رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت سپهر کیش ایرانیان

معرفی
پورتفوی بورسی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت نامشخص
Thriva
شرکت سپهر کیش ایرانیان
استان هرمزگان ، شهرستان بندرلنگه ، بخش کیش ، شهر کیش، محله مجتمع بانکها ، بلوار سنایی ، بلوار اندیشه ، پلاک 0 ، nbo20 ، طبقه سوم ، واحد 10 کدپستی 7941773675
  • تاریخ تأسیس  1385/3/8
  • نوع شخصیت حقوقی  سهامی خاص
  • شماره ثبت  6018
  • شناسه ملی  10861558500
  • کد اقتصادی 
  • اشخاص  3
  • آگهی‌ها  22
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   3

شرکت‌های مادر

تعداد شرکت مادر   1
جهت مشاهده شرکت‌های مادر به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

پورتفوی بورسی شرکت سپهرکیش ایرانیان-سهامی خاص-بخش1

جهت مشاهده پورتفوی بورسی به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   نامشخص ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  22
تاریخ
متن آگهی
1400/6/4
آگهی 15982595
آگهی تصمیمات شرکت سپهر کیش ایرانیان( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره 6018 و شناسه ملی 10861558500
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400.03.24 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی 1399.12.30 به تصویب رسید . 2. مؤسسه حسابرسی شراکت با شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و حسابرس شرکت و مؤسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر با شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 1400 انتخاب شدند. 3. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید .
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/4/24
آگهی 15301515
آگهی تصمیمات شرکت سپهرکیش ایرانیان ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره 6018 و شناسه ملی 10861558500
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399.03.26 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : 1. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 1398.12.29 به تصویب رسید . 2. مؤسسه حسابرسی شراکت با شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل و مؤسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی 10100468600بعنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب شدند . 3. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/9/6
آگهی 14910839
آگهی تصمیمات شرکت سپهرکیش ایرانیان ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره 6018 و شناسه ملی 10861558500
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/6/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 29/12/1397 به تصویب رسید. 2. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین با شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و مؤسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی 10100468600بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3.روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش980902972841133  اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/6/10
آگهی 14772379
آگهی تصمیمات شرکت سپهرکیش ایرانیان ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره ۶۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۵۸۵۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398.05.13 تصمیمات ذیل اتخاد گردید: 1.آقای محمود رباب اسمعیلی به نمایندگی از شرکت نگار نصر به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره ، آقای داود آقا محسنی به نمایندگی از شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای منصور پور زرین به نمایندگی از شرکت صنایع تولیدی کروز به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. 2.کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاءهیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبراست. 3.اختیارات مندرج در بندهای 1 ، 4 ، 7 ، 11 و 13 الی 18 ماده 40 اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض گردید.
ش980603629551888  اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/6/3
آگهی 14758615
آگهی تصمیمات شرکت سپهرکیش ایرانیان ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره ۶۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۵۸۵۰۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 1398. 05. 13 تصمیمات ذیل اتخاد گردید : 1. آقای محمود رباب اسمعیلی به سمت مدیرعامل و به نمایندگی از شرکت نگار نصر سهم به سمت عضو هیأت مدیره ، آقای اصغر قربانی علیکلایه به نمایندگی از شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای منصور پور زرین به نمایندگی از شرکت صنایع تولیدی کروز به سمت نایب رئیس هیأت مدیره تا پایان دوره تصدی هیأت مدیره انتخاب شدند . 2. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . 3. اختیارات مندرج در بندهای 1 ، 4 ، 7 ، 11 و 13 الی 18 ماده 40 اساسنامه مطابق صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 1398. 02. 15 به مدیرعامل تفویض گردید . ش وارد شوید اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/3/5
آگهی 14618638
آگهی تصمیمات شرکت سپهرکیش ایرانیان ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره ۶۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۵۸۵۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398. 02. 15 تصمیمات ذیل اتخاد گردید : 1. آقای محمود رباب اسمعیلی به سمت مدیرعامل و به نمایندگی از شرکت نگار نصر سهم به سمت عضو هیئت مدیره ، آقای اصغر قربانی علیکلایه به نمایندگی از شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای منصور پور زرین به نمایندگی از شرکت صنایع تولیدی کروز به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند . 2. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . 3. اختیارات مندرج در بندهای 1 ، 4 ، 7 ، 11 و 13 الی 18 ماده 40 اساسنامه مطابق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398. 02. 15 به مدیرعامل تفویض گردید . شیما فرج زاده رئیس اداره ثبت شرکتها ومالکیتهای صنعتی ومعنوی منطقه آزاد کیش ش وارد شوید اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/6/12
آگهی 14190899
آگهی تصمیمات شرکت سپهرکیش ایرانیان ( سهامی خاص ) ثبت شده به شماره ۶۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۵۸۵۰۰
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397.03.21 و هیئت مدیره مورخ 1397.03.22 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 1396.12.29 به تصویب رسید. 2. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین با شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و مؤسسه حسابرسی فاطر با شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 4. آقای محمود رباب اسمعیلی با کد ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و به نمایندگی از شرکت نگار نصر سهم با شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره، آقای عباس شفیع پور با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو با شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای منصور پور زرین با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت صنایع تولیدی کروز با شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 5. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 6. اختیارات مندرج در بندهای 1، 4، 7، 11 و 13 الی 18 ماده 40 اساسنامه مطابق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397.03.22 به مدیرعامل تفویض گردید.
ش 970606105267357 اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/5/5
آگهی 13520752
آگهی تصمیمات شرکت سپهرکیش ایرانیان (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۶۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۵۸۵۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396. 04. 11 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 1395. 12. 30 به تصویب رسید. 2. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین با شناسه ملی وارد شوید بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی فاطر با شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/9/4
آگهی 13132314
آگهی افزایش سرمایه شرکت سپهر کیش ایرانیان (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۶۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۵۸۵۰۰
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395. 07. 06 و هیئت مدیره مورخ 1395. 07. 10، سرمایه شرکت از مبلغ 50. 000. 000. 000 ریال به 1. 450. 000. 000. 000 ریال منقسم به 1. 450. 000. 000 سهم با نام 1. 000 ریالی از طریق مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید ش وارد شوید اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/4/22
آگهی 12885475
آگهی تصمیمات شرکت سپهرکیش ایرانیان (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۶۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۵۸۵۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1395. 03. 10 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 1394. 12. 29 به تصویب رسید. 2. مؤسسه حسابرسی شهود امین بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 95. 12. 29 انتخاب شدند. 3. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/1/24
آگهی 12730112
آگهی تصمیمات شرکت سپهرکیش ایرانیان (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۶۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۵۸۵۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 18/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاد گردید: 1. آقای محمود رباب اسمعیلی به سمت مدیرعامل و به نمایندگی از شرکت نگار نصر سهم به سمت عضو هیئت مدیره، آقای عباس شفیع پور به نمایندگی از شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای منصور پور زرین به نمایندگی از شرکت صنایع تولیدی کروز به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. 2. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. 3. اختیارات مندرج در بندهای 1، 4، 7، 11 و 13 الی 18 ماده 40 اساسنامه مطابق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 18/12/1394 به مدیرعامل تفویض گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/5/21
آگهی 12320696
آگهی تصمیمات شرکت سپهر کیش ایرانیان (سهامی خاص ) ثبت شده به شماره ۶۰۱۸وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۵۸۵۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/2 / 1394تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 29/12/1393 به تصویب رسید.
2. موسسه حسابرسی شهود امین به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای حسن حاجیان به عنوان بارس علی ا لبدل برای سال مالی 1394 انتخاب شدند..
3. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
4. شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو،شرکت صنایع تولیدی کروز و شرکت نگار نصر سهم به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
ش 1912673  اداره ثبت شرکت ها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/5/19
آگهی 1562525
آگهی تصمیمات شرکت سپهر کیش ایرانیان(سهامی خاص) شماره ثبت ۶۰۱۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۵۸۵۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ 20/3/93 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 29/12/92 به تصویب رسید.
2ـ موسسه حسابرسی شهود امین به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای حسن حاجیان به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
3ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
ش1857303 اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/11/1
آگهی 1282369
آگهی تصمیمات شرکت سپهر کیش ایرانیان (سهامی خاص) ثبت شده به شماره۶۰۱۸ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۵۸۵۰۰
به استناد صورتجلسات هیئت مدیره مورخ4/9/92 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1ـ آقای محمود ربا ب اسمعیلی به سمت مدیرعامل و به نمایندگی از شرکت نگار نصر سهم به سمت عضو هیئت مدیره, آقای عباس شفیع پور به نمایندگی از شرکت ترنیان سهم به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای منصور پورزرین به نمایندگی از شرکت صنایع تولیدی کروز به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.
2ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته, قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
3ـ اختیارات مندرج در بندهای1, 4, 7, 11 و13 الی18 ماده40 اساسنامه مطابق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ4/9/92 به مدیرعامل تفویض گردید.
ش1754001 اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/10/18
آگهی 1266393
آگهی تصمیمات شرکت سپهر کیش ایرانیان (سهامی‌خاص) ثبت شده به شماره ۶۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۵۸۵۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 7/7/92، محل شعبه شرکت در تهران از آدرس قبلی به نشانی: میدان پونک ـ بلوار میرزا بابایی ـ نبش خیابان پاک ـ پلاک 55 و 57 ـ ساختمان اسپیناس ـ طبق سوم ـ واحد شرقی تغییر یافت.
ش1742687 اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/6/13
آگهی 1145264
آگهی تصمیمات شرکت سپهر کیش ایرانیان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۶۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۵۸۵۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/12/91 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1ـ آقای محمود رباب اسمعیلی به سمت مدیرعامل و به نمایندگی از شرکت نگار نصر سهم به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمدحسین شهسوار به نمایندگی از شرکت ترنیان سهم به به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای منصور پورزرین به نمایندگی از شرکت صنایع تولیدی کروز به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.
2ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
3ـ اختیارات مندرج در بندهای 1 و 4 و 7 و 11 و 13 الی 18 ماده 40 اساسنامه مطابق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 7/11/91 به مدیرعامل تفویض گردید.
ش1689020 اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/4/8
آگهی 1083670
آگهی تصمیمات شرکت سپهر کیش ایرانیان (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۶۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۵۸۵۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/2/92 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 30/12/91 به تصویب رسید.
2ـ مؤسسه حسابرسی شراکت بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مجید کشورپژوه لنگرودی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
3ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
ش1660742 اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/5/1
آگهی 11093656
آگهی تصمیمات شرکت سپهر کیش ایرانیان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۶۰۱۸ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۵۸۵۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ24/2/91 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به29/12/90 به تصویب رسید.

2ـ موسسه حسابرسی شراکت به عنوان حسابرس و بازرس اصلی، آقای مجید کشور‌پژوه‌لنگرودی بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

3ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/5/1
آگهی 651233
آگهی تصمیمات شرکت سپهر کیش ایرانیان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۶۰۱۸ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۵۸۵۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ24/2/91 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به29/12/90 به تصویب رسید.
2ـ موسسه حسابرسی شراکت به عنوان حسابرس و بازرس اصلی، آقای مجید کشور پژوه لنگرودی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
3ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
ش1404213 اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/8/18
آگهی 11544196
آگهی تغییرات شرکت سپهر کیش ایرانیان (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۶۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۵۸۵۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 6/7/90، مرکز اصلی شرکت از آدرس قبلی به نشانی: جزیره کیش ـ انتهای بلوار اندیشه ـ ساختمان نوین ـ طبقه دوم ـ واحد 10 انتقال یافت و درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/6/30
آگهی 10366100
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی سپهر ایرانیان کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۶۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۵۸۵۰۰
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/3/90 و هیئت مدیره مورخ 12/4/90 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به پایان سال مالی 1389 به تصویب رسید. 2 آقای میرجواد سلیمانی به نمایندگی از شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سعید سوادکوهی به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای رضا رضایی به نمایندگی از شرکت آذین خودرو به سمت عضو هیئت مدیره، آقای مجید باواخانی (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. 3 کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. 4 اختیارات مندرج در بندهای 1، 4، 7، 11، 13 الی 18 ماده 40 اساسنامه مطابق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 12/4/90 به مدیرعامل تفویض گردید. 5 ماده 10 اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/3/90 اصلاح گردید. 6 موسسه حسابرسی شراکت به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مجید کشورپژوه لنگرودی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 7 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. 8 نام شرکت از بازرگانی سپهر ایرانیان کیش به سپهر کیش ایرانیان تغییر یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/11/3
آگهی 10374071
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی سپهر ایرانیان کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۶۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۵۸۵۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 24/8/89 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 آقای مجید باواخانی (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل، آقای اصغر دانشیان به نمایندگی از شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حمید کشاورزتوچائی به نمایندگی از شرکت صنایع تولیدی کروز به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای علی اسلامی بیدگلی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عظام به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. 3 اختیارات مندرج در بندهای 1، 4، 7، 13، الی 18 ماده 40 اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. 4 محل شعبه شرکت در تهران از آدرس قبلی به نشانی: بزرگراه اشرفی اصفهانی نبش خیابان پیامبر پلاک 70 طبقه پنجم تغییر یافت. اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi