رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت کارخانه آرد آریا کار

معرفی
اخبار شرکت
تغییرات سرمایه
ظرفیت تولید
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت 29.998 میلیارد ریال
Thriva
شرکت کارخانه آرد آریا کار
تهران شهر تهران-سه راه آذری-خیابان امام زاده عبداله-خیابان قزوین-پلاک 1449-طبقه همکف-- کدپستی 1351935513
  • تاریخ تأسیس  1344/2/9
  • نوع شخصیت حقوقی  بامسئولیت محدود
  • شماره ثبت  9877
  • شناسه ملی  10980245201
  • کد اقتصادی  411319717778
  • اشخاص  23
  • آگهی‌ها  21
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم

نقشه

اخبار شرکت

تاریخ
متن خبر
1400/4/14
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت کارخانه آرد آربا کار(با مسئولیت محدود)
ثبت شده به شماره 9877 تهران و شناسه ملی 10980245201
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت کارخانه آرد آریا کار دعوت به عمل
می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت 10 صبح مورخ
8 در محل شرکت واقع در شهر تهران خیابان قزوین بعد از سه راه
آذری پلاک 1449 به کد پستی 13 ‎9355‏ 1 135 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جسه: , - تصویب ترازنامه و صورت های مالی منتهی به تاریخ
313/30 1 - انتخاب اعضای هیات مدیره 3 < انتخاب حسابرس 6 < اتتخاب
روزنامه کتیرالاتتشارهیات مدیره
1400/4/14
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت کارخانه آرد آربا کار(با مسئولیت محدود)
ثبت شده به شماره 9877 تهران و شناسه ملی 10980245201
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت کارخانه آرد آریا کار دعوت به عمل
می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که در ساعت 10 صبح مورخ
8 در محل شرکت واقع در شهر تهران خیابان قزوین بعد از سه راه
آذری پلاک 1449 به کد پستی 13 ‎9355‏ 1 135 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جسه: , - تصویب ترازنامه و صورت های مالی منتهی به تاریخ
1399/13/30 2 < اتتخاب اعضای هیات مدیره 3 - انتخاب حساپرس 46 < اتتخاب
روزنامه کتیرالاتتشار

هیات مدیره

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   23
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   29,997 میلیون ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

ظرفیت تولید

  • آدرس کارخانه  تهران تهران خيابان سپه 474
  • تلفن 
  • تاریخ مجوز  1354/12/30
محصول
دسته
ظرفیت تولید
اردگندم محصولات غذائی وآشامیدنیها(15) 150000 تن

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  21
تاریخ
متن آگهی
1399/1/27
آگهی 15114182
آگهی تغییرات شرکت کارخانه آرد آریا کار شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 9877 و شناسه ملی 10980245201
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی پهلوان زاده با شماره ملی وارد شوید با پرداخت 979,131,559 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 6,515,381,559 ریال افزایش داد. شیرین محمود نژاد با شماره ملی وارد شوید با پرداخت 979,131,559 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 6,515,381,559 ریال افزایش داد. فاطمه آرزو جبراییل پور با شماره ملی وارد شوید با پراخت 763,722,616ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 5,081,997,616 ریال افزایش داد. محمد امیری با شماره ملی وارد شوید دارای با پراخت 763,722,616ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 5,081,997,616 ریال افزایش داد. کیمیا امیری با شماره ملی وارد شوید با پرداخت 215,408,943 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 1,433,383,943 ریال افزایش داد. نیکا امیری با شماره ملی وارد شوید با پرداخت 215,408,943 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 1,433,383,943 ریال افزایش داد. مهران معتضدی با شماره ملی وارد شوید با پرداخت 742,976,789 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 4,292,073,789 ریال افزایش داد. دینا معتضدی با شماره ملی وارد شوید با پرداخت 409,918,191 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 2,727,696,191 ریال افزایش داد. امیر خبیر نیا با شماره ملی وارد شوید با پرداخت 230,578,784 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 1,534,327,784 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به وارد شوید ریال افزایش و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق الذکراصلاح گردید. اسامی شرکاء بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد: علی پهلوان زاده با شماره ملی وارد شوید دارای 6,515,381,559 ریال ـ شیرین محمود نژاد با شماره ملی وارد شوید دارای 6,515,381,559 ریال ـ فاطمه آرزو جبراییل پور با شماره ملی وارد شوید دارای 5,081,997,616 ریال ـ محمد امیری با شماره ملی وارد شوید دارای 5,081,997,616 ریال ـ کیمیا امیری با شماره ملی وارد شوید دارای 1,433,383,943 ریال ـ نیکا امیری با شماره ملی وارد شوید دارای 1,433,383,943 ریال ـ مهران معتضدی با شماره ملی وارد شوید دارای 4,292,073,789 ریال ـ دینا معتضدی با شماره ملی وارد شوید دارای 2,727,696,191 ریال ـ شهرام معتضدی با شماره ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال ـ امیر خبیر نیا با شماره ملی وارد شوید دارای 1,534,327,784 ریال ـ رضا معتمدی با شماره ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال ـ پروانه برنجی با شماره ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال پ981206472773416 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/11/21
آگهی 15064417
آگهی تغییرات شرکت کارخانه آرد آریا کار شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 9877 و شناسه ملی 10980245201
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پیمان امیری به شماره ملی وارد شوید (خارج از اعضاء هییت مدیره) به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهاء داروتعهدآورشرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر میباشد. پ981106934597802 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/10/29
آگهی 15011444
آگهی تغییرات شرکت کارخانه آرد آریا کار شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 9877 و شناسه ملی 10980245201
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده 15 اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: هییت مدیره مرکب از 3سه نفر خواهد بود که در مجمع عمومی از بین شرکاء انتخاب می شوند تبصره: نظر به اینکه شرکاء شامل سه گروه (پهلوان زاده، امیری، ومعتضدی) می باشند بنابراین هر یک از سه نفر هییت مدیره باید منتخب یکی از سه گروه فوق باشند ماده 16 اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: هییت مدیره می تواند یکنفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا از خارج به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود واختیارات آن را تعیین کند هییت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده 17 این اساسنامه را با حق توکیل به مدیرعامل تفویض نماید در صورتی که مدیرعامل عضو هییت مدیره باشد دوره مدیریت عامل از مدت عضویت آن در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود تبصره 1: هییت مدیره در صورت تمایل می تواند قایم مقام یا جانشین برای مدیرعامل تعیین و حدود اختیارات وی را مشخص نماید تبصره 2: نام ومشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل که توسط هیأت مدیره مشخص می گردد باید با ارسال نسخه ای از صورت جلسه هیأت مدیره به اداره ثبت شرکتها اعلام وپس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود تبصره 3:هییت مدیره در هر موقع می تواند مدیرعامل را تغییر دهد ماده 20 اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید: هریک از اعضاء هییت مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به یک نفر شخص حقیقی برای تمامی یا قسمتی از زمان تصدی خود تفویض نماید همچنین هییت مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را به یک نفر شخص حقیقی برای تمامی یا قسمتی از زمان تصدی خود تفویض نماید پ981011274144212  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/9/14
آگهی 14920361
آگهی تغییرات شرکت کارخانه آرد آریا کار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 9877 و شناسه ملی 10980245201
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 31/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهاء داروتعهد آورشرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر میباشد پ980906308526349 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/6/16
آگهی 14776746
آگهی تغییرات شرکت کارخانه آرد آریا کار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۹۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۴۵۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی پهلوان زاده به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد امیری به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهران معتضدی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی 1397 به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پ980605115813308 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/10/30
آگهی 13798461
آگهی تغییرات شرکت کارخانه آرد آریا کار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۹۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۴۵۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: صادرات و واردات و پخش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ترخیص کالا از گمرکات کشور. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/8/9
آگهی 13676412
آگهی تغییرات شرکت کارخانه آرد آریا کار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۹۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۴۵۲۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در آدرس: قم شهر قم جاده اصفهان بلوار الغدیر بن بست الغدیر 19 پلاک 0 طبقه همکف، کدپستی: وارد شوید به مدیریت آقای مسعود صفری کرهرودی به شماره ملی: وارد شوید افتتاح شد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/8/9
آگهی 13676356
آگهی تغییرات شرکت کارخانه آرد آریا کار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۹۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۴۵۲۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت از محل قبلی به محل جدید به نشانی: تهران شهر تهران سه راه آذری خیابان امام زاده عبداله خیابان قزوین پلاک 1449 طبقه همکف، کدپستی: وارد شوید انتقال یافت. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/6/27
آگهی 13581274
آگهی تغییرات شرکت کارخانه آرد آریا کار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۹۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۴۵۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی پهلوان زاده ک. م وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. خانم شیرین محمود نژاد ک. م وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. خانم فاطمه آرزو جبرائیل پور تبریزی ک. م وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. آقای محمد امیری ک. م وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. خانم کیمیا امیری ک. م وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. خانم نیکا امیری ک. م وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. آقای مهران معتضدی ک. م وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. خانم دینا معتضدی ک. م وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. آقای شهرام معتضدی ک. م وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. آقای امیر خبیرنیا ک. م وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از افزایش سرمایه به قرار ذیل می‌باشد: آقای علی پهلوان زاده ک. م وارد شوید دارای وارد شوید ریال و خانم شیرین محمود نژاد ک. م وارد شوید دارای وارد شوید ریال و فاطمه آرزو جبرائیل پور تبریزی ک. م وارد شوید دارای وارد شوید ریال و آقای محمد امیری ک. م وارد شوید دارای وارد شوید ریال و خانم کیمیا امیری ک. م وارد شوید دارای وارد شوید ریال و خانم نیکا امیری ک. م وارد شوید دارای وارد شوید ریال و آقای مهران معتضدی ک. م وارد شوید دارای وارد شوید ریال و خانم دینا معتضدی ک. م وارد شوید دارای وارد شوید ریال و آقای شهرام معتضدی ک. م وارد شوید دارای وارد شوید ریال و آقای رضا معتضدی ک. م وارد شوید دارای وارد شوید ریال و خانم پروانه برنجی ک. م وارد شوید دارای وارد شوید ریال و آقای امیر خبیر نیا ک. م وارد شوید دارای وارد شوید ریال. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/6/2
آگهی 13565569
آگهی تغییرات شرکت کارخانه آرد آریا کار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۹۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۴۵۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مواد 15 و 18 و 19 بشرح زیر تغییر یافت: ماده 15) هیئت مدیره شرکت مرکب از 3 (سه) نفر خواهد_بود که در مجمع عمومی از بین شرکاء و یا خارج از انتخاب می‌نمایند. تبصره: نظر به اینکه شرکاء شرکت شامل 3 گروه (پهلوان زاده، امیری و معتضدی) می‌باشند، بنابراین هر یک از سه نفر اعضاء هیئت مدیره باید منتخب یکی از سه گروه فوق باشد. ماده 18) جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و کلیه تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء معتبر خواهد_بود. ماده 19) دارندگان حق امضاء اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک – سفته – برات - اسناد تعهدآور و قراردادها را هیئت مدیره تعیین می‌کند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/6/2
آگهی 13565579
آگهی تغییرات شرکت کارخانه آرد آریا کار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۹۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۴۵۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 95 به تصویب رسید. علی پهلوان زاده به شماره ملی وارد شوید و محمد امیری به شماره ملی وارد شوید و مهران معتضدی به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/6/2
آگهی 13565580
آگهی تغییرات شرکت کارخانه آرد آریا کار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۹۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۴۵۲۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 21/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی پهلوان زاده به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره محمد امیری به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره مهران معتضدی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره محمود فرجی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل (خارج از اعضا) انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/2/28
آگهی 13379523
آگهی تغییرات شرکت کارخانه آرد آریا کار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۹۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۴۵۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی پهلوان زاده شماره ملی وارد شوید با پرداخت 50. 000. 000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرار گرفت. خانم شیرین محمود نژاد شماره ملی: وارد شوید با پرداخت 50. 000. 000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرار گرفت. آقای مهران معتضدی کدملی وارد شوید با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به 30. 625. 000 ریال افزایش داد. آقای شهرام معتضدی کدملی وارد شوید با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به 5. 625. 000 ریال افزایش داد. آقای امیر خبیر نیا کدملی وارد شوید با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به 11. 250. 000 ریال افزایش داد. سرمایه شرکت از 290 , 000 , 000 ریال به 397. 500. 000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس از افزایش سرمایه: آقای علی پهلوان زاده کدملی وارد شوید دارای 50. 000. 000 ریال خانم شیرین محمودنژاد کدملی وارد شوید دارای 50. 000. 000 ریال فاطمه آرزو جبرائیل پور تبریزی کدملی وارد شوید دارای 139 , 000 , 000 ریال آقای محمد امیری کدملی وارد شوید دارای 39 , 000 , 000 ریال خانم کیمیا امیری کدملی وارد شوید دارای 11 , 000 , 000 ریال خانم نیکا امیری کدملی وارد شوید دارای 11 , 000 , 000 ریال آقای مهران معتضدی کدملی وارد شوید دارای 30 , 625 , 000 ریال خانم دینا معتضدی کدملی وارد شوید دارای 20 , 000 , 000 ریال آقای شهرام معتضدی کدملی وارد شوید دارای 5 , 625 , 000 ریال آقای رضا معتضدی کدملی وارد شوید دارای 20 , 000 , 000 ریال خانم پروانه برنجی کدملی وارد شوید دارای 10 , 000 , 000 ریال آقای امیر خبیر نیا کدملی وارد شوید دارای 11 , 250 , 000 ریال پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/10/28
آگهی 13247894
آگهی تغییرات شرکت کارخانه آرد آریا کار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۹۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۴۵۲۰۱
آگهی تغییرات شرکت کارخانه آرد آریا کار با مسئولیت محدود به شماره ثبت 9877 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: وراث مرحوم حاج حسن کرمانیان با دریافت مبلغ وارد شوید ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردیدند. وراث مرحوم حاج غلامرضا معتضدی با دریافت مبلغ وارد شوید ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردیدند. وراث مرحوم جواد کرمانیان با دریافت مبلغ وارد شوید ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردیدند. و سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه هریک پس از کاهش سرمایه: خانم فاطمه (آرزو) جبرئیل پور تبریزی کد ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای محمد امیری کد ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه خانم کیمیا امیری کد ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه خانم نیکا امیری کد ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای مهران معتضدی کد ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه خانم دینا معتضدی کد ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای شهرام معتضدی کد ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای رضا معتضدی دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه خانم پروانه برنجی دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای امیر خبیر نیا کد ملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/10/2
آگهی 13148152
آگهی تغییرات شرکت کارخانه آرد آریا کار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۹۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۴۵۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره شرکت مرکب از 3 نفر عضو خواهد_بود که در مجمع عمومی از بین شرکاء و یا خارج از شرکاء انتخاب می‌شوند و ماده 15 اساسنامه اصلاح گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/10/2
آگهی 13148160
آگهی تغییرات شرکت کارخانه آرد آریا کار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۹۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۴۵۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد امیری کدملی وارد شوید و آقای مهران معتضدی کدملی وارد شوید وخانم فاطمه (آرزو) جبرئیل پور تبریزی کدملی وارد شوید به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/10/2
آگهی 13148165
آگهی تغییرات شرکت کارخانه آرد آریا کار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۹۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۴۵۲۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 01/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد امیری کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهران معتضدی کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وخانم فاطمه (آرزو) جبرئیل پور تبریزی کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود فرجی کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء متفق هر سه نفر عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق و مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد_بود. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/8/8
آگهی 13050762
آگهی تغییرات شرکت کارخانه آرد آریا کار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۹۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۴۵۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد امیری کدملی وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. خانم کیمیا امیری شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. خانم نیکا امیری شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. آقای امیر خبیر نیا شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. خانم دینا معتضدی شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. آقای مهران معتضدی کدملی وارد شوید با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. خانم فاطمه (آرزو) جبرئیل تبریزی کدملی وارد شوید با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. و سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه: خانم فاطمه (آرزو) جبرئیل پور تبریزی کدملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای محمد امیری کدملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه خانم کیمیا امیری کدملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه خانم نیکا امیری کدملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای مهران معتضدی کدملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه خانم دینا معتضدی کدملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای شهرام معتضدی کدملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای رضا معتضدی دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه خانم پروانه برنجی دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای امیر خبیر نیا کدملی وارد شوید دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه وراث مرحوم غلامرضا معتضدی دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه وراث مرحوم حاج حسن کرمانیان دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای جواد کرمانیان دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/6/6
آگهی 12976560
آگهی تغییرات شرکت کارخانه آرد آریا کار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۹۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۴۵۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبدالحسین کرمانیان ش م وارد شوید و احمد کرمانیان ش م وارد شوید و مهرانگیز کرمانیان ش م وارد شوید ومهین کرمانیان ش م وارد شوید و فاطمه کرمانیان ش م وارد شوید با دریافت کل سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شدند. پریرخ ایلخانی پور ش م وارد شوید و سودابه معتضدی ش م وارد شوید با دریافت کل سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج شدند. آقای شهرام معتضدی با دریافت مبلغ وارد شوید ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ وارد شوید ریال کاهش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به وارد شوید ریال کاهش یافت و ماده 4 اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و سهم الشرکه هر یک بشرح زیر میباشد: آقای مهران معتضدی دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای شهرام معتضدی دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه خانم پروانه برنجچی دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه وراث مرحوم حاج غلامرضا معتضدی دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای رضا معتضدی دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه آقای جواد کرمانیان دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه وراث مرحوم حاج حسن کرمانیان دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه خانم فاطمه (آرزو) جبرئیل پور تبریزی دارای وارد شوید ریال سهم الشرکه پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/3/4
آگهی 12804703
آگهی تغییرات شرکت کارخانه آرد آریا کار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۹۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۴۵۲۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 24/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان علی کرمانیان بشماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره و مهران معتضدی بشماره ملی وارد شوید بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه آرزو جرئیل پور تبریزی بشماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و محمود فرجی بشماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل خارج از اعضا و سهامداران انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل کلیه چکها، سفته. ها، بروات و قراردادها با امضای متفق سه نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و امضای اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/3/4
آگهی 12804690
آگهی تغییرات شرکت کارخانه آرد آریا کار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۹۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۴۵۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان علی کرمانیان بشماره ملی وارد شوید و مهران معتضدی بشماره ملی وارد شوید و خانم فاطمه آرزو جرئیل پور تبریزی بشماره ملی وارد شوید پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi