید به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره، 1- آقای مهران ترحمی کد ملی وارد شوید 2- آقای محمد باقری کد ملی وارد شوید به عنوان اعضای علی‌البدل هییت مدیره، 1- آقای عباس فارسی‌نژاد کد ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرحسین کشاورزخرامه کد ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی‌البدل. (به مدت دو سال)
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/8/28
آگهی 15509669
آگهی تغییرات انجمن فرماندهی کنترل مخابرات کامپیوتر و اطلاعات ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 21817 و شناسه ملی 10103477272
آگهی تغییرات موسسه انجمن فرماندهی کنترل مخابرات کامپیوتر و اطلاعات ایران به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/09/1398 و مجوز شماره وارد شوید مورخه 16/6/99 وزارت علوم و تحقیقات فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای محمدرضا عارف کد ملی وارد شوید به عنوان رییس هییت‌مدیره 2- آقای محمدرضا ولوی کد ملی وارد شوید به عنوان نایب‌رییس هییت‌مدیره 3- آقای مصطفی اصلانی‌مقدم کد ملی وارد شوید به عنوان خزانه‌دار انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای آقای دکتر محمدرضا عارف (رییس هییت مدیره) یا آقای دکتر محمدرضا ولوی (نایب رییس) و آقای دکتر مصطفی اصلانی‌مقدم (خزانه‌دار) همراه با مهر انجمن و نامه‌های رسمی با امضای آقای دکتر محمدرضا عارف (رییس هییت مدیره) یا آقای دکتر محمدرضا ولوی (نایب رییس) معتبر خواهد بود.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/8/13
آگهی 13676979
آگهی تغییرات انجمن رمز ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۷۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۰۲۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 07/07/1395 و تاییدیه شماره 216071/3 مورخ 1/10/1395 وزارت علوم تحقیقات و فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد رضا عارف به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره حبیب رستمی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره محسن رمضان یارندی به شماره ملی وارد شوید به سمت خزانه دار انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای محمدرضا عارف (رئیس هیئت مدیره) یا حبیب رستمی (نایب رئیس) و محسن رمضان یارندی (خزانه دار) همراه با مهر انجمن و نامه‌های رسمی با امضای محمدرضا عارف (رئیس هیئت مدیره) یا حبیب رستمی (نائب رئیس) معتبر خواهد_بود. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/3/16
آگهی 13442674
آگهی تغییرات انجمن رمز ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۷۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۰۲۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/06/1395 و به استناد مجوز شماره 216071/3 مورخ 1/10/95 وزارت علوم و تحقیقات و فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال 94 به تصویب رسیدآقای محمد رضا عارف به کدملی وارد شوید و خانم ترانه اقلیدس به کدملی وارد شوید و آقای محسن رمضان یارندی به کدملی وارد شوید وآقای بهروز ترک لادانی به کدملی وارد شوید وآقای رسول میرقدری به کدملی وارد شوید و آقای هاشم حبیبی به کدملی وارد شوید و آقای حبیب رستمی به کدملی وارد شوید به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای رضا ابراهیمی آتانی به کدملی وارد شوید و خانم هدی جنتی به کدملی وارد شوید به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره، آقای کامبیز قدس به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا کریمی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/2/13
آگهی 13339439
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری مجمع وزیران ادوار درتاریخ 17/12/1395 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: 1 شناسایی موانع توسعه کشور و ارائه راه کار در راستای رفع آنها 2 استفاده از ظرفیت‌های انسانی و مدیریتی در راستای حل مشکلات و معضلات اجتماعی و فرهنگی و مدیریتی 3 هم افزایی و هم اندیشی نخبگان مدیریتی و علمی در زمینه ارائه راه کارها برای تحقق الگوی اسلامی، ایرانی پیشرفت 4 بازشناسی ظرفیت‌ها و استعدادهای گوناگون حوزه هدف 5 ارائه مشورت‌های تخصصی در خصوص مسائل راهبردی و اساسی کشور به مراجع عالیه نظام، دستگاه‌های اجرایی دولتی و نیز بخش‌های غیردولتی و عمومی 6 شناسایی و ارزیابی مسائل و مشکلات و چالش‌های مهم کشور در حوزه‌های هدف و ارائه راه کارهای مناسب برای حل و رفع آنها 7 اظهارنظر، تحلیل و نقد منصفانه مسائل مهم ملی و منطقه‌ای و بین المللی 8 انجام مطالعات و پژوهش‌های علمی در زمینه‌های مختلف مورد نیاز دستگاه‌های هدف 9 ارائه خدمات آموزشی، مشاوره‌ای و برگزاری همایش‌های علمی، تخصصی با همکاری نهادها و موسسات داخلی و خارجی 10 تاسیس و اداره مرکز نشر به منظور کمک به ارتقاء سطح علمی و اجرایی مدیران از طریق انتشار مقالات، کتب و مطبوعات داخلی و خارجی پس از اخذ مجوز‌های لازم 11 تعامل سازنده با قوای سه گانه کشور و سایر ارکان نظام بر حسب نیاز و ضرورت 12 انجام ملاقات‌های لازم با مقامات و شخصیت‌های ملی و فراملی و اثرگذاری در تحقق اهداف اساسنامه 13 شرکت در کنفرانس‌ها و مجامع بین المللی مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران خیابان جمالزاده شمالی خیابان نصرت غربی کوچه جزایری پلاک 1 کدپستی وارد شوید سرمایه: وارد شوید ریال می‌باشد. اولین مدیران: آقای مرتضی محمدخان به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و خزانه دار آقای سیدمنصور رضوی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای غلامرضا شافعی به شماره ملی وارد شوید به سمت دبیر (مدیرعامل) و نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسین مظفر به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا عارف به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای محمد اسمعیل شوشتری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره بمدت 2 سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای دبیر و خزانه دار و در غیاب دبیر با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر مجمع معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه آقای محمد شریعتمداری به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردید. بموجب مجوز وزارت کشور بشماره وارد شوید مورخ 15/9/95 آگهی شد پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/5/5
آگهی 12918519
آگهی تغییرات انجمن فرماندهی کنترل مخابرات کامپیوتر و اطلاعات ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۱۸۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۷۲۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 15/10/1394 و نامه شماره 9868/3 مورخ 25/01/1395 وزارت علوم تحقیقات و فناوری اطلاعات تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا عارف ک. م وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای ابراهیم محمودزاده ک. م وارد شوید به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره آقای حجت اله روحی ک. م وارد شوید به عنوان خزانه دار انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهدآور و آوراق بهادار با امضای محمدرضا عارف (رئیس هیئت مدیره) یا ابراهیم محمودزاده (نایب رئیس) و حجت اله روحی خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه‌های رسمی با امضای محمدرضا عارف (رئیس هیئت مدیره) یا ابراهیم محمودزاده (نایب رئیس) معتبر خواهد_بود. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/5/5
آگهی 12918676
آگهی تغییرات انجمن فرماندهی کنترل مخابرات کامپیوتر و اطلاعات ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۱۸۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۷۲۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/10/1394 و نامه شماره 9868/3 مورخ 25/01/1395 وزارت علوم تحقیقات و فناوری اطلاعات تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا عارف ک. م وارد شوید مصطفی اصلانی مقدم ک. م وارد شوید و ابراهیم محمودزاده ک. م وارد شوید و رضا تقی پورانوری ک. م وارد شوید و حجت اله روحی ک. م وارد شوید و مجتبی رمضان زاده ک. م وارد شوید و منصور نجاتی جهرمی ک. م وارد شوید به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و مجید غیوری ثالث ک. م وارد شوید و علی ناصری ک. م وارد شوید به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. عباس فارسی نژاد ک. م وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و محمداسمعیل مولائی ک. م وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. روز نامه اطلاعات جهت درج اگهی‌های موسسه تعیین گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/11/29
آگهی 12652351
آگهی تغییراتانجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۴۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۰۹۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 06/03/1394 طی شماره مجوزی 95894/3 مورخ 24/05/1394 وزارت علوم و تحقیقات و فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا عارف به شماره ملی وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره. محمود فتوحی فیروز آباد به شماره ملی وارد شوید به عنوان نایب رئیس داود غرویان به شماره ملی وارد شوید به عنوان خزانه دار انتخاب شدند، کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای آقای محمدرضا عارف (رئیس هیئت مدیره) و داود غرویان خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه‌ها ی رسمی با امضای محمد رضا عارف (رئیس هیئت مدیره) یا محمود فتوحی (نائب رئیس) معتبر خواهد_بود پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/11/29
آگهی 12652355
آگهی تغییراتانجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۴۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۰۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 30/02/1394 طی شماره مجوزی 95894/3 مورخ 24/05/1394 وزارت علوم و تحقیقات و فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا عارف به شماره ملی وارد شوید و محمود فتوحی فیروز آباد به شماره ملی وارد شوید و داود غرویان به شماره ملی وارد شوید و گئورک قره پتیان به شماره ملی وارد شوید و مسعود رشیدی نژاد به شماره ملی وارد شوید به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و سعید مهذب ترابی به شماره ملی وارد شوید و محمد تقی بطحائی به شماره ملی وارد شوید به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. مجید بیات به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و مهندس حبیب رستمی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/5/27
آگهی 12306818
آگهی تغییرات انجمن رمز ایران به‌شماره‌ثبت ۱۲۷۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۰۲۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 12/06/1393 و مجوز شماره 30166115مورخ9/9/93وزارت علوم تحقیقات و فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه مالی سال 92 توسط بازرس ارائه و مورد تصویب مجمع عمومی انجمن قرار گرفت. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های انجمن برگزیده شد. محمد رضا عارف به شماره ملی 4431379002و محمود سلماسی زاده به شماره ملی 0047328436و محمود رضا هاشمی به شماره ملی0039414337 وبهروز ترک لادانی به شماره ملی وارد شوید وترانه اقلیدس به شماره ملی وارد شوید وجواد شیخ زادگان به شماره ملی وارد شوید و رسول جلیلی به شماره ملی وارد شوید به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره ومحمود احمدیان به شماره ملی 4322595091و عبدالرسول میرقدری به شماره ملی2539620124 به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره و محسن رمضان یارندی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی ومرتضی مهدوی به شماره ملی 0053008316عنوان بازرس علی البدل.
پ940513864668645 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/5/27
آگهی 12306842
آگهی تغییرات موسسه انجمن رمز ایران به‌شماره‌ثبت ۱۲۷۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۰۲۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 26/06/1393 و مجوز شماره 30166115مورخ9/9/93 وزارت علوم تحقیقات و فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد رضا عارف به شماره ملی وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره محمود سلماسی زاده به شماره ملی0047328436 به عنوان نایب رئیس جواد شیخ زادگان به شماره ملی1370596431 به عنوان خزانه دارتعیین گردیدند.و کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای آقای دکتر محمدرضا عارف (رئیس هیئت مدیره) یا آقای دکتر محمود سلماسی زاده (نایب رئیس) و آقای دکتر جواد شیخ زادگان خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای آقای دکتر محمدرضا عارف (رئیس هیئت مدیره) یا آقای دکتر محمود سلماسی زاده (نائب رئیس) معتبر خواهد بود.
پ940513388472259 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/9/11
آگهی 913141
آگهی تأسیس موسسه انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران
موسسه فوق در تاریخ 22/8/1391 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 22/8/1391 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
1ـ موضوع موسسه: گسترش پیشبرد و ارتقای علمی شبکهای هوشمند انرژی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های سیستمها و شبکه های هوشمند انرژی انجمن موسسه ای غیرانتفاعی است و در زمینهای علمی پژوهشی و فنی فعالیت میکند.
2ـ مدت موسسه: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.
3ـ مرکز اصلی موسسه:
1ـ3ـ استان تهران ـ شهر تهران خ آزادی جنب دانشگاه صنعتی شریف خ ولی اله صادقی پلاک 26 طبقه چهارم واحد 16 ـ کدپستی 1458835767.
4ـ سرمایه موسسه: ندارد.
5 ـ اولین مدیران موسسه:
1ـ5 ـ آقای محمدرضا عارف به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره
2ـ5 ـ آقای محمود فتوحی فیروزآبادی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
3ـ5 ـ آقای محمدصادق قاضی زاده به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره
4ـ5 ـ آقای اشکان رحیمی کیان به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره
5ـ5 ـ آقای گئورک باباملک قره پتیان به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره
6ـ5 ـ آقای سید محمدتقی بطحائی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره
7ـ5 ـ آقای سعید مهذب ترابی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل)
8ـ5 ـ آقای داود غرویان به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل)
9ـ5 ـ آقای رضا فرجی دانا به شماره ملی وارد شوید به سمت خزانه دار به مدت 3 سال انتخاب گردیدند.
6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا رئیس و خزانه دار و نامه های رسمی با امضای رئیس یا خزانه دار هر یک به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
8ـ بازرس اصلی و علی البدل:
1ـ8ـ آقای کامبیز قدسی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی
2ـ8ـ آقای حبیب رستمی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل
پ18279000011107621708 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/9/11
آگهی 9675927
آگهی تأسیس موسسه انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران
موسسه فوق در تاریخ 22/8/1391 تحت شماره وارد شوید و شناسه‌ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 22/8/1391 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود.

1ـ موضوع موسسه: گسترش پیشبرد و ارتقای علمی شبکهای هوشمند انرژی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های سیستمها و شبکه‌های هوشمند انرژی انجمن موسسه‌ای غیرانتفاعی است و در زمینهای علمی پژوهشی و فنی فعالیت میکند.

2ـ مدت موسسه: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3ـ مرکز اصلی موسسه:

1ـ3ـ استان تهران ـ شهر تهران خ آزادی جنب دانشگاه صنعتی شریف خ ولی‌اله صادقی پلاک 26 طبقه چهارم واحد 16 ـ کدپستی 1458835767.

4ـ سرمایه موسسه: ندارد.

5 ـ اولین مدیران موسسه:

1ـ5 ـ آقای محمدرضا عارف به شماره‌ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‌مدیره

2ـ5 ـ آقای محمود فتوحی‌فیروزآبادی به شماره‌ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

3ـ5 ـ آقای محمدصادق قاضی‌زاده به شماره‌ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره

4ـ5 ـ آقای اشکان رحیمی‌کیان به شماره‌ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره

5ـ5 ـ آقای گئورک باباملک‌قره‌پتیان به شماره‌ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره

6ـ5 ـ آقای سید محمدتقی بطحائی به شماره‌ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره

7ـ5 ـ آقای سعید مهذب‌ترابی به شماره‌ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل)

8ـ5 ـ آقای داود غرویان به شماره‌ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره (بعنوان عضو علی‌البدل)

9ـ5 ـ آقای رضا فرجی‌دانا به شماره‌ملی وارد شوید به سمت خزانه‌دار به مدت 3 سال انتخاب گردیدند.

6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا رئیس و خزانه‌دار و نامه‌های رسمی با امضای رئیس یا خزانه‌دار هر یک به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد.

7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

8ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

1ـ8ـ آقای کامبیز قدسی به شماره‌ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی

2ـ8ـ آقای حبیب رستمی به شماره‌ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/5/17
آگهی 10427404
آگهی تصمیمات موسسه انجمن رمز ایران به شماره ثبت ۱۲۷۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۰۲۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 24/6/89 موسسه مزبور که در تاریخ 27/10/89 واصل گردید: کامبیز قدس به ش ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و علی محمدی به ش ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای شورای اجرائی انجمن به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا عارف به ش ملی وارد شوید و بهروز ترک لادانی به ش ملی وارد شوید و محمود سلماسی زاده به ش ملی وارد شوید و جواد مهاجری به ش ملی وارد شوید و محمود گردشی به ش ملی وارد شوید و حسین حاجی ابوالحسن به ش ملی وارد شوید و محسن رمضان یارندی به ش ملی وارد شوید به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و محمود احمدیان عطاری به ش ملی وارد شوید و حبیب رستمی به ش ملی وارد شوید به سمت اعضای علی البدل. به موجب صورتجلسه شورای اجرائی مورخ 25/6/89 محمدرضا عارف به سمت رئیس شورای اجرائی و محمود سلماسی زاده به سمت نائب رئیس شورای اجرائی و محسن رمضان یارندی به سمت خزانه دار تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس شورای اجرائی یا نائب رئیس و خزانه دار همراه با مهر انجمن و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس شورای اجرایی یا نائب رئیس معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1390/7/21
آگهی 11932899
آگهی تصمیمات موسسه بنیاد آزادی ـ رشد و آبادانی ایران بشماره ثبت۱۸۴۶۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۳۱۵۸۱
طبق صورتجلسه شورای عالی بنیاد مورخ13/2/90 و هیئت‌مدیره مورخ15/2/90 شرکت مزبور که در تاریخ22/3/90 واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اسداله رازانی به ش.ملی4218889783 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و محمدرضا عارف به ش.ملی4431379002 و جمشید انصاری به ش.ملی4284149271 و سید حسن رسولی به ش.ملی0909516368 و هادی خانیکی به ش.ملی0919699065 و احمد مسجدجامعی به ش.ملی0937608696 و حسن گیوه‌چی‌مفرد به ش.ملی0940480492 به سمت اعضاء هیئت‌مدیره. حق امضاء اسناد بانکی و سایر قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و متغیر جمشید انصاری و سید حسن رسولی معتبرمیباشد. سید احمد مسجدجامعی به سمت رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi