بسته بندی رونیکا گیتی فردوس قرن

معرفی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت 1.98 میلیون ریال
Thriva
بسته بندی رونیکا گیتی فردوس قرن
استان البرز ، شهرستان اشتهارد ، بخش پلنگ آباد ، دهستان پلنگ آباد ، روستا پلنگ آباد (رحمانیه )، کوچه شقایق 2 ، خیابان امام زادگان زید و رحمان ، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی 3186113958
  • تاریخ تأسیس  1399/2/15
  • نوع شخصیت حقوقی  با مسئولیت محدود
  • شماره ثبت  1316
  • شناسه ملی  14009118053
  • کد اقتصادی  نیاز به تکمیل است
  • اشخاص  3
  • آگهی‌ها  8

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   3

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   1 میلیون ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  8
تاریخ
متن آگهی
1399/6/11
آگهی 15372024
آگهی تغییرات شرکت بسته بندی رونیکا گیتی فردوس قرن شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 1316 و شناسه ملی 14009118053
آگهی تغییرات شرکت بسته بندی رونیکا گیتی فردوس قرن شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 1316 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/05/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مرتضی کیان به شماره ملی : وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از لیست شرکا خارج گردیدند و هیچ گونه حق و سمتی در شرکت نخواهند - سرمایه شرکت از 1980000ریال ریال به وارد شوید ریال کاهش یافت. و ماده های مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. لیست جدید سهامداران به شرح ذیل می باشد خانم ساینا دادگستر ش ملی : وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه خانم رها پیرزاده ش ملی : وارد شوید دارنده 10000ریال سهم الشرکه
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/6/11
آگهی 15372033
آگهی تغییرات شرکت بسته بندی رونیکا گیتی فردوس قرن شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 1316 و شناسه ملی 14009118053
آگهی تغییرات شرکت بسته بندی رونیکا گیتی فردوس قرن شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 1316 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/05/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم ساینا دادگستر ش ملی : وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره خانم رها پیرزاده ش ملی : وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. -کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل منفرداً و نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/5/13
آگهی 15321428
آگهی تغییرات شرکت بسته بندی رونیکا گیتی فردوس قرن شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 1316 و شناسه ملی 14009118053
آگهی انتقالی شرکت بسته بندی رونیکا گیتی فردوس قرن شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 4635 و شناسه ملی وارد شوید به موجب نامه شماره 311/20/99 مورخ 31/04/1399 و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/04/1399 محل شرکت از آدرس قبلی به : " استان البرز ، شهرستان اشتهارد ، بخش پلنگ آباد ، دهستان پلنگ آباد ، روستا پلنگ آباد (رحمانیه )، کوچه شقایق 2 ، خیابان امام زادگان زید و رحمان ، پلاک 0 ، طبقه همکف کد پستی وارد شوید " انتقال یافت و در اداره ثبت استان البرز (اشتهارد) تحت شماره 1316 به ثبت رسیده است.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/5/1
آگهی 15312197
آگهی تغییرات شرکت بسته بندی رونیکا گیتی فردوس قرن شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 4635 و شناسه ملی 14009118053
آگهی تغییرات شرکت بسته بندی رونیکا گیتی فردوس قرن شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 4635 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آدرس دفتر مرکزی شرکت از آدرس قبلی به آدرس جدید: استان البرز ، شهرستان اشتهارد ، بخش پلنگ آباد ، دهستان پلنگ آباد ، روستا پلنگ آباد (رحمانیه )، کوچه شقایق 2 ، خیابان امام زادگان زید و رحمان ، پلاک 0 ، طبقه همکف کد پستی وارد شوید انتقال یافت. در نتیجه ماده مذکور در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/4/18
آگهی 15290859
آگهی تغییرات شرکت بسته بندی رونیکا گیتی فردوس قرن شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 4635 و شناسه ملی 14009118053
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/03/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ خانم ساینا دادگستر ش ملی: وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. ـ سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ 1980000ریال افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست جدید شرکاء بشرح ذیل می باشد: خانم ساینا دادگستر ش ملی: وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه خانم رها پیرزاده ش ملی: وارد شوید دارنده 10000ریال سهم الشرکه آقای مرتضی کیان ش ملی: وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه ش990415897544775 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/4/18
آگهی 15290870
آگهی تغییرات شرکت بسته بندی رونیکا گیتی فردوس قرن شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 4635 و شناسه ملی 14009118053
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/03/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ خانم ساینا دادگستر ش ملی: وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره آقای مرتضی کیان ش ملی: وارد شوید به سمت رییس هیأت مدیره به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رییس هیأت مدیره منفرداً و نامه های عادی و اداری با امضاء رییس هیأت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش990415315377225 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/4/8
آگهی 15263982
آگهی تغییرات شرکت کیمیا کسب و کار سپهر رادین شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 4635 و شناسه ملی 14009118053
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/03/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ نام شرکت به " بسته بندی رونیکا گیتی فردوس قرن " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش990331251378614 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/2/23
آگهی 15195586
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسیولیت محدود کیمیا کسب و کار سپهر رادین در تاریخ 15/02/1399 به شماره ثبت 4635 به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: ارایه خدمات بازرگانی شامل خرید و فروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی و انجام امور دلالی و بازاریابی مجاز(غیرهرمی و غیرشبکه) در زمینه کالاهای مجاز اعم از تجهیزات و لوازم خانگی و کالاهای بهداشتی و آرایشی و داروهای گیاهی، انجام خدمات کار در منزل شامل ساخت انواع جعبه های تزیینی، کادویی و فانتزی و ساخت انواع شمع های فانتزی، پاکت پول و تابلو فانتزی و تامین نیروی مورد نیاز شرکت. اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی و افتتاح حساب جاری نزد بانکهای داخلی و خارجی. ایجاد و اخذ و اعطای شعبه و نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی. شرکت در نمایشگاهها و مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان البرز، شهرستان ساوجبلاغ، بخش مرکزی، شهر گلسار، محله سیف آبادبزرگ، بلوار ولایت، بن بست شهیدرضا کوه خیل، پلاک 0، طبقه اول، واحد 2 کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ وارد شوید ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم ساینا دادگستر به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه خانم رها پیرزاده به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای مرتضی کیان به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه اعضا هییت مدیره خانم ساینا دادگستر به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت عضو هییت مدیره به مدت نامحدود خانم رها پیرزاده به شماره ملی وارد شوید و به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء سهامدار آقای مرتضی کیان منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش990215879863244 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

Gravatar
سولی:

ایدی kian kavosh احتمالا از نیروی خودشون هستین الکی تعریف نکنین ..اگر هر مشکل فنی براشون پیش اومده باشه همراه همه دارن میتونن یه پیامک همگانی بدن ولی دروغ گفتن و پول مردم خوردن چون هم تلفنشون خاموش هم تلگرامشون جواب نمیدن و هم کانالشون رو قطع کردنن

1399/7/16

Gravatar
سولی:

ما چهار نفر ثبتنام کردیم این شرکت کلاهبردار یه ماهه هیچ کاری برامون ارسال نشده براشون ارزو میکنم نتیجه این کارشون ببینن .باید اگاه باشن که از افرادی که تو شرایط مالی خوبی نبودن پول خوردن ..اونا نه تنها پول مردم نیازمند میخورن بلکه اعتمادو انسانیت رو بین مردم میکشن

1399/7/16

Gravatar
A:

منم نزدیکه 1 ماهه فرم رو دادم اما بسته ای نرسیده به دستم .

1399/7/10

Gravatar
Silent:

خدا لعنتشون کنه دوماهه منتظرم پانزده روزه گم وگور شدن الهی خیر نبینن

1399/7/6

Gravatar
الناز:

کیا تو تهران هستن خوب برین پرس و جو کنین ببینین چرا جواب نمیدم

1399/7/1

Gravatar
الناز:

فک کنم کلاهبردارن

1399/7/1

Gravatar
زهرا:

بیشتر یک ماهه که فرم قرارداد رو ارسال کردیم.تا هفته پیش همه اش امروز و فردا میکردن برای تحویل بسته.الان یک هفته اس که نه تلگرام رو پاسخ میدن و نه شماره تماس هایی که بهمون دادن. مشکل چیه؟

1399/6/31

Gravatar
الناز:

منم فرمو ارسال کردم گفتن شنبه 22شهریور گفتن ارسال میکنن نمیدونم الان ارسال کردن یا نه فعلا هیچ خبری نیس ادمین هم پاسخگو نیس

1399/6/31

Gravatar
شبنم:

سلام منم واقعا ازشون ناراحتم ادمین چند روزه جواب نمیده.تلفنشونم همینطور! قرار بود هفته پیش برسه کارها فرمم رسیده دستشون ولی خبری نیست!!

1399/6/31

Gravatar
فهیمه:

من بیست روزه ثبت نام کردم فرم روفرستادم هیچ خبری نیست تلگرامم چندروزه پاسخگونیستن😔

1399/6/30

Gravatar
مریم صفانیا:

سلام منم ۲۷روزه فرم ارسال کردم هنوز هیچ خبری نیست نه ادمین جواب میده نه تلفن که کلن خاموشه نمیدونم چیکار کنم

1399/6/30

Gravatar
فرزانه:

سلام..واقعا کلاهبردایه؟یا سرشون شلوغه که پاسخگو نیستن؟ من بیست روز پیش فرم رو براشون ارسال کردم و بدستشون رسید...اما متاسفانه بسته ای بدستمون نرسیده هنوز...با اینکه توی تلگرام گفتن حداقل تا یک هفته دیگه میرسه...ولی الان هیچ خبری نیست... و دیگه حتی توی تلگرام هم چند روزه که دیگه پاسخگو نیستن...

1399/6/30

Gravatar
آنا:

خیر نبینن خدالعنتشون کنه ما دو نفر بودیم اسم نوشتیم پولمونو خوردند کار هم بهمون ندادن

1399/5/24

Gravatar
بریده :

مرده شور همشونو سایناشونو ، ادمینشونو سایپاشونو ببرن ، کلاهبردارا

1399/5/21

Gravatar
سپید:

شرکتی که ی شماره تماس ثابت نداره و یه دختر بچه ی بی ادب و نزاکتو گذاشته منشی تلفن که هیچوقت جوابگو نیست نمیشه انتظار زیادی داشت ازش

1399/5/20

Gravatar
Kiankavosh:

من دوماهه با این شرکت دارم کار میکنم هیچ مشکلی نداشته

1399/5/19

Gravatar
سپید:

کلاهبرداریه لطفا اعتماد نکنید الکی همه رو رد میکنند پولو بالا میکشن

1399/5/18

logo-samandehi