رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت توسعه امن فناوری نامدار

معرفی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت نامشخص
Thriva
شرکت توسعه امن فناوری نامدار
استان تهران - منطقه 19 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله آرارات ، خیابان سیول ، خیابان شهید محمد باقر خدامی ، پلاک 100 ، طبقه ششم کدپستی 1994816417
  • تاریخ تأسیس  1396/10/20
  • نوع شخصیت حقوقی  سهامی خاص
  • شماره ثبت  521403
  • شناسه ملی  14007340660
  • کد اقتصادی  411616715743
  • اشخاص  12
  • آگهی‌ها  13
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم

نقشه

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   12
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

شرکت‌های مادر

تعداد شرکت مادر   6
جهت مشاهده شرکت‌های مادر به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

شرکت‌های زیرمجموعه

تعداد شرکت زیرمجموعه   5
جهت مشاهده شرکت‌های زیرمجموعه به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   نامشخص ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  13
تاریخ
متن آگهی
1400/1/17
آگهی 15734874
آگهی تغییرات شرکت توسعه امن فناوری نامدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 521403 و شناسه ملی 14007340660
آگهی تغییرات شرکت توسعه امن فناوری نامدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/09/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر به شماره ثبت 8341 و شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای دوره مالی منتهی به 30 آذر 1399 شرکت انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 30/9/98 مورد تتصویب قرار گرفت
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/9/20
آگهی 15542072
آگهی تغییرات شرکت توسعه امن فناوری نامدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 521403 و شناسه ملی 14007340660
آگهی تغییرات شرکت توسعه امن فناوری نامدار سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به: استان تهران -منطقه 19شهرستان تهران-بخش مرکزی-شهر تهران-محله آرارات-خیابان سیول خیابان شهید محمد باقر خدامی پلاک 100طبقه ششم کدپستی1994816417تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/5/12
آگهی 15329962
آگهی تغییرات شرکت توسعه امن فناوری نامدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 521403 و شناسه ملی 14007340660
آگهی تغییرات شرکت توسعه امن فناوری نامدار سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : هییت مدیره قسمتی از اختیارات مشروح در ماده 40 اساسنامه را بشرح ذیل به (مدیرعامل شرکت) تفویض اختیار نمود: انجام امور جاری شرکت.نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث، کلیه ی ادارات دولتی، خصوصی و موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر سازمان های رسمی در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور.عزل و نصب کارکنان بر اساس ضوابط تعیین شده از طرف هییت مدیره شرکت. تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش کارکنان بر اساس مقررات جاری و ضوابط تعیین شده از طرف هییت مدیره شرکت. تعیین حدود اختیارات و شرح وظایف افراد تحت سرپرستی در چارچوب ضوابط جاری شرکت.تهیه و تنظیم روش ها و آیین نامه های داخلی شرکت و ارایه ی آن به هییت مدیره شرکت جهت تصویب.وصول مطالبات و پرداخت دیون شرکت.انجام تشریفات مربوط به اخذ تسهیلات مالی و اعتبار از موسسات مالی و بانک ها پس از تصویب هییت مدیره شرکت.افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی مجاز در کشور.رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کراراً در چارچوب مصوب هییت مدیره شرکت.نمایندگی شرکت در مقابل مراجع قضایی و طرح دعاوی حقوقی علیه سایر اشخاص (حقوقی و حقیقی) جهت احقاق حقوق قانونی شرکت و دفاع از شرکت در مقابل کلیه ی دعاوی اقامه شده علیه شرکت و انتخاب و عزل وکیل و سایر مشاوران مربوطه در جهت حفظ منافع شرکت. انجام هزینه های جاری و سرمایه ای در چارچوب آیین نامه معاملات و سایر آیین نامه های مصوب هییت مدیره شرکت.عقد هر نوع قرارداد خرید و فروش مرتبط با موضوع شرکت در چارچوب آیین نامه معاملات و مصوبات هییت مدیره شرکت.اجاره، فسخ اجاره و تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمامی مراحل با توجه به صرفه و صلاح شرکت.تهیه و ارایه گزارشات مالی و غیرمالی ادواری و همچنین سایر اطلاعات ضروری به شکل مقایسه ای جهت ارایه به هییت مدیره شرکت.تهیه و تنظیم صورت های مالی با رعایت استانداردهای حسابداری در مهلت قانونی مقرر و ارایه ی آن به هییت مدیره شرکت جهت تصویب و همچنین ارایه ی صورت های مالی مربوطه به بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت.تهیه و تنظیم صورت دارایی ها و قروض شرکت در مهلت قانونی مقرر و ارایه ی آن به بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت.صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری در چارچوب مصوب هییت مدیره شرکت مکاتبه و نظارت بر عملکرد مالی شرکت های تحت کنترل و همچنین ابلاغ رویه ها و سیاست های مصوب هییت مدیره به شرکتهای گروه.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/5/12
آگهی 15329939
آگهی تغییرات شرکت توسعه امن فناوری نامدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 521403 و شناسه ملی 14007340660
آگهی تغییرات شرکت توسعه امن فناوری نامدار سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حق امضاء کلیه ی قراردادهای شرکت تا سقف مبلغ وارد شوید ریال، نامه های عادی، فاکتورهای فروش و اسناد مربوط به شرکت در مناقصه با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. چک ها و سایر اسناد تعهدآور مالی تا مبلغ وارد شوید ریال و قراردادهای از مبلغ وارد شوید ریال تا وارد شوید ریال با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. چکها و سایر اسناد تعهدآور مالی از مبلغ وارد شوید ریال به بالا و نیز قراردادهای بالاتر از وارد شوید ریال با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره و امضای یکی از آقایان مجید غیوری ثالث یا مهدی آژ یا مهدی ناظمیان وهمچنین امضاء آقای رستم عبداللهی به همراه مهر شرکت معتبر است. و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/5/12
آگهی 15329926
آگهی تغییرات شرکت توسعه امن فناوری نامدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 521403 و شناسه ملی 14007340660
آگهی تغییرات شرکت توسعه امن فناوری نامدار سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت توسعه تجارت مجازی سارینا ب شناسه ملی 10103891690به نمایندگی آقای مجید غیوری ثالث به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره شرکت مهندسی نرم افزار آتی سان به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای رضا نوری به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره شرکت اول نقش امن رایانش به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای رستم عبداللهی به شماره ملی 1461080525به سمت نایب رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره شرکت پیشتازان تجارت ویستا به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای مهدی ناظمیان به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره شرکت نقش اول کیفیت به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای مهدی آژ به شماره ملی 0069382115به سمت عضو هییت مدیره حق امضاء کلیه ی قراردادهای شرکت تا سقف مبلغ وارد شوید ریال، نامه های عادی، فاکتورهای فروش و اسناد مربوط به شرکت در مناقصه با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. چک ها و سایر اسناد تعهدآور مالی تا مبلغ وارد شوید ریال و قراردادهای از مبلغ وارد شوید ریال تا وارد شوید ریال با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. چکها و سایر اسناد تعهدآور مالی از مبلغ وارد شوید ریال به بالا و نیز قراردادهای بالاتر از وارد شوید ریال با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره و امضای یکی از آقایان مجید غیوری ثالث یا مهدی آژ یا مهدی ناظمیان وهمچنین امضاء آقای رستم عبداللهی به همراه مهر شرکت معتبر است.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/5/26
آگهی 14743485
آگهی تغییرات شرکت توسعه امن فناوری نامدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۱۴۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۴۰۶۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/01/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورت‌های مالی شرکت برای دوره مالی منتهی به 30 آذر 1397 مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر بشناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران بشناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار فناوران اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/5/5
آگهی 14713685
آگهی تغییرات شرکت توسعه امن فناوری نامدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۱۴۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۴۰۶۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کلیه‌ی قراردادهای شرکت تا سقف مبلغ وارد شوید ریال ، نامه‌های عادی ، فاکتورهای فروش و اسناد مربوط به شرکت در مناقصه با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . چک‌ها و سایر اسناد تعهدآور مالی تا مبلغ وارد شوید ریال و قراردادهای از مبلغ وارد شوید ریال تا وارد شوید ریال با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . چک‌ها و سایر اسناد تعهدآور مالی از مبلغ وارد شوید ریال به بالا و نیز قراردادهای بالاتر از وارد شوید ریال با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و امضاء یکی از آقایان مجید غیوری ثالث یا مهدی ناظمیان یا محمد باقر محمد زاده مقدم و همچنین امضاء یکی از آقایان رستم عبداللهی یا علیرضا منافی به همراه مهر شرکت معتبر است و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/2/24
آگهی 14600214
آگهی تغییرات شرکت توسعه امن فناوری نامدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۱۴۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۴۰۶۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 14/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود را بشرح ذیل به آقای رضا نعمتی کشتلی ( مدیرعامل شرکت ) تفویض نمود : انجام امور جاری شرکت ؛ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، اشخاص ثالث ، کلیه‌ی ادارات دولتی ، خصوصی و موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر سازمان‌های رسمی در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور ؛ عزل و نصب کارکنان بر اساس ضوابط تعیین شده از طرف هیئت مدیره شرکت ؛ تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش کارکنان بر اساس مقررات جاری و ضوابط تعیین شده از طرف هیئت مدیره شرکت ؛ تعیین حدود اختیارات و شرح وظایف افراد تحت سرپرستی در چارچوب ضوابط جاری شرکت ؛ تهیه و تنظیم روش‌ها و آیین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه‌ی آن به هیئت مدیره شرکت جهت تصویب ؛ وصول مطالبات و پرداخت دیون شرکت ؛ انجام تشریفات مربوط به اخذ تسهیلات مالی و اعتبار از موسسات مالی و بانک‌ها پس از تصویب هیئت مدیره شرکت ؛ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات مالی مجاز در کشور ؛ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا در چارچوب مصوب هیئت مدیره شرکت ؛ نمایندگی شرکت در مقابل مراجع قضایی و طرح دعاوی حقوقی علیه سایر اشخاص ( حقوقی و حقیقی ) جهت احقاق حقوق قانونی شرکت و دفاع از شرکت در مقابل کلیه‌ی دعاوی اقامه شده علیه شرکت و انتخاب و عزل وکیل و سایر مشاوران مربوطه در جهت حفظ منافع شرکت ؛ انجام هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای در چارچوب آیین نامه معاملات و سایر آیین نامه‌های مصوب هیئت مدیره شرکت ؛ عقد هر نوع قرارداد خرید و فروش مرتبط با موضوع شرکت در چارچوب آیین - نامه معاملات و مصوبات هیئت مدیره شرکت ؛ اجاره ، فسخ اجاره و تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمامی مراحل با توجه به صرفه و صلاح شرکت ؛ تهیه و ارائه گزارشات مالی و غیرمالی ادواری و همچنین سایر اطلاعات ضروری به شکل مقایسه‌ای جهت ارائه به هیئت مدیره شرکت ؛ تهیه و تنظیم صورت‌های مالی با رعایت استانداردهای حسابداری در مهلت قانونی مقرر و ارائه‌ی آن به هیئت مدیره شرکت جهت تصویب و همچنین ارائه‌ی صورت‌های مالی مربوطه به بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت ؛ دبیر هیئت مدیره و انجام اقدامات معمول شامل تهیه دستور جلسه هیئت مدیره ، دعوت از اعضای هیئت مدیره و تهیه صورت جلسات هیئت مدیره تحت نظر رئیس هیئت مدیره ؛ تهیه و تنظیم صورت دارایی‌ها و قروض شرکت در مهلت قانونی مقرر و ارائه‌ی آن به بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت ؛ صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری در چارچوب مصوب هیئت مدیره شرکت ؛ مکاتبه و نظارت بر عملکرد مالی شرکت‌های تحت کنترل و همچنین ابلاغ رویه‌ها و سیاست‌های مصوب هیئت مدیره به شرکت‌های گروه . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/2/2
آگهی 14562623
آگهی تغییرات شرکت توسعه امن فناوری نامدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۱۴۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۴۰۶۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت سرمایه گذاری توسعه نور دنا ( سهامی خاص ) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای مجید غیوری ثالث به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت اول نقش امن رایانش ( سهامی خاص ) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای رستم عبداللهی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت نقش اول کیفیت ( سهامی خاص ) به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای محمد باقر محمدزاده مقدم به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره ، شرکت پیشتازان تجارت ویستا ( سهامی خاص ) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای مهدی ناظمیان به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره ، شرکت مهندسی نرم افزار آتی سان ( سهامی خاص ) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای علیرضا منافی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا نعمتی کشتلی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل ( خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران ) . برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه‌ی قراردادهای شرکت تا سقف مبلغ وارد شوید ریال ، نامه‌های عادی ، فاکتورهای فروش و اسناد مربوط به شرکت در مناقصه با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . چک‌ها و سایر اسناد تعهدآور مالی تا مبلغ وارد شوید ریال و قراردادهای از مبلغ وارد شوید ریال تا وارد شوید ریال با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . چک‌ها و سایر اسناد تعهدآور مالی از مبلغ وارد شوید ریال به بالا و نیز قراردادهای بالاتر از وارد شوید ریال با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و امضاء یکی از آقایان مجید غیوری ثالث یا مهدی ناظمیان یا محمد باقر محمد زاده مقدم و همچنین امضاء یکی از آقایان رستم عبداللهی یا علیرضا منافی به همراه مهر شرکت معتبر است . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/8/20
آگهی 14292697
آگهی تغییرات شرکت توسعه امن فناوری نامدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۱۴۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۴۰۶۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ تعداد اعضاء هیئت مدیره به پنج (5) نفر افزایش یافت و در نتیجه ماده 31 اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد.
پ970807557851705 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/6/1
آگهی 14169432
آگهی تغییرات شرکت توسعه امن فناوری نامدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۱۴۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۴۰۶۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/5/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله گاندی ـ خیابان ولی عصر ـ بن بست بخشندگان ـ پلاک 2 ـ طبقه اول ـ کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پ970523229578630 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/5/3
آگهی 14127044
آگهی تغییرات شرکت توسعه امن فناوری نامدار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۱۴۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۴۰۶۶۰
پیرو آگهی به شماره مکانیزه وارد شوید مورخ 20/10/96 اعلام میدارد: سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی با نام عادی می باشد که مبلغ وارد شوید ریال نقدی طی گواهی بانک پارسیان شعبه ونک طی شماره 506/96/1060 مورخ 11/10/96 پرداخت گردیده و مبلغ وارد شوید ریال غیر نقدی می باشد مراتب بدین وسیله اصلاح میگردد.
پ970427539873284 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/11/15
آگهی 13811415
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه امن فناوری نامدار درتاریخ 20/10/1396 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه مراحل مطالعات، مشاوره، طراحی، محاسبه، نظارت، ساخت، مدیریت، نگهداری، آزمایش و بازرسی فنی و اجرای کلیه طرحهای عمرانی و ساختمانی، مسکونی، صنعتی، اداری، ورزشی، آموزشی، نظامی، مذهبی، بهداشتی، انبوه سازی و برج و راهسازی، ترافیک، راه آهن، فرودگاه، پل، تونل، بندر و اسکله، شمع کوبی، سیلو، نقشه برداری، معماری و شهرسازی، مخلوط لوله آب و فاضلاب و گاز و نفت و شبکه توزیع و پمپاژ و تصفیه خانه، مخازن و کانال، آبیاری و زهکشی، تاسیسات برقی و حرارتی و برودتی وشهری و نصب و تجهیزات حفاری، تزریق، ژئو تکنیک، حفاظت زنگ خوردگی، تولید مصالح ساختمانی، فضای سبز، معدن، سنگبری، خرید سهام شرکت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار و یا خارج از بورس جهت شرکت، مشارکت در سرمایه، انجام فعالیت‌های بازرگانی و تجاری داخلی و خارجی، واردات و صادرات انواع کالا‌های بازرگانی مجاز و توزیع و تولید آن‌ها، خرید و فروش اوراق مشارکت جهت شرکت، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک هاوموسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی جهت شرکت، مشارکت در امر جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی به منظور حمایت از امر توسعه سرمایه گذاری در کشور انجام امور انفورماتیک و فناوری اطلاعات آی تی، نظارت و اجرای طرح‌های انفورماتیکی به استثنا ء هرگونه فعالیت در زمینه بسته‌های نرم افزاری، رسانه‌ای و چند رسانه‌ای، نشر دیجیتال، حامل‌های دیجیتال، حامل‌های دیجیتال از قبیل سی دی، دی وی دی، بلوری و مانند آن‌ها وهمچنین امکان کسب خدمات تجهیزات ماشین آلات و نرم افزارهای مخصوص فعالیت‌های یاد شده. خرید و فروش و واردات و صادرات و نصب و تعمیر و راه اندازی و نگهداری تجهیزات دوربین‌های مداربسته و سیستم‌های الکترونیکی و تجهیزات شبکه‌های کامپیوتری، خرید و فروش و واردات و صادرات تجهیزات رایانه‌ای و دستگاههای جانبی رایانه و قطعات و ملزومات سخت افزار رایانه و ارائه خدمات پشتیبانی رایانه همچنین مشاوره و نظارت فنی بر اجرای طرح‌های انفورماتیک و دوربین‌های مداربسته و سیستم‌های الکترونیکی پس از اخذ مجوزهای لازم در صورت نیاز شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با کلیه سازمان‌ها، نهادها، بانک‌ها، وزارتخانه، و شرکت‌های دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی واخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور، تهیه طرح‌های توجیهی و فنی اقتصادی برای پروژه‌های ساختمانی، صنعتی، کشاورزی و سایر پروژه‌های مرتبط با اهداف شرکت برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌های مرتبط با موضوعات فعالیت شرکت (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ونک خیابان آفتاب بن بست شهیدمحمدباقرخدامی پلاک 100 طبقه ششم کدپستی وارد شوید سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی می‌باشد تعداد وارد شوید سهم آن با نام عادی می‌باشد که مبلغ وارد شوید ریال طی گواهی بانک پارسیان شعبه ونک طی شماره 506/96/1060 مورخ 11/10/96 پرداخت گردیده و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: آقای رضا نعمتی کشتلی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران) به مدت 2 سال سرمایه گذاری توسعه نور دنا به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی محمد روح اللهی به شماره ملی وارد شوید و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال نقش اول کیفیت به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی محمد باقر محمدزاده مقدم به شماره ملی وارد شوید و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال اول نقش امن رایانش به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی مسعود امیری به شماره ملی وارد شوید و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه قراردادهای شرکت تا سقف 1. 000. 000. 000 ریال، نامه‌های عادی، فاکتور‌های فروش و اسناد مربوط به شرکت در مناقصه با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. چک‌ها و سایر اسناد تعهدآور مالی تا مبلغ 3. 000. 000. 000 ریال و قراردادهای از مبلغ 1. 000. 000. 001 ریال تا 10. 000. 000. 000 ریال با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. چک‌ها و سایر اسناد تعهدآور مالی از مبلغ 3. 000. 000. 001 ریال به بالا و نیز قراردادهای بالاتر از 10. 000. 000. 000 ریال با امضای مدیرعامل و امضای آقای مسعود امیری و همچنین امضای یکی از آقایان محمد روح اللهی یا محمد باقر محمد زاده مقدم به همراه مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی وخدمات مدیریت صدر به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی و حسابرسی هادی حساب تهران به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi