سهامی خاص

شرکت توسعه ارتباطات همراه شاتل

راه‌های ارتباطی

استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، قبا، خیابان بهشت برین، خیابان شهید مهندس اکبرمنظرنژاد، پلاک 43.1، ساختمان دلسا، طبقه 1، واحد 3
1948853814
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ 50 : 4

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۹۴/۰۸/۳۰
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
سهامی خاص
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۴۰۱/۰۵/۰۴
شماره ثبت:  
 482729
کد اقتصادی:  
 411496598693
شناسه ملی:  
 14005404373
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۴۰۱/۰۵/۰۴
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات همراه شاتل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 482729 و شناسه ملی 14005404373
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۱۰/۱۳
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات همراه شاتل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 482729 و شناسه ملی 14005404373
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۰۹/۲۷
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات همراه شاتل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 482729 و شناسه ملی 14005404373

نقشه

استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، قبا، خیابان بهشت برین، خیابان شهید مهندس اکبرمنظرنژاد، پلاک 43.1، ساختمان دلسا، طبقه 1، واحد 3


آگهی‌های رسمی

10/5/2022, 4:50:20 AM

اخبار

(24 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۴۰۱

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات همراه شاتل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 482729 و شناسه ملی 14005404373
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۱/۰۵/۰۴
متن آگهی آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص توسعه ارتباطات همراه شاتل به شناسه ملی وارد شوید و به شماره ثبت وارد شوید به استناد هییت مدیره مورخ 08/04/1401 تصمیمات ذیل اتخاذ شد محل شرکت به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، قبا، خیابان بهشت برین، خیابان شهید مهندس اکبرمنظرنژاد، پلاک 43.1، ساختمان دلسا، طبقه 1، واحد 3 به کد پستی: وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید.

ویرایش

۱۴۰۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات همراه شاتل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 482729 و شناسه ملی 14005404373
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۱۰/۱۳
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات همراه شاتل سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/09/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا با شناسه ملی10100617632 به سمت بازرس اصلی و آقای فرهاد کرم زاده با کد ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات همراه شاتل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 482729 و شناسه ملی 14005404373
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۹/۲۷
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات همراه شاتل سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/09/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای محمدحسن شانه ساززاده با کد ملی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره سید احمد نخجوانی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره علی اکبر تسویه چی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گستر آریا وارد شوید به سمت نایب رییس هیات مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند آقای آرش کریم بیگی داریان با کد ملی 0063316161خارج از اعضای هیات مدیره به عنوان مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. - کلیه چک ها ، سفته ها و بروات ، قراردادهای عقود اسلامی و کلیه اوراق و اسناد تعهد آور با امضاء 2 نفر از اعضای هیات مدیره و یا مدیرعامل به همراه یک نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء هریک از اعضای هیات مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات همراه شاتل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 482729 و شناسه ملی 14005404373
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۸/۲۶
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات همراه شاتل سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/07/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/1399توسط مجمع مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و جناب آقای فرهاد کرم زاده با کد ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات همراه شاتل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 482729 و شناسه ملی 14005404373
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات همراه شاتل سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/03/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای فرهاد کرم زاده با کد ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات همراه شاتل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 482729 و شناسه ملی 14005404373
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات همراه شاتل سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/11/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/98 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی تدبیر ارقام اسپادانا شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای فرهاد کرم زاده با کد ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند

ویرایش

۱۳۹۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات همراه شاتل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 482729 و شناسه ملی 14005404373
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات همراه شاتل سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/11/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و فرهاد کرم زاده به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

ویرایش

۱۳۹۸

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات همراه شاتل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 482729 و شناسه ملی 14005404373
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۱۱/۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 97 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای فرهاد کرم زاده با کدملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند پ981023574664674 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات همراه شاتل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 482729 و شناسه ملی 14005404373
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۱۰/۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحسن شانه ساززاده با کد ملی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره سید احمد نخجوانی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل به شناسه ملی10102548855 به سمت عضو هیات مدیره علی اکبر تسویه چی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گستر آریا به شناسه ملی10103405488 به سمت نایب رییس هیات مدیره آقای آرش کریم بیگی داریان با کد ملی 0063316161خارج از اعضای هیات مدیره به عنوان مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. کلیه چک ها، سفته ها و بروات، قراردادهای عقود اسلامی و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء 2 نفر از اعضای هیات مدیره و یا مدیرعامل به همراه یک نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء هریک از اعضای هیات مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ980926102779711  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات همراه شاتل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 482729 و شناسه ملی 14005404373
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۱۰/۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 10000000000ریال به مبلغ 100000000000ریال منقسم به 10000سهم 10000000ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضاء گردید. پ980926104206411  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات همراه شاتل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۰۴۳۷۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۶/۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: در اجرای ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم وارد شوید ریالی بانام کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پ980603742659969 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات همراه شاتل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۰۴۳۷۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۴/۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم وارد شوید ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته_است . ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۷

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات همراه شاتل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۰۴۳۷۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۱۲/۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/12/1397 و در اجرای ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم وارد شوید ریالی بانام کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات همراه شاتل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۰۴۳۷۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1396 تصویب گردید موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای فرهاد کرم زاده با کد ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند
پ970617917232858  اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات همراه شاتل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۰۴۳۷۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۴/۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحسن شانه ساززاده با کدملی وارد شوید به سمت رییس هیئت مدیره و سیداحمد نخجوانی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و علی اکبر تسویه چی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گستر آریا به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیئت مدیره و آرش کریم بیگی داریان با کدملی وارد شوید (خارج از اعضای هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. کلیه چک ها، سفته ها و بروات، قراردادهای عقود اسلامی و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء 2 نفر از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل به همراه یک نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۶

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات همراه شاتل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۰۴۳۷۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و فرهاد کرم زاده به کدملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات همراه شاتل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۰۴۳۷۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۳/۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای ایرج شریفی با کدملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات همراه شاتل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۰۴۳۷۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 1. 000. 000. 000 ریال به مبلغ 100. 000. 000. 000 ریال منقسم به 10. 000 سهم عادی که تماما از محل مطالبات حال شده سهامداران تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۵

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات همراه شاتل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۰۴۳۷۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۸/۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 01/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات همراه شاتل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۰۴۳۷۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۶/۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ایرج شریفی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و فرهاد کرم زاده به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات همراه شاتل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۰۴۳۷۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۴/۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۴

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات همراه شاتل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۰۴۳۷۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۱۲/۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به «توسعه ارتباطات همراه شاتل» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت لبخند تجهيز رايانه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۸۲۷۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۰۴۳۷۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۱۱/۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 13/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعیین سمت هریک از اعضای هیات مدیره آقای محمدحسن شانه ساززاده با کد ملی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره، سید احمد غروی نخجوانی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت آریا رسانه تدبیر شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره و احمد شانه ساززاده با کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گستر آریا شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیات مدیره انتخاب گردیدند. آقای آرش کریم بیگی داریان با کد ملی وارد شوید خارج از اعضای هیات مدیره به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه چک ها، سفته ها و بروات، قراردادهای عقود اسلامی و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء 2 نفر از اعضای هیات مدیره و یا مدیرعامل به همراه یک نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء هریک از اعضای هیات مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ941027393124224 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تاسیس
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۰۹/۰۹
تاسیس شرکت سهامی خاص لبخند تجهیز رایانه در تاریخ 30/8/1394 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام امور انفورماتیکی شامل ارایه خدمات رایانه ای مرتبط فعالیت در زمینه شبکه های رایانه ای و خدمات مخابراتی انتقال داده ها و شبکه های رایانه ای اطلاع رسانی (پس از اخذ مجوزهای لازم) خرید و فروش واردات و صادرات تجهیزات رایانه ای و دستگاه های جانبی رایانه قطعات و ملزومات رایانه ای ارایه خدمات پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری رایانه اخذ تسهیلات از بانک ها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشور اخذ و اعطای نمایندگی و شرکت در مناقصات و مزایدات در زمینه موضوع فعالیت شرکت به استثنای هرگونه فعالیت در زمینه نشر دیجیتال حامل بر خط شامل هر شکل ارسال یا انتشار پیام یا محتوی سمعی و بصری و متنی دیجیتال و همچنین اماکن کسب خدمات تجهیزات ماشین آلات نرم افزارهای مخصوص فعالیت های یاد شده درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس ازاخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان شریعتی پایین تر از پل صدر بن بست الهیه پلاک 2 کدپستی وارد شوید سرمایه شرکت: مبلغ وارد شوید ریال منقسم به 100 سهم وارد شوید ریالی که تعداد 100 سهم بانام و 0 سهم آن بی نام می باشد که مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1262ـ 123ـ 94 مورخ 24/5/1394 نزد بانک دی شعبه باغ فردوس پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: . محمدحسن شانه ساززاده با شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل. سیداحمد غروی نخجوانی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت آریا رسانه تدبیر شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. احمد شانه ساززاده با کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گستر آریا به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه چک ها، سفته ها و بروات، قراردادهای عقود اسلامی و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء 2 نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم/آقای ایرج شریفی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی. آقای/خانم فرهاد کرم زاده به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
پ940830477153173  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی شرکت توسعه ارتباطات همراه شاتل کجاست؟

استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، قبا، خیابان بهشت برین، خیابان شهید مهندس اکبرمنظرنژاد، پلاک 43.1، ساختمان دلسا، طبقه 1، واحد 3

📅 شرکت توسعه ارتباطات همراه شاتل چند ساله است؟

این شرکت تقریبا 7 ساله است

👨‍⚖️ مدیرعامل شرکت کیست؟


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.