سهامی خاص

شرکت فن افزارهای هوشمند فراسو

راه‌های ارتباطی

استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله امانیه ، بزرگراه مدرس ، بلوار گیتی ، پلاک -19 ، طبقه اول ، واحد 102
1966684693
ثبت نشده
ثبت نشده
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ 30 : 22

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۹۵/۰۷/۰۳
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
سهامی خاص
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۴۰۱/۰۲/۰۶
شماره ثبت:  
 498733
کد اقتصادی:  
 411516514513
شناسه ملی:  
 14006189045
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۴۰۱/۰۲/۰۶
آگهی تغییرات شرکت فن افزارهای هوشمند فراسو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 498733 و شناسه ملی 14006189045
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۰۶/۰۹
آگهی تغییرات شرکت فن افزارهای هوشمند فراسو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 498733 و شناسه ملی 14006189045
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۰۶/۰۹
آگهی تغییرات شرکت فن افزارهای هوشمند فراسو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 498733 و شناسه ملی 14006189045

نقشه

استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله امانیه ، بزرگراه مدرس ، بلوار گیتی ، پلاک -19 ، طبقه اول ، واحد 102


آگهی‌های رسمی

10/7/2022, 10:30:11 PM

اخبار

(14 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۴۰۱

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فن افزارهای هوشمند فراسو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 498733 و شناسه ملی 14006189045
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۱/۰۵/۲۲
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص فن افزارهای هوشمند فراسو به شناسه ملی وارد شوید و به شماره ثبت 498733 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/03/1401 تصمیمات ذیل اتخاذ شد موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فن افزارهای هوشمند فراسو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 498733 و شناسه ملی 14006189045
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
آگهی تغییرات شرکت فن افزارهای هوشمند فراسو سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/01/1401 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محل شرکت به استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله امانیه ، بزرگراه مدرس ، بلوار گیتی ، پلاک -19 ، طبقه اول ، واحد 102 کد پستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

ویرایش

۱۴۰۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فن افزارهای هوشمند فراسو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 498733 و شناسه ملی 14006189045
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
آگهی تغییرات شرکت فن افزارهای هوشمند فراسو سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/04/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای کامبیز رشیدی به شماره ملی وارد شوید و آقای سیاوش رشیدی به شماره ملی وارد شوید و خانم گیتا گرکانی به شماره ملی2594131636 را بمدت دو سال به عنوان اعضاء هیات مدیره انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی1010316991 و آقای فضل الله بخشیانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به اسفند سال 1399 به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فن افزارهای هوشمند فراسو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 498733 و شناسه ملی 14006189045
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۶/۰۹
آگهی تغییرات شرکت فن افزارهای هوشمند فراسو سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/04/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سیاوش رشیدی با کد ملی: وارد شوید به سمت مدیر عامل و نایب رییس و عضو هییت مدیره و آقای کامبیز رشیدی با کد ملی: وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره وخانم گیتا گرکانی با کدملی: وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک، سفته بروات، قرارادادها، عقود اسلامی با امضاء هر یک از اعضاء هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء هریک از اعضاء هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در راستای اجرای ماده 128 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت هییت مدیره کلیه اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نمود.همچنین مدیر عامل اختیار طرح و دفاع از کلیه دعاوی مطروحه له یا علیه شرکت را با حق استخدام و عزل وکلای دادگستری دارد.

ویرایش

۱۳۹۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فن افزارهای هوشمند فراسو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 498733 و شناسه ملی 14006189045
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۸/۱۲
آگهی تغییرات شرکت فن افزارهای هوشمند فراسو سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/07/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : برخی از اختیارات هیات مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: 1-نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی ، موسسات و شرکتهای خصوصی و عمومی و مراجع قضایی و انتظامی 2- اتخاذ تصمیم در خصوص اداره امور داخلی و پرسنلی شرکت واستخدام و اخراج و انعقاد قرارداد کار با پرسنل و نظارت بر انجام وظایف کارکنان شرکت در چهارچوب ساختار سازمانی و بودجه بندی و آیین نامه ها و مصوبات هییت مدیره 3-انجام مذاکرات و مکاتبات اداری غیر تعهدآور با مراجع قانونی در خصوص اداره شرکت4- انجام کلیه امور اخذ پوششهای بیمه ای مورد نیاز شرکت و پرسنل 5- تعیین میزان اخذ تضمین از پرسنل و تعیین میزان مسیولیتها و وظایف پرسنل6- ثبت اعتراض و اقامه هرگونه دعوا و دفاع از هرگونه دعوی مطروحه علیه شرکت اعم از حقوقی و کیفری و اجرایی در هریک از مراجع قضایی و اداری و دیوان عدالت اداری و کمسیونهای دارایی و تامین اجتماعی و انتظامی بلا استثنا با حق حضور و دفاع با کلیه اختیارات لازمه از جمله حضور در مراجع مذکور ، با حق واخواهی و اعتراض به آراء و تجدیدنظر و فرجام خواهی و اعاده دادرسی و انجام کلیه شقوق طرق فوق العاده تجدیدنظر خواهی ، صدور اجراییه ، استرداد اسناد و یا دادخواست و دعوی و ادعای جعل و انکارو تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند با حق تعیین جاعل ، اجرای حکم نهایی و قطعی و تعقیب عملیات اجرایی، تعیین مصدق و کارشناس و اعتراض بنظر کارشناسان ، جلب و ورود و اعتراض ثالث و دعوی تقابل و دفاع از دعاوی مذکور ، قبول و رد سوگند ، دفاع از دعوی اعسار با حق استخدام و عزل وکلای دادگستری 7- تهیه و ارایه گزارشات فصلی نحوه فعالیت شرکت و ارایه به هیات مدیره 8- تفویض اختیارات فوق مانع انجام و اقدامات مربوطه توسط هییت مدیره نمی باشد .

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فن افزارهای هوشمند فراسو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 498733 و شناسه ملی 14006189045
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
آگهی تغییرات شرکت فن افزارهای هوشمند فراسو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسین رام پور به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای فضل الله بخشیانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به اسفند سال 1398 مورد تصویب قرار گرفت. - روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فن افزارهای هوشمند فراسو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 498733 و شناسه ملی 14006189045
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ثبت نشده
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/01/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران - منطقه 19 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله امانیه ، خیابان ولیعصر ، خیابان شهید سرلشگر غلامعباس سلطانی ، پلاک -80 ، طبقه دوم ، واحد جنوبی کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ990223535559162  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۸

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فن افزارهای هوشمند فراسو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 498733 و شناسه ملی 14006189045
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هییت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای کامبیز رشیدی به شماره ملی وارد شوید 2- آقای سیاوش رشیدی به شماره ملی وارد شوید 3- گیتا گرکانی به شماره ملی 2594131636 پ981211400653306 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فن افزارهای هوشمند فراسو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 498733 و شناسه ملی 14006189045
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -آقای سیاوش رشیدی با کدملی : وارد شوید به سمت مدیر عامل و نایب رییس و عضو هییت مدیره -آقای کامبیز رشیدی با کدملی : وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره وخانم گیتا گرکانی با کدملی : وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک، سفته بروات، قرارادادها، عقود اسلامی با امضاء هر یک از اعضاء هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء هریک از اعضاء هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ981211907964745 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فن افزارهای هوشمند فراسو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 498733 و شناسه ملی 14006189045
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین رام پور به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای فضل الله بخشیانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به اسفند سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت. - روزنامه کثیرالانتشار فن آوران اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. پ980717683879198  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۷

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فن افزارهای هوشمند فراسو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۸۹۰۴۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسین رام پور به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و مریم یصربی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به29/12/1396 مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار فن آوران اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. سیاوش رشیدی با کد ملی: وارد شوید و کامبیز رشیدی با کد ملی: وارد شوید و احمد علیپور فطرتی با کد ملی: وارد شوید به مدت دو سال انتخاب گردیدند
پ970701292578932  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فن افزارهای هوشمند فراسو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۸۹۰۴۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 05/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سیاوش رشیدی با کد ملی: وارد شوید به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و کامبیز رشیدی با کد ملی: وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد علیپور فطرتی با کد ملی: وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآورشرکت از قبیل چک سفته بروات، قرارادادها، عقود اسلامی با امضاء 2نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ970701673226755  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۶

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت فن افزارهای هوشمند فراسو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۸۷۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۸۹۰۴۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۹/۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین رام پور به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و خانم مریم یصربی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار فن آوران اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 95 به تصویب رسید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۵

روزنامه رسمی کشور
آگهی تاسیس
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
تاسیس شرکت سهامی خاص فن افزارهای هوشمند فراسو درتاریخ 03/07/1395 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی، تولید، تجارت، واردات و صادرات خدمات ومحصولات نرم افزاری و سخت افزاری و راه کارهای فن آوری اطلاعات وارتباطات واخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی این حوزه در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خ آفریقا کوچه ناوک پلاک 17 کدپستی وارد شوید سرمایه شرکت: مبلغ سه میلیارد ریال منقسم به 300 سهم ده میلیون ریالی که تعداد 300 سهم با نام می باشد و مبلغ یک میلیارد و پنجاه میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 777 مورخ 23/6/95 نزد بانک سامان شعبه افریقا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای سیاوش رشیدی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای کامبیز رشیدی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد علی پور فطرتی به سمت نائب رئیس عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا 2 نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. وکلیه اوراق عادی واداری شرکت با امضا رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل هر یک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حسین رام پور به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و خانم مریم یصربی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی انتخاب شد. ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی شرکت فن افزارهای هوشمند فراسو کجاست؟

استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله امانیه ، بزرگراه مدرس ، بلوار گیتی ، پلاک -19 ، طبقه اول ، واحد 102

👨‍⚖️ مدیران شرکت فن افزارهای هوشمند فراسو چه کسانی هستند؟

آخرین مدیران : کامبیز رشیدی , گیتا گرکانی , احمد علیپور فطرتی

🔍 وضعیت شرکت فن افزارهای هوشمند فراسو چیست؟

این شرکت فعال است.


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.