رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

آقای پیام مهرآفر

گراف ارتباطات
معرفی
آگهی‌های روزنامه رسمی

معرفی

Thriva
پیام مهرآفر
  • کد ملی 
    کد ملی هر شخص از اطلاعات افشا شده در آگهی های روزنامه رسمی استخراج شده است
    432080xxxx
  • صادره از  قزوین
  • شرکت‌ها  1
  • آگهی‌ها  3
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک

شرکت‌های مرتبط

خروجی اکسل
تعداد شرکت‌ها   1

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  3
تاریخ
متن آگهی
1397/4/7
آگهی 14083862
آگهی تغییرات شرکت آروین گستر مانی شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۶۰۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۹۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پیام مهرآفر به کد ملی وارد شوید با پرداخت 000 000 250 ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت در نتیجه سرمایه شرکت از 000 000 500 ریال به 000 000 750 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به نحو مذکور اصلاح گردید. حق امضاء اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، برات، اسناد تعهد آور و قراردادها را هیئت مدیره تعیین می‌کندو ماده مربوطه در در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. در نتیجه لیست شرکاءوسهم الشرکه آنها پس از افزایش سرمایه به قرار ذیل است: خانم مژگان آقاپورخوئی به کد ملی وارد شوید دارای 000 000 250 ریال سهم الشرکه، خانم لیلی پور مهندس به کد ملی وارد شوید دارای 000 000 250 ریال سهم الشرکه و آقای پیام مهرآفر به کد ملی وارد شوید دارای 000 000 250 ریال سهم الشرکه پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/4/7
آگهی 14083866
آگهی تغییرات شرکت آروین گستر مانی شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۶۰۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۹۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مژگان آقاپورخوئی به کد ملی وارد شوید با دریافت 000 000 250 ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد در نتیجه سرمایه از 000 000 750 ریال به 000 000 500 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به نحو مذکور اصلاح گردید. در نتیجه لیست شرکاءوسهم الشرکه آنها پس از کاهش سرمایه به قرار ذیل است: خانم لیلی پور مهندس به کد ملی وارد شوید دارای 000 000 250 ریال سهم الشرکه، آقای پیام مهرآفر به کد ملی وارد شوید دارای 000 000 250 ریال سهم الشرکه. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
1397/4/7
آگهی 14083877
آگهی تغییرات شرکت آروین گستر مانی شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۶۰۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۹۳۴۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم لیلی پور مهندس به کد ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره آقای پیام مهرآفر به کد ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک , سفته , بروات قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
چاپ
logo-samandehi