person-avatar-rasmio

سید مسعود مروج جهرمی

بیوگرافی

نیاز به تکمیل اطلاعات

ثبت نشده

ثبت نشده

ثبت نشده

کدملی

247103xxxx

شهر محل صدور

ثبت نشده

جنسیت

مرد

شرکت‌های مرتبط

مرجع اطلاعات؟

مجموع

3

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره

سرمایه گذاری مسکن جنوب
سرمایه گذاری مسکن جنوب

رییس هییت مدیره

از ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ تا ۱۴۰۰/۱۰/۱۴
والا اندیشه پایا
والا اندیشه پایا

رئیس هیئت مدیره

از ۱۳۹۵/۱/۱۶ تا نامشخص

عضو هیئت مدیره

زمین و ساختمان مسکن شمال غرب
زمین و ساختمان مسکن شمال غرب

عضو هیئت مدیره

از ۱۳۹۶/۴/۱۰ تا نامشخص
آگهی روزنامه رسمی سرمایه گذاری مسکن جنوب
سرمایه گذاری مسکن جنوب
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۲/۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۲/۱۰
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت 40758 و شناسه ملی 10103382392

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضاء هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای سید مسعود مروج جهرمی به کدملی 2471039928 ، به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی 10101236571 به سمت رییس هیات مدیره آقای محمد صادق حمیدیان جهرمی به کدملی 2470782562 ، به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی 10103683451 به سمت نا...

لینک آگهی در روزنامه رسمی
آگهی روزنامه رسمی سرمایه گذاری مسکن جنوب
سرمایه گذاری مسکن جنوب
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۹/۲۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۱۰/۷
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۳۹۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای سید مسعود مروج جهرمی به کد ملی ۲۴۷۱۰۳۹۹۲۸ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی کمالی به کد ملی ۳۳۹۰۴۴۷۱۹۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۵۷۰۴ به سمت نایب رئیس هی...

لینک آگهی در روزنامه رسمی
آگهی روزنامه رسمی زمین و ساختمان مسکن شمال غرب
زمین و ساختمان مسکن شمال غرب
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۵/۳۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۶/۶
آگهی تغییرات شرکت زمین و ساختمان مسکن شمال غرب صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۶۱۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۶۴۱۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶ و به استناد مجوز شماره ۲۳۶۳۰ , ۱۲۲ مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۶ اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا امینی به شماره ملی ۵۴۹۹۳۷۲۶۸۳ به نمایندگی از متولی صندوق به سمت رئیس هیأت مدیره وآقای محمدمهدی نادری نور عینی به شماره ملی ۰۰۷۴۷۲۴۸۴۳ به نمایندگی از مدیر صندوق به سمت نائب رئیس هیأت مدیره وآقای فرهاد یاسمی به شماره ...

لینک آگهی در روزنامه رسمی
آگهی روزنامه رسمی زمین و ساختمان مسکن شمال غرب
زمین و ساختمان مسکن شمال غرب
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۱/۵
آگهی تغییرات شرکت زمین و ساختمان مسکن شمال غرب صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۶۱۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۶۴۱۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۵ و نامه شماره ۱۶۰۷۹/۱۲۲ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۶ به شرح ذیل تعیین گردید: آقای محمدرضا امینی به کد ملی ۵۴۹۹۳۷۲۶۸۳ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۷۱۱۵ (متولی صندوق) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدمهدی نادری نور عی...

لینک آگهی در روزنامه رسمی
آگهی روزنامه رسمی سرمایه گذاری مسکن جنوب
سرمایه گذاری مسکن جنوب
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۶/۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۶/۱۸
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۳۹۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: عباس قدیری کدملی ۵۴۲۹۸۶۰۷۶۱ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ به سمت رئیس هیات مدیره آقای علی کمالی کدملی ۳۳۹۰۴۴۷۱۹۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۵۷۰۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای سید م...

لینک آگهی در روزنامه رسمی
ICDL
Vista
Nasim