شرکت بامسیولیت محدود

شرکت کشت و صنعت قارچ چتر سفید

راه‌های ارتباطی

استان قزوین - شهرستان قزوین - بخش مرکزی - دهستان اقبال شرقی - روستا آشنستان-خیابان امام خمینی-خیابان جاده کورانه-پلاک 0-طبقه همکف-
3446145171
-
-
-
-
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ 8 : 20

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۸۲/۱۱/۱۸
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
شرکت بامسیولیت محدود
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۳۹۹/۰۸/۱۹
شماره ثبت:  
 6938
کد اقتصادی:  
 411117694477
شناسه ملی:  
 10861453868
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۳۹۹/۰۸/۱۹
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت قارچ چتر سفید شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 6938 و شناسه ملی 10861453868
روزنامه رسمی
۱۳۹۷/۰۱/۱۶
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت قارچ چتر سفید شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۵۳۸۶۸
روزنامه رسمی
۱۳۹۵/۱۲/۰۵
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت قارچ چتر سفید شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۵۳۸۶۸


اشخاص

چاپ
12/9/2022, 8:08:23 PM

مدیران

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

هیئت مدیره

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

بازرسین و سایر

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

شرکت مادر

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

شرکت‌های زیرمجموعه

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

سهام داران

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

پرتفوی بورسی شرکت

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

مجوز‌ها و مالکیت‌ها

مجوزها

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

برندها

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

مالی

تغییرات سرمایه

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

قرارداد‌ها

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

ارز دریافتی

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

محصولات و خدمات

صنعت

ثبت نشده

تعداد مجوزهای تولید

ندارد

تعداد سایت‌های مجوز اینماد

0

تعداد محصولات

0

تعداد محصولات وارداتی

0

تعداد محصولات تولیدی

ثبت نشده

سایت های رسمی شرکت

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

بازرگانی

واردات

NotFound

اطلاعات موجود نمی‌باشد!

ربات‌های رسمیو چیزی پیدا نکردند.

اطلاعات بیشتر

آگهی‌های رسمی

12/9/2022, 8:08:23 PM

اخبار

(9 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۳۹۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت قارچ چتر سفید شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 6938 و شناسه ملی 10861453868
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت قارچ چتر سفید (با مسیولیت محدود) به شماره ثبت 6938 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان محسن برادران کد ملی وارد شوید و محمدجعفر برادران کد ملی وارد شوید هریک با پرداخت مبلغ سی میلیارد ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ سی و شش میلیارد ریال، خانمها زهره برادران کد ملی وارد شوید ، فاطمه برادران کد ملی وارد شوید و آقایان علیرضا علمی زاده کد ملی وارد شوید و پرهام علمی زاده کد ملی وارد شوید هریک با پرداخت مبلغ ده میلیارد ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ دوازده میلیارد ریال افزایش دادند. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ بیست میلیارد ریال به مبلغ یکصد و بیست میلیارد ریال افزایش یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. سهم الشرکه شرکا به شرح ذیل می باشد: آقایان محسن برادران، محمدجعفر برادران هریک دارای مبلغ سی و شش میلیارد ریال سهم الشرکه، علیرضاعلمی زاده، پرهام علمی زاده، خانمها زهره برادران و فاطمه برادران هریک دارای مبلغ دوازده میلیارد ریال سهم الشرکه.

ویرایش

۱۳۹۷

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت قارچ چتر سفید شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۵۳۸۶۸
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۱/۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 12/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی شرکت از قزوین جای سابق به نشانی جدیداستان قزوین شهرستان قزوین بخش مرکزی دهستان اقبال شرقی روستا آشنستان - خیابان امام خمینی - خیابان جاده کورانه - پلاک 0 - طبقه همکف - کدپستی وارد شوید انتقال یافت.

ویرایش

۱۳۹۵

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت قارچ چتر سفید شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۶۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۵۳۸۶۸
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۱۲/۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان پرهام علمی زاده فرزند امیرحسین کد ملی وارد شوید صادره از تهران متولد 08/11/91 با ولایت پدرش ساکن قزوین بلوارشمالی کوچه شمشاد پلاک 25 کدپستی 5 وارد شوید باپرداخت مبلغ دو میلیاردریال بصندوق شرکت درردیف شرکاءقرارگرفت و محسن برادران کد ملی وارد شوید و محمدجعفربرادران کد ملی وارد شوید هر یک باپرداخت مبلغ چهار میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون ریال بصندوق شرکت سهم الشرکه خودراازمبلغ یک میلیارد و پنجاه میلیون ریال به مبلغ شش میلیارد ریال وخانمها زهره برادران کد ملی وارد شوید و فاطمه برادران کد ملی وارد شوید و علیرضاعلمی زاده کد ملی وارد شوید هر یک با پرداخت مبلغ یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال بصندوق شرکت سهم الشرکه خودراازمبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال به مبلغ دو میلیارد ریال افزایش دادند درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ سه میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون ریال به مبلغ بیست میلیارد ریال که تماماپرداخت شده_است افزایش یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید و سهم الشرکه شرکاء پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد: آقایان محسن برادران و محمدجعفربرادران هر یک مبلغ شش میلیارد ریال و خانمها زهره برادران و فاطمه برادران و آقایان علیرضاعلمی زاده و پرهام علمی زاده هر یک مبلغ دو میلیارد ریال سهم الشرکه. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

ویرایش

۱۳۹۲

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت قارچ چتر سفید با مسئولیت محدود شماره ثبت ۶۹۳۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۵۳۸۶۸
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۱۱/۱۵
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/8/92 آقایان علیرضا علمی زاده کد ملی وارد شوید (از شرکا) امیر حسین علمی زاده کد ملی وارد شوید (خارج از شرکا) و خانم ها زهره برادران کد ملی وارد شوید فاطمه برادران کد ملی وارد شوید (هر دو از شرکا) بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود تعیین که امیر حسین علمی زاده (خارج از شرکاء) بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علیرضا علمی زاده بسمت رئیس هیئت مدیره و فاطمه برادران و زهره برادران (همگی از شرکا ء) بسمت اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند.
حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هریک با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. ذیل دفتر ثبت شرکتها در تاریخ 22/10/92 تکمیل امضاء گردید.
ش46802000011101092763 رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

ویرایش

۱۳۹۱

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت قارچ چتر سفید (با مسئولیت محدود) به شماره ثبت۶۹۳۸ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۴۵۳۸۶۸
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۰۸/۱۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۱۲/۲۰
طبق صورتجلسه عمومی فوق العاده مورخ19/7/91 به ماده 16 اساسنامه تجویز ترهین و توثیق اموال و املاک و دارائی های شرکت به نفع اشخاص ثالث اضافه و الحاق گردید.
ش1617843 ثبت اسناد و املاک قزوین

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت قارچ چتر سفید با مسئولیت محدود به شماره ثبت۶۹۳۸ به شناسه ملی۱۰۸۶۱۴۵۳۸۶۸
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۱۱/۱۹
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ11/9/91 آقایان علیرضا علمی زاده کدملی4322826571 امیرحسین علمی زاده کدملی4323470762 خانم ها زهره برادران کدملی4322770010 و فاطمه برادران کدملی4322634745 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین که امیرحسین علمی زاده به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره علیرضا علمی زاده به سمت رئیس هیئت مدیره و فاطمه برادران و زهر ه برادران به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند.

حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هریک از امضای یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت قارچ چتر سفید با مسئولیت محدود به شماره ثبت۶۹۳۸ به شناسه ملی۱۰۸۶۱۴۵۳۸۶۸
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۱۱/۰۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۱۱/۱۹
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ11/9/91 آقایان علیرضا علمی زاده کدملی4322826571 امیرحسین علمی زاده کدملی4323470762 خانم ها زهره برادران کدملی4322770010 و فاطمه برادران کدملی4322634745 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین که امیرحسین علمی زاده به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره علیرضا علمی زاده به سمت رئیس هیئت مدیره و فاطمه برادران و زهر ه برادران به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند.
حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هریک از امضای یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
ش1613114 اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت قارچ چتر سفید (با مسئولیت محدود) به شماره ثبت۶۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۵۳۸۶۸
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۰۸/۱۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۹/۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/7/91 به ماده 16 ـ اساسنامه تجویز ترهین و توثیق اموال و املاک و دارائی های شرکت به نفع اشخاص ثالث اضافه و الحاق گردید.
ش1602085 اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت قارچ چتر سفید (با مسئولیت محدود) به شماره ثبت۶۹۳۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۵۳۸۶۸
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۹/۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/7/91 به ماده 16 ـ اساسنامه تجویز ترهین و توثیق اموال و املاک و دارائی های شرکت به نفع اشخاص ثالث اضافه و الحاق گردید.

اداره ثبت اسناد و املاک قزوین

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی شرکت کشت و صنعت قارچ چتر سفید کجاست؟

استان قزوین - شهرستان قزوین - بخش مرکزی - دهستان اقبال شرقی - روستا آشنستان-خیابان امام خمینی-خیابان جاده کورانه-پلاک 0-طبقه همکف-

👨‍⚖️ مدیران شرکت کشت و صنعت قارچ چتر سفید چه کسانی هستند؟

آخرین مدیران : امیر حسین علمی زاده , امیر حسین علمی زاده

🔍 وضعیت شرکت کشت و صنعت قارچ چتر سفید چیست؟

این شرکت فعال است.


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.