تعاونی

شرکت تعاونی تولیدی آجرین آلاچیق نایین

راه‌های ارتباطی

نایین کیلومتر 9 جاده بنوید قطب صنعتی زندوان
8399155313
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ 35 : 16

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۸۷/۰۲/۳۱
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
تعاونی
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۴۰۰/۱۱/۳۰
شماره ثبت:  
 582
کد اقتصادی:  
 411384978549
شناسه ملی:  
 10861173663
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۱۱/۳۰
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آجرین آلاچیق نایین شرکت تعاونی به شماره ثبت 582 و شناسه ملی 10861173663
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۰۸/۰۳
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آجرین آلاچیق نایین شرکت تعاونی به شماره ثبت 582 و شناسه ملی 10861173663
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۰۶/۰۳
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آجرین آلاچیق نایین شرکت تعاونی به شماره ثبت 582 و شناسه ملی 10861173663

نقشه

نایین کیلومتر 9 جاده بنوید قطب صنعتی زندوان


آگهی‌های رسمی

8/16/2022, 4:35:43 PM

اخبار

(11 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۴۰۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آجرین آلاچیق نایین شرکت تعاونی به شماره ثبت 582 و شناسه ملی 10861173663
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
آگهی اصلاحی شرکت تعاونی تولیدی آجرین آلاچیق نایین به شماره ثبت 582 و شناسه ملی وارد شوید عطف به آگهی تغییرات شماره وارد شوید مورخ 27/07/1400، زمان شروع تصدی هییت مدیره از تاریخ 01/07/1400 و پایان آن تاریخ 06/04/1402 صحیح می باشد که در آگهی مذکور اشتباه ذکر شده است. مراتب بدینوسیله اصلاح و اعلام می گردد.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آجرین آلاچیق نایین شرکت تعاونی به شماره ثبت 582 و شناسه ملی 10861173663
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولیدی آجرین آلاچیق نایین به شماره ثبت 582 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/07/1400 و نامه شماره 2655 - 22/07/1400 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان نایین تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید بهادر احرامیان به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هیأت مدیره و محمد رضا شجاع به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیأت مدیره و سید بردیا احرامیان به شمارملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره و منشی و سیدمحمد پیغمبری کدملی وارد شوید (خارج از شرکاء) به سمت مدیر عامل از تاریخ 06/04/1399 برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. طبق ماده 26 اساسنامه مقرر شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی ، پس از تأیید هیأت مدیره با امضاء مدیر عامل (آقای سیدمحمد پیغمبری) و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره ، همراه با مهر شرکت ، معتبر خواهد بود . کلیۀ اسناد و اوراق عادی و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل (سیدمحمد پیغمبری) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود .

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آجرین آلاچیق نایین شرکت تعاونی به شماره ثبت 582 و شناسه ملی 10861173663
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۶/۰۳
آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولیدی آجرین آلاچیق نایین به شماره ثبت 582 و شناسه ملی وارد شوید به استناد نامه شماره 1449 مورخ 20/04/1400 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نایین و صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/03/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سیدبهادر احرامیان به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره، محمدرضا شجاع به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره، سید بردیا احرامیان به شماره ملی وارد شوید به سمت منشی هییت مدیره و احمدرضا عسکری به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل تا تاریخ 06/04/1402 انتخاب شدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی پس از تایید هییت مدیره با امضای مدیرعامل (احمدرضا عسکری) و یک نفر از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. کلیه اسناد و اوراق عادی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل (احمدرضا عسکری) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

ویرایش

۱۳۹۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آجرین آلاچیق نایین شرکت تعاونی به شماره ثبت 582 و شناسه ملی 10861173663
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۵/۲۳
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آجرین آلاچیق نایین شرکت تعاونی به شماره ثبت 582 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/04/1399 و به استناد نامه شماره 2022 مورخ 9/5/1399 اداره تعاون شهرستان نایین تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدرضا شجاع به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس و آقای سید بهادر احرامیان به شماره ملی 0061938912به سمت نایب رییس و آقای بردیا احرامیان به شماره ملی وارد شوید به سمت منشی هییت مدیره و علیرضا فخرآور به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل برای مدت سه سال انتخاب شدند. کلیه چکها و اسناد تعهدآور شرکت پس از تصویب هییت مدیره با امضای آقای علیرضا فخرآور (مدیرعامل) و آقای محمدرضا شجاع (رییس هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر و در غیاب آقای محمدرضا شجاع ، آقای سید بهادر احرامیان (نایب رییس هییت مدیره) حق امضاء خواهد داشت و اوراق عادی با امضای آقای علیرضا فخرآور (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آجرین آلاچیق نایین شرکت تعاونی به شماره ثبت 582 و شناسه ملی 10861173663
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۵/۲۳
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آجرین آلاچیق نایین شرکت تعاونی به شماره ثبت 582 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/04/1399 و به استناد نامه شماره 2022 مورخ 9/5/1399 اداره تعاون شهرستان نایین تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدرضا شجاع وارد شوید و سید بهادر احرامیان وارد شوید و سید بردیا احرامیان وارد شوید به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و سید محمد احرامیان وارد شوید و سید بابک احرامیان وارد شوید بسمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. شمسی گیوه کی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و ندا دهقان طرزجانی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند .

ویرایش

۱۳۹۸

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آجرین آلاچیق نایین شرکت تعاونی به شماره ثبت 582 و شناسه ملی 10861173663
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 09/12/1398 و نامه شماره 7500 مورخ 13/12/1398 صادره از اداره رفاه شهرستان نایین محسن محمدی محمدی کدملی وارد شوید بسمت رییس هیأت مدیره، علیرضا حاجی زاده زندوانی کدملی وارد شوید بسمت منشی هیأت مدیره، هادی زندوانی کدملی وارد شوید بسمت مدیرعامل و نایب رییس هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. کلیه چکها و اسناد تعهدآور شرکت پس از تصویب هیأت مدیره با امضای هادی زندوانی (مدیرعامل) و محسن محمدی محمدی و مهر شرکت تعاونب معتبر و در غیاب محسن محمدی محمدی، علیرضا حاجی زاده زندوانی حق امضاء خواهد داشت و اوراق عادی با امضای هادی زندوانی (مدیرعامل) و مهر شرکت تعاونی معتبر خواهد بود. ش981218836944448 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نایین

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آجرین آلاچیق نایین شرکت تعاونی به شماره ثبت 582 و شناسه ملی 10861173663
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/12/1398 و نامه شماره 7500 مورخ 13/12/1398 صادره از اداره رفاه شهرستان نایین تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محسن محمدی محمدی کدملی 1249790247، علیرضا حاجی زاده زندوانی کدملی وارد شوید و هادی زندوانی کدملی وارد شوید بسمت اعضای اصلی هیأت مدیره، کمال رضایی زندوانی کدملی وارد شوید و علی زندوانی کدملی وارد شوید بسمت اعضای علی البدل هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. ـ داود ربیعی مزرعه شاهی کدملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و سیدجلال موسی کاظمی کدملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ صورتهای مالی سال 1397 مشتمل بر ترازنامه، عملکرد سود و زیان به تصویب رسید. ش981218619631230 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نایین

ویرایش

۱۳۹۷

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آجرین آلاچیق نایین شرکت تعاونی به شماره ثبت ۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۷۳۶۶۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
به استناد نامه شماره 5779 مورخ 21/08/1397 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نایین و صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 30/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی سال 1395 و 1396 مشتمل بر ترازنامه، عملکرد سود و زیان به تصویب رسید. ـ آخرین رقم سرمایه به مبلغ وارد شوید ریال به مجمع گزارش گردید. ـ سعید اکبری فیض آباد به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و محمد حسین مهری به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ش970826958569972 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نایین

ویرایش

۱۳۹۵

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آجرین آلاچیق نایین شرکت تعاونی به شماره ثبت ۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۷۳۶۶۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/03/1395 و نامه شماره وارد شوید مورخ 21/11/1395 اداره تعاون نایین تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آخرین رقم سرمایه به مبلغ وارد شوید ریال معادل وارد شوید سهم وارد شوید ریالی به تصویب رسید. هادی زندوانی کدملی وارد شوید و علی زندوانی کدملی وارد شوید و محسن محمدی محمدی کدملی وارد شوید به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و احمد زندوانی کدملی وارد شوید و عبدالرسول درخشان کدملی وارد شوید بسمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند و سعید اکبری فیض آباد کدملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی ومحمد حسین مهری کدملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نایین

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آجرین آلاچیق نایین شرکت تعاونی به شماره ثبت ۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۷۳۶۶۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 27/03/1395 و نامه شماره وارد شوید مورخ 21/11/1395 اداره تعاون نایین تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی زندوانی به سمت رئیس و محسن محمدی محمدی به سمت نایب رئیس و هادی زندوانی به سمت منشی هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت سه سال انتخاب شدند. کلیه چکها و اسناد تعهدآور شرکت پس از تصویب هیئت مدیره با امضای هادی زندوانی (مدیرعامل) و علی زندوانی و مهر شرکت معتبر و در غیاب علی زندوانی و محسن محمدی محمدی حق امضاء خواهد_داشت و اوراق عادی با امضای هادی زندوانی (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد_بود.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آجرین آلاچیق سریر شرکت تعاونی به شماره ثبت ۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۷۳۶۶۳
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۱۱/۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/03/1395 و نامه شماره 9893 مورخ 15/10/1395 اداره تعاون تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت تعاونی به تولیدی آجرین آلاچیق نایین تغییر یافت. مرکز اصلی تعاونی به نایین کیلومتر 9 جاده بنوید قطب صنعتی زندوان کدپستی وارد شوید تغییر یافت و مواد مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد. اساسنامه جدید شرکت تعاونی در 52 ماده و 37 تبصره به تصویب رسید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نایین

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی شرکت تعاونی تولیدی آجرین آلاچیق نایین کجاست؟

نایین کیلومتر 9 جاده بنوید قطب صنعتی زندوان

📅 شرکت تعاونی تولیدی آجرین آلاچیق نایین در چه زمانی تأسیس شده است؟

این شرکت در تاریخ ۱۳۸۷/۰۲/۳۱ تأسیس شده است

🏢 شرکت تعاونی تولیدی آجرین آلاچیق نایین چه نوعی است؟

از نوع تعاونی به ثبت رسیده است.


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.