بامسئولیت محدود

شرکت آریا صنعت هوشمند اسپاد

راه‌های ارتباطی

سبزوار توحید شهر بلوک 5 خیابان فضیلت
9617965645
ثبت نشده
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ 24 : 1

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۹۴/۰۳/۲۱
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
بامسئولیت محدود
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۳۹۹/۰۱/۰۹
شماره ثبت:  
 3647
کد اقتصادی:  
 411495668887
شناسه ملی:  
 14005002590
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۳۹۹/۰۱/۰۹
آگهی تغییرات شرکت آریا صنعت هوشمند اسپاد شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 3647 و شناسه ملی 14005002590
روزنامه رسمی
۱۳۹۸/۰۱/۲۰
آگهی تغییرات شرکت آریا صنعت هوشمند اسپاد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۰۲۵۹۰
روزنامه رسمی
۱۳۹۶/۱۲/۰۵
آگهی تغییرات شرکت آریا صنعت هوشمند اسپاد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۰۲۵۹۰

تاریخچه

شرکت آریا صنعت هوشمند اسپاد در سال 1394 به ثبت رسیده است و فعالیت آن از نوع تولیدی، خدماتی، تحقیق و توسعه و طراحی مهندسی
نمایش بیشتر

نقشه

سبزوار توحید شهر بلوک 5 خیابان فضیلت


آگهی‌های رسمی

9/25/2022, 1:24:41 AM

اخبار

(6 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۳۹۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آریا صنعت هوشمند اسپاد شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 3647 و شناسه ملی 14005002590
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۱/۰۹
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدفرزاد موسوی زاده با شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره و مدیرعامل و سیدفرشید موسوی زاده با شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاءدار با امضاء مدیرعامل یا نایب رییس همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش971226626150406  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سبزوار

ویرایش

۱۳۹۸

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آریا صنعت هوشمند اسپاد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۰۲۵۹۰
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۱/۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - به موجب سند صلح دفتر اسناد رسمی 13 سبزوار به شماره وارد شوید مورخ 01/10/1397 آقای امید سعدی خانی مبلغ ده میلیون ریال سهم الشرکه خود را به آقای سیدفرزاد موسوی زاده منتقل و از زمره شرکت خارج شد . سهم الشرکه نهایی شرکا به شرح ذیل می باشد : سید فرزاد موسوی زاده دارای وارد شوید ریال و سید فرشید موسوی زاده دارای وارد شوید ریال - تعداد اعضا هیات مدیره از 3 نفر به 2 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سبزوار

ویرایش

۱۳۹۶

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آریا صنعت هوشمند اسپاد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۰۲۵۹۰
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای سیدفرزاد موسوی زاده به شماره ملی وارد شوید با پرداخت وارد شوید ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان وارد شوید ریال افزایش داد. 2 آقای سیدفرشید موسوی زاده به شماره ملی وارد شوید با پرداخت وارد شوید ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان وارد شوید ریال افزایش داد. 3 آقای امید سعدی خانی شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرارگرفت و درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به وارد شوید ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید 4 تعداد اعضای هیئت مدیره از 2 نفر به 3 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سبزوار

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آریا صنعت هوشمند اسپاد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۰۲۵۹۰
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدفرزاد موسوی زاده به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای سیدفرشید موسوی زاده به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب هیئت مدیره آقای امید سعدی خانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضاء آقای سیدفرزاد موسوی زاده همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سبزوار

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آریا صنعت هوشمند اسپاد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۰۲۵۹۰
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 16/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای سیدفرزاد موسوی زاده به شماره ملی وارد شوید و آقای سیدفرشید موسوی زاده به شماره ملی وارد شوید و آقای امید سعدی خانی به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضای هیئت مدیره شرکت به مدت 2 سال انتخاب شدند ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سبزوار

ویرایش

۱۳۹۴

روزنامه رسمی کشور
آگهی تاسیس
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۳/۲۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۰۴/۲۰
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آریا صنعت هوشمند اسپاد در تاریخ 21/03/1394 به شماره ثبت 3647 به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: فعالیت در زمینه برق و الکترونیک و رباتیک اتوماسیون کشاورزی و کنترل وطراحی و ساخت واجرا تعمیر خرید و فروش پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت شرکت: نامحدود مرکز اصلی شرکت: سبزوار توحید شهر بلوک 5 خیابان فضیلت ـ کدپستی سرمایه شرکت: مبلغ وارد شوید ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای سید فرزاد موسوی زاده به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای سید فرشید موسوی زاده به سمت عضو هیئت مدیره که برای مدت 4 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها وعقود اسلامی با امضا سید فرزاد موسوی زاده همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه
ش940321351735681 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سبزوار

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی شرکت آریا صنعت هوشمند اسپاد کجاست؟

سبزوار توحید شهر بلوک 5 خیابان فضیلت

👨‍⚖️ مدیران شرکت آریا صنعت هوشمند اسپاد چه کسانی هستند؟

آخرین مدیران : سیدفرشید موسوی زاده , امید سعدی خانی

🔍 وضعیت شرکت آریا صنعت هوشمند اسپاد چیست؟

این شرکت فعال است.


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.