سهامی خاص

شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان

راه‌های ارتباطی

استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-سعادت آباد-بلوار فرهنگ-خیابان پیوند دوم-پلاک 8-طبقه سوم-
1997748311
ثبت نشده
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ 30 : 21

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۹۲/۱۰/۱۴
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
سهامی خاص
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۴۰۱/۰۱/۲۲
شماره ثبت:  
 447998
کد اقتصادی:  
 411446795415
شناسه ملی:  
 14003825422
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۴۰۱/۰۱/۲۲
آگهی تغییرات شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 447998 و شناسه ملی 14003825422
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۱۲/۰۹
آگهی تغییرات شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 447998 و شناسه ملی 14003825422
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۰۸/۲۳
آگهی تغییرات شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 447998 و شناسه ملی 14003825422

تاریخچه

ظهور تلفنهای هوشمند را میتوان تحولی بنیادین در توسعهی تکنولوژی دانست. این تحول فرصتی را برای کسبوکارهای نوین و ایدههای خلاقانه بر بستر این تکنولوژی پدید آورد به طوری که به تدریج همهی این عوامل دست به دست هم دادند وکاربران تلفنهای همراه را وادار کردند که تلفنهای هوشمند را جایگزین گوشیهای تلفن همراه پیشین خود کنند.از طرفی در زمینهی صنعت تجارت الکترونیک روند رشد صنعت در کشورهای توسعه یافته و حتی کشورهای قابل مقایسه با ایران )مانند ترکیه( از رشد جهشی برخوردار بوده و بعضاً تا 01 ٪ کل تجارت داخلی را در بر گرفته است.این روند جهانی به تدریج به کشور ما نیز نفوذ کرده و به طور موازی بسترها و زیرساختهای تجارت الکترونیک نیز در کشورمان توسعه پیدا کردند و موقعیتی برای خلق ارزش در این بسترها ایجاد شد.با توجه به موارد ذکر شده، "کافهبازار" در سال 80 با تکیه بر دانش و تخصص جوانان ایرانی کار خود را آغاز نمود. این نرمافزار که بر روی تلفنهای هوشمند با سیستمعامل اندروید قابل نصب است، بستری را برای توسعهدهندگان نرمافزارهای هوشمند مهیا نمود تا محصولات خود را به کاربران این گوشیها عرضه کنند. در این مدت دانش و تجربهی بسیار زیادی چه در زمینه نرمافزارهای هوشمند و چه در زمینه تجارت الکترونیک ایجاد شده که در نهایت تیم مدیریتی آن را بر آن داشته که اقدام به تأسیس شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان نمایند.
نمایش بیشتر

نقشه

استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-سعادت آباد-بلوار فرهنگ-خیابان پیوند دوم-پلاک 8-طبقه سوم-


آگهی‌های رسمی

10/7/2022, 9:30:52 PM

اخبار

(39 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۴۰۱

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 447998 و شناسه ملی 14003825422
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص آوای همراه هوشمند هزاردستان به شناسه ملی وارد شوید و به شماره ثبت 447998 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/03/1401 تصمیمات ذیل اتخاذ شد محل شرکت به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، تیموری، خیابان شهید داود حبیب زادگان، خیابان شهید احمد قاسمی، پلاک 31، طبقه همکف به کد پستی: وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید .

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 447998 و شناسه ملی 14003825422
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ثبت نشده
آگهی تغییرات شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/02/1401 و مجوز شماره 117080/1401مورخ 10/02/1401وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حمیدرضا احمدی به کد ملی 0018186696(خارج از سهامداران) به سمت مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردید

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 447998 و شناسه ملی 14003825422
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۱/۰۱/۲۲
آگهی تغییرات شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/08/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کلیه اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، عقود، قراردادها و سایر با مبلغ حداکثر یک میلیارد ریال معادل یکصد میلیون تومان با امضای مدیرعامل و امضای آقای شهاب الدین خدابخش به کد ملی وارد شوید متفقاً به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای احدی از اعضای هیأت مدیره و آقای شهاب الدین خدابخش متفقاً به همراه مهر شرکت و در غیاب آقای شهاب الدین خدابخش با امضای مدیرعامل و امضای آقای مهران عربی به کد ملی وارد شوید یا یکی از اعضای هیأت مدیره متفقاً به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، عقود، قراردادها و سایر با مبلغ بیش از یک میلیارد ریال معادل یکصد میلیون تومان با امضای مدیرعامل و امضای آقای مهران عربی به کد ملی وارد شوید متفقاً به همراه مهر شرکت و درغیاب هر یک از آن ها با امضای احدی از اعضای هیأت مدیره به جای امضای شخص غایب به همراه مهر شرکت معتبر خواهند بود. امضاء سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفرداً به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس یا نایب رییس هیأت مدیره منفرداً به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. امضاء کلیه قراردادهای استخدام شرکت اعم از موقت، مشاوره، پیمانی با امضاء مدیرعامل منفرداً به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.

ویرایش

۱۴۰۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 447998 و شناسه ملی 14003825422
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۱۲/۰۹
آگهی تغییرات شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/07/1400 و مجوز شماره 869/00/ه مورخ 10/07/1400وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سجاد محمودخانی به کد ملی وارد شوید به عنوان عضو هییت مدیره شرکت اسپرلوس همراهان هوشمند (سهامی خاص) به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید برای باقی مدت تصدی هییت مدیره انتخاب گردید.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 447998 و شناسه ملی 14003825422
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۸/۲۳
آگهی تغییرات شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/04/1400 ومجوزشماره وارد شوید / 1400 مورخ 1/6/1400 مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : هیأت مدیره در راستای اعمال و اجرای ماده 63 اساسنامه، به اتفاق آراء تمامی اختیارات راجع به امر دادرسی وفق ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: اقامه هر گونه دعوی حقوقی و طرح هر نوع شکایت کیفری و دفاع در برابر هر گونه دعوی یا شکایت مطروحه در کلیه مراجع اعم از قضایی و غیرقضایی و اداری اعم از دادسراها، دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار، کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر مواد 77 و 100 قانون شهرداری، سازمان تعزیرات حکومتی، هیأت های حل اختلاف مالیاتی، هیأت های تجدید نظر حل اختلاف مالیاتی، هیأت های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی، کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر حل اختلافات گمرکی و سایر، تسلیم به دعوی یا انصراف از آن، با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از حق تجدیدنظر، فرجام، مصالحه، اعاده دادرسی، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل و انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، وکالت در تعیین جاعل، ارجاع امر به داوری، تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و تعیین و انعقاد قرارداد وکالت با وکیل یا وکلای دادگستری به نحو اجتماع باشد یا انفراد برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل ولو کراراً با حق فسخ قرارداد وکالت و عزل وکیل دادگستری، تعیین مصدق و کارشناس، اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی و دادخواست در هر مرحله و مقطع از دادرسی که باشد، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، قبول یا رد سوگند، درخواست دستور موقت و تامین خواسته و مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها و ادارات و دوایر ثبت اسناد، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب امر اجرا و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 447998 و شناسه ملی 14003825422
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۸/۲۳
آگهی تغییرات شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/05/1400 ومجوزشماره وارد شوید / 1400 مورخ 21/6/1400 مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : امضاء کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک ، سفته ، برات و قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رییس هیات مدیره به همراه یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب رییس هیأت مدیره با امضای نایب رییس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره معتبر خواهد بود و امضاء سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا به همراه مهر شرکت خواهد بود.همچنین امضاء کلیه قراردادهای استخدام شرکت اعم از موقت ، مشاوره ، پیمانی و… با امضاء مدیر عامل منفردا به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تاسیس
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
تاسیس شرکت سهامی خاص آوای همیاران بازار درتاریخ 30/06/1400 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :شرکت در تحقق اهداف خود با رعایت قوانین و مقررات جاری و با اخذ مجوزهای لازم (در صورت لزوم)می تواند به کلیه عملیات مجاز به شرح ذیل مبادرت نماید: ایجاد و توسعه بستر ارایه و توزیع برنامه های کاربردی تلفن همراه و نرم افزارهای کامپیوتری ، توسعه برنامه های کاربردی تلفن همراه و نرم افزارهای کامپیوتری، توسعه برنامه های کاربردی مربوطه و فراهم آوردن زیرساخت های مورد نیاز برای درآمد زایی در بستر فوق الذکر و ارایه خدمات در این رابطه که شامل راه اندازی، فروش و بهره برداری از برنامه های کاربردی تلفن همراه و نرم افزارهای کامپیوتری، فروشگاه برنامه های کاربردی و همچنین شرکت در مناقصات مرتبط -ارایه خدمات بازاریابی مجاز الکترونیکی و غیر الکترونیکی، غیر هرمی و غیر شبکه ای خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و خدمات مجاز توسعه، فروش، مشاوره، تجزیه و تحلیل ، نظارت فنی، پیاده سازی،پشتیبانی و نگهداری فنی و عرضه خدمات مربوط به سیستم های یکپارچه سازمانی، سیستم های مدیریت با مشتریان، اتوماسیون انبار و توزیع کالا ارایه خدمات مشاوره مدیریت در خصوص مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، توسعه خدمات نوین فنی ، طراحی پیاده سازی و بهینه سازی فرآیندها -افتتاح حساب های بانکی و اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی یا خارجی برای شرکت به صورت ارزی و ریالی -شرکت در مناقصات، پیمان ها و مزایدات دولتی و خصوصی و عقد قرارداد با سازمان ها، نهادها، ادارات و شرکت ها و موسسات دولتی و غیردولتی در زمینه موضوع فعالیت شرکت -ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور در زمینه موضوع فعالیت شرکت شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی -انجام فعالیت های مجاز تجاری و بازرگانی و اقتصادی، خرید و فروش کالاها و خدمات مجاز،انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی -سرمایه گذاری در سهام شرکت ها و سایر دارایی ها، ساخت و ساز، مشارکت در امور ساخت وساز و طراحی مشاوره نظارت فنی و اجرای پروژه های ساختمانی و انبوه سازی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی انجام انواع خدمات پیمانکاری و مشاوره ای، انجام فعالیت های بازرگانی داخلی و خارجی -سرمایه گذاری، مدیریت، مشاوره، طراحی، تحقیقات و انتقال فناوری و اطلاعات، تدارکات و اجرای کلیه امور مربوط به توسعه زیرساختارهای اقتصادی در داخل و یا خارج از کشور و تشویق و تسهیل امر سرمایه گذاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی -خرید و فروش و خدمات پس از فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطا نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی، -ارایه مشاوره، توسعه و سرمایه گذاری در زمینه فناوری های مالی توسعه و بومی سازی سامانه های نرم افزاری و سخت افزاری پرداخت و انواع تکنولوژی های نوین از جمله پردازش داده های حجیم، هوش مصنوعی و … ارایه مشاوره و راهکارهای جامع فناوری اطلاعات مورد نیاز سیستم های شرکت های مالی طراحی و اجرای کلیه خدمات رایانه ای مورد نیاز اعم از سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری غیر فرهنگی و غیر هنری طراحی و اجرای اتوماسیون اداری -نصب و نگهداری و پشتیبانی در زمینه فناوری ها و نرم افزارهای مالی انجام کلیه عملیاتی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته است درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله سعادت آباد ، خیابان آبشار ، خیابان پیوند دوم ، پلاک 8 ، طبقه ششم ، واحد 1 کدپستی 1997748314 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی منقسم به وارد شوید سهم 10 ریالی تعداد وارد شوید سهم آن با نام عادی مبلغ وارد شوید ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره وارد شوید مورخ 19/04/1400 نزد بانک بانک کشاورزی شعبه شهرزیبا با کد 1148 پرداخت گردیده است اعضا هییت مدیره آقای سیدعلی نوربخش به شماره ملی وارد شوید و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلی هییت مدیره به مدت 2 سال آقای علی وحدانی به شماره ملی وارد شوید نماینده قانونی شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان با شناسه ملی وارد شوید و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای شهاب الدین خدابخش به شماره ملی وارد شوید نماینده قانونی شرکت پویا کار افزار نمای همراه هوشمند منطقه آزاد انزلی با شناسه ملی وارد شوید و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رییس هییت مدیره و یک نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و نامه ها و اوراق و اسناد عادی و اداری با امضای مدیر عامل منفرداً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهند بود. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای حامد محمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال آقای محسن حیدری به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 447998 و شناسه ملی 14003825422
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
آگهی تغییرات شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 25/03/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت سود و زیان (صورت های مالی) شرکت مربوط به سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399 مورد تصویب قرار گرفت. 2 موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند .روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 447998 و شناسه ملی 14003825422
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
آگهی تغییرات شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/01/1400 ومجوز شماره 113576/1400مورخ 11/02/1400وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مهدی امیری به کد ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از شرکا) برای باقی مانده دوره تصدی تعیین گردید امضاء کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک ، سفته ، برات و قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رییس هیات مدیره به همراه یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب رییس هیأت مدیره با امضای نایب رییس هیات مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره معتبر خواهد بود و امضاء سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 447998 و شناسه ملی 14003825422
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
آگهی تغییرات شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/01/1400 و تفویض اختیار جمع عمومی فوق العاده مورخ 24/12/1399و مجوز شماره 118209/1400مورخ 21/02/1400 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی با نام از محل سود انباشته افزایش یافت. و ماده 10 اساسنامه شرکت اصلاح گردید.وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق تکمیل امضا شد

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 447998 و شناسه ملی 14003825422
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
آگهی تغییرات شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/05/1399 و مجوز شماره 266692/99 مورخ 23/12/1399 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف- 1)آقای حسام میرآرمندهی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت آگه پردازان هوشمند (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره 2)آقای سید مجید رضوی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از گروه توسعه فناوری اطلاعات هزاردستان (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیات مدیره 3)آقای امین امیرشریفی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت اسپرلوس همراهان هوشمند (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره 4)آقای مهدی امیری به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت نقشه پردازان ارتباطات نوین(سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره 5)آقای ناصر علی سعادت به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت رایانش ابری واحد هزاردستان (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره 6)آقای امین امیرشریفی به کد ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از شرکا) ب- امضاء کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک ، سفته ، برات و قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رییس هیات مدیره به همراه یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب رییس هیأت مدیره با امضای نایب رییس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره معتبر خواهد بود و امضاء سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل منفردا به همراه مهر شرکت با حق توکیل به غیرمعتبر خواهد بود.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 447998 و شناسه ملی 14003825422
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
آگهی تغییرات شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/05/1399 و مجوز شماره 266694/99 مورخ 23/12/1399 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضاء هیأت مدیره به 5 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 447998 و شناسه ملی 14003825422
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
آگهی تغییرات شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/05/1399 و مجوز شماره 266693/99 مورخ 23/12/1399 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هییت مدیره به مدت 2 سال به شرح زیر انتخاب شدند : - آقای سید مجید رضوی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از گروه توسعه فناوری اطلاعات هزاردستان (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید - آقای حسام میرآرمندهی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت آگه پردازان هوشمند (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید - آقای امین امیرشریفی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت اسپرلوس همراهان هوشمند (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید - آقای مهدی امیری به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت نقشه پردازان ارتباطات نوین(سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید - آقای ناصرعلی سعادت به کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت رایانش ابری واحد هزاردستان (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید

ویرایش

۱۳۹۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 447998 و شناسه ملی 14003825422
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۷/۰۳
آگهی تغییرات شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 29/04/1399 و مجوز شماره 157224/99 مورخه 20/5/99 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه، صورت دارایی و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به 29 اسفند 1398 تصویب گردید موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 447998 و شناسه ملی 14003825422
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۴/۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/11/1398 ومجوز شماره 108588/99مورخ07/02/1399 وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی وارد شوید و شماره ثبت 7073 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی وارد شوید و شماره ثبت 1970 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. پ990416846385727 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان شرکت سهامی خاص به‌شماره‌ثبت‌447998 وشناسه‌ملی‌14003825422
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 29/04/1398 ومجوز شماره 108596/99مورخ07/02/1399وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه، و حساب سود و زیان، سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت. پ990410891426642  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 447998 و شناسه ملی 14003825422
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 29/04/1398 ومجوز شماره 108596/99مورخ07/02/1399وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه، و حساب سود و زیان، سال 1397 مورد تصویب قرار گرفت. پ990410891426642  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 447998 و شناسه ملی 14003825422
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۳/۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/12/1397 مرکز فناوری اطلاعات ورسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال 1396 بتصویب رسید . پ990324253828682 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 447998 و شناسه ملی 14003825422
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/12/1397 ومجوزشماره 99/108570 مورخ 8/2/99 مرکز فناوری اطلاعات ورسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره به مدت 2 سال به شرح زیر انتخاب شدند: گروه توسعه فناوری اطلاعات هزاردستان (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید و شماره ثبت وارد شوید به نمایندگی آقای حسام میر آرمندهی به کدملی وارد شوید شرکت آگه پردازان هوشمند (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید و شماره ثبت وارد شوید به نمایندگی آقای امین امیرشریفی به کدملی وارد شوید شرکت اسپرلوس همراهان هوشمند (سهامی خاص) به شناسه ملی 14006684762وشماره ثبت وارد شوید به نمایندگی آقای سیدمجید رضوی به کدملی وارد شوید موسسه آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی وارد شوید و شماره ثبت وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی وارد شوید و شماره ثبت 6769 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ990320140677429  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 447998 و شناسه ملی 14003825422
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/12/1397 ومجوزشماره 99/108570 مورخ 8/2/99 مرکز فناوری اطلاعات ورسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گروه توسعه فناوری اطلاعات هزاردستان به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای حسام میرآرمندهی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره شرکت اسپرلوس همراهان هوشمند به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای سیدمجید رضوی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره شرکت آگه پردازان هوشمند (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای امین امیرشریفی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره آقای امین امیرشریفی به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران ) امضاء کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هییت مدیره به همراه یکی از اعضای هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و امضاء سایر اوراق اداری با امضاء مدیرعامل با حق توکیل به غیربه همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ990320290543112  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۷

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷۹۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۲۵۴۲۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 18/10/1396 و مجوز شماره 115879/97 مورخ 08/02/1397 مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل و لو کرارا تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷۹۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۲۵۴۲۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۲/۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 95 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه رهنو حساب مبین به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۶

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷۹۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۲۵۴۲۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
پیرو آگهی صادره بشماره وارد شوید مورخ 5/10/96 آقای امین امیر شریفی بشماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل (خارج از هیأت مدیره) انتخاب گردید که بدینوسیله اصلاح گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷۹۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۲۵۴۲۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/06/1396 و نامه شماره 265362/96 مورخ 26/09/1396 مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید در 91 ماده و 28 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷۹۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۲۵۴۲۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/03/1396 و بموجب مجوز شماره 265348/96 مورخ 26/09/1396 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران سعادت آباد بلوار فرهنگ خیابان پیوند دوم پلاک 8 طبقه سوم کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷۹۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۲۵۴۲۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۱۰/۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 21/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسام میرآرمندهی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امین امیر شریفی به شماره ملی وارد شوید (خارج از هیئت مدیره) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. همچنین اوراق و اسناد عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷۹۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۲۵۴۲۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۲/۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/10/1395 و مجوز شماره ی 113752/96 مورخه 6/2/96 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تصدی قراردادن اطلاعات و محتوای دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آنها در قالب دیجیتال دارای مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در موضوعات مختلف در معرض عرضه از طریق حاملهای دیجیتال نظیر الواح فشرده و تصدی قراردادن محتوای دیجیتال دیداری، شنیداری، نوشتاری و یا ترکیبی از آنها در معرض دسترس عم وم از طریق شبکه گسترده جهانی و شبکه ملی اطلاعات و از طریق سامانه پیامک انبوه و شبکه تلفن هوشمند مخابرات دارای مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. ایجاد و توسعه بستر ارایه و توزیع برنامه های کاربردی تلفن همراه، توسعه برنامه های کاربردی مربوطه و فراهم آوردن زیرساختهای مورد نیاز برای درآمدزایی در بستر فوق الذکر و ارایه خدمات در این رابطه که شامل راه اندازی، فروش و بهره برداری از برنامه های کاربردی تلفن همراه، فروشگاه برنامه های کاربردی و همچنین شرکت در مناقصات مربوط می گردد. ارایه خدمات بازاریابی مجاز غیرالکترونیکی، غیرهرمی و غیرشبکه ای. خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و خدمات مجاز. توسعه، فروش، مشاوره، تجزیه و تحلیل، نظارت فنی، پیاده سازی، پشتیبانی و نگهداری فنی و عرضه خدمات مربوط به سیستمهای یکپارچه سازمانی، سیستم های مدیریت ارتباط با مشتریان، اتوماسیون انبار و توزیع کالا. ارایه خدمات مشاوره مدیریت در خصوص مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، بازاریابی مجاز (غیرهرمی، غیرالکترونیکی و غیرشبکه ای)، توسعه خدمات نوین فنی، طراحی، پیاده سازی و بهینه سازی فرآیندها. افتتاح حسابهای بانکی و اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی یا خارجی برای شرکت. شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و عقد قراردادها با سازمانها، نهادها، ادارات و شرکتها و موسسات دولتی و غیردولتی در زمینه موضوع فعالیت شرکت. ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور در زمینه موضوع فعالیت شرکت. شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی. انجام فعالیتهای مجاز تجاری و بازرگانی و اقتصادی، خرید و فروش کالاها و خدمات مجاز، اخذ و اعطای نمایندگی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تاسیس
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۱/۲۳
تاسیس شرکت سهامی خاص اسپرلوس همراهان هوشمند درتاریخ 15/01/1396 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ایجاد و توسعه بستر ارائه و توزیع برنامه های کاربردی تلفن همراه، توسعه برنامه های کاربردی تلفن همراه، توسعه برنامه های کاربردی مربوطه و فراهم آوردن زیرساخت های مورد نیاز برای درآمد زایی در بستر فوق الذکر و ارائه خدمات در این رابطه که شامل راه اندازی، فروش و بهره برداری از برنامه های کاربردی تلفن همراه، فروشگاه برنامه های کاربردی و همچنین شرکت در مناقصات مرتبط ارائه خدمات بازاریابی مجاز غیر الکترونیکی، غیر هرمی و غیرشبکه ای خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و خدمات مجاز توسعه، فروش، مشاوره، تجزیه و تحلیل، نظارت فنی، پیاده سازی، پشتیبانی و نگهداری فنی و عرضه خدمات مربوط به سیستم های یکپارچه سازمانی، سیستم های مدیریت با مشتریان، اتوماسیون انبار و توزیع کالا ارائه خدمات مشاوره مدیریت در خصوص مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، بازاریابی مجاز (غیرهرمی، غیر الکترونیک، غیر شبکه ای) توسعه خدمات نوین فنی، طراحی پیاده سازی و بهینه سازی فرآیندها افتتاح حساب های بانکی و اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی یا خارجی برای شرکت به صورت ارزی و ریالی شرکت در مناقصات، پیمان ها و مزایدات دولتی و خصوصی و عقد قرارداد با سازمان ها، نهادها، ادارات و شرکت ها و موسسات دولتی و غیردولتی در زمینه موضوع فعالیت شرکت ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور در زمینه موضوع فعالیت شرکت شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی انجام فعالیت های مجاز تجاری و بازرگانی و اقتصادی، خرید و فروش کالاها و خدمات مجاز، اخذ و اعطای وام نمایندگی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذاری در سهام شرکت ها و سایر دارایی ها، ساخت و ساز، مشارکت در امور ساخت وساز و طراحی مشاوره نظارت فنی و اجرای پروژه های ساختمانی و انبوه سازی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی انجام انواع خدمات پیمانکاری و مشاوره ای، انجام فعالیت های بازرگانی داخلی و خارجی سرمایه گذاری، مدیریت، مشاوره، طراحی، تحقیقات و انتقال فن آوری و اطلاعات، تدارکات و اجرای کلیه امور مربوط به توسعه زیر ساختارهای اقتصادی در داخل و یا خارج از کشور و تشویق و تسهیل امر سرمایه گذاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی خرید و فروش و خدمات پس از فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطا نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی، انجام کلیه عملیاتی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته_است (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران - شهر تهران - ونک - خیابان نگار - خیابان ولیعصر - پلاک 2485 - پاساژ نگار - طبقه 22 - واحد 8 - کدپستی وارد شوید سرمایه شرکت: مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 10 ریالی بانام می باشد. مبلغ وارد شوید ریال طی گواهی بانکی به شماره 317/63149 مورخ 25/12/1395 نزد بانک ملت شعبه خردمند شمالی پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای حمید شکاری به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت آوای همراه هوشمند هزار دستان به شناسه ملی وارد شوید و آقای پوریا کاویانی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره وآقای سید مجید رضوی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و نامه ها و اوراق و اسناد عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۵

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷۹۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۲۵۴۲۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 31/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 29/12/1394 به تصویب رسید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷۹۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۲۵۴۲۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۱۱/۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 12/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدسعید رحمانی خضری به نمایندگی از شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره آقای امین رضا وهوش اصفهانی به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسام میرآرمندهی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷۹۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۲۵۴۲۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۱۰/۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1393 به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران ش. م وارد شوید بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام ش. م وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضای هیات مدیره برای مدت 2 سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی وارد شوید و شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس به شناسه ملی وارد شوید و آقای حسام میرآرمندهی به کدملی 0453419763. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷۹۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۲۵۴۲۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۱/۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، حساب سود و زیان، منتهی به 10 دی ماه 1393 به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وخدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۴

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۴۴۷۹۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۲۵۴۲۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۰۲/۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 25/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی10100468600 به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پ940216786119984  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۴۷۹۹۸ و شناسه‌ملی ۱۴۰۰۳۸۲۵۴۲۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۰۲/۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 04/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره کلیه اختیارات خود مندرج در بند 41. 3 اساسنامه را به مدیرعامل تفویض می نماید.
پ940201372854171  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۳

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۴۷۹۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۲۵۴۲۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 50 اساسنامه به شرح ذیل تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تأسیس شرکت است.
پ931021793251150 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۴۷۹۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۲۵۴۲۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۳/۰۶/۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 12/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران، میدان ونک، خیابان ولیعصر،خیابان نگار،ساختمان نگار، پلاک 2485، طبقه 22، واحد1، کدپستی وارد شوید تغییر یافت.
پ930527474877938  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۴۷۹۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۲۵۴۲۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۳/۰۴/۳۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۳/۰۵/۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 31 اساسنامه به عبارت «شرکت بوسیله هیأت مدیره‏ای مرکب از سه (3) عضو که به شرح مقرر در قانون تجارت انتخاب می شوند اداره خواهد شد» اصلاح گردید.
پ930431573831527  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۴۷۹۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۲۵۴۲۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۳/۰۴/۳۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۳/۰۵/۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 13/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سید سعید رحمانی خضری ک م وارد شوید به نمایندگی از شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس به سمت رئیس هیأت مدیره ـ آقای امین رضا وهوش اصفهانی ک م 1289496161به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین به سمت نایب رئیس هیأت مدیره ـ آقای حسام میرآرمندهی ک م وارد شوید به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها، عقود اسلامی، تصمیمات، مجوزها و معاملات به امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری به امضاء مدیرعامل به تنهایی، همراه با مهر شرکت معتبر خواهند بود. در غیاب مدیرعامل، امضاء رئیس هیأت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پ930431297166882  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۴۷۹۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۲۵۴۲۲
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۳/۰۴/۳۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۳/۰۵/۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد ثابت مظفری کد ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی‏البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند ـ آقای سید سعید رحمانی خضری ک م وارد شوید به نمایندگی از شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس ش م وارد شوید ـ آقای امین رضا وهوش اصفهانی ک م وارد شوید به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین ش م وارد شوید ـ آقای حسام میرآرمندهی ک م 0453419763
پ930431477129748  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان کجاست؟

استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-سعادت آباد-بلوار فرهنگ-خیابان پیوند دوم-پلاک 8-طبقه سوم-

📅 شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان چند ساله است؟

این شرکت تقریبا 8 ساله است

👨‍⚖️ مدیرعامل شرکت کیست؟

سیدعلی نوربخش


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.