موسسه

مؤسسه انجمن نابینایان تجلی توانایی و تجربه ری

راه‌های ارتباطی

استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله جوادیه-خیابان شهید برادران اکبری-خیابان شهید فریدون نوری-پلاک 270-طبقه همکف-
1365774656
ثبت نشده
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ 0 : 2

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۹۴/۰۳/۰۵
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
موسسه
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۴۰۰/۰۳/۲۲
شماره ثبت:  
 36065
کد اقتصادی:  
 411576913719
شناسه ملی:  
 14004958644
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۰۳/۲۲
آگهی تغییرات انجمن نابینایان تجلی توانایی و تجربه ری موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 36065 و شناسه ملی 14004958644
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۰۳/۲۲
آگهی تغییرات انجمن نابینایان تجلی توانایی و تجربه ری موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 36065 و شناسه ملی 14004958644
روزنامه رسمی
۱۳۹۹/۰۵/۰۷
آگهی تغییرات انجمن نابینایان تجلی توانایی و تجربه ری موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 36065 و شناسه ملی 14004958644

نقشه

استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله جوادیه-خیابان شهید برادران اکبری-خیابان شهید فریدون نوری-پلاک 270-طبقه همکف-


آگهی‌های رسمی

9/25/2022, 2:00:35 AM

اخبار

(9 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۴۰۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات انجمن نابینایان تجلی توانایی و تجربه ری موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 36065 و شناسه ملی 14004958644
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۳/۲۲
آگهی تغییرات موسسه غیر تجاری انجمن نابینایان تجلی توانایی و تجربه ری به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/01/1400 و مجوز شماره 15409/001/917 مورخ 25/02/1400 سازمان بهزیستی کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضای هییت مدیره به شرح ذیل انتخاب شدند: - علیرضا سلامی با شماره ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل و عضو اصلی هیأت مدیره -زهره شوری جزه یی به شماره ملی وارد شوید بعنوان رییس هییت مدیره و عضو اصلی هیات مدیره - سعید آذرخوش به شماره ملی وارد شوید بعنوان خزانه دار و عضو اصلی هیات مدیره -امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار بشرح زیر است: "کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار موسسه با امضا دو نفر از سه نفر عضو اصلی هیات مدیره همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات انجمن نابینایان تجلی توانایی و تجربه ری موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 36065 و شناسه ملی 14004958644
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۳/۲۲
آگهی تغییرات انجمن نابینایان تجلی توانایی و تجربه ری به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/01/1400 و مجوز شماره 15409/001/917 مورخ 25/02/1400 سازمان بهزیستی کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هییت مدیره برای مدت 3 سال به شرح ذیل انتخاب شدند: - علیرضا سلامی با شماره ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره زهره شوری جزه یی به شماره ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره - سعید آذر خوش به شماره ملی وارد شوید بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره فاطمه بلال به شماره ملی وارد شوید بعنوان عضو علی البدل هیأت مدیره - محمد سلیمی دلیکی داش به شماره ملی 0015399109بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب شد.

ویرایش

۱۳۹۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات انجمن نابینایان تجلی توانایی و تجربه ری موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 36065 و شناسه ملی 14004958644
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
آگهی تغییرات شرکت انجمن نابینایان تجلی توانایی و تجربه ری به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/11/1398 و به استناد مجوز شماره 555/917/998 مورخ 21/4/98 سازمان بهزیستی کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علی رضا سلامی به کد ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیات مدیره و مدیر عامل(مدیر عامل برای مدت 2 سال) و زهره شوری جزه یی به کد ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیات مدیره و رییس هیات مدیره و حسین عسکری چاورچی به کد ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیات مدیره و خزانه دار انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار موسسه با امضاء دو نفر از سه نفر عضو اصلی هیات مدیره همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات انجمن نابینایان تجلی توانایی و تجربه ری موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 36065 و شناسه ملی 14004958644
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
آگهی تغییرات شرکت انجمن نابینایان تجلی توانایی و تجربه ری به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 14/11/1398 و به استناد مجوز شماره 555/917/998 مورخ 21/4/98 سازمان بهزیستی کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد : زهره شوری جزه یی به کد ملی وارد شوید (عضو اصلی) و علی رضا سلامی به کد ملی وارد شوید (عضو اصلی) و حسین عسکری چاورچی به کد ملی وارد شوید (عضو اصلی) و فاطمه بلال به کد ملی وارد شوید (عضو علی البدل) برای مدت 3 سال انتخاب شدند. محمد سلیمی دلیکلی داش به کد ملی وارد شوید (به سمت بازرس اصلی) برای مدت 1 سال انتخاب گردید.

ویرایش

۱۳۹۷

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات انجمن نابینایان تجلی توانایی و تجربه ری موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۶۰۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۵۸۶۴۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/05/1396 و مجوز شماره 1803,978,917 مورخه 26/6/97 سازمان بهزیستی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص زیر به سمت اعضاء اصلی و علی البدل هیأت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب شدند خانم زهره شوری جزه ئی به کدملی 0066836761(عضو اصلی ) آقای علیرضا سلامی به کدملی 0069675058( عضو اصلی ) آقای داوود حسنیه به کدملی 0068177569(عضو علی اصلی) آقای اکبر اناری کندری به کدملی 0076155455(عضو علی البدل ) آقای امیر حسین حاجی شاه وردی به کدملی 0068985800(بسمت بازرس اصلی ) برای مدت 1 سال انتخاب گردید
پ970718135408932  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات انجمن نابینایان تجلی توانایی و تجربه ری موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۶۰۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۵۸۶۴۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/05/1396 و مجوز شماره 1803,978,917 مورخه 26/6/97 سازمان بهزیستی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس موسسه به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه نیز بدین شرح اصلاح گردید: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله جوادیه-خیابان شهید برادران اکبری-خیابان شهید فریدون نوری-پلاک 270-طبقه همکف - کدپستی وارد شوید - تبصره 1 ماده 21 به شرح ذیل در اساسنامه اصلاح گردید: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه با امضای دو نفر از سه نفر عضو اصلی هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود. اصلاح ماده 23 اساسنامه(بازرسین ) ماده 23 اساسنامه بشرح ذیل در اساسنامه اصلاح گردید: مجمع عمومی عادی هیات امنا یک نفر را به عنوان بازرس اصلی برای مدت 1 سال انتخاب خواهد نمود. تبصره: انتخاب مجدد بازرس بلامانع است
پ970718107508947  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات انجمن نابینایان تجلی توانایی و تجربه ری موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۶۰۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۵۸۶۴۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 06/05/1396 و مجوز شماره 1803,978,917 مورخه 26/6/97 سازمان بهزیستی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زهره شوری جزه ئی به کدملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل آقای علیرضا سلامی به کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره - عضو اصلی آقای داوود حسنیه به کدملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هئیت مدیره و خزانه دار آقای اکبر اناری کندری به کدملی وارد شوید عضو علی البدل هیئت مدیره مدت تصدی اعضای هیئت مدیره برای مدت 3 سال و مدیر عامل برای مدت 2 سال تعیین گردید - کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار موسسه با امضا دو نفر از سه نفر عضو اصلی هیأت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود.
پ970718779510362  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات انجمن نابینایان تجلی توانایی و تجربه ری موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۶۰۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۵۸۶۴۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۶/۱۱
پیرو آگهی تاسیس به شماره مکانیزه وارد شوید مورخ 05/03/1394 اشتباها بجای دارایی، سرمایه و سهم الشرکه درج گردیده است در صورتیکه موسسه مذکور فاقد سرمایه است و موسسین موسسه نیز فاقد سهم الشرکه می باشند که بدینوسیله اصلاح می گردد.
پ970604278298807  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۴

روزنامه رسمی کشور
آگهی تاسیس
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۰۳/۱۱
تاسیس موسسه غیر تجاری انجمن نابینایان تجلی توانایی و تجربه ری درتاریخ 05/03/1394 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: در حوزه خدمات فرهنگی، اجتماعی، هنری و کار آفرینی می باشد مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: تهران خزانه بخارایی فلکه اول عباسی خ ش پرستویی سرای محله خزانه ط زیرین کد پستی: وارد شوید سرمایه موسسه: مبلغ وارد شوید ریال می باشد . میزان سهم الشرکه شرکاء به قرار ذیل می باشد سعید آذر خوش به شماره ملی وارد شوید دارنده 300000ریال سهم الشرکه علیرضا سلامی به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه زهره شوری جزه ئی به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه اولین مدیران موسسه: سعید آذر خوش به سمت خزانه دار به شماره ملی وارد شوید و علیرضا سلامی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی وارد شوید و زهره شوری جزه ئی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره ملی وارد شوید واکبر اناری کندری به سمت عضو عضو علی البدل به شماره ملی وارد شوید دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیات مد یره و خزانه دار همراه با مهر موسسه معتبر است اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه با استناد مجوز شماره 15037/9360,717 مورخ 18/12/1393 سازمان بهزیستی کشور
پ940305459993420 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی مؤسسه انجمن نابینایان تجلی توانایی و تجربه ری کجاست؟

استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله جوادیه-خیابان شهید برادران اکبری-خیابان شهید فریدون نوری-پلاک 270-طبقه همکف-

📅 مؤسسه انجمن نابینایان تجلی توانایی و تجربه ری در چه زمانی تأسیس شده است؟

این شرکت در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ تأسیس شده است

🏢 مؤسسه انجمن نابینایان تجلی توانایی و تجربه ری چه نوعی است؟

از نوع موسسه به ثبت رسیده است.


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.