آقای محمدرضا ساروخانی

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
محمدرضا ساروخانی
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    432193xxxx
  • صادره از  قزوین
  • شرکت‌ها  9
  • آگهی‌ها  23

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  23
تاریخ
متن آگهی
1399/5/6
آگهی 15316266
آگهی تغییرات شرکت قاسم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت 53344 و شناسه ملی 10100984757
آگهی تغییرات شرکت قاسم ایران سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/03/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حمید رضایی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت اقتصادی و خود کفایی آزادگان به شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره محمد رضا ساروخانی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صنعتی پارس مینو به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره سید مصطفی قاسمی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صنعتی مینو به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره محمدتقی قلندرکی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صادراتی پر سوییس به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره وحید هوشنگ نژاد به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت شوکو پارس به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره حسین یوسف خزرایی به شماره ملی وارد شوید ( خارج از اعضای هییت مدیره ) به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رییس هیات مدیره و در غیاب هر یک، با امضا مدیر عامل یا رییس هیات مدیره با یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است سایر مکاتبات عادی شرکت با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد هییت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود : 1- تأسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران 2- پیش بینی بودجه سالانه شرکت 3- افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر 4- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت 5- تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه شرکت 6- استخدام کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق و دستمزد، مرخصی، پاداش، ترفیع، تنبیه، معافیت و خروج از خدمت، بازنشستگی بر مبنای آیین نامه های شرکت، ساختار سازمانی و بودجه مصوب شرکت و عزل و نصب کلیه معاونین، مدیران، روسا و کارکنان. 7- اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب( با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات منتخب( با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. 8- تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارایه آن به بازرس و حسابرس 9- تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارایه صورتهای مالی 6 ماهه به بازرس و حسابرس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1399/3/8
آگهی 15224503
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها شرکت سهامی عام به شماره ثبت 228825 و شناسه ملی 10102699549
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/01/1399 و به موجب مجوز شماره 122/63504 مورخ 10/02/1399 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا ساروخانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر هشتم به عنوان رییس هیات مدیره آقای سیدعلی میلانی حسینی به شماره ملی وارد شوید به عنوان نایب رییس هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردیدند. پ990303735401450 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1398/5/13
آگهی 14713826
آگهی تغییرات شرکت بانک سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۵۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/07/1397 و مجوز شماره 127047/ 98 مورخ 18/4/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اشخاص ذیل به مدت دو سال به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند : آقای محمد رضا پیشرو به شماره ملی وارد شوید آقای قربان دانیالی به شماره ملی وارد شوید آقای محمدرضا ساروخانی به شماره ملی وارد شوید آقای غلامعباس نعمت اللهی به شماره ملی وارد شوید و آقای علیرضا تقدیری به شماره ملی وارد شوید پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/7/22
آگهی 14245922
آگهی تغییرات شرکت قاسم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 09/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ نمایندگان اشخاص حقوقی و سمت اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند ـ آقای حمیدرضایی به کد ملّی وارد شوید به نمایندگی از شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان به شناسه ملّی وارد شوید بعنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای محمدرضا ساروخانی به کد ملّی4321934974 به نمایندگی از شرکت صنعتی پارس مینو به شناسه ملّی وارد شوید بعنوان نایب رییس هیئت مدیره ـ آقای سیدمصطفی قاسمی به کدملّی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صنعتی مینو به شناسه ملّی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای مصطفی یاسائی به کدملّی وارد شوید به نمایندگی از شرکت شوکوپارس به شناسه ملّی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای کامبیز امجدی نیک به شماره ملّی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صادراتی پرسوئیس به شناسه ملّی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره آقای علی محمد وحید کریمی با کد ملّی وارد شوید بعنوان مدیرعامل خارج از اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدّت تصدی تعیین و انتخاب گردید. کلّیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر کدام با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد
پ970714237226468 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/5/20
آگهی 14147922
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 27/09/1396 و مجوز شماره 32778/122مورخ 15/12/1396سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود احمدپور داریانی با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف صندوق بیمه نیروهای مسلح با شماره شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هیئت مدیره و فرشاد حیدری با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها با شماره شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیئت مدیره و محمد طالبی با شماره ملی5489348526 به نمایندگی از طرف صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح با شماره شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و عیسی رضایی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با شماره شناسه ملی10103653560 به سمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا ساروخانی به شماره ملی4321934974 به نمایندگی از طرف شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا با شماره شناسه ملی14003923256 به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و اسناد تعهدآور، اوراق بهادار و چکهای صادره، با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و نصب هالوگرام معتبر خواهد بود. جهت انجام پرداختهای جاری به مدیرعامل اختیار داده شد تا از طریق حساب تنخواه شرکت و با امضای متفق دو نفر از سه نفر آقایان محمد طالبی، حسن پور عبداللهیان و هوشنگ مهدوی اقدام نماید. بدیهی است حداکثر موجودی حساب فوق مبلغ سه میلیارد ریال خواهد بود که پس از رسیدن جمع مبالغ هزینه شده به میزان پنجاه درصد آن قابل احیا می باشد. مکاتبات عادی شرکت نیز با امضای مدیرعامل با حق توکیل به غیر و مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است: ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ـ پیشنهاد آیین نامه های داخلی شرکت به هیئت مدیره ـ اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگیها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران براساس برنامه راهبردی مصوب هیئت مدیره ـ پیشنهاد ساختار سازمانی به هیئت مدیره ـ تعیین شرایط استخدام، ترفیع و تعدیل کارکنان و میزان حقوق و دستمزد، مزایا، کارانه و پاداش عملکرد کارکنان و تعیین مزایای پایان خدمت کارکنان ـ تعیین و پرداخت پاداش به مدیران شرکتها و هلدینگهای تابعه و وابسته براساس بودجه مصوب هیئت مدیره ـ پیشنهاد بودجه سالانه به هیئت مدیره ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی پولی و مالی دیگر ـ برنامه ریزی عملیاتی برای دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت و گزارش ادواری آن به هیئت مدیره ـ صدور،ظهرنویسی،قبولی،پرداخت و واخواست اوراق تجارتی براساس سیاستهای مصوب هیئت مدیره ـ خرید وفروش سهام و انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ، ویا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد وانجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 3 اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات تا سقف نیم درصد سرمایه ثبتی شرکت و بیش از آن براساس مصوبات هیئت مدیره ـ به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها بر اساس مصوبات هیئت مدیره ـ تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه شرکت ـ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا بر اساس مصوبات هیئت مدیره ـ حق اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری له شرکت و دفاع از هر دعوای حقوقی یا کیفری اقامه شده علیه شرکت در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن): اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود ـ شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، و حق انتخاب وکیل با حق توکیل مکرر و تفویض امور فوق الذکر به وکیل و حق تعیین نماینده و عزل آن. ـ تهیه و تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای شش ماهه و سالانه و ارایه آن به هیئت مدیره و تهیه صورت سود و زیان در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارایه آن به مراجع مربوطه ـ پیشنهاد تقسیم سود وتخصیص هرنوع اندوخته به هیئت مدیره برای تصویب در مجمع ـ پیشنهاد انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل هلدینگ ها و شرکتهای بزرگ به هیئت مدیره برای تصویب
پ970510163790430  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/1/9
آگهی 13941777
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری غدیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 26/02/1396 و مجوز شماره وارد شوید , 122 مورخه 20/12/96 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود احمدپور داریانی کد ملی وارد شوید به نمایندگی از صندوق بیمه نیروهای مسلح شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هیئت مدیره آقای فرشادحیدری کد ملی وارد شوید به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیئت مدیره آقای غلامرضا سلیمانی امیری کد ملی وارد شوید به نمایندگی از صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای عیسی رضایی کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا ساروخانی کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند اسناد تعهدآور، اوراق بهادار و چکهای صادره، با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و نصب هالوگرام معتبر خواهد_بود. جهت انجام پرداختهای جاری به مدیرعامل اختیار داده_شد تا از طریق حساب سپرده تنخواه مشترک شرکت و با امضای متفق دو نفر از سه نفر آقایان غلامرضا سلیمانی امیری، حسن پور عبداللهیان و هوشنگ مهدوی اقدام نماید. بدیهی است حداکثر موجودی حساب سپرده فوق مبلغ سه میلیاردریال خواهد_بود که پس از رسیدن جمع مبالغ هزینه شده به میزان پنجاه درصد آن قابل احیا می‌باشد. مکاتبات عادی شرکت نیز با امضای مدیرعامل با حق توکیل به غیر و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی پیشنهاد آیین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگیها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران براساس برنامه راهبردی مصوب هیئت مدیره پیشنهاد ساختار سازمانی به هیئت مدیره تعیین شرایط استخدام، ترفیع و تعدیل کارکنان و میزان حقوق و دستمزد، مزایا، کارانه و پاداش عملکرد کارکنان و تعیین مزایای پایان خدمت کارکنان تعیین و پرداخت پاداش به مدیران شرکتها و هلدینگهای تابعه و وابسته براساس بودجه مصوب هیئت مدیره پیشنهاد بودجه سالانه به هیئت مدیره افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی پولی و مالی دیگر برنامه ریزی عملیاتی برای دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت و گزارش ادواری آن به هیئت مدیره صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی براساس سیاستهای مصوب هیئت مدیره خرید وفروش سهام و انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ، ویا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد وانجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 3 اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات تا سقف نیم درصد سرمایه ثبتی شرکت و بیش از آن براساس مصوبات هیئت مدیره به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها بر اساس مصوبات هیئت مدیره تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه شرکت رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا بر اساس مصوبات هیئت مدیره حق اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری له شرکت و دفاع از هر دعوای حقوقی یا کیفری اقامه شده علیه شرکت در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیر قضائی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن): اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر، و حق انتخاب وکیل با حق توکیل مکرر و تفویض امور فوق الذکر به وکیل و حق تعیین نماینده و عزل آن. تهیه و تنظیم صورتهای مالی میاندوره‌ای شش ماهه و سالانه و ارایه آن به هیئت مدیره و تهیه صورت سود و زیان در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارایه آن به مراجع مربوطه پیشنهاد تقسیم سود وتخصیص هرنوع اندوخته به هیئت مدیره برای تصویب در مجمع پیشنهاد انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل هلدینگ‌ها و شرکتهای بزرگ به هیئت مدیره برای تصویب اعضای هیئت مدیره پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/11/7
آگهی 13829751
آگهی تغییرات شرکت قاسم ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیدرضایی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان به شناسه ملی وارد شوید بعنوان رئیس هیأت مدیره - محمدرضا ساروخانی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صنعتی پارس مینو به شناسه ملی وارد شوید بعنوان نایب رییس هیأت مدیره - حسن محمدی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صنعتی مینو به شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هیأت مدیره - مصطفی یاسائی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت شوکوپارس به شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هیأت مدیره - کامبیز امجدی نیک به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صادراتی پرسوئیس به شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هیأت مدیره - علی محمد وحید کریمی با کدملی وارد شوید بعنوان مدیرعامل خارج از اعضا هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و در غیاب هر کدام با امضای یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه امضای مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/4/13
آگهی 13488721
آگهی تغییرات شرکت بانک سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 27/07/1395 و مجوز شماره 324471/95 مورخه 13/10/1395 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد مخبر با کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا پیشرو با کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل قربان دانیالی با کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره محمدرضا ساروخانی با کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره غلامعباس نعمت اللهی با کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره علیرضا تقدیری با کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. هیئت مدیره، در اجرای تبصره ماده (56) اساسنامه مصوب، کلیه اختیاراتی را که متضمن امور اجرایی بانک (شرکت) است، به هیئت عامل تفویض نمود. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور بانک، با 2 امضاء مجاز از بین امضاء مدیرعامل با یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا قائم مقام مدیرعامل همراه با مهر شرکت (بانک) و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل همراه با مهر شرکت (بانک) و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت (بانک)، معتبر باشد. همچنین در اجرای مفاد مواد (82) و (84) اساسنامه مصوب، هیئت مدیره کلیه اختیارات موضوع ماده (84) از جمله موارد ذیل را به مدیرعامل با حق تفویض و توکیل به غیر ولو کرارا، تفویض نمود: نمایندگی بانک در برابر کلیه اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی از جمله دستگاه‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی، مراجع قضایی، شرکتهای تجاری و مؤسسات غیرتجاری غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسرها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف بانک؛ دفاع از بانک در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه بانک چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و انجام کلیه اقدامات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام آن از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، درخواست اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات آن و اخذ موضوع اجراییه و وجوه ایداعی و پیگیریهای لازم در خصوص آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، دعاوی ورود و جلب ثالث و دفاع از آن، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم و امور مشابه دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی انعقاد هر نوع قرارداد؛ تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع فعالیت بانک باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده 3 این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه بانک یا اوراق بهادار و استرداد آنها به رهن گذاردن اموال بانک اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رأی صادره یا اجرا آن. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1396/4/13
آگهی 13488729
آگهی تغییرات شرکت بانک سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۴۶۱۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/07/1395 و مجوز شماره 324511/95 مورخه 13/10/1395 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال 1394 مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و شرکت آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل سال مالی منتهی به 30/12/1395 انتخاب گردیدند. روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. محمد مخبر با کدملی وارد شوید محمدرضا پیشرو با کدملی وارد شوید محمدرضا ساروخانی با کدملی وارد شوید قربان دانیالی با کدملی وارد شوید غلامعباس نعمت اللهی با کدملی وارد شوید علیرضا تقدیری با کدملی وارد شوید به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1395/12/5
آگهی 13315969
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 07/6/1395 و مجوز شماره 16712/ 122 مورخ 26/ 10/ 1395 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی میلانی حسینی شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت لیزینگ بازنشستگان مشرق زمین ش م وارد شوید آقای محمدرضا ساروخانی شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکها ش م وارد شوید آقای سید یحیی بلوری ابراهیمی شماره ملی وارد شوید شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا ش م وارد شوید آقای مهدی معدنچی زاج شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه عمران سپهر هشتم ش م وارد شوید آقای مهدی قلی پور خانقاه شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت ستاره عمران زمین ش م وارد شوید به سمت اعضا هیأت مدیره انتخاب گردیدند. آقای سید علی میلانی حسینی به سمت رئیس هیأت مدیره آقای مهدی قلی پور خانقاه به سمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای مهدی قلی پور خانقاه به سمت مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور شرکت و همچنین تمام چکها و سفته‌ها و بروات و دیگر اوراق تجاری شرکت، با امضاء مدیرعامل باتفاق امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر ار اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار خواهد_داشت. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/10/28
آگهی 12600169
آگهی تغییرات شرکت توسعه سينا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۰۷۱۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۲۶۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:آقای محمد رضا ساروخانی به شماره ملی4321934974 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی محمدی فلاح به شماره ملی2753427208 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا تقدیری به شماره ملی0040259447 به سمت عضو هیئت مدیره آقای عبدالرسول غزالی وردنجانی به شماره ملی4620980651 به سمت عضو هیئت مدیره آقای سید حامد حسینی به شماره ملی2249624690 به سمت عضو هیئت مدیره صاحبان امضاء مجاز شرکت در مکاتبات اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت و امضاء کلیه قراردادها و چک های صادره تا مبلغ یک میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و مدیر مالی و اداری و بیش از مبلغ یک میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت می باشد. مدیر عامل شرکت می تواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات محوله و حق امضاء خود در مکاتبات اداری را به سایر کارکنان شرکت تفویض نماید .
پ941021896244242  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/7/21
آگهی 12413210
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/02/1394 و مجوز شماره 327532,121 مورخ 15/6/94 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی رستگار با شماره ملی وارد شوید به جای آقای محمد رضا ساروخانی به شماره ملی 4321934974به عنوان رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت بانک ملت به شناسه ملی وارد شوید ـ آقای محمد باقر اکرم با شماره ملی وارد شوید به جای آقای حبیب اله بوربور به شماره ملی وارد شوید به عنوان نایب رییس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت بهسازان ملت به شناسه ملی وارد شوید ـ آقای علی رحمانی با شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت چاپ بانک ملت به شناسه ملی وارد شوید ـ آقای محمد تقی جمالیان با شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت ساختمانی بانک ملت به شناسه ملی وارد شوید ـ آقای محمد ابراهیم محمد پورزرندی با شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت بهساز مشارکت های ملت به شناسه ملی وارد شوید برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه چک ها، اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیأت و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. نامه های اداری و مکاتبات عادی شرکت نیز با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. قسمتی از اختیارات موضوع ماده 41 اساسنامه شرکت شامل بندهای 1ـ 7 ـ 8 ـ 9 1ـ 0 1ـ 112ـ 1ـ 3 1ـ 4 1ـ 5 1ـ 6 2ـ 1 این ماده از اساسنامه و تعیین شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کارکنان و مشاوران (بند 5 ماده 41) را به مدیرعامل تفویض گردید.
پ940711743811771  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/6/21
آگهی 12363948
آگهی تغییرات شرکت توسعه سینا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۰۷۱۰۲ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۴۶۲۶۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 29/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا ساروخانی (به شماره ملی 4321934974) به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علی محمدی فلاح (به شماره ملی 2753427208) به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا تقدیری (به شماره ملی 0040259447) به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای اکبر شریف کاشانی (به شماره ملی0032818831) به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای سید حامد حسینی (به شماره ملی 2249624690) به عنوان عضو هیئت مدیره، انتخاب گردیدند. آقای مهدی فتاحی (به شماره ملی 4431489142) خارج از هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. صاحبان امضاء مجاز شرکت در مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در قراردادها و چکها و سفته ها و سایر اوراق تعهدآور، با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره که با تصویب هیئت مدیره قابل تفویض به یکی از کارکنان شرکت می باشد و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت، تواماً معتبر می باشد.
پ940614161407714 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/11/12
آگهی 12342099
آگهی تغییرات شرکت گروه مالي ملت شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 06/08/1393 و باستناد مجوز به شماره 314683,131 مورخ 6/3/94 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اعضای هیات مدیره بقرار ذیل تعیین گردید: آقای محمدرضا ساروخانی به کدملی وارد شوید یه عنوان رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت بانک ملت به شناسه ملی وارد شوید -آقای حبیب اله بوربور به کدملی وارد شوید به عنوان نایب رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت بهسازان ملت به شناسه ملی وارد شوید -آقای علی رحمانی به کدملی وارد شوید به عنوان عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت چاپ بانک ملت به شناسه ملی10100905654- آقای محمدتقی جمالیان به کدملی 2062652283به عنوان عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت ساختمانی بانک ملت به شناسه ملی 10101150400- آقای محمدابراهیم پورزرندی به کدملی وارد شوید به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت بهساز مشارکت های بانک ملت به شناسه ملی 10101165910برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند.
پ940601613444172 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/1/29
آگهی 12111363
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه بانک ملت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۹۵۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 18/11/1393 و مجوز شماره 121/306678 مورخ 24/12/1393 اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا ساروخانی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت به شناسه ملی وارد شوید بسمت رییس هیئت مدیره آقای مصطفی ضرغامی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از بانک ملت به شناسه ملی10100834967 بسمت نایب رییس هیئت مدیره آقای محمد غلامی به کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت واسپاری ملت به شناسه ملی10103972003 بسمت عضو هیئت مدیره آقای مسلم دریه به کدملی4839500339 به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک ملت به شناسه ملی10101443196 بسمت عضو هیئت مدیره آقای جمشید ایمانی کتک لاهیجانی به کدملی2121825584 به نمایندگی از شرکت صرافی ملت به شناسه ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره آقای علی قاسمی ارمکی به کدملی وارد شوید (خارج از اعضای هیئت مدیره) بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. - امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته و برات با امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود ـ اختیارات هیئت مدیره مندرج در بند های 1ـ 3ـ 9ـ 10ـ 15ـ 17ـ 19ـ 21 و 27 از ماده 41 اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پ940122606982768 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1394/1/18
آگهی 12095730
آگهی تغییرات شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۵۳۲۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۰۳۱۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 09/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا ساروخانی (با کد ملی 4321934974) نماینده شرکت بانک ملت (با شناسه ملی 10100834967) به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی رضا لگزائی (با کد ملی 3670147691) نماینده شرکت واسپاری ملت (با شناسه ملی 10103972003) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مرتضی مقدسیان (با کد ملی 4323267223) نماینده شرکت گروه مالی ملت (با شناسه ملی 10102801942) به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره آقای علی رستگار (با کد ملی 4569308805) از شرکت بهساز مشارکت های ملت (با شناسه ملی 10101165910) به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد علی ترابیان (با کد ملی 0042418143) نماینده شرکت تأمین سرمایه (با شناسه ملی 10320453421) به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با امضای مشترک مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در نبود مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پ940111482244454 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/8/14
آگهی 1679414
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی ملت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 26/10/1392 و مجوز شماره وارد شوید مورخ 14/5/1393 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا ساروخانی ک.م وارد شوید به عنوان رییس هیئت مدیره جایگزین علی دیواندری به نمایندگی از شرکت بهسازان ملت ش.م وارد شوید و آقای حبیب اله بوربور ک.م وارد شوید به عنوان نایب رییس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت بانک ملت ش.م وارد شوید و آقای علی رحمانی ک.م وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت چاپ بانک ملت ش.م وارد شوید و آقای محمد ابراهیم محمد پورزرندی ک.م وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت‎ ‎بهساز مشارکت های بانک ملت ش.م وارد شوید برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
پ930805674163506  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/8/14
آگهی 1663706
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی ملت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/01/1393 و مجوز شماره 278620,121 مورخ 14/5/93 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا ساروخانی ک.م وارد شوید به عنوان رییس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت بانک ملت ش.م وارد شوید و آقای حبیب اله بوربور ک.م وارد شوید به عنوان نایب رییس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت بهسازان ملت ‏ش.م وارد شوید و آقای علی رحمانی ک.م وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت چاپ بانک ملت ش.م وارد شوید و آقای محمد ابراهیم محمد پورزرندی ک.م وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت ‏بهساز مشارکت های بانک ملت ش.م وارد شوید انتخاب گردیدند.
پ930723891833306  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/8/15
آگهی 1594484
آگهی تغییرات شرکت تامین سرمایه بانک ملت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۹۵۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 12/03/1393 و مجوز شماره 275544,121 مورخ 19/4/93 سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا ساروخانی ک.م 4321934974به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت با شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای مصطفی ضرغامی ک.م 2571996312به نمایندگی از بانک ملت با شناسه ملی 10100834967به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، آقای محمد غلامی ک.م 0793209919به نمایندگی از شرکت واسپاری ملت با شناسه ملی 10103972003به سمت عضو هیأت مدیره، آقای مسلم دریه ک.م 4839500339به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک ملت باشناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره، آقای جمشید ایمانی کتک لاهیجانی ک.م21218255840 به نمایندگی از شرکت صرافی ملت با شناسه ملی 10103581206بسمت عضو هیئت مدیره علی قاسمی ارمکی ک.م وارد شوید خارج از هیأت مدیره، به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند ومضای کلیة اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت، و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ضمناً هیأت مدیره بندهای 1، 3، 9، 10، 17، 19، 21 و 27 از مادة 41 اساسنامه در خصوص اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود.
پ930608664917586 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/6/1
آگهی 1573877
آگهی تغییرات شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۳۲۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۰۳۱۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 31/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا ساروخانی کدملی وارد شوید نماینده شرکت بانک ملت به شناسه ملی10100834967به سمت رئیس هیات مدیره وآقای علیرضا لگزائی کدملی وارد شوید نماینده شرکت واسپاری ملت با شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیات مدیره وآقای مرتضی مقدسیان کدملی:4323267223 نماینده شرکت گروه مالی ملت با شناسه ملی 10102801942به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره.وآقای عبدالکریم قوامی فر کدملی:3199820433 نماینده شرکت بهساز مشارکت ملت شناسه ملی: 10101165910به سمت عضو هیات مدیره وآقای محمدعلی ترابیان کدملی وارد شوید نماینده شرکت تامین سرمایه شناسه ملی وارد شوید به سمت عضوهیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اسنادو اوراق بهادار و تعهداور شرکت با امضاءمشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در نبود مدیرعامل دونفر از اعضای هیات مدیره،همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است.
پ930525761266383  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1393/3/10
آگهی 1450820
آگهی تغییرات شرکت بانک ملت سهامی عام شماره ثبت ۳۸۰۷۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 09/10/1392 و مجوز شماره وارد شوید مورخ 21/02/93 بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدرضا ساروخانی کد ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان شناسه ملی وارد شوید به عنوان مدیرعامل و آقای علی رضا لگزایی کد ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان فارس شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره و آقای علی خورسندیان کد ملی وارد شوید بنمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران به سمت نایب رئیس هیات مدیره تعیین گردیدند.
پ1823930 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/4/4
آگهی 616743
آگهی تصمیمات در شرکت بانک ملت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 30/4/90 سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. و ترازنامه حساب سود و زیان منتهی به 29/12/89 تصویب شد. روزنامههای کثیرالانتشار جمهوری اسلامی و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شدند و اعضای هیاتمدیره به موجب مجوز وارد شوید مورخ 25/10/90 و مجوز وارد شوید مورخ 7/3/91 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قرار ذیل انتخاب شدند: شرکت سرمایهگذاری سهام عدالت استان خوزستان با شناسه ملی وارد شوید و شرکت سرمایهگذاری سهام عدالت استان فارس با شناسه ملی وارد شوید و شرکت سرمایهگذاری صبا تامین با شناسه ملی وارد شوید و دولت جمهوری اسلامی ایران (وزارت امور اقتصاد و دارایی) و علی دیواندری با کدملی وارد شوید و به موجب صورتجلسه هیاتمدیره مورخ 30/5/90 و 23/8/90ـ مجوز شماره وارد شوید مورخ 5/2/91 بانک مرکزی، علی دیواندری به عنوان مدیرعامل و عضو هیاتمدیره و محمدرضا ساروخانی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری سهام عدالت استان خوزستان به عنوان عضو و رئیس هیاتمدیره و علی خورسندیان با کدملی وارد شوید به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو و نایب رئیس هیاتمدیره و محسن فدوی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری صبا تامین و علیرضا لگزایی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری سهام عدالت استان فارس به عنوان اعضای هیاتمدیره طبق مدت تعیین شده در احکام صادره از طرف بانک مرکزی تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل همراه با مهر بانک و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیاتمدیره همراه با مهر بانک معتبر است.
پ20163000011103079379 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1391/4/4
آگهی 9928669
آگهی تصمیمات در شرکت بانک ملت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۷۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 30/4/90 سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. و ترازنامه حساب سود و زیان منتهی به 29/12/89 تصویب شد. روزنامه های کثیرالانتشار جمهوری اسلامی و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شدند و اعضای هیات مدیره به موجب مجوز وارد شوید مورخ 25/10/90 و مجوز وارد شوید مورخ 7/3/91 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قرار ذیل انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خوزستان با شناسه ملی وارد شوید و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان فارس با شناسه ملی وارد شوید و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با شناسه ملی وارد شوید و دولت جمهوری اسلامی ایران (وزارت امور اقتصاد و دارایی) و علی دیواندری با کدملی وارد شوید و به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ 30/5/90 و 23/8/90ـ مجوز شماره وارد شوید مورخ 5/2/91 بانک مرکزی، علی دیواندری به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره و محمدرضا ساروخانی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خوزستان به عنوان عضو و رئیس هیات مدیره و علی خورسندیان با کدملی وارد شوید به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو و نایب رئیس هیات مدیره و محسن فدوی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین و علیرضا لگزایی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان فارس به عنوان اعضای هیات مدیره طبق مدت تعیین شده در احکام صادره از طرف بانک مرکزی تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل همراه با مهر بانک و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر بانک معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi