سهامی خاص

شرکت فروشگاه های زنجیره ای سرزمین خرید

راه‌های ارتباطی

استان تهران – منطقه 18 – شهرستان اسلامشهر – بخش مرکزی – شهر اسلامشهر – محله سالور – کوچه خاکی – بلوار بسیج - پلاک-42 - طبقه همکف
3316949516
ثبت نشده
ثبت نشده
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ 26 : 16

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۹۸/۱۲/۲۸
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
سهامی خاص
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۴۰۱/۰۶/۲۳
شماره ثبت:  
 556173
کد اقتصادی:  
 411657897533
شناسه ملی:  
 14009058722
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۴۰۱/۰۶/۲۳
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه های زنجیره ای سرزمین خرید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 556173 و شناسه ملی 14009058722
روزنامه رسمی
۱۴۰۱/۰۶/۱۳
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه های زنجیره ای سرزمین خرید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 556173 و شناسه ملی 14009058722
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۱۱/۱۴
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه های زنجیره ای سرزمین خرید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 556173 و شناسه ملی 14009058722

نقشه

استان تهران – منطقه 18 – شهرستان اسلامشهر – بخش مرکزی – شهر اسلامشهر – محله سالور – کوچه خاکی – بلوار بسیج - پلاک-42 - طبقه همکف


آگهی‌های رسمی

9/24/2022, 4:26:38 PM

اخبار

(16 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۴۰۱

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه های زنجیره ای سرزمین خرید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 556173 و شناسه ملی 14009058722
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ثبت نشده
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص فروشگاه های زنجیره ای سرزمین خرید به شناسه ملی وارد شوید و به شماره ثبت وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/12/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 100 ریالی با نام عادی که تماما از طریق مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل و امضا گردیده است.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه های زنجیره ای سرزمین خرید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 556173 و شناسه ملی 14009058722
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۱/۰۶/۱۳
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص فروشگاه های زنجیره ای سرزمین خرید به شناسه ملی وارد شوید و شماره ثبت 556173 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/12/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1399به تصویب رسید .

ویرایش

۱۴۰۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه های زنجیره ای سرزمین خرید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 556173 و شناسه ملی 14009058722
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۱۱/۱۴
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه های زنجیره ای سرزمین خرید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/10/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حمید نوری به شماره ملی: وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه خرده فروشی میهن با شناسه ملی: وارد شوید به سمت رییس هیأت مدیره - آقای اباذر نیکخواه بشماره ملی: وارد شوید به نمایندگی از شرکت مجتمع صنایع غذایی میهن با شناسه ملی: وارد شوید به سمت نایب رییس هیأت مدیره - آقای اسحاق قورچی بیگی بشماره ملی: وارد شوید به نمایندگی از شرکت زرین صنعت خوشبخت با شناسه ملی: وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیأت انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و مکاتبات عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل شرکت منفردا به همراه مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت و همزمان دو نفر از بین رییس هیأت مدیره یا نایب رییس هیأت مدیره یا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد، همچنین حق امضای مجاز شرکت در خصوص فروش کلیه اموال منقول یا غیرمنقول شرکت و دارایی های معنوی اعم از علایم تجاری یا طرح های صنعتی یا اختراعات ثبت شده بنام و برای شرکت ضمن آنکه نیاز به اخذ تاییدیه و مصوبه از احد سهامداران شرکت(توسعه خرده فروشی میهن-سهامی خاص با شناسه ملی: 14009759616) به شرح مصرح در تبصره ذیل ماده 41 اساسنامه را دارد با امضای ثابت و همزمان رییس هیأت مدیره و نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت متفقا به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه های زنجیره ای سرزمین خرید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 556173 و شناسه ملی 14009058722
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه های زنجیره ای سرزمین خرید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/10/1399 و در اجرای ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ10000000000 ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 100 ریالی بانام کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه های زنجیره ای سرزمین خرید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 556173 و شناسه ملی 14009058722
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه های زنجیره ای سرزمین خرید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/11/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -اول تبصره زیر به ذیل ماده 41 اساسنامه (اختیارات هیأت مدیره) الحاق گردید: " انجام هرگونه داد و ستد در خصوص فروش و واگذاری کلیه اموال منقول و غیرمنقول شرکت اعم از انواع خودرو، ماشین آلات تولیدی یا غیرتولیدی، زمین، محل کارخانه و سایر املاک متعلق به شرکت و غیره و نیز فروش یا واگذاری عین یا منافع کلیه علایم تجاری و برندهای ثبت شده بنام و برای شرکت یا طرح های صنعتی و اختراعات ثبت شده شرکت به موجب هر یک از عقود ناقله قانونی اعم از بیع، صلح، رهن، هبه و غیره و همچنین به رهن یا وثیقه نهادن اموال منقول و غیر منقول شرکت صرفا پس از اخذ تاییدیه و تصویب این موضوعات از سوی شرکت توسعه خرده فروشی میهن(سهامی خاص) به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید (احد از سهامداران) امکان پذیر خواهد بود و هیأت مدیره شرکت مکلف می باشد تا پیش از اقدام به انجام، تایید، عملی ساختن و امضای قراردادها، اسناد عادی یا رسمی و هرگونه توافق نامه در خصوص مفاد مصرح در این تبصره به شرح مزبور موافقت سهامدار مورد اشاره را اخذ نماید. در صورت عدم رعایت مفاد تبصره حاضر انعقاد هرگونه عقد یا قراردادی باطل و بلا اثر بوده و مسیولیت پاسخگویی در آن خصوص صرفا برعهده سهامداران یا مدیران خاطی می باشد ." دوم – بندهای: 9 و 10 از ماده 41 اساسنامه (اختیارات هیأت مدیره) به شرح ذیل اصلاح گردید: 1) بند 9 : شرکت در هر گونه مناقصه و مزایده و نیز انعقاد انواع عقود و قراردادها در مورد خرید کلیه اموال منقول یا غیرمنقول برای شرکت و بنام شرکت بدون محدودیت یا تشریفات خاص و انعقاد قرارداد فروش در خصوص کلیه اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شرکت اعم از ماشین آلات، املاک، زمین، محل کارخانه شرکت و غیره یا تبدیل، فسخ و اقاله عقود منعقده فروش پس از اخذ مصوبه از احد سهامداران شرکت به شرح مصرح در تبصره ذیل ماده 41 اساسنامه از اختیارات هیأت مدیره می باشد. 2) بند 10: فروش یا واگذاری عین یا منافع کلیه علایم تجاری و برندهای ثبت شده بنام و برای شرکت یا طرح های صنعتی و اختراعات ثبت شده شرکت پس از اخذ مصوبه از احد سهامداران شرکت به شرح مصرح در تبصره ذیل ماده 41 اساسنامه. توضیحا آنکه مبادرت به خرید یا ارایه تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری و ثبت اختراع یا طرح های صنعتی راسا از سوی هیأت مدیره صورت گرفته و نیازی به اخذ مجوز وفق تبصره مورد اشاره ندارد.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه های زنجیره ای سرزمین خرید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 556173 و شناسه ملی 14009058722
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه های زنجیره ای سرزمین خرید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/11/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای ابوالفضل پایداری به شماره ملی: وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه خرده فروشی میهن(سهامی خاص) با شناسه ملی: وارد شوید به سمت رییس هیأت مدیره 2- آقای اباذر نیکخواه بشماره ملی: وارد شوید به نمایندگی از شرکت مجتمع صنایع غذایی میهن(سهامی خاص) با شناسه ملی: وارد شوید به سمت نایب رییس هیأت مدیره 3- آقای اسحاق قورچی بیگی بشماره ملی: وارد شوید به نمایندگی از شرکت زرین صنعت خوشبخت(سهامی خاص) با شناسه ملی: وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و مکاتبات عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل شرکت منفردا به همراه مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت و همزمان دو نفر از بین رییس هیأت مدیره یا نایب رییس هیأت مدیره یا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد، همچنین حق امضای مجاز شرکت در خصوص فروش کلیه اموال منقول یا غیرمنقول شرکت و دارایی های معنوی اعم از علایم تجاری یا طرح های صنعتی یا اختراعات ثبت شده بنام و برای شرکت ضمن آنکه نیاز به اخذ تاییدیه و مصوبه از احد سهامداران شرکت(توسعه خرده فروشی میهن) به شرح مصرح در تبصره ذیل ماده 41 اساسنامه را دارد با امضای ثابت و همزمان رییس هیأت مدیره و نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت متفقا به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه های زنجیره ای سرزمین خرید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 556173 و شناسه ملی 14009058722
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه های زنجیره ای سرزمین خرید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/12/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ: 1.000.000.000 ریال به مبلغ: 200.000.000.000 ریال منقسم به 2.000.000.000 سهم 100 ریالی بانام از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه بشرح مذکور اصلاح شدوذیل ثبت ازلحاظ افزایش سرمایه درتاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است

ویرایش

۱۳۹۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه های زنجیره ای سرزمین خرید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 556173 و شناسه ملی 14009058722
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه های زنجیره ای سرزمین خرید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/10/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی 29/12/1398 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام، به شناسه ملی10103210831 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اطهر، به شناسه ملی10100177661 به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه های زنجیره ای سرزمین خرید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 556173 و شناسه ملی 14009058722
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۱۲/۱۳
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه های زنجیره ای سرزمین خرید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/10/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. اعضای هیأت مدیره متفقا با تفویض بخشی از اختیارات خود به شرح ذیل به مدیرعامل شرکت موافقت نمودند: طرح و دفاع از کلیه دعاوی حقوقی، کیفری، اداری نزد کلیه مراجع قضایی، اداری، انضباطی، مالیاتی و غیرقضایی در تمامی محاکم قضایی، شبه قضایی و اداری اعم از: دادسراها، دادگاههای بدوی، تجدیدنظر و دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری، ادارات کار و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی در هر مرحله ای اعم از بدوی، تجدیدنظر، فرجامی و نیز واخواهی و اعاده دادرسی و ورود ثالث و جلب ثالث و اعتراض ثالث و ارسال اظهارنامه رسمی با حق انتخاب و اختیار وکیل یا وکلای دادگستری و عزل ایشان و انعقاد قرارداد با آنان با تصریح به اینکه وکیل یا وکلای معینه در کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی جمهوری اسلامی ایران تمامی اختیارت راجع به امر دادرسی و رسیدگی را از جمله در خصوص موارد مصرح در مواد 35 و 36 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شرح زیر : وکالت راجع به اعتراض به رای، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی ، وکالت در مصالحه و سازش ، وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، وکالت در تعیین جاعل ، وکالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور ، وکالت در توکیل ، وکالت در تعیین مصدق و کارشناس ، وکالت در دعوای خسارت ، وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا ، وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث ، وکالت در دعوی متقابل و دفاع در قبال آن ، وکالت در ادعای اعسار ، وکالت در قبول یا رد سوگند ، وکالت در حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی بنام موکل؛ را دارا خواهند بود به مدیرعامل شرکت واگذار گردید و زین پس نظر و تصمیم مدیرعامل شرکت در این خصوص و امضای ذیل وکالتنامه های وکلای دادگستری و عقد قراردادهای الکترونیکی یا غیر الکترونیکی وکالت با وکلای دادگستری به تنهایی(منفردا) از سوی مدیرعامل و یا اقدام شخص مدیرعامل راسا در کلیه موارد فوق الذکر، به نمایندگی از سوی شرکت و هیأت مدیره آن تلقی گردیده و نافذ و معتبر و قابل اجرا می باشد.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه های زنجیره ای سرزمین خرید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 556173 و شناسه ملی 14009058722
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۱۰/۰۹
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه های زنجیره ای سرزمین خرید سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ابوالفضل پایداری به کدملی وارد شوید به سمت رییس هیأت مدیره و شرکت مجتمع صنایع غذایی میهن بشماره شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی اباذر نیکخواه بشماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیأت مدیره و شرکت طبیعت سبز پارس کهن به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی سیدعلیرضا رحیمی بشماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت منصوب گردیدند و اسحاق قورچی بیگی به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیأت مدیره)، برای باقیمانده مدت زمان تصدی اعضای هیأت مدیره انتخاب گردید. کلیه اسناد عادی و مکاتبات و نامه های اداری با امضای ثابت مدیرعامل منفردا به همراه مهر شرکت و امضاء کلیه اوراق رسمی، بهادار و تعهدآور از قبیل تمامی اوراق بانکی و اسناد تجاری اعم از: چک، سفته و بروات و نیز کلیه عقود و قراردادهای اسلامی با امضاء متغیر دو نفر از بین: رییس هیأت مدیره یا نایب رییس هیأت مدیره یا مدیرعامل مجتمعا به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه های زنجیره ای سرزمین خرید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 556173 و شناسه ملی 14009058722
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/01/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: 1ـ توزیع کالاهای اساسی یا تهیه و تولید کالاهای مورد نیاز و پشتیبانی از تولید کالاهای مورد استفاده عموم 2ـ تهیه، تأمین، تولید و فروش کالاهای مورد نیاز عموم جامعه و خانوارها از طریق فروشگاه های زنجیره ای در سراسر کشور با استفاده از خدمات نوین بازرگانی و مبادرت به انجام صادرات و واردات کالاها در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم 3ـ نگهداری، آماده سازی و بسته بندی انواع کالاها و اقلام خوراکی، اقلام مصرفی و مورد نیاز مجاز عموم جامعه، کالارسانی، صادرات واردات کلیه کالاهای مجاز و ارایه خدمات مورد نیاز مردم، اصلاح الگوی مصرف جامعه، بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه ای 4ـ انبارداری انواع کالاها و اقلام خوراکی و غیرخوراکی مجاز و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور 5 ـ تاسیس و راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی داخل و خارج از کشور پس از اخذ مجوزات لازم 6 ـ عرضه مستقیم کالا و توزیع درب منازل و سایر مکانها و هرگونه فعالیت های مجاز مرتبط (بصورت مستقیم و غیرمستقیم) با موضوع شرکت 7 ـ خرید، فروش، تولید، صادرات و واردات انواع کالاهای مجاز در زمینه های مختلف و ایجاد هرگونه فعالیتهای مجاز تجاری و بازرگانی در داخل و خارج کشور، اخذ کارت بازرگانی و ترخیص کالا از گمرکات داخلی و خارجی. بازگشایی انواع حسابهای ریالی یا ارزی در کلیه بانکها یا موسسات مالی و اعتباری داخلی یا خارجی، بازگشایی انواع اعتبارات ارزی و اسنادی، ضمانتنامه ها و حوالجات، فایناس، ریفایناس، نزد بانکها، موسسات مالی و شرکتهای داخلی و خارجی، اخذ هرگونه وام یا تسهیلات ارزی یا ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی یا خارجی. شرکت درکلیه مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی در داخل و خارج از کشور و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه زمینه های فعالیت شرکت می باشد. اخذ و اعطای نمایندگی های داخلی و خارجی از شرکت ها، موسسات، تولید کنندگان و فروشندگان داخلی و خارجی در زمینه های مختلف. 8 ـ سرمایه گذاری در صنایع مختلف و شرکتهای ثبت شده داخلی یا خارجی و نیز مشارکت و انواع سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی، شرکتها و موسسات تعاونی و یا خصوصی، سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای منطبق با اهداف و موضوع فعالیت شرکت و همچنین، انتقال تکنولوژی از خارج به داخل کشور در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. پ990318902268772  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه های زنجیره ای سرزمین خرید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 556173 و شناسه ملی 14009058722
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/01/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هییت مدیره بشرح ذیل تعیین گردید: ـ خانم لیلا مبارزکندری به کدملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره ـ شرکت مجتمع صنایع غذایی میهن به شناسه ملی: وارد شوید با نمایندگی آقای اباذر نیکخواه بشماره ملی: وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ شرکت طبیعت سبز پارس کهن به شناسه ملی: وارد شوید با نمایندگی آقای سیدعلیرضا رحیمی بشماره ملی: وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره ـ آقای اسحاق قورچی بیگی به کدملی : وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هییت مدیره)، برای باقیمانده مدت زمان تصدی اعضای هییت مدیره انتخاب گردید. ـ کلیه اسناد و مکاتبات عادی و نامه های اداری با امضای ثابت مدیرعامل شرکت منفردا به همراه مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چکها، سفته ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت و همزمان 2 نفر از بین رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره یا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. پ990318171765278  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه های زنجیره ای سرزمین خرید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 556173 و شناسه ملی 14009058722
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/01/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران ـ منطقه 18 ـ شهرستان اسلامشهر ـ بخش مرکزی ـ شهر اسلامشهر ـ محله سالور ـ کوچه خاکی ـ بلوار بسیج ـ پلاک ـ 42ـ طبقه همکف (کدپستی: 3316949516) تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ990318790838639  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تاسیس
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
تاسیس شرکت سهامی خاص فروشگاه های زنجیره ای سرزمین خرید در تاریخ 28/12/1398 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: عرضه مستقیم کالا و توزیع درب منازل و سایر مکانها و هرگونه فعالیت های مجاز مرتبط (بصورت مستقیم و غیرمستقیم) با موضوع شرکت توزیع کالاهای اساسی یا تهیه و تولید کالاهای مورد نیاز و پشتیبانی از تولید کالاهای مورد استفاده عموم سرمایه گذاری در صنایع مختلف و شرکتهای ثبت شده داخلی یا خارجی و نیز مشارکت و انواع سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی، شرکتها و موسسات تعاونی و یا خصوصی، سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای منطبق با اهداف و موضوع فعالیت شرکت و همچنین، انتقال تکنولوژی از خارج به داخل کشور بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه ای انبارداری انواع کالاها و اقلام خوراکی و غیرخوراکی مجاز و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور تاسیس و راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای خرده فروشی داخل و خارج از کشور پس از اخذ مجوزات لازم نگهداری، آماده سازی و بسته بندی انواع کالاها و اقلام خوراکی، مصرفی و مورد نیاز مجاز عموم جامعه تهیه، تأمین، تولید و فروش کالاهای مورد نیاز عمومی جامعه و خانوارها از طریق فروشگاه های زنجیره ای در سراسر کشور با استفاده از خدمات نوین بازرگانی و مبادرت به انجام صادرات و واردات کالاها در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم کالارسانی و ارایه خدمات مورد نیاز مردم، اصلاح الگوی مصرف جامعه خرید، فروش، صادرات و واردات، ترانزیت انواع کالاهای مجاز در زمینه های مختلف و ایجاد هرگونه فعالیتهای مجاز تجاری و بازرگانی در داخل و خارج کشور، اخذ کارت بازرگانی و ترخیص کالا از گمرکات داخلی و خارجی. بازگشایی انواع حسابهای ریالی یا ارزی در کلیه بانکها یا موسسات مالی و اعتباری داخلی یا خارجی، بازگشایی انواع اعتبارات ارزی و اسنادی، ضمانتنامه ها و حوالجات، فایناس، ریفایناس، نزد بانکها، موسسات مالی وشرکتهای داخلی و خارجی، اخذ هرگونه وام یا تسهیلات ارزی یا ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی یا خارجی. شرکت درکلیه مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی در داخل و خارج از کشور و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه زمینه های فعالیت شرکت می باشد. اخذ و اعطای نمایندگی های داخلی و خارجی از شرکت ها، موسسات، تولید کنندگان و فروشندگان داخلی و خارجی در زمینه های مختلف. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ منطقه 14، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله شهران جنوبی، بلوار شهران، کوچه حامد، پلاک ـ 24، طبقه دوم کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ وارد شوید ریال نقدی منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی تعداد وارد شوید سهم آن با نام عادی مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 174/4177/75 مورخ 20/12/1398 نزد بانک صادرات ایران شعبه جنت آباد با کد 4177 پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره آقای اسحاق قورچی بیگی به شماره ملی 0061597783و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم لیلا مبارز کندری به شماره ملی 0077337743و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای اباذر نیکخواه به نمایندگی از شرکت مجتمع صنایع غذایی میهن به شماره ثبت وارد شوید و به شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب گردید. مجتمع صنایع غذایی میهن به شناسه ملی 10101394685و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای سیدعلیرضا رحیمی به نمایندگی از شرکت طبیعت سبز پارس کهن به شماره ثبت 734 و به شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب گردید. طبیعت سبز پارس کهن به شناسه ملی 14003134265و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و مکاتبات عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل شرکت منفردا به همراه مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت و همزمان دو نفر از بین رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره یا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای رضا جعفری به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم سمیرا رضادوست به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ981228679923372  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۴۸

روزنامه رسمی کشور
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ثبت نشده
شرکت فروشگاه های زنجیره ای سرزمین خرید ( سهامی خاص )
با شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی 14009058722
بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم شرکت فروشگاه های زنجیره ای سرزمین
خرید (سهامی خاص) می رساند : مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به
0 شرکت رأس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/5/31 در
محل دفتر مرکزی واقع در شهر اسلامشهر - محله سالور - بلوار بسیج 7 پلاک 42
طبقه همکف برگزار می گردد : دستور جلسه : 1 - استماع گزارش هیأت مدیره و
حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت . 2 - تصویب صورت های مالی سال مالی
منتهی به 1399/13/30 22 انتخاب حسایرس و بازرس قانونی 4 < انتخاب روزنامههیأت مدیره شرکت

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ثبت نشده
شرکت فروشگاه های زنجیره ای سرزمین خرید ( سهامی خاص )
با شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی 14009058722
بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم شرکت فروشگاه های زنجیره ای سرزمین
خرید (سهامی خاص) می رساند : مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به
0 شرکت رأس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/5/31 در
محل دفتر مرکزی واقع در شهر اسلامشهر - محله سالور - بلوار بسیج 7 پلاک 42
طبقه همکف برگزار می گردد : دستور جلسه : 1 - استماع گزارش هیأت مدیره و
حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت . 2 - تصویب صورت های مالی سال مالی
منتهی به 1399/12/30 3 < انتخاب حسابرس و بازرس قانونی 4 - انتخاب روزنامه

هیأت مدیره شرکت

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی شرکت فروشگاه های زنجیره ای سرزمین خرید کجاست؟

استان تهران – منطقه 18 – شهرستان اسلامشهر – بخش مرکزی – شهر اسلامشهر – محله سالور – کوچه خاکی – بلوار بسیج - پلاک-42 - طبقه همکف

👨‍⚖️ مدیران شرکت فروشگاه های زنجیره ای سرزمین خرید چه کسانی هستند؟

آخرین مدیران : حمید نوری , اباذر نیکخواه , ابوالفضل پایداری

🔍 وضعیت شرکت فروشگاه های زنجیره ای سرزمین خرید چیست؟

این شرکت فعال است.


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.