سهامی خاص

شرکت بهین مبتکران ایده آرتین

راه‌های ارتباطی

استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، محله شاهزید ، کوچه شهید علیرضا نوروزیان [8-11] ، خیابان هشت بهشت شرقی ، پلاک -83 ، مجتمع فراز ، طبقه دوم
8157717785
ثبت نشده
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ 54 : 16

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۹۵/۰۹/۲۳
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
سهامی خاص
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۴۰۱/۰۲/۲۵
شماره ثبت:  
 57506
کد اقتصادی:  
 411544664181
شناسه ملی:  
 14006413320
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۴۰۱/۰۲/۲۵
آگهی تغییرات شرکت بهین مبتکران ایده آرتین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 57506 و شناسه ملی 14006413320
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۱۲/۲۴
آگهی تغییرات شرکت بهین مبتکران ایده آرتین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 57506 و شناسه ملی 14006413320
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۱۲/۱۷
آگهی تغییرات شرکت بهین مبتکران ایده آرتین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 57506 و شناسه ملی 14006413320

نقشه

استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، محله شاهزید ، کوچه شهید علیرضا نوروزیان [8-11] ، خیابان هشت بهشت شرقی ، پلاک -83 ، مجتمع فراز ، طبقه دوم


آگهی‌های رسمی

9/29/2022, 4:54:00 PM

اخبار

(11 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۴۰۱

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت بهین مبتکران ایده آرتین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 57506 و شناسه ملی 14006413320
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ثبت نشده
آگهی اصلاحی شرکت بهین مبتکران ایده آرتین سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید عطف به آگهی شماره مکانیزه وارد شوید صادره به تاریخ 19/12/1400 عبارت "موضوع فعالیت شرکت ماده 2 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. " به "موضوع فعالیت شرکت بشرح ذیل تغییر و ماده دو (2) در اساسنامه اصلاح شد" تغییر یافت.مراتب بدینوسیله اصلاح و اعلام می گردد.

ویرایش

۱۴۰۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت بهین مبتکران ایده آرتین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 57506 و شناسه ملی 14006413320
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۱۲/۲۴
آگهی تغییرات شرکت بهین مبتکران ایده آرتین سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/11/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع فعالیت شرکت ماده 2 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎی اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿکﯽ و ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت. اراﺋﻪ کﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت. ﻃﺮاﺣﯽ و ﻧﺼﺐ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺒکﻪ ﻫﺎی کﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی نظیر اتوماسیون صنعتی و کارت های هوشمند. ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺳﻔﺎرش ﻣﺸﺘﺮی، ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری بجز فرهنگی. مشاوره و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻃﺮح ﻫﺎی اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿکﯽ. ﺗﻬﯿﻪ و اﺟﺮای ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت . ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار و اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟکﺘﺮوﻧﯿک و اینترنت اشیا. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ اختصاصی، ﻃﺮاﺣﯽ ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و اﯾﺠﺎد ﭘﻮرﺗﺎل ﻫﺎی اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و سازمانی. طراحی نرم افزارهای سفارش مشتری. ﻓﺮوش و ﺻﺎدرات ﺧﺪﻣﺎت فنی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در زﻣﯿﻨﻪ راﯾﺎﻧﻪ ای. ﺻﺎدرات و واردات ﺗﺠﻬﯿﺰات راﯾﺎﻧﻪ ای و ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای و ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری. ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﺻﺎدرات و واردات ﺗﺠﻬﯿﺰات کﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی، شبکه و ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای و اﻟکﺘﺮوﻧﯿکﯽ. اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و اﯾﻨﺘﺮاﻧﺖ. مطﺎﻟﻌﻪ و ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﭘﮋوﻫﺶ و ﻣﺸﺎوره و اﻧﺘﻘﺎل ﺗکﻨﻮﻟﻮژی و ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی و ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﺎﺧﺖ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات راﯾﺎﻧﻪ ای و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻟکﺘﺮوﻧﯿکﯽ و ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﭘﺰﺷکﯽ راﯾﺎﻧﻪ ای و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺑﺰاردﻗﯿﻖ راﯾﺎﻧﻪ ای. اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺮاﺋﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮکﺖ. ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی کﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی. اﯾﺠﺎد و اﺣﺪاث کﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ کﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ. نصب و راه اﻧﺪازی و ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺗﺠﻬﯿﺰات راﯾﺎﻧﻪ ای و اﻟکﺘﺮوﻧﯿکﯽ و ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺳﻮﯾﭽﯿﻨﮓ و آﻧﺘﻦ ﻫﺎ و کﺎﺑﻞ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃ، دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ. مکانیزه کﺮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اداری و اﺟﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣکﺎﻧﯿﺰه ﺷﺪه. ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ راﯾﺎﻧﻪ ای. ﺷﺮکﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ مرتبط با موضوع فعالیت.ﺷﺮکﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت و ﻣﺰاﯾﺪات داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮکﺖ. ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻗﻄﻌﺎت ﯾﺪکﯽ راﯾﺎﻧﻪ ای و اﻟکﺘﺮوﻧﯿکﯽ و ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ. اﺧﺬ و اﻋﻄﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﺷﺮکﺖ ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای و قطعات داﺧﻠﯽ وﺧﺎرﺟﯽ. اﯾﺠﺎد ﺷﻌﺐ و دﻓﺎﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮکﺖ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از کﺸﻮر. اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻫﻤکﺎری و ﻣﺸﺎرکﺖ ﺑﺎ ﺷﺮکﺖ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮکﺖ. ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮکﺖ. ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت و اﻗﻼم و ﻣﻠﺰوﻣﺎت و ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ در زﻣﯿﻨﻪ راﯾﺎنه ای. اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻦ آوری اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺳﺘﻘﺮار و راه اﻧﺪازی و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ. راه کﺎرﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ و دوﻟﺘﯽ و وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﺷﺮکﺖ ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ وﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ. ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ کﺎرﺑﺮدی و اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت. اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺘﺪﻟﻮژی و اﺟﺮاء و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺠﺪد و ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﻣﺸﺎوره و ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮکﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿل و اﻓﺰاﯾﺶ کﺎراﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ. مشاوره و ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺷﺒکﻪ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ راﯾﺎﻧﻪ ای و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ راﯾﺎﻧﻪ ای. ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺟﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺖ ﺷﺒکﻪ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺒکﻪ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری، ﺷﺒکﻪ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺳﯿﻢ و راه ﺣﻞ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﻬﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ. آﻣﻮزش کوتاه مدت دوره ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ در زﻣﯿﻨﻪ آی ﺗﯽ و آی ﺳﯽ ﺗﯽ. ﺗﺸکﯿﻞ کﻼس ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ کوتاه مدت در زﻣﯿﻨﻪ راﯾﺎﻧﻪ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ازکﺸﻮر. ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮکﺖ به طور موقت. مشارکت ﺑﺎ ﺷﺮکﺖ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ کﻨﻨﺪه ﻧﺮم اﻓﺰار و ﺳﺨﺖ اﻓﺰار. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﻣﺸﺎرکﺖ در طرحهای فناوری اطلاعات در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮکﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮکﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮکﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد. درﯾﺎﻓﺖ وام و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری اﻋﻢ از ارزی و رﯾﺎﻟﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮکﺖ. ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی و ﺗﻌﻤﯿﺮات و آﻣﻮزش کوتاه مدت در زﻣﯿﻨﻪ کﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻟکﺘﺮوﻧﯿکﯽ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ. اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اداری و اﺑﺰار دﻗﯿﻖ راﯾﺎﻧﻪ ای. ﻃﺮاﺣﯽ و راه اﻧﺪازی و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی کﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی و کﻨﺘﺮﻟﯽ. ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش کﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ آن و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻟکﺘﺮوﻧﯿکﯽ. اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻗﺮاردادی و ﺑﺮآورد ﭘﺮوژه در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮکﺖ. ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ راﯾﺎﻧﻪ ای و ﭘﺰﺷکﯽ راﯾﺎﻧﻪ ای. اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮکﺖ. اراﺋﻪ کﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺎﻟﯿﺰ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗکﻨﻮﻟﻮژﯾکﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮکﺖ. اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻃﺮح در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮکﺖ. اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و کﻨﺘﺮل ﭘﺮوژه و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ارزش و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣکﺎن ﺳﻨﺠﯽ و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﭘﺬﯾﺮی ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻃﺮح ﻫﺎی اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿکﯽ. ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺒکﻪ داده ﻫﺎ. ﺗﻮﻟﯿﺪ و اراﯾﻪ کﻠﯿﻪ ﻗﻄﻌﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات وﺳﺨﺖ اﻓﺰارﻫﺎی کﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی. مطالعات و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی راﻫﺒﺮدی و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی کﺴﺐ و کﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ، مدیریت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗکﻨﻮﻟﻮژی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ کﯿﻔﯿﺖ ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺮه وری ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺪل ﻫﺎی ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮکﺖ. ثبت موضوع فعالیت به شرح مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد و در صورت لزوم پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح امکانپذیر می باشد.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت بهین مبتکران ایده آرتین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 57506 و شناسه ملی 14006413320
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
آگهی تغییرات شرکت بهین مبتکران ایده آرتین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/11/1400و بنا به اختیار تفویض شده مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/11/1400 در خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال از طریق مطالبات حال شده سهامداران و بالا بردن مبلغ اسمی سهام افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید ماده 5 اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ 2.000.000.000 (دو میلیارد) ریال منقسم به 100 سهم 20.000.000 ریالی با نام که تماماً پرداخت شده می باشد

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت بهین مبتکران ایده آرتین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 57506 و شناسه ملی 14006413320
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ثبت نشده
آگهی تغییرات شرکت بهین مبتکران ایده آرتین سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/09/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بدرالزمان نیکخواه به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و احسان دانش پژوه نژاد به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

ویرایش

۱۳۹۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت بهین مبتکران ایده آرتین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 57506 و شناسه ملی 14006413320
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
آگهی تغییرات شرکت بهین مبتکران ایده آرتین سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/09/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، محله شاهزید ، کوچه شهید علیرضا نوروزیان [8-11] ، خیابان هشت بهشت شرقی ، پلاک -83 ، مجتمع فراز ، طبقه دوم کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده 4 اساسنامه اصلاح گردید.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت بهین مبتکران ایده آرتین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 57506 و شناسه ملی 14006413320
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۱۰/۱۸
آگهی تغییرات شرکت بهین مبتکران ایده آرتین سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/08/1399 مهدی امساکی به شماره ملی وارد شوید - پریسا ابراهیمی به شماره ملی وارد شوید - پروین اسعدیان به شماره ملی وارد شوید برای مدت دو سال بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره انتخاب شدند . بدرالزمان نیکخواه به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و احسان دانش پژوه نژاد به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1397 تصویب شد

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت بهین مبتکران ایده آرتین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 57506 و شناسه ملی 14006413320
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۱۰/۱۸
آگهی تغییرات شرکت بهین مبتکران ایده آرتین سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/08/1399 پریسا ابراهیمی شماره ملی 1289165289به سمت رییس هیات مدیره - پروین اسعدیان شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیات مدیره - مهدی امساکی شماره ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل منفرداً و با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد . کلیه اختیارات مندرج در ماده 40 اساسنامه به شرح اختیارات هییت مدیره به مهدی امساکی به سمت مدیر عامل تفویض گردید

ویرایش

۱۳۹۷

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت بهین مبتکران ایده آرتین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۵۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۱۳۳۲۰
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 05/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارتند از: آقای مهدی امساکی به شماره ملی وارد شوید خانم پریسا ابراهیمی به شماره ملی وارد شوید خانم پروین اسعدیان به شماره ملی وارد شوید برای مدت دو سال انتخاب شدند. خانم بدرالزمان نیکخواه به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای احسان دانش پژوه نژاد به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال1396 مورد تصویب قرار گرفت
ش971017882489188 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت بهین مبتکران ایده آرتین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۵۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۱۳۳۲۰
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 06/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1.خانم پریسا ابراهیمی شماره ملی 1289165289به سمت رئیس هیئت مدیره 2.خانم پروین اسعدیان شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس 3.آقای مهدی امساکی شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل تا تاریخ 25/8/99 انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
ش971017317735505 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

ویرایش

۱۳۹۶

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت بهین مبتکران ایده آرتین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۵۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۱۳۳۲۰
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۳/۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در اصفهان به خیابان هشت بهشت شرقی ساختمان سپاهان طبقه دوم واحد 4 پلاک 160 کدپستی وارد شوید انتقال یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

ویرایش

۱۳۹۵

روزنامه رسمی کشور
آگهی تاسیس
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۱۰/۰۵
تاسیس شرکت سهامی خاص بهین مبتکران ایده آرتین در تاریخ 23/09/1395 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: ثبت موضوع فعالیت ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد: تولید و ارائه رایانه، تولید و ارائه دستگاه های جانبی، طراحی و توسعه و تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری (بجز نرم افزارهای فرهنگی)، ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و CD اطلاعاتی تولید داخل، طراحی و توسعه بازی های رایانه ای و سرگرمی، خدمات شبکه های اطلاع رسانی، مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی، شبکه داده ها (ارائه، اجرا و پشتیبانی)، انجام امور سخت افزاری کامپیوتر، شبکه و امنیت شبکه، برنامه نویسی اتوماسیون اداری و صنعتی و حسابداری، برپایی کارگاره های انتقال مهارت فنی و مشاوره فن آوری اطلاعات و ارتباطات، طراحی و پیاده سازی برنامه نویسی تحت وب، طراحی و مدیریت و پشتیبانی وب سایت های اینترنتی، خدمات و پشتیبانی در زمینه فناوری های نوین نظیر رباتیک، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، اینترنت اشیاء، شبکه های نسل جدید، رابط های رایانه ای، شبکه های هوشمند برق، تصدی به فعالیت هایی در خصوص سرویس های رادیویی خدمات مربوط به تجهیزات رادیویی، خدمات اینترنت (ISP)، توزیع اینترنت (ISDP)، خدمات انتقال داده ها (PAP)، خدمات انتقال داده از طریق ماهواره (SAP)، خدمات عمومی تلفن ثابت (PSTN)، خدمات مخابراتی ارتباط همراه بین المللی ماهواره ای (GMPCS)، موضوعات مربوط به تجارت الکترونیک، فعالیت بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای، انتشار نشریه و یا انجام فعالیت های مطبوعاتی، اداره سالن های نمایش و برگزاری مراسم ها و جشن ها و یا کنفرانس ها، خرید و فروش، تولید و توزیع و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی، انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ و اعطای شعب و نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات مالی از بانک ها و موسسات مالی در جهت تحقق اهداف شرکت، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و پیمانها پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: اصفهان خیابان مشتاق دوم کوچه بوذر جمهر پلاک 23 واحد 8 کدپستی 8158857794. سرمایه شرکت: مبلغ وارد شوید ریال نقدی منقسم به 100 سهم وارد شوید که تعداد 0 سهم آن بی نام می باشد و مبلغ وارد شوید ریال آن طی گواهی شماره وارد شوید مورخ 13/9/1395 بانک ملت شعبه دانشگاه اصفهان واریز و مابقی تعهدی می باشد. اولین مدیران: پریسا ابراهیمی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و پروین اسعدیان به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی امساکی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. بازرس اصلی و علی البدل: بدرالزمان نیکخواه به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و احسان دانش پژوه نژاد به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نصف جهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی شرکت بهین مبتکران ایده آرتین کجاست؟

استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، محله شاهزید ، کوچه شهید علیرضا نوروزیان [8-11] ، خیابان هشت بهشت شرقی ، پلاک -83 ، مجتمع فراز ، طبقه دوم

📅 شرکت بهین مبتکران ایده آرتین در چه زمانی تأسیس شده است؟

این شرکت در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ تأسیس شده است

🏢 شرکت بهین مبتکران ایده آرتین چه نوعی است؟

از نوع سهامی خاص به ثبت رسیده است.


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.