رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

مؤسسه بین المللی سفیران آذر مهر ایرانیان

معرفی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت نامشخص
Thriva
مؤسسه بین المللی سفیران آذر مهر ایرانیان
استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، مهران ، خیابان مقداد ، بلوار اباذر ، پلاک 70 ، طبقه سوم ، واحد 4 کدپستی 1471734816
  • تاریخ تأسیس  1394/11/18
  • نوع شخصیت حقوقی  موسسه
  • شماره ثبت  37835
  • شناسه ملی  14005602448
  • کد اقتصادی 
  • اشخاص  7
  • آگهی‌ها  7
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   7
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   نامشخص ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  7
تاریخ
متن آگهی
1398/7/18
آگهی 14825434
آگهی تغییرات بین المللی سفیران آذر مهر ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷۸۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۰۲۴۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ((اقدام در جهت اعزام متقاضیان دوره زبان به خارج از کشوردر صورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم))به موضوع فعالیت شرکت الحاق و در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
پ980707894740608  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/3/25
آگهی 14577471
آگهی تغییرات سفیران نسل نو ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷۸۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۰۲۴۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نام موسسه به « بین المللی سفیران آذر مهر ایرانیان » تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . موارد ذیل به موضوع موسسه الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید : ارائه خدمات حقوقی به عنوان مشاوره حقوقی ، انجام وکالت در مراجع قضایی اداری مالی و ثبتی ، دادگاه‌های خانواده شهرداری‌ها وکمیسیون‌های دادگاههای عمومی ، کیفری و انقلاب تعریزات حکومتی هیأت حل اختلاف ، دعاوی ثبت اسناد و املاک وکالت از طرف خارجیان و داوری داخلی و بین الملل پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/3/25
آگهی 14577481
آگهی تغییرات بین المللی سفیران آذر مهر ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷۸۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۰۲۴۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مهدی حسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای پیمان عباس زاده به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای کرامت امیری دوماری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آرش نعیمی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ایمان رجبی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردأ همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و اداری با امضا ایمان رجبی ( عضو هیئت مدیره ) همراه با مهر موسسه دارای اعتبار می‌باشد . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/2/3
آگهی 14556315
آگهی تغییرات سفیران نسل نو ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷۸۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۰۲۴۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای شعبان عباس زاده کدملی وارد شوید با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء موسسه خارج شد . خانم فاطمه خالق زاده کدملی وارد شوید با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء موسسه خارج شد . بنابراین سرمایه موسسه از مبلغ وارد شوید ریال به وارد شوید ریال کاهش یافت و ماده قانونی اساسنامه اصلاح یافت . لیست شرکا پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد . آقای مهدی حسینی به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال آقای کرامت امیری دوماری به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال آقای آرش نعیمی به شماره ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال آقای ایمان رجبی به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال آقای پیمان عباس زاده به شماره ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/2/3
آگهی 14556327
آگهی تغییرات سفیران نسل نو ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷۸۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۰۲۴۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضاء هیئت مدیره متشکل از 5 مدیر خواهد_بود که ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح یافت . آقای مهدی حسینی به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق موسسه در زمره شرکا قرار گرفت . آقای کرامت امیری دوماری به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق موسسه در زمره شرکا قرار گرفت . آقای آرش نعیمی به شماره ملی وارد شوید با پرداخت وارد شوید ریال به صندوق موسسه در زمره شرکا قرارگرفت . آقای ایمان رجبی به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق موسسه در زمره شرکا قرار گرفت . آقای پیمان عباس زاده به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم خود را به وارد شوید ریال افزایش داد . لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش به شرح می‌باشد فاطمه خالق زاده کدملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال شعبان عباس زاده کدملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال پیمان عباس زاده دارای وارد شوید ریال مهدی حسینی دارای وارد شوید ریال کرامت امیری دوماری دارای وارد شوید ریال آرش نعیمی دارای وارد شوید ریال ایمان رجبی دارای وارد شوید ریال پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/9/25
آگهی 13169272
آگهی تغییرات سفیران نسل نو ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷۸۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۰۲۴۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل موسسه به آدرس تهران. صادقیه. بلوار ایت اله کاشانی. بین اباذر و مهران. پلاک 75. واحد 7 کد پستی: وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/12/2
آگهی 12647239
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری سفیران نسل نو ایرانیان درتاریخ 18/11/1394 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: انجام امورمشاوره حقوقی ووکالت از طریق وکلای دارای پروانه وکالت معتبر. انجام موضوع فعالیت در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مرکز اصلی موسسه: تهران ـ خیابان تهرانسر ـ شهرک پاسداران ـ کوچه 23 مرکزی ـ پلاک 67 ـ ساختمان پیمان ـ واحد1کدپستی وارد شوید سرمایه موسسه: مبلغ وارد شوید ریال می باشد. اولین مدیران موسسه برای مدت نامحدود به شرح ذیل تعیین شدند: آقای پیمان عباس زاده به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره ملی 0014453649دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای شعبان عباس زاده به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه خانم فاطمه خالق زاده به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها عقود اسلامی با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهرموسسه معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
پ941118379805480 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi