نامشخص

شرکت طبیعت سبز پارس کهن

راه‌های ارتباطی

مرکزی - شهرستان زرندیه - بخش مرکزی - دهستان رودشور - آبادی شهرصنعتی مامونیه-شهر صنعتی مامونیه-خیابان (کمربندی جنوبی)-خیابان (کمربندی شمالی)-پلاک 0-ساختمان قطعهF756-F764 , F747-F754-قطعهF722-F736-طبقه همکف-
3941891159
ثبت نشده
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ 19 : 17

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۹۱/۱۰/۱۲
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
نامشخص
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۴۰۰/۱۰/۱۵
شماره ثبت:  
 734
کد اقتصادی:  
 411418858945
شناسه ملی:  
 14003134265
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۱۰/۱۵
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز پارس کهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 734 و شناسه ملی 14003134265
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۱۰/۰۶
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز پارس کهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 734 و شناسه ملی 14003134265
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۱۰/۰۶
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز پارس کهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 734 و شناسه ملی 14003134265

نقشه

مرکزی - شهرستان زرندیه - بخش مرکزی - دهستان رودشور - آبادی شهرصنعتی مامونیه-شهر صنعتی مامونیه-خیابان (کمربندی جنوبی)-خیابان (کمربندی شمالی)-پلاک 0-ساختمان قطعهF756-F764 , F747-F754-قطعهF722-F736-طبقه همکف-


آگهی‌های رسمی

9/24/2022, 5:19:13 PM

اخبار

(31 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۴۰۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز پارس کهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 734 و شناسه ملی 14003134265
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ثبت نشده
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص طبیعت سبز پارس کهن به شماره ثبت 734 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/09/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : هییت مدیره اختیارت مندرج در بند 13 ماده 41 اساسنامه را به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود : اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل و لو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد./

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز پارس کهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 734 و شناسه ملی 14003134265
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۱۰/۰۶
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز پارس کهن سهامی خاص به شماره ثبت 734 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/08/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : به موضوع شرکت موارد ذیل الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: مشارکت و سهامداری در تأسیس شرکت ها و نهادهای مالی پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز پارس کهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 734 و شناسه ملی 14003134265
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۱۰/۰۶
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز پارس کهن سهامی خاص به شماره ثبت 734 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/08/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی 1399 به تصویب رسید. -2 روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های سالیانه تعیین شد./

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز پارس کهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 734 و شناسه ملی 14003134265
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز پارس کهن سهامی خاص به شماره ثبت 734 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/03/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1-محمد مختاریانی کندری به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و رییس هیات مدیره و مجتبی نجفی به شماره ملی 1651402418به نمایندگی از شرکت توسعه غذایی میهن سهامی خاص به شناسه ملی14009642847 به سمت نایب رییس هیأت مدیره و سید علیرضا رحیمی به شماره ملی1639392181 به نمایندگی از شرکت زرین صنعت خوشبخت سهامی خاص به شناسه ملی14004053000 به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . 2-کلیه اسناد و مکاتبات عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل شرکت منفردا به همراه مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک ها-سفته ها-بروات-قراردادها وعقود اسلامی با امضای ثابت و همزمان دو نفر از بین رییس هیأت مدیره یا نایب رییس هیأت مدیره یا عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد ، همچنین حق امضای مجاز شرکت در خصوص فروش کلیه اموال منقول یا غیرمنقول شرکت و دارایی های معنوی اعم از علایم تجاری یا طرح های صنعتی یا اختراعات ثبت شده بنام و برای شرکت ضمن آنکه نیاز به اخذ تاییدیه و مصوبه از احد سهامداران شرکت توسعه غذایی میهن به شرح مصرح در تبصره ذیل ماده 41 اساسنامه را دارد با امضای ثابت و همزمان رییس هیأت مدیره و نایب رییس هیأت مدیره و عضو هیأت مدیره شرکت متفقا به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. 3-موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی10103210831و موسسه حسابرسی اطهربه شناسه ملی10100177661به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند./

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز پارس کهن شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 734 و شناسه ملی 14003134265
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز پارس کهن با مسیولیت محدود به شماره ثبت 734 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/03/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 نوع حقوقی شرکت از با مسیولیت محدود به سهامی خاص تغییر یافت . -2 مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می باشد . -3 سرمایه شرکت مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم وارد شوید ریالی با نام می باشد که تماما پرداخت گردیده است . -4 موضوع شرکت : تولید، خرید، فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی- شرکت در مزایدات و مناقصات اعم از دولتی و خصوصی- اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی- اخذ و اعطای نمایندگی های خارجی و داخلی- ارایه طرح، محاسبه، نظارت فنی و اجرای پروژه های عمرانی- انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و انجام پروژه های خدماتی با ارگانهای خصوصی و دولتی - پخش و توزیع کلیه محصولات غذایی و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی و نوشیدنی- واردات دام زنده و فرآورده های خام دامی - واردات نهاده های خوراک دام - واردات داروی دامی و تجهیزات مرتبط در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم ( ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ). -5 مرکز اصلی شرکت استان مرکزی- شهرستان زرندیه- بخش مرکزی- دهستان رودشور- آبادی شهرصنعتی مامونیه-شهر صنعتی مامونیه-خیابان (کمربندی جنوبی)-خیابان (کمربندی شمالی)-پلاک0-ساختمان قطعه F747 - F754 - F756 - F764 قطعه F722 - F736 طبقه همکف-کدپستی وارد شوید می باشد و فاقد شعبه است. -6 اساسنامه جدید مشتمل بر 64 ماده و 11 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید ./

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز پارس کهن شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 734 و شناسه ملی 14003134265
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۳/۰۵
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز پارس کهن با مسیولیت محدود به شماره ثبت 734 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/10/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 محمد مختاریانی کندری به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره ، مجتبی نجفی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه توسعه غذایی طبیعت میهن(سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره و سید علیرضا رحیمی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت زرین صنعت خوشبخت(سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب شدند . -2 کلیه اسناد و مکاتبات عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل شرکت منفردا به همراه مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت و همزمان دو نفر از بین رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره یا عضو هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. همچنین حق امضای مجاز شرکت در خصوص فروش کلیه اموال منقول یا غیرمنقول شرکت و دارایی های معنوی اعم از علایم تجاری یا طرح های صنعتی یا اختراعات ثبت شده بنام و برای شرکت ضمن آنکه نیاز به اخذ تاییدیه و مصوبه از احد سهامداران شرکت(گروه توسعه غذایی طبیعت میهن) به شرح مصرح در تبصره ذیل ماده 15 اساسنامه را دارد با امضای ثابت و همزمان رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره شرکت متفقا به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. /

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز پارس کهن شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 734 و شناسه ملی 14003134265
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۷
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز پارس کهن با مسیولیت محدود به شماره ثبت 734 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/10/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1-ماده 14 اساسنامه دارندگان حق امضاء بدین شرح تغییر یافت: دارندگان حق امضاء و وضعیت امضای مجاز شرکت در هر نوبت توسط مجمع عمومی عادی انتخاب کننده اعضای هیأت مدیره و یا حسب نظر و رأی اعضای هیأت مدیره تعیین خواهد شد. در زمان تعیین امضای مجاز شرکت می بایست به تشریفات مقرر در تبصره ذیل ماده 15 اساسنامه در خصوص فروش اموال منقول و غیرمنقول شرکت و نیز فروش کلیه دارایی های معنوی شرکت اعم از کلیه علایم ثبت شده، اختراعات و طرح های صنعتی متعلق و بنام شرکت توجه گردد. 2-تبصره زیر به ذیل ماده 15 اساسنامه اختیارات نماینده قانونی شرکت الحاق گردید: انجام هرگونه داد و ستد در خصوص فروش و واگذاری کلیه اموال منقول و غیرمنقول شرکت اعم از انواع خودرو،ماشین آلات تولیدی یا غیرتولیدی، زمین، محل کارخانه و سایر املاک متعلق به شرکت و غیره و نیز فروش یا واگذاری عین یا منافع کلیه علایم تجاری و برندهای ثبت شده بنام و برای شرکت یا طرح های صنعتی و اختراعات ثبت شده شرکت به موجب هر یک از عقود ناقله قانونی اعم از بیع، صلح، رهن، هبه و غیره و همچنین به رهن یا وثیقه نهادن اموال منقول و غیر منقول شرکت صرفا پس از اخذ تاییدیه و تصویب این موضوعات از سوی شرکت گروه توسعه غذایی طبیعت میهن سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید احد از شرکاءامکان پذیر خواهد بود و مدیرعامل شرکت مکلف می باشد تا پیش از اقدام به انجام، تایید، عملی ساختن و امضای قراردادها، اسناد عادی یا رسمی و هرگونه توافق نامه در خصوص مفاد مصرح در این تبصره به شرح مزبور موافقت شریک مورد اشاره را اخذ نماید.در صورت عدم رعایت مفاد تبصره حاضر انعقاد هرگونه عقد یا قراردادی باطل و بلا اثر بوده و مسیولیت پاسخگویی در آن خصوص صرفا برعهده شرکاء یا مدیران خاطی می باشد./

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز پارس کهن شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 734 و شناسه ملی 14003134265
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۲/۲۷
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز پارس کهن با مسیولیت محدود به شماره ثبت 734 و شناسه ملی 14003134265 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/10/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- محمد مختاریانی کندری به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل ورییس هیات مدیره وشرکت گروه توسعه غذایی طبیعت میهن سهامی خاص به شناسه ملی14009642847 به سمت نایب رییس هیأت مدیره و شرکت زرین صنعت خوشبخت سهامی خاص به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. 2-کلیه اسناد و مکاتبات عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل شرکت منفردا به همراه مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک ها، سفته ها،بروات،قراردادها وعقود اسلامی با امضای ثابت و همزمان دو نفر از بین رییس هیأت مدیره یا نایب رییس هیأت مدیره یا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می باشد،همچنین حق امضای مجاز شرکت در خصوص فروش کلیه اموال منقول یا غیرمنقول شرکت و دارایی های معنوی اعم از علایم تجاری یا طرح های صنعتی یا اختراعات ثبت شده بنام و برای شرکت ضمن آنکه نیاز به اخذ تاییدیه و مصوبه از احد سهامداران شرکت به شرح مصرح در تبصره ذیل ماده 15 اساسنامه را دارد با امضای ثابت و همزمان رییس هیأت مدیره و نایب رییس هیأت مدیره و عضو هیأت مدیره شرکت متفقا به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. 3-موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند./

ویرایش

۱۳۹۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز پارس کهن شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 734 و شناسه ملی 14003134265
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز پارس کهن شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 734 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/10/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - شرکت گروه توسعه غذایی طبیعت میهن سهامی خاص با شناسه ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ: وارد شوید ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. 2-شرکت زرین صنعت خوشبخت سهامی خاص با شناسه ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ: وارد شوید ریال به مبلغ: وارد شوید ریال افزایش یافته ماده 4 اساسنامه شرکت به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان به شرح زیر می باشد : شرکت گروه توسعه غذایی طبیعت میهن با شناسه ملی وارد شوید دارای 4.500.000.000.000 ریال سهم الشرکه. علی پایداری به کد ملی وارد شوید دارای 625.000.000.000 ریال سهم الشرکه. محمد مختاریانی کندری به کد ملی وارد شوید دارای 625.000.000.000 ریال سهم الشرکه سیدکاظم میرغنی به کد ملی وارد شوید دارای 500.000.000.000 ریال سهم الشرکه شرکت زرین صنعت خوشبخت با شناسه ملی وارد شوید دارای 10.000.000 ریال سهم الشرکه.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز پارس کهن شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 734 و شناسه ملی 14003134265
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
آگهی تغییرات شرکت با مسیولیت محدود طبیعت سبز پارس کهن به شماره ثبت 734 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/10/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ابوالفضل پایداری به شماره ملی وارد شوید با دریافت تمامی سهم الشرکه خود از صندوق شرکت به مبلغ 4.500.000.000.000 ریال از شرکت خارج گردیده , در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 6.250.000.000.000 ریال به مبلغ 1.750.000.000.000 ریال کاهش یافت و ماده 4 اساسنامه اصلاح گردید. شرکای فعلی شرکت و میزان سهم الشرکه ایشان به شرح ذیل می باشد: علی پایداری به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ 625.000.000.000 ریال سهم الشرکه محمد مختاریانی کندری به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ 625.000.000.000 ریال سهم الشرکه سیدکاظم میرغنی به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ 500.000.000.000 ریال سهم الشرکه./

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز پارس کهن شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 734 و شناسه ملی 14003134265
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز پارس کهن شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 734 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/01/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اطهر به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند./

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز پارس کهن شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 734 و شناسه ملی 14003134265
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی10103210831 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند./ ش990325123940993  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زرندیه

ویرایش

۱۳۹۸

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز پارس کهن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 734 و شناسه ملی 14003134265
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۹/۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده شرکا از مبلغ 2.250.000.000.000 ریال به مبلغ 6.250.000.000.000 ریال افزایش یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. شرکای فعلی شرکت و میزان سهم الشرکه ایشان به شرح ذیل می باشد: ابوالفضل پایداری به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ 4.500.000.000.000 ریال سهم الشرکه سیدکاظم میرغنی به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ 500.000.000.000 ریال سهم الشرکه علی پایداری به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ 625.000.000.000 ریال سهم الشرکه محمد مختاریانی کندری به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ 625.000.000.000 ریال سهم الشرکه./ ش980903419853936  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زرندیه

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز میهن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۷۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۳۴۲۶۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۳/۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نام شرکت به « طبیعت سبز پارس کهن » تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . / ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زرندیه

ویرایش

۱۳۹۷

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز میهن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۷۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۳۴۲۶۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - ابوالفضل پایداری به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد . 2 - سیدکاظم میرغنی به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد . 3 - علی پایداری به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ وارد شوید افزایش داد . 4 - محمد مختاریانی کندری به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد . در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . 5 - اسامی شرکا و مبلغ نهایی سهم الشرکه شرکا بدین شرح می باشد : - ابوالفضل پایداری به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال سهم الشرکه - سید کاظم میر غنی به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال سهم الشرکه - علی پایداری به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال سهم الشرکه - محمد مختاریانی کندری به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال سهم الشرکه . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زرندیه

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز میهن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۷۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۳۴۲۶۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 علی پایداری به شماره ملی وارد شوید و محمد مختاریانی کندری به شماره ملی وارد شوید هر یک با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ وارد شوید ریال افزایش دادند. 2 ابوالفضل پایداری به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. 3 سیدکاظم میرغنی به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح شد. 2 اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک بدین شرح می باشد: علی پایداری به شماره ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه. محمد مختاریانی کندری به شماره ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه. سیدکاظم میرغنی به شماره ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه. ابوالفضل پایداری به شماره ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زرندیه

ویرایش

۱۳۹۶

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز میهن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۷۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۳۴۲۶۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/9/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تولید، خرید، فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مزایدات و مناقصات اعم از دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی اخذ و اعطای نمایندگی های خارجی و داخلی ارائه طرح، محاسبه، نظارت فنی و اجرای پروژه های عمرانی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و انجام پروژه های خدماتی با ارگانهای خصوصی و دولتی پخش و توزیع کلیه محصولات غذایی و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی و نوشیدنی واردات دام زنده و فرآورده های خام دامی واردات نهاده های خوراک دام واردات داروی دامی و تجهیزات مرتبط پس از اخذ مجوز های لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.). ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زرندیه

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز میهن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۷۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۳۴۲۶۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۱۰/۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/3/1396 و نامه شماره 132207/96 مورخ 96/7/3 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران مرکز اصلی شرکت طبیعت سبز میهن (با مسئولیت محدود) به شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی وارد شوید واحد ثبتی تهران به آدرس: استان مرکزی شهر زرندیه بخش مرکزی دهستان رود شور آبادی شهر صنعتی مامونیه شهر صنعتی مامونیه خیابان (کمربندی جنوبی) خیابان (کمربندی شمالی) پلاک صفر ساختمان قطعه اف 754 اف 747، اف 764 اف 756 قطعه اف 736 اف 722 طبقه همکف کدپستی وارد شوید انتقال یافت و در این اداره در تاریخ 15/7/1396 تحت شماره 734 به ثبت رسیده_است. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زرندیه

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز میهن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۳۴۲۶۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آدرس شرکت به: استان مرکزی - شهرستان زرندیه - بخش مرکزی - دهستان رودشور - آبادی شهرصنعتی مامونیه - شهر صنعتی مامونیه - خیابان (کمربندی جنوبی) - خیابان (کمربندی شمالی) - پلاک صفر - ساختمان قطعه اف 754 - اف 747، اف 764 - اف 756 - قطعه اف 736 - اف 722 طبقه همکف کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز میهن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۳۴۲۶۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۱/۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفضل پایداری به شماره ملی وارد شوید با پرداخت وارد شوید ریال به صندوق شرکت از محل مطالبات حال شده خود، سهم الشرکه خود را به میزان وارد شوید ریال افزایش داد. آقای سیدکاظم میرغنی به شماره ملی وارد شوید با پرداخت وارد شوید ریال به صندوق شرکت از محل مطالبات حال شده خود، سهم الشرکه خود را به میزان وارد شوید ریال افزایش داد. آقای علی پایداری به شماره ملی وارد شوید با پرداخت وارد شوید ریال به صندوق شرکت از محل مطالبات حال شده خود، سهم الشرکه خود را به میزان وارد شوید ریال افزایش داد. آقای محمد مختاریانی کندری به شماره ملی وارد شوید با پرداخت وارد شوید ریال به صندوق شرکت از محل مطالبات حال شده خود، سهم الشرکه خود را به میزان وارد شوید ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید به وارد شوید ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه بنحو مذکور اصلاح می گردد. اسامی شرکاء بشرح ذیل میباشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۵

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز میهن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۳۴۲۶۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۱۰/۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفضل پایداری به کدملی وارد شوید با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت، میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/500/71 ریال افزایش داد. سیدکاظم میرغنی به کدملی وارد شوید با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت، میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/500/8 ریال افزایش داد. محمد مختاریانی کندری به کدملی وارد شوید با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت، میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/000/10 ریال افزایش داد. علی پایداری به کدملی وارد شوید با پرداخت مبلغی بصندوق شرکت، میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/000/10 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/50 ریال به مبلغ 000 , 000 , 000 , 100 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز میهن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۳۴۲۶۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفضل پایداری با دریافت مبلغ وارد شوید ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال کاهش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست جدید شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک از آنان بشرح ذیل است: آقای ابوالفضل پایداری به کدملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای سیدکاظم میرغنی به کدملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای محمد مختاریانی کندری به کدملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای علی پایداری به کدملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز میهن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۳۴۲۶۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۵/۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/5/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: پخش و توزیع کلیه محصولات غذایی و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی و نوشیدنی درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز میهن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۳۴۲۶۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۵/۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد مختاریانی کندری به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت، میزان سهم الشرکه خود را از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. بر این پایه سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. فهرست شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد: آقای ابوالفضل پایداری به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال آقای سیدکاظم میر غنی به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال آقای محمد مختاریانی کندری به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال آقای علی پایداری به شماره ملی وارد شوید دارای مبلغ وارد شوید ریال. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۴

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز میهن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۳۴۲۶۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۱۱/۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفضل پایداری بشماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هئیت مدیره آقای سیدکاظم میرغنی بشماره ملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مختاریانی کندری بشماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل و عضو هئیت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با 2 امضا از 3 امضاء (1 - مدیرعامل 2 - رئیس هئیت مدیره 3 - نایب رئیس هئیت مدیره) متفقا «همراه بامهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی واداری با امضاء مدیرعامل منفردا» همراه با مهرشرکت معتبراست. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز میهن بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت۴۳۲۹۰۴ وشناسه‌ملی۱۴۰۰۳۱۳۴۲۶۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۰۶/۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفضل پایداری با دریافت مبلغ وارد شوید ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال کاهش داد. آقای سیدکاظم میرغنی با دریافت مبلغ وارد شوید ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال کاهش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ54999000000 ریال به مبلغ50000000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست جدید شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک از آنان بشرح ذیل است: آقای ابوالفضل پایداری کد ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای سیدکاظم میرغنی کد ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای محمد مختاریانی کندری کد ملی0077319699 دارای2500000000 ریال سهم الشرکه آقای علی پایدار کندرودی کد ملی وارد شوید دارای5000000000 ریال سهم الشرکه
پ940601814251957  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز میهن با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۳۴۲۶۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۵/۰۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۰۵/۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی پایداری کندرودی با پرداخت 000000/4999 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. سرمایه شرکت از مبلغ 50000000000ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش: آقای ابوالفضل پایداری کندرودی ک.م وارد شوید درانده وارد شوید ریال آقای سیدکاظم میرغنی ک.م وارد شوید دارنده وارد شوید ریال آقای محمد مختاریانی کندری ک.م وارد شوید دارنده وارد شوید ریال آقای علی پایدار کندرودی ک.م وارد شوید دارنده وارد شوید ریال.
پ940503220472181  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز میهن بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۴۳۲۹۰۴ و شناسه‌ملی ۱۴۰۰۳۱۳۴۲۶۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۱/۳۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۰۲/۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفضل پایداری کندرودی ک. م وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. آقای سیدکاظم میرغنی ک. م وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. آقای محمد مختاریانی کندری ک. م وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سهم الشرکه شرکا پس از اففزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد: آقای ابوالفضل پایداری کندرودی ک. م وارد شوید مبلغ وارد شوید ریال و آقای سیدکاظم میرغنی ک. م وارد شوید مبلغ وارد شوید ریال و آقای محمد مختاریانی کندری ک. م وارد شوید مبلغ وارد شوید ریال و آقای علی پایدار کندرودی ک. م وارد شوید مبلغ وارد شوید ریال.
پ940130200835239 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۲

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز میهن با مسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۳۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۳۴۲۶۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۰۵/۰۶
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1/2/1392 و مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2/2/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقوداسلامی با دو امضاء از سه امضاء (1ـ مدیرعامل 2ـ رئیس هیئت مدیره 3ـ نائب رئیس هیئت مدیره) متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است.
2ـ نشانی دفتر مرکزی شرکت به آدرس ایران تهران ـ شهران ـ نرسیده به همت ـ کوچه حامد ـ پلاک 24 ـ طبقه 1 کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ 17/4/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پ1671384 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۱

روزنامه رسمی کشور
آگهی تأسیس شرکت طبیعت سبز میهن با مسئولیت محدود
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۱۱/۰۲
شرکت فوق در تاریخ 12/10/1391 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 12/10/1391 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.

1ـ موضوع شرکت: 1ـ تولید، خرید، فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مزایدات و مناقصات اعم از دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی، اخذ و اعطای نمایندگی های داخلی و خارجی، ارائه طرح، محاسبه، نظارت فنی و اجرا پروژه های عمرانی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و انجام پروژه های خدماتی با ارگانهای خصوصی و دولتی.

2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3ـ مرکز اصلی شرکت:

ایران تهران اسلامشهر ایرانشهر کوچه ششم پ 89 کدپستی 3316997444.

شعبه ندارد.

4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال می باشد.

5 ـ اولین مدیران شرکت:

1ـ5 ـ محمد مختاریانی کندری به شماره ملی وارد شوید عضو اصلی به سمت مدیرعامل

2ـ5 ـ سید کاظم میرغنی به شماره ملی وارد شوید عضو اصلی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره

3ـ5 ـ ابوالفضل پایداری کندرودی به شماره ملی وارد شوید عضو اصلی به سمت رئیس هیئت مدیره

به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

6ـ دارندگان حق امضاء:

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره منتفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است.

7ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تأسیس شرکت طبیعت سبز میهن با مسئولیت محدود
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۱۱/۰۲
شرکت فوق در تاریخ 12/10/1391 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 12/10/1391 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
1ـ موضوع شرکت: 1ـ تولید، خرید، فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مزایدات و مناقصات اعم از دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی، اخذ و اعطای نمایندگی های داخلی و خارجی، ارائه طرح، محاسبه، نظارت فنی و اجرا پروژه های عمرانی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و انجام پروژه های خدماتی با ارگانهای خصوصی و دولتی.
2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
3ـ مرکز اصلی شرکت:
ایران تهران اسلامشهر ایرانشهر کوچه ششم پ 89 کدپستی 3316997444.
شعبه ندارد.
4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال می باشد.
5 ـ اولین مدیران شرکت:
1ـ5 ـ محمد مختاریانی کندری به شماره ملی وارد شوید عضو اصلی به سمت مدیرعامل
2ـ5 ـ سید کاظم میرغنی به شماره ملی وارد شوید عضو اصلی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
3ـ5 ـ ابوالفضل پایداری کندرودی به شماره ملی وارد شوید عضو اصلی به سمت رئیس هیئت مدیره
به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
6ـ دارندگان حق امضاء:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره منتفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است.
7ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه.
پ18279000011108825104 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی شرکت طبیعت سبز پارس کهن کجاست؟

مرکزی - شهرستان زرندیه - بخش مرکزی - دهستان رودشور - آبادی شهرصنعتی مامونیه-شهر صنعتی مامونیه-خیابان (کمربندی جنوبی)-خیابان (کمربندی شمالی)-پلاک 0-ساختمان قطعهF756-F764 , F747-F754-قطعهF722-F736-طبقه همکف-

👨‍⚖️ مدیران شرکت طبیعت سبز پارس کهن چه کسانی هستند؟

آخرین مدیران : مجتبی نجفی , سیدعلی‌رضا رحیمی

🔍 وضعیت شرکت طبیعت سبز پارس کهن چیست؟

این شرکت فعال است.


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.