رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت تدبیرگران فن آوری اطلاعات تجارت ایرانیان

معرفی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت 10 میلیون ریال
Thriva
شرکت تدبیرگران فن آوری اطلاعات تجارت ایرانیان
استان تهران - منطقه 15 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله آرژانتین-ساعی ، خیابان الوند ، خیابان سی و سوم ، پلاک 5 ، طبقه همکف کدپستی 1516687811
  • تاریخ تأسیس  1392/11/5
  • نوع شخصیت حقوقی  سهامی خاص
  • شماره ثبت  449009
  • شناسه ملی  14003861693
  • کد اقتصادی  411445846969
  • اشخاص  18
  • آگهی‌ها  26
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم

نقشه

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   18
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

شرکت‌های مادر

تعداد شرکت مادر   4
جهت مشاهده شرکت‌های مادر به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

شرکت‌های زیرمجموعه

تعداد شرکت زیرمجموعه   6
جهت مشاهده شرکت‌های زیرمجموعه به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   10 میلیون ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  26
تاریخ
متن آگهی
1400/8/16
آگهی 16072291
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران فن آوری اطلاعات تجارت ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 449009 و شناسه ملی 14003861693
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران فن آوری اطلاعات تجارت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/03/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به 30/12/1399 مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی10101136332به عنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/11/12
آگهی 15633564
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران فن آوری اطلاعات تجارت ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 449009 و شناسه ملی 14003861693
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران فن آوری اطلاعات تجارت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/10/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس:استان تهران - منطقه 15 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله آرژانتین-ساعی ، خیابان الوند ، خیابان سی و سوم ، پلاک 5 ، طبقه همکف کد پستی: وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/7/19
آگهی 15450626
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران فن آوری اطلاعات تجارت ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 449009 و شناسه ملی 14003861693
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران فن آوری اطلاعات تجارت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی و حساب سودوزیان سال مالی منتهی به29/12/1398 مورد تصویب مجمع قرارگرفت. سازمان حسابرسی شناسه ملی 10101136332به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 30/12/1399 انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/6/20
آگهی 15394169
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران فن آوری اطلاعات تجارت ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 449009 و شناسه ملی 14003861693
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران فن آوری اطلاعات تجارت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید محمود احمدی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایرانیان به سمت رییس هییت مدیره و ناصر حکیمی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بانک تجارت به سمت عضو هییت مدیره و حمیدرضا شریفیان به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمود صفرزاده به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری وساختمانی تجارت به سمت عضو هییت مدیره و سید محسن هاشمی به شماره ملی3673502301 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان به سمت عضو هییت مدیره ونوش آفرین مومن واقفی به شماره ملی وارد شوید خارج از اعضای هیات مدیره به سمت مدیر عامل انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از جمله چک و سفته و برات و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رییس هیات مدیره و یک عضو هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات جاری و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.حدود اختیارات مدیرعامل: هیات مدیره به موجب مفاد ماده 124 اصلاحیه قانون تجارت و مفاد ماده 39 اساسنامه شرکت، حدود اختیارات مدیرعامل را به شرح ذیل تعیین نموند.مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد بعلاوه اعضای هیات مدیره با اتفاق آرا بندهای شماره 7،6،4،1، قسمتی از بند 8، 15،13،10 و 20 از مفاد ماده 39 اساسنامه شرکت را از حدود اختیارات خود، به مدیر عامل تفویض نمودند. بند 1- نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. بند 4- نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. بند6- افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانک ها و موسسات. بند 7- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. بند 8- ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. بند10- مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع. بند 13- اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات، مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش،فرجام، مصالحه ،تعیین وکیل،سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً، تعیین مصدوق و کارشناس،اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد.دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث،اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. بند 15- تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. بند 16- تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. بند20- پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/6/4
آگهی 15370135
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران فن آوری اطلاعات تجارت ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 449009 و شناسه ملی 14003861693
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران فن آوری اطلاعات تجارت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اشخاص حقوقی زیر برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت انتخاب گردیدند: بانک تجارت (سهامی عام) به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره شرکت سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت (سهامی خاص) به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان(سهامی خاص)به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی10102667689 به سمت عضو هییت مدیره شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/4/15
آگهی 15284625
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران فن آوری اطلاعات تجارت ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 449009 و شناسه ملی 14003861693
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ناصر حکیمی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از بانک تجارت به جای آقای نادر خواجه حقوردی به سمت عضو غیرموظف هیات مدیره آقای سید محمود احمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره. و خانم افسانه اوضاعی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیات مدیره. و آقای ناصر حکیمی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره و آقای سید محسن هاشمی به شماره ملی 3673502301به سمت عضو هیات مدیره و آقای علی سالار منش به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره و آقای مهدی راعی به شماره ملی 1092010319(خارج از اعضای هیات مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای متفق مدیرعامل و رییس هیات مدیره و در صورت غیاب هر یک از آنان با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره یا با امضای رییس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ990411420156705  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/9/18
آگهی 14895416
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران فن آوری اطلاعات تجارت ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 449009 و شناسه ملی 14003861693
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 05/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمود احمدی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایرانیان با شناسه ملی10102454621 به جای آقای علی کی لانی با کدملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و رییس هیات مدیره و در صورت غیاب هر یک از آنان با امضای مدیرعامل و یک عضو هیات مدیره یا رییس هیات مدیره و یک عضو هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. پ980821272532723  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/5/10
آگهی 14719529
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران فن آوری اطلاعات تجارت ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۹۰۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۶۱۶۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به تاریخ 29/12/97 به تصویب رسید . سازمان حسابرسی شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1398 انتخاب گردید . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/4/25
آگهی 14690952
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران فن آوری اطلاعات تجارت ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۹۰۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۶۱۶۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 01/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد - محل قانونی شرکت در واحد ثبتی تهران به استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، داوودیه ، خیابان شهید بهزاد حصاری ، بلوار میرداماد ، پلاک 134 ، طبقه دوم کد پستی وارد شوید تغییر یافت . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/11/1
آگهی 14429898
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران فن آوری اطلاعات تجارت ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۹۰۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۶۱۶۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 12/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای نادر خواجه حقوردی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بانک تجارت وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره. خانم افسانه اوضاعی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت وارد شوید به سمت نایب رییس هیات مدیره .آقای علی کی لانی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایرانیان10102667689 به سمت عضو هیات مدیره.آقای سید محسن هاشمی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره. آقای علی سالار منش به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره. آقای مهدی راعی به شماره ملی 1092010319خارج از اعضای هیات مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار تهعد آور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و رییس هیات مدیره و در صورت غیاب هر یک از آنان با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد
پ971025705349692 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/5/4
آگهی 14129628
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران فن آوری اطلاعات تجارت ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۹۰۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۶۱۶۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 02/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه مورخ 29/12/1396 تصویب گردید شرکت سازمان حسابرسی به شناسه ملی10101136332به عنوان بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 29/12/1397 انتخاب گردید - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. -اشخاص حقوقی زیر برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت انتخاب گردیدند: 1-بانک تجارت به شناسه ملی وارد شوید 2-شرکت سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید 3-شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت به شناسه ملی وارد شوید 4- شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان به شناسه ملی10102667689 5- شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان به شناسه ملی 10102648604
پ970430493822802  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/2/4
آگهی 13982362
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران فن آوری اطلاعات تجارت ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۹۰۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۶۱۶۹۳
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 15/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمحسن هاشمی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره، مهدی راعی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره)، نادر خواجه حقوردی به شماره ملی وارد شوید به عنوان رییس هیات مدیره و افسانه اوضاعی به شماره ملی وارد شوید به عنوان نایب رییس هیات مدیره و علی کی لانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو هیات مدیره و علی سالارمنش به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو هیات مدیره برای باقی مانده مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت به امضای مشترک مدیرعامل و رییس هیات مدیره و در صورت غیاب هر یک از آنان با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. اختیارات هیات مدیره در بند‌های 16، 15، 10، 7، 6، 4، 1 ماده 39 اساسنامه به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید: بند 1 نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی بند 4 نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. بند 6 افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات. بند 7 دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات. بند 10 مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری و اختراع. بند 15 تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. بند 16 تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/8/9
آگهی 13678581
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران فن آوری اطلاعات تجارت ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۹۰۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۶۱۶۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی 1395 مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/5/9
آگهی 13480089
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران فن آوری اطلاعات تجارت ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۹۰۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۶۱۶۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 09/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نادر خواجه حقوردی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از بانک تجارت به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره وخانم افسانه اوضاعی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیات مدیره وآقای علی کی لانی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره وآقای جعفرتنها به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره. وآقای علی سالار منش به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره و آقای سید محسن هاشمی به شماره ملی وارد شوید (خارج از اعضای هیات مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در صورت غیاب هر یک از آنان با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. با موافقت کلیه اعضاءاختیارات هیات مدیره مندرج در بندهای 1، 4، 6، 7، 10، 15، 16 ماده 39 اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. بند 1 - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. بند 4 - نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. بند 6 - افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات. بند 7 - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره ومتفرعات. بند 10 - مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع. بند 15 - تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت. بند 16 - تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه، و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. ر) کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/12/17
آگهی 13330086
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران فن آوری اطلاعات تجارت ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۹۰۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۶۱۶۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 08/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نادر خواجه حقوردی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بانک تجارت به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیأت مدیره و افسانه اوضاعی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی کی لانی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره و سیدعلیرضا چراغی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و در صورت غیاب هر یک از آنان با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد هیئت مدیره اختیارات مندرج در بندهای 1، 4، 6، 7، 10، 15، 16 ماده 39 اساسنامه را بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: بند 1 نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی بند 4 نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. بند 6 افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات. بند 7 دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره ومتفرعات بند 10 مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری و اختراع بند 15 تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت بند 16 تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه، و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/10/11
آگهی 13201685
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران فن آوری اطلاعات تجارت ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۹۰۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۶۱۶۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1394 به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی دش و همکاران با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی فرازمند با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بانک تجارت با شناسه ملی وارد شوید شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت با شناسه ملی وارد شوید شرکت سرمایه گذاری ایرانیان با شناسه ملی وارد شوید شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان با شناسه ملی وارد شوید شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان با شناسه ملی وارد شوید پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/6/25
آگهی 13003756
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران فن آوری اطلاعات تجارت ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۹۰۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۶۱۶۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره 5 نفر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/3/4
آگهی 12805262
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران فن آوری اطلاعات تجارت ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۹۰۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۶۱۶۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران: میدان آرژانتین خیابان الوند خیابان 33 پلاک 5 کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/12/4
آگهی 12652478
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران فن آوری اطلاعات تجارت ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۹۰۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۶۱۶۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به «تدبیر گران فن آوری اطلاعات تجارت ایرانیان» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/10/20
آگهی 12552994
آگهی تغییرات شرکت توسعه معدني و فلزي تجارت ايرانيان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۴۹۰۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۶۱۶۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: مطالعه، طراحی، مشاوره، انتقال تکنولوژی، نصب و راه اندازی، تعمیر و نگه داری، تولید، ساخت و پشتیبانی در زمینه تجهیزات رایانه ای و سیستم های سخت افزاری، ارتباطی (اعم از ثابت و سیار) و نرم افزاری در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات، از جمله فن آوری های مجازی، کسب وکار الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، بیمه الکترونیکی، سلامت الکترونیکی و سایر زمینه های مشابه فعالیت در زمینه های نرم افزارهای نوین بانکی از قبیل موبایل بانک، اینترنت بانک، تلفن بانک و سایر فعالیت های مشابه تولید، فروش و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری تولید، فروش و پشتیبانی بسته های نرم افزاری خرید و فروش و صادرات و واردات تجهیزات رایانه ای، سخت افزاری، ارتباطی (اعم از ثابت و سیار) ، الکترونیکی خرید، فروش و صادرات و واردات سیستم های نرم افزاری رایانه ای در کلیه زمینه ها تأسیس، خرید، فروش، مشارکت و سرمایه گذاری در انواع شرکت ها، موسسات و واحدهای رایانه ای، نرم افزاری، سخت افزاری، ارتباطی (اعم از ثابت و سیار) ، آموزشی، خدماتی و مراکز تماس و پیام مشارکت در سایر شرکت های مشابه با موضوع فعالیت شرکت از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکت های موجود سرمایه گذاری، مشارکت، ایجاد، احداث و راه اندازی کارخانجات ساخت و مونتاژ تجهیزات الکترونیکی، کامپیوتری، مخابراتی و ملزومات مرتبط با آن ها برای تولید در زمینه های فعالیت شرکت. انجام عملیات و معاملات مجاز خدماتی، تجاری، و تولیدی در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت به منظور تسهیل یا بهینه سازی فعالیت شرکت. نصب و راه اندازی و تعمیر و نگه داری تجهیزات رایانه ای انجام کلیه خدمات تخصصی و مشاوره ای در زمینه های تولید، توسعه و تکمیل، برنامه ریزی و بودجه بندی، تامین منابع مالی، طراحی سیستم های مدیریتی، کامپیوتری، الکترونیکی، مخابراتی و فن آوری اطلاعات سرمایه گذاری در داخل و خارج کشور به صورت مشارکتی و قبول و اعطای نمایندگی ارایه آموزش های حرفه ای در زمینه های فعالیت شرکت انجام خدمات اجرایی و عملیاتی و فنی و مهندسی شامل تحلیل، طراحی، ساخت، بهینه سازی، پیاده سازی، و راهبری سیستم های نرم افزاری، سخت افزاری، ارتباطی (اعم از ثابت و سیار) و سایر موارد در زمینه موضوع فعالیت شرکت ارایه خدمات کامپیوتری نظیر جمع آوری اطلاعات، داده پردازی و ارایه گزارش اداره کامل مراکز کامپیوتری و راهبری سیستم های مکانیزه برگزاری و شرکت در نمایشگاه های رایانه ای داخلی و خارجیشرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت تاسیس شعب و دفاتر نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج کشور انعقاد قرارداد همکاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در زمینه فعالیت شرکت اخذ انواع تسهیلات مالی و اعتباری اعم از ارزی و ریالی از طریق شبکه بانکی و نهادهای مالی و خرید انواع سهام وفق مقررات نظام پولی و مالی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در زمینه موضوع فعالیت شرکت. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) . ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران بلوار میرداماد نبش خیابان حصاری جنوبی پلاک 134 طبقه سوم کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
پ940928704777758 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/7/23
آگهی 12351759
آگهی تغییرات شرکت توسعه معدنی و فلزی تجارت ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۹۰۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۶۱۶۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 22/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علیرضا اکبری ماسوله دارنده کدملی2649549181 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایرانیان شناسه ملی وارد شوید به عنوان رییس هیات مدیره و آقای علیرضا چراغی دارنده کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل وآقای ضرغام اشتری دارنده کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان شناسه ملی 10102648604به عنوان نایب رییس هیات مدیره برای مابقی مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات، قراردادها و سایر اسناد الزام آور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای 2 عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر مکاتبات و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پ940604370821844 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/5/28
آگهی 12321204
آگهی تغییرات شرکت توسعه معدنی و فلزی تجارت‌ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۴۹۰۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۶۱۶۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 06/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال 1393 به تصویب رسید. ـ مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی وارد شوید و مؤسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی وارد شوید به به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد به منظور درج آگهی های شرکت، تعیین گردید.
پ940521505331475  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/9/5
آگهی 1696997
آگهی تغییرات شرکت توسعه معدنی و فلزی تجارت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۹۰۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۶۱۶۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی1392 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای جواد بستانیان به کد ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد برای درج اگهی های شرکت تعیین گردید.
پ930824750724109  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/4/30
آگهی 1516620
آگهی تغییرات شرکت توسعه معدنی و فلزی تجارت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۹۰۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۶۱۶۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1393/02/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیأت مدیره مندرج در بندهای 4، 7، 9، 10، 12، 14، 15، 16 ماده 39 اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود
پ930418161676846 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/2/9
آگهی 1407299
آگهی تغییرات شرکت توسعه معدنی و فلزی تجارت ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۹۰۰۹ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۶۱۶۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 14/12/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای دکتر مجیدرضا داوری به کدملی وارد شوید نماینده شرکت سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره
آقای دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی به کدملی وارد شوید نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
آقای حسین قاسمی به کدملی وارد شوید نماینده شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو موظف هیات مدیره
آقای سید رامین ابوالفضلی فرزند عین اله کدملی وارد شوید به عنوان مدیرعامل خارج از اعضا هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند.
پ1805454 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/12/3
آگهی 1340629
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص
توسعه معدنی و فلزی تجارت ایرانیان در تاریخ 5/11/92 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد.
ـ موضوع شرکت: تاسیس، خرید، مشارکت در تامین منابع مالی و سرمایه گذاری در انواع شرکتها، موسسات و واحدهای صنعتی و معدنی، ساختمانی، کشاورزی، خدماتی و انجام فعالیتهای مالی و اعتبار در داخل کشور و همچنین انجام کلیه خدمات مشاوره ای در زمینه های تولید، سرمایه گذاری، توسعه و تکمیل، برنامه ریزی و بودجه بندی، تامین منابع مالی و طراحی سیستمهای مدیریتی، سرمایه گذاری در خارج از کشور بصورت مشارکتی و قبول و اعطا نمایندگی، در یافت انواع تسهیلات اعتباری از طریق شبکه بانکی و نهادهای مالی و خرید انواع سهام برای شرکت وفق مقررات نظام پولی و مالی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان ولیعصر بالاتر از بلوار اسفندیار کوچه شهید رحیمی پلاک 4 طبقه سوم کدپستی وارد شوید
سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال منقسم به 000/10 سهم 1000 ریالی که تعداد 000/10 سهم با نام و 0 سهم آن بی نام میباشد که مبلغ 000/000/10 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره وارد شوید مورخ 16/6/92 نزد بانک تجارت شعبه اکو پرداخت گردیده است.
اولین مدیران شرکت:
1ـ علی تیموری شندی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ایرانیان بسمت رییس هیات مدیره
2ـ کسری عاروان به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان به سمت نایب رییس هیات مدیره
3ـ سیدرامین ابوالفضلی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
بازرس اصلی و علیالبدل:
ـ موسسه حسابرسی فریوران به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی.
ـ موسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علیالبدل.
ـ روزنامه کثیرالانتشار شرکت: اطلاعات می باشد.
پ1771335 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi