رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت گروه توسعه مالی فیروزه

معرفی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت 35 میلیارد ریال
Thriva
شرکت گروه توسعه مالی فیروزه
استان تهران ، شهرستان شمیرانات ، بخش مرکزی ، شهر تجریش، نیاوران ، خیابان شهید دکتر باهنر ، کوچه صالحی ، پلاک 0 ، طبقه هفتم کدپستی 1971983105
  • تاریخ تأسیس  1394/10/6
  • نوع شخصیت حقوقی  سهامی خاص
  • شماره ثبت  484734
  • شناسه ملی  14005496298
  • کد اقتصادی  411494867498
  • اشخاص  10
  • آگهی‌ها  19
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   10
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

شرکت‌های زیرمجموعه

تعداد شرکت زیرمجموعه   6
جهت مشاهده شرکت‌های زیرمجموعه به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   35,000 میلیون ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  19
تاریخ
متن آگهی
1400/8/4
آگهی 16068945
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی فیروزه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 484734 و شناسه ملی 14005496298
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی فیروزه سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/05/1400 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/4/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 35000000000ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به 250000000سهم 1000ریالی با نام از محل مطالبات حال افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضاء گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/6/9
آگهی 15987338
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی فیروزه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 484734 و شناسه ملی 14005496298
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی فیروزه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/09/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران(حسابداران رسمی) به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی10840017999 به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/6/9
آگهی 15986876
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی فیروزه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 484734 و شناسه ملی 14005496298
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی فیروزه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/01/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : * ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به 11/10/1399 مورد تصویب قرار گرفت. * موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران (حسابداران رسمی) به شماره شناسه وارد شوید به‌عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره شناسه ملی وارد شوید به‌عنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. * روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تعیین گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/8/28
آگهی 15511356
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی فیروزه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 484734 و شناسه ملی 14005496298
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی فیروزه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/02/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی بیات رایان (حسابداران رسمی) به شماره ثبت 1910 و شماره شناسه وارد شوید به‌عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار با شماره ثبت وارد شوید و شماره شناسه ملی وارد شوید به‌عنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 10/10/99 انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 10/10/98 به تصویب رسید
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/3/8
آگهی 15221892
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی فیروزه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 484734 و شناسه ملی 14005496298
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/02/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رامین ربیعی به کدملی وارد شوید بعنوان رییس هییت مدیره و مدیرعامل و آقای رادمان ربیعی به کدملی وارد شوید بعنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای روزبه پیروز به کدملی وارد شوید بعنوان عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای هریک از اعضای هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ990231874620404  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/6/13
آگهی 14775851
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی فیروزه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۷۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره به شرح زیر برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند: آقای رامین ربیعی به کدملی وارد شوید بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای رادمان ربیعی به کدملی وارد شوید بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای روزبه پیروز به کدملی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره و خانم مریم ابوطالبی جهرمی به کدملی وارد شوید به عنوان مدیرعامل (خارج ازسهامداران و اعضای هیئت مدیره) حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ980605648865390 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/5/28
آگهی 14750625
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی فیروزه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۷۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/5/1
آگهی 14691633
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی فیروزه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۷۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/11/7
آگهی 14438558
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی فیروزه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۷۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی بانام که از طریق نقدی طبق گواهی شماره 323/97/1007 مورخ 2/10/97 بانک خاورمیانه شعبه بخارست تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/11/7
آگهی 14438529
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی فیروزه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۷۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/10/20
آگهی 14391823
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالي فيروزه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۸۴۷۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - رامین ربیعی به کد ملی وارد شوید بعنوان رئیس هیئت مدیره و رادمان ربیعی به کد ملی وارد شوید بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و روزبه پیروز به کد ملی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره و لیلی بهروز زاده به کد ملی وارد شوید بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ971008356444251 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/9/26
آگهی 14352425
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی فیروزه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۷۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران، شهرستان شمیرانات، بخش مرکزی، شهر تجریش، نیاوران، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، پلاک 0، طبقه هفتم ـ کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پ970919661743657 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/5/18
آگهی 14089810
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی فیروزه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۷۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1. آقای رامین ربیعی به کدملی وارد شوید بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 2. آقای رادمان ربیعی به کدملی وارد شوید بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره 3. آقای روزبه پیروز به کدملی 0452811155بعنوان عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ970403568335206  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/1/28
آگهی 13956259
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی فیروزه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۷۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/1/28
آگهی 13956270
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی فیروزه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۷۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی با نام از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/9/13
آگهی 13732987
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی فیروزه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۷۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت از روز یازدهم دی ماه هر سال آغاز و در روز دهم دی ماه سال بعد به پایان می‌رسد ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/9/4
آگهی 13101273
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی فیروزه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۷۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند - آقای رامین ربیعی به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره و مدیر عامل - آقای رادمان ربیعی به کدملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیات مدیره – آقای ژوبین علاقبند به کدملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره - حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای هریک از اعضای هیات مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. - موسسه حسابرسی بیات رایان به شماره ثبت 1910 و شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/9/4
آگهی 13101281
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی فیروزه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۷۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۹۶۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت از دوازدهم دی ماه هر سال آغاز گردیده و در روز یازدهم دی ماه سال بعد به پایان می‌رسد. در نتیجه ماده مربوطه به شرح فوق در اساسنامه اصلاح شد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/10/27
آگهی 12571570
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه توسعه مالی فیروزه درتاریخ 06/10/1394 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ایجاد سرمایه گذاری یا مشارکت در تاسیس و راه اندازی شرکتهای تجاری از هرقبیل خرید و تحصیل سهام شرکتهای بورسی و غیربورسی، بازسازی و راه اندازی انواع شرکتهای داخلی و خارجی، واردات و صادرات انواع کالای بازرگانی مجاز و توزیع و تولید آنها، ارایه خدمات مشاوره ای در زمینه سرمایه گذاری ها، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایده ها و عقد قرارداد با کلیه سازمانها، نهادها، و وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور ارایه خدمات مشاوره ای در زمینه تولید سرمایه گذاریهای جدید، توسعه تکمیل و برنامه ریزی بودجه بندی تامین منابع مالی و اعتباری طراحی نظامهای مدیریتی جهت تسهیل و افزایش کارایی شرکتها، مدیریت توسعه سرمایه گذاری و نظارت بر شرکتهای فرعی، مدیریت مشارکتهای تجاری برابر مقررات و با رعایت کلیه تشریفات انجام کلیه امور و فعالیتهایی که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت لازم و مفید می باشد.(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک10 کدپستی وارد شوید سرمایه شرکت: مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی که تعداد وارد شوید سهم با نام و 0 سهم آن بی نام میباشد که مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 314/94/1007 مورخ 3/10/94 نزد بانک خاورمیانه شعبه بخارست پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: رامین ربیعی کدملی وارد شوید به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره ـ رادمان ربیعی کدملی وارد شوید به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره ـ علی مشایخی کد ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره ـ آرزو نوری نوین کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، و عقود اسلامی با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: صنم ماحوزی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی. امیلیا تبیانیان به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پ941006869177990 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi