رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت صنایع خودرو سازی ایلیا

معرفی
تغییرات سرمایه
ظرفیت تولید
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت نامشخص
Thriva
شرکت صنایع خودرو سازی ایلیا
استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله شهرک استقلال(جاده مخصوص) ، کوچه پانزدهم ، بزرگراه امیرسرلشگرشهیدحسین لشگری ، پلاک 183 ، طبقه همکف کدپستی 1399617611
  • تاریخ تأسیس  1397/5/15
  • نوع شخصیت حقوقی  سهامی خاص
  • شماره ثبت  529747
  • شناسه ملی  14007765688
  • کد اقتصادی 
  • اشخاص  7
  • آگهی‌ها  14
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم

نقشه

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   7
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   نامشخص ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

ظرفیت تولید

  • آدرس کارخانه  مركزي ساوه خيابان 23
  • تلفن  2122136117
  • تاریخ مجوز  1400/3/25

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  14
تاریخ
متن آگهی
1400/7/17
آگهی 16070534
آگهی تغییرات شرکت صنایع خودرو سازی ایلیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 529747 و شناسه ملی 14007765688
آگهی تغییرات شرکت صنایع خودرو سازی ایلیا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/05/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت های مالی شرکت برای سال منتهی به 30/12/1399 به تصویب رسید موسسه حسابرسی ارقام نگر آریابه شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای مجید نخعی به کد ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/7/17
آگهی 16070554
آگهی تغییرات شرکت صنایع خودرو سازی ایلیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 529747 و شناسه ملی 14007765688
آگهی تغییرات شرکت صنایع خودرو سازی ایلیا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/05/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله شهرک استقلال(جاده مخصوص) ، کوچه پانزدهم ، بزرگراه امیرسرلشگرشهیدحسین لشگری ، پلاک 183 ، طبقه همکف کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/6/16
آگهی 16003759
آگهی تغییرات شرکت صنایع خودرو سازی ایلیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 529747 و شناسه ملی 14007765688
آگهی تغییرات شرکت صنایع خودرو سازی ایلیا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/03/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم وارد شوید ریالی با نام از طریق تجدید ارزیابی دارایی های ثابت شرکت افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است .
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/4/2
آگهی 15866472
آگهی تغییرات شرکت صنایع خودرو سازی ایلیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 529747 و شناسه ملی 14007765688
آگهی تغییرات شرکت صنایع خودرو سازی ایلیا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/02/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای منصور منصوری به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای محمد پروانه به کد ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره خانم شکوه سلیمی به کد ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/2/22
آگهی 15796334
آگهی تغییرات شرکت صنایع خودرو سازی ایلیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 529747 و شناسه ملی 14007765688
آگهی تغییرات شرکت صنایع خودرو سازی ایلیا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/01/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای منصور منصوری به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ، آقای خلیل حسن آبادی به کد ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد پروانه به کد ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/2/6
آگهی 15769388
آگهی تغییرات شرکت صنایع خودرو سازی ایلیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 529747 و شناسه ملی 14007765688
آگهی تغییرات شرکت صنایع خودرو سازی ایلیا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/12/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به شناسه ملی10100617632 به سمت بازرس اصلی و زهره منصوری به شماره ملی0491752301 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/12/4
آگهی 15674268
آگهی تغییرات شرکت صنایع خودرو سازی ایلیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 529747 و شناسه ملی 14007765688
آگهی تغییرات شرکت صنایع خودرو سازی ایلیا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/10/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/11/12
آگهی 15628488
آگهی تغییرات شرکت صنایع خودرو سازی ایلیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 529747 و شناسه ملی 14007765688
آگهی تغییرات شرکت صنایع خودرو سازی ایلیا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/06/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به 29/12/1398 مورد تصویب قرار گرفت.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/7/10
آگهی 15431708
آگهی تغییرات شرکت صنایع خودرو سازی ایلیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 529747 و شناسه ملی 14007765688
آگهی تغییرات شرکت صنایع خودرو سازی ایلیا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/05/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خلیل حسن آبادی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و الناز حاتمی به شماره ملی0076420930 به رییس هییت مدیره و منصور منصوری به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ، قرار دادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل ویکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/3/11
آگهی 15172343
آگهی تغییرات شرکت صنایع خودرو سازی ایلیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 529747 و شناسه ملی 14007765688
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی وآقای محمد پروانه به شماره کلی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ990131723890469  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/11/8
آگهی 15055695
آگهی تغییرات شرکت صنایع خودرو سازی ایلیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 529747 و شناسه ملی 14007765688
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران - منطقه 14 - شهرستان تهران- بخش مرکزی - شهرنهران - محله شهرک چشمه - خیابان بیست و پنجم - خیابان حسینی - پلاک 19 - طیقه اول واحد جنوبی - کدپستی وارد شوید تغییر یافت. پ981101817673378 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/5/6
آگهی 14705479
آگهی تغییرات شرکت صنایع خودرو سازی ایلیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۹۷۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۶۵۶۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی آگاهان ارقام خبره به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای محمد پروانه به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/10/9
آگهی 14363691
آگهی تغییرات شرکت صنایع خودرو سازی ایلیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۹۷۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۶۵۶۸۸
آگهی تغییرات شرکت صنایع خودرو سازی ایلیا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
الناز حاتمی به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و منصور منصوری به کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خلیل حسن آبادی به کدملی وارد شوید به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و سایر نامه های اداری و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/5/21
آگهی 14155930
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنایع خودرو سازی ایلیا درتاریخ 15/05/1397 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.


موضوع فعالیت :ایجاد و احداث هرنوع واحد تولیدی و خدماتی در رابطه با ساخت و مونتاژ انواع وسیله نقلیه سبک و سنگین و تراکتور و تراکتورهای جاده ای و قطعات اصلی و یدکی آنها - واردات و ساخت اتوبوسهای شهری و بین شهری و مینی بوس و ون - ساخت و واردات آمبولانس و خودروهای عمومی و مسافربری - تولید به منظور ارتقا کیفیت و کمیت محصولات، ساخت و تولید قطعات اصلی موتور خودرو شامل:بلوک سیلندر و سرسیلندر و میل لنگ و شاتون و مجموعه هیدرولیک و سیستم تعلیل و ترمز و گیربکس و دنده ها و پیستون و قطعات آلومینیومی خودرو و فروش انواع خودرو و موتور سیکلت و قطعات و تجهیزات جانبی آنها و ارائه خدمات پس از فروش- واردات کلیه قطعات اصلی و یدکی مربوط به انواع خودرو جهت تولید و مونتاژ و مشارکت و سرمایه گذاری در طرح های بزرگ تولیدی و خدماتی و مشارکت و سرمایه گذاری در انواع پروژه ها اعم از تولیدی و خدماتی و ساختمانی و بازرگانی و مدیریتی – واردات وسائط نقلیه ساخته شده و شرکت در مناقصات و مزایده های بخش خصوصی، عمومی و دولتی و خارجی – ارائه انواع خدمات فنی و اقتصادی از جمله طراحی و راه اندازی سیستم های جامع مکانیزه تحلیل و وضعیت مالی و عملکرد شرکتها – طراحی ساخت و احداث دهکده های تفریحی،ویلایی،مسکونی،تجاری،رستورانها،مهمانسراها و سالن های همایش و فروشگاه ها و نمایشگاه ها و واحدهای خدمات پس از فروش – اخذ اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات داخلی و خارجی – اخذ و اعطای نمایندگی از و به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی – خرید اوراق قرضه و دیگر اوراق بهادار احداث کارخانجات – راه اندازی ماشین آلات ساخت و تولید و مونتاژ و احداث کارخانجات مرتبط – سرمایه گذاری مستقیم با مشارکت در ایجاد ، توسعه و راه اندازی طرح های سرمایه گذاری در احداث ساختمان اعم از مسکونی،کارخانجات و عمرانی ، مطالعاتی و تحقیقاتی و واردات تکنولوژی مرتبط، واردات ماشین آلات و تجهیزات و مواد اولیه مرتبط در راستای موضوع فعالیت شرکت- انجام امور مربوط به پیمانکاری شرکتهای دولتی و غیر دولتی در کلیه امور مربوط – شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی – تاسیس شعب در داخل و خارج کشور و انعقاد قرارداد با شرکتهای داخلی و خارجی و ارائه خدمات مربوط به فعالیت های شرکت – بسط و توسعه فعالیت شرکت ایجاد واحدهای تولیدی و اشتغال زا – امکان سنجی و اعتبار سنجی در راستای توجیه فنی و اقتصادی مرتبط با فعالیت های شرکت – پژوهش و طراحی و احداث کارخانجات تولید قطعات و مجموعه های صنعتی – تجاری سازی فعالیت های تحقیقاتی و صنعتی – خرید و فروش تکنولوژی ساخت قطعات و مجموعه های صنعتی با پیمانکاران داخلی و خارجی – خرید و فروش، واردات و صادرات مواد و قطعات مختلف صنعتی و انجام فعالیت های خدمات پس از فروش انجام کلیه امور مربوط به پیمانکاری ارزی و سرمایه گذاری و مشارکت در امور تولیدی بخش های خصوصی و دولتی – انجام کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری و اجرای پروژه های ساختمانی ،کشاورزی،دامداری،معدنی،خدماتی،بازرگانی،ساختمانی،درمانی ،بهداشتی، عمرانی و مطالعاتی و تحقیقاتی – ارائه خدمات گمرکی و ترخیص کالا – انجام امور مربوط به صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و خدمات مربوط به آن ، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط


مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود


مرکز اصلی : استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله جنت آباد مرکزی-خیابان جنت آباد-بلوار بعثت-پلاک 5-طبقه همکف- کدپستی 1474844541


سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ وارد شوید ریال نقدی


منقسم به وارد شوید سهم وارد شوید ریالی تعداد وارد شوید سهم آن با نام عادی


مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1 مورخ 09/05/1397 نزد بانک ب شعبه ب با کد 1 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد


اعضا هیئت مدیره


آقای خلیل حسن آبادی به شماره ملی 0068685671و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال


خانم الناز حاتمی به شماره ملی 0076420930و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال


آقای علی مهریان اصفهانی به شماره ملی 1284856143و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال


دارندگان حق امضا : حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.


اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه


بازرسان


آقای محمد پروانه به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی


آقای مهدی میرزائی نقلبری به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی


روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.


ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi