موسسه

مؤسسه خورشید آهنگ پارسی

راه‌های ارتباطی

تهران - ستارخان - ک شهید حمید اربابی - خ شهید بهزاد محرم نژاد- پلاک 2 - طبقه اول
1454963388
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ 59 : 5

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۹۳/۰۸/۰۵
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
موسسه
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۳۹۸/۰۵/۰۲
شماره ثبت:  
 34837
کد اقتصادی:  
 ثبت نشده
شناسه ملی:  
 14004497616
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۳۹۸/۰۵/۰۲
آگهی تغییرات خورشید آهنگ پارسی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۴۸۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۷۶۱۶
روزنامه رسمی
۱۳۹۸/۰۵/۰۲
آگهی تغییرات خورشید آهنگ پارسی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۴۸۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۷۶۱۶
روزنامه رسمی
۱۳۹۸/۰۵/۰۱
آگهی تغییرات خورشید آهنگ پارسی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۴۸۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۷۶۱۶

نقشه

تهران - ستارخان - ک شهید حمید اربابی - خ شهید بهزاد محرم نژاد- پلاک 2 - طبقه اول


آگهی‌های رسمی

8/20/2022, 5:59:01 AM

اخبار

(5 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۳۹۸

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات خورشید آهنگ پارسی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۴۸۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۷۶۱۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/03/1398 و مجوز شماره 141679/98 مورخه 21/3/98 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمود قادری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد نصرتی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت نامحدود انتخاب شدند پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات خورشید آهنگ پارسی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۴۸۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۷۶۱۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/03/1398 و مجوز شماره 141679/98 مورخه 21/3/98 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مهدی رمضانی به شماره ملی وارد شوید با دریافت 7 ، 500 ، 000 ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شد در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به وارد شوید ریال کاهش یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح مذکور اصلاح میگردد لیست بعد از کاهش بشرح زیر است آقای محمد نصرتی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای محمود قادری وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات خورشید آهنگ پارسی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۴۸۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۷۶۱۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/03/1398 و مجوز شماره 141679/98 مورخه 21/3/98 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمود قادری شماره ملی وارد شوید با پرداخت وارد شوید ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد . سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به وارد شوید ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده 4 اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد لیست بعد از افزایش بشرح زیر است آقای مهدی رمضانی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه - آقای محمد نصرتی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای محمود قادری شماره ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات خورشید آهنگ پارسی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۴۸۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۷۶۱۶
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۲/۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/03/1397 و نامه شماره 353362/97 مورخ 12/8/1397 معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس : تهران ستارخان ک شهید حمید اربابی خ شهید بهزاد محرم نژاد پلاک 2 طبقه اول کدپستی : وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۳

روزنامه رسمی کشور
آگهی تاسیس
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۳/۰۸/۰۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۳/۰۸/۱۵
تاسیس موسسه غیر تجاری خورشید آهنگ پارسی در تاریخ 05/08/1393 به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع موسسه: تهیه، تولید و تکثیر آثار صوتی و تصویری موسیقیایی ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی موسسه: تهران، ستارخان، ضلع جنوب غربی پل شیخ فضل الله نوری، نبش کوچه محرم نژاد، پلاک 2، زنگ منفی یک کدپستی 1454963391ـ سرمایه موسسه: مبلغ وارد شوید ریال می باشد. ـ اولین مدیران موسسه: ـ مهدی رمضانی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه ـ محمد نصرتی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند ـ دارندگان حق امضا: تمامی اوراق و اسناد بهادار و قراردادهای تعهدآور با امضای آقای محمد نصرتی مدیرعامل و ممهور به مهر موسسه خورشید آهنگ پارسی معتبر بوده و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل موسسه صادر خواهد شد. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
پ930805849838116  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی مؤسسه خورشید آهنگ پارسی کجاست؟

تهران - ستارخان - ک شهید حمید اربابی - خ شهید بهزاد محرم نژاد- پلاک 2 - طبقه اول

📅 مؤسسه خورشید آهنگ پارسی در چه زمانی تأسیس شده است؟

این شرکت در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۵ تأسیس شده است

🏢 مؤسسه خورشید آهنگ پارسی چه نوعی است؟

از نوع موسسه به ثبت رسیده است.


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.