رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت گردشگری راژان گستر رفاه

معرفی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت 1 میلیارد ریال
Thriva
شرکت گردشگری راژان گستر رفاه
استان تهران - منطقه 14 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله صادقیه ، خیابان ستارخان ، خیابان دوم ، پلاک 1 ، طبقه چهارم ، واحد 5 کدپستی 1451695666
  • تاریخ تأسیس  1394/8/24
  • نوع شخصیت حقوقی  سهامی خاص
  • شماره ثبت  482400
  • شناسه ملی  14005389739
  • کد اقتصادی 
  • اشخاص  19
  • آگهی‌ها  16
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم

نقشه

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   19
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

شرکت‌های مادر

تعداد شرکت مادر   3
جهت مشاهده شرکت‌های مادر به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

شرکت‌های زیرمجموعه

تعداد شرکت زیرمجموعه   4
جهت مشاهده شرکت‌های زیرمجموعه به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   1,000 میلیون ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  16
تاریخ
متن آگهی
1400/1/7
آگهی 15702091
آگهی تغییرات شرکت گردشگری راژان گستر رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 482400 و شناسه ملی 14005389739
آگهی تغییرات شرکت گردشگری راژان گستر رفاه سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/09/1399 و مجوز شماره 25171/992303 مورخ 16/10/1399 وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیشان شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی آقای جلال محمدی به ش م وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب کردند
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/1/7
آگهی 15702096
آگهی تغییرات شرکت گردشگری راژان گستر رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 482400 و شناسه ملی 14005389739
آگهی تغییرات شرکت گردشگری راژان گستر رفاه سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/09/1399 و مجوز شماره 25971/992303 مورخ 23/10/1399 وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران - منطقه 14 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله صادقیه ، خیابان ستارخان ، خیابان دوم ، پلاک 1 ، طبقه چهارم ، واحد 5 کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/9/25
آگهی 15548827
آگهی تغییرات شرکت گردشگری راژان گستر رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 482400 و شناسه ملی 14005389739
آگهی تغییرات شرکت گردشگری راژان گستر رفاه سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/08/1399 و مجوز شماره 21310/992303 مورخ 05/09/1399 وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -آقای حسین محمدیان با کد ملی4660756912 به نمایندگی از سوی شرکت توسعه سرمایه رفاه به شناسه ملی وارد شوید (سهامی خاص) به سمت رییس هییت مدیره - آقای رحیم بوداغی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از سوی شرکت توسعه فن آوری رفاه پردیس به شناسه ملی وارد شوید (سهامی خاص) به سمت نایب رییس هییت مدیره - آقای ابراهیم زینبی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از سوی شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس به شناسه ملی وارد شوید ( سهامی خاص) به سمت عضو هییت مدیره - آقای علی عباس کمری با کد ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل( خارج از هییت مدیره ) انتخاب شدند. -کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل کلیه چک ها ، سفته ها و بروات و قراردادها با امضای متفق ریاست هییت مدیره و مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب رییس هییت مدیره، با امضای متفق نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اسناد و مکاتبات عادی و غیر تعهدآور با امضای منفرد مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای هریک از اعضای هییت مدیره معتبر خواهد بود.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/9/25
آگهی 15548839
آگهی تغییرات شرکت گردشگری راژان گستر رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 482400 و شناسه ملی 14005389739
آگهی تغییرات شرکت گردشگری راژان گستر رفاه سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/08/1399 و مجوز شماره 21310/992303 مورخ 05/09/1399 وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -توسعه سرمایه رفاه (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای حسین محمدیان با کد ملی4660756912، -شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای ابراهیم زینبی با کد ملی وارد شوید - شرکت توسعه فن آوری رفاه پردیس (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای رحیم بوداغی با کد ملی وارد شوید به سمت اعضای هییت مدیره شرکت برای مدت 2 سال انتخاب شدند.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/9/3
آگهی 15450725
آگهی تغییرات شرکت گردشگری راژان گستر رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 482400 و شناسه ملی 14005389739
آگهی تغییرات شرکت گردشگری راژان گستر رفاه سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/04/1399 ومجوز شماره 15895/992303مورخ 05/07/1399وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری وصنایع دستی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه وحساب سود و زیان صورت های مالی منتهی به سال های 29/12/1394 - 29/12/1395 - 29/12/1396 - 29/12/1397 -29/12/1398 ،به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران حسابداران رسمی به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی ‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت نشر آگهی شرکت تعیین گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/1/14
آگهی 15148940
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 482400 و شناسه ملی 14005389739
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/09/1398 ومجوز شماره 34828/982303 مورخ 28/10/98 وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نام شرکت به " گردشگری راژان گستر رفاه" تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس : استان تهران - منطقه 15 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله آرژانتین-ساعی ، خیابان شهید احمد قصیر ، کوچه ششم ، پلاک -4 ، طبقه سوم ، واحد جنوبی کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ990109458493277  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/12/15
آگهی 15121706
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 482400 و شناسه ملی 14005389739
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 07/10/1398 و مجوز شماره 34828/982303مورخ 28/10/1398وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس کشوری به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه رفاه به شناسه ملی10320548447 به عنوان رییس هیأت مدیره جایگزین محسن مرادخانی ورکرودی تعیین گردید آلهویردی حبیب پور به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس به شناسه ملی10320580374 به عنوان نایب رییس هیأت مدیره جایگزین زهرا حضرتی انارکولی تعیین گردید. یوسف کشاورز به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل جایگزین محمد سعید کیانی تعیین گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو عضو از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت داری اعتبار می باشد، مکاتبات و نامه های عادی و جاری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت انجام میشود پ981212193493912 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/12/11
آگهی 15114482
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 482400 و شناسه ملی 14005389739
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/09/1398 و مجوز شماره 34828/982303مورخ 28/10/1398وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تغییر موضوع فعالیت (الحاق مواردی به موضوع فعالیت شرکت) مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نتیجه موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت.1-خرید و فروش،تولید بسته بندی واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.2- اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها 3.ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی4.ایجاد شعب و نمایندگی از سراسر کشور 5.برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های معتبر داخلی و خارجی و بین الملل 6.عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمان ها اعم از دولتی و خصوصی و بین المللی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم 7.خرید و فروش ایجاد اداره و توسعه و تکمیل انواع واحدهای اقتصادی تولیدی و صنعتی که به نحوی از انحا با فعالیت فوق مرتبط باشد و خرید و فروش اموال منقول 8.مشارکت ایجاد خرید فروش و یا توسعه شرکت های دانش بنیان 9.مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتهای داخلی و خارجی و احذ نمایندگی از آنها 10.خرید سهام و اوراق بهادار طبق قوانین و مقررات و توسعه مناسبات تجاری و بازرگانی و مشارکت از طریق تعهد سهام 11. انجام معاملات و بررسی های اقتصادی فنی و مالی مدیریتی نظارت فنی پیگیری و اجرای طرح های سرمایه گذاری در کلیه فعالیت های اقتصادی 12.احداث اجاره خرید و فروش سرمایه گذاری در پروژه های رفاهی و گردشگری ایجاد مدیریت و بهره برداری از تاسیسات گردشگری 13.مبادرت به سایر امور و عملیاتی که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد.و ماده 2 اساسنامه شرکت به شرح فوق اصلاح می گردد پ981207647227616  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/5/28
آگهی 14750313
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۴۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۸۹۷۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : شرکت توسعه سرمایه رفاه پردیس سهامی خاص به شناسه ملی وارد شوید شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس سهامی خاص به شناسه ملی وارد شوید شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس سهامی خاص به شناسه ملی وارد شوید پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/5/17
آگهی 14733997
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۴۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۸۹۷۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 29/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای محسن مراد خانی ورکرودی به شماره ملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت توسعه سرمایه رفاه به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیأت مدیره خانم زهرا حضرتی انارکو لی به شماره ملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس به شناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای محمد سعید کیانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو عضو از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/5/16
آگهی 14744434
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۴۰۰ وشناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۸۹۷۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 29/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند : آقای محسن مراد خانی ورکرودی به شماره ملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت توسعه سرمایه رفاه به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیأت مدیره خانم زهرا حضرتی انارکو لی به شماره ملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس به شناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای محمد سعید کیانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو عضو از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/1/6
آگهی 13907678
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۴۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۸۹۷۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 07/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران شهید بهشتی خیابان شهید احمد قصیر کوچه ششم پلاک 4 طبقه چهارم واحد جنوبی کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. یدالله هیودی به شماره ملی وارد شوید بجای غلامرضا غفرانی به کدملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس به شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای مشترک دوعضو از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/4/19
آگهی 13483898
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۴۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۸۹۷۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 10/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن مرادخانی ورکرودی به کدملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس به شناسه ملی وارد شوید به جای اقای عباس نظربیگی به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره. خانم زهرا حضرتی انارکولی به کدملی وارد شوید به عنوان نماینده توسعه فناوری رفاه پردیس به شناسه ملی وارد شوید به جای اقای عباس سلیمیان به کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای غلامرضا غفرانی به کدملی وارد شوید به عنوان نماینده شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس به شناسه ملی وارد شوید به جای آقای احمد دهنوی به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دوعضو از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/5/7
آگهی 12911811
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۴۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۸۹۷۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 18/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا مرندیان به کدملی وارد شوید بعنوان مدیرعامل شرکت به جای آقای نیما فاضلی تبار به کدملی وارد شوید تعیین گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/12/17
آگهی 12681723
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت سرمایه رفاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۴۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۸۹۷۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 05/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران - ظفر - خیابان کازرون شمالی - خیابان چهاردهم - پلاک 9 - طبقه 5 کدپستی وارد شوید تغییر یافت پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/9/2
آگهی 12486413
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه تجارت سرمایه رفاه درتاریخ 24/08/1394 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید و فروش، تولید، بسته بندی، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش کله کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات بانکی به صوت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی فعقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمان ها اعم از دولتی و خصوصی و بین الملل در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان مطهری، رو به روی خیابان میر عماد، پلاک 262، طبقه 3، واحد 6 کدپستی: وارد شوید سرمایه شرکت: مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی که تعداد وارد شوید سهم با نام و 0 سهم آن بی نام میباشد که مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 650135/94/60 مورخ مورخ 13/8/94 نزد بانک رفاه شعبه پارک لاله پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: توسعه تجارت رفاه پردیس سهامی خاص به شناسه ملی10320548447 به نمایندگی عباس نظربیگی به کد ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و بازرگانی رفاه صنعت پردیس سهامی خاص به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی احمد دهنوی به کد ملی0794446973 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و توسعه فناوری رفاه پردیس به شناسه ملی وارد شوید سهامی خاص به نمایندگی عباس سلیمیان به کد ملی0491368992 به سمت عضو هیئت مدیره و نیما فاضلی تبار به کد ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)
پ940824700480566 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi