رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت مؤسسه خانه صنعت و معدن و تجارت استان مرکزی

معرفی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت نامشخص
Thriva
شرکت مؤسسه خانه صنعت و معدن و تجارت استان مرکزی
اراک -خیابان دانشگاه -انتهای خیابان قیام -خانه صنعت معدن و تجارت استان مرکزی-کدپستی 3818145585 کدپستی 3818145585
  • تاریخ تأسیس  1382/12/9
  • نوع شخصیت حقوقی  موسسه
  • شماره ثبت  123
  • شناسه ملی  10861059361
  • کد اقتصادی  411314135699
  • اشخاص  13
  • آگهی‌ها  9
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   13
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   نامشخص ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  9
تاریخ
متن آگهی
1400/8/3
آگهی 16101291
آگهی تغییرات خانه صنعت و معدن و تجارت استان مرکزی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 123 و شناسه ملی 10861059361
آگهی تغییرات خانه صنعت و معدن و تجارت استان مرکزی به شماره ثبت 123 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/07/1400 و به موجب نامه تاییدیه شماره 33298/102 مورخ 19/7/1400 سازمان صنعت , معدن و تجارت استان مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 عماد مردانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان رییس هییت مدیره و حشمت اله فرجی به شماره ملی وارد شوید به عنوان خزانه دار و عضو هییت مدیره و محمد شاه کرمی به شماره ملی0532356136 به عنوان عضو هییت مدیره و علی اکبر کریمی به شماره ملی 0534039065به عنوان عضو هیات مدیره و محمد بهرامی به شماره ملی0060339616 به عنوان نایب رییس هیات مدیره و بهنام آزادی به شماره ملی0520241193 به عنوان عضو هیات مدیره و محمدرضا منصوری به شماره ملی0600103552 به عنوان عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت 25/10/1400 ) انتخاب گردیدند. 2-2 تمامی چک ها، اسناد مالی و اوراق بهادار بر عهده رییس هیات مدیره و خزانه دار می باشد و نیزسایر مکاتبات اداری با امضای منفرد رییس هیات مدیره یا دبیر اجرایی مهمور به مهر خانه معتبر است و سایر موارد نیز مطابق اساسنامه خانه صنعت، معدن و تجارت می باشد./
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/5/13
آگهی 14724573
آگهی تغییرات خانه صنعت و معدن و تجارت استان مرکزی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۹۳۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/10/1397 و تاییدیه شماره 5664 , 102 مورخ 11/2/98 سازمان صنعت معدن تجارت استان مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 عماد مردانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره و حشمت اله فرجی به شماره ملی وارد شوید به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و محمد شاه کرمی به شماره ملی وارد شوید به عنوان خزانه دار و علی اکبر کریمی به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو هیات مدیره و محمد بهرامی به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو هیات مدیره و بهنام آزادی به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو هیات مدیره و محمدرضا منصوری به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند . 2 تمامی چک‌ها ، اسناد مالی و اوراق بهادار بر عهده رئیس هیات مدیره و خزانه دار می‌باشد وسایر مکاتبات اداری با امضای منفرد رئیس هیات مدیره یا دبیر اجرایی مهمور به مهر خانه معتبر است وسایر موارد نیز مطابق اساسنامه خانه صنعت ، معدن و تجارت می‌باشد . / ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/2/23
آگهی 14597240
آگهی تغییرات خانه صنعت و معدن و تجارت استان مرکزی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۹۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 25/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - عماد مردانی به شماره ملی وارد شوید و محمد شاه کرمی به شماره ملی وارد شوید و حشمت اله فرجی به شماره ملی وارد شوید و محمد بهرامی به شماره ملی وارد شوید و بهنام آزادی به شماره ملی وارد شوید و محمدرضا منصوری به شماره ملی وارد شوید و علی اکبر کریمی به شماره ملی وارد شوید به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و مهدی شهری به شماره ملی وارد شوید و حسین سروش به شماره ملی وارد شوید عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره انتخاب گردیدند . - 2 فرهاد جعفری جوزانی با شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و علیرضا خلیلی با شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند . - 3 روزنامه وقایع استان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار موسسه تعیین گردید . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/10/23
آگهی 13795734
آگهی تغییرات خانه صنعت و معدن و تجارت استان مرکزی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۹۳۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 17/07/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت از نشانی قبلی به اراک - خیابان دانشگاه - انتهای خیابان قیام - خانه صنعت معدن و تجارت استان مرکزی - کدپستی وارد شوید انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/10/27
آگهی 13232907
آگهی تغییرات خانه صنعت و معدن و تجارت استان مرکزی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۹۳۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 24/8/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 با توجه به استعفای قدرت اله میرزاییان به کدملی وارد شوید از عضویت درهیات مدیره، حشمت اله فرجی به کدملی وارد شوید عضو علی البدل هیات مدیره بعنوان عضو اصلی هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت 12/08/1397) انتخاب گردیدند. درنتیجه عماد مردانی به کدملی وارد شوید بعنوان رئیس هیات مدیره و حسین سروش به کدملی وارد شوید بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و محمد شاه کرمی به کدملی وارد شوید بعنوان خزانه دار و عضو هیات مدیره و مهدی شهری به کدملی وارد شوید و حشمت اله فرجی به کدملی وارد شوید و محمد بهرامی به کدملی وارد شوید و محمد رضا منصوری به کدملی وارد شوید بعنوان اعضای هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران (لغایت 12/08/1397) انتخاب گردیدند. 2 امضاء تمامی چک‌ها، اسناد مالی و اوراق بهادار بر عهده رئیس هیات مدیره و خزانه دار خانه می‌باشد و نیز سایر مکاتبات اداری با امضاء منفرد رئیس هیات مدیره یا دبیر اجرائی و ممهور به مهر خانه معتبر است. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/7/1
آگهی 13020972
آگهی تغییرات خانه صنعت و معدن و تجارت استان مرکزی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۹۳۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 24/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 مهدی شهری به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره و قدرت اله میرزائیان به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیات مدیره و محمد شاه کرمی به شماره ملی وارد شوید به سمت خزانه دار و عضوهیات مدیره و عماد مردانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضوهیات مدیره و حسین سروش به شماره ملی وارد شوید به سمت عضوهیات مدیره و محمد بهرامی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضوهیات مدیره و محمدرضا منصوری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضوهیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. 2 کلیه چک‌ها، اسناد مالی و اوراق بهادار با امضا رئیس هیات مدیره و خزانه دار همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد و نیز سایر مکاتبات اداری با امضاء منفرد رئیس هیات مدیره یا دبیر اجرائی همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. / ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/11/21
آگهی 12630068
آگهی تغییراتخانه صنعت و معدن و تجارت استان مرکزی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۹۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 12/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 قدرت اله میرزائیان به شماره ملی 0622085506، محمد رضا منصوری به شماره ملی 0600103552، محمد بهرامی به شماره ملی 0060339616، مهدی شهری به شماره ملی 0068650922، حسین سروش به شماره ملی 0569384095، عماد مردانی به شماره ملی وارد شوید و محمد شاه کرمی به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و حشمت اله فرجی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. ـ 2 غلامرضا کیشانی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردید. ـ 3 روزنامه نوید جهت درج آگهی های سالیانه شرکت انتخاب گردید.

ش941110522692267  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک

جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/6/2
آگهی 1133187
آگهی اصلاحی موسسه خانه صنعت و معدن و تجارت استان مرکزی شماره ثبت ۱۲۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۹۳۶۱
پیرو آگهی های تغییرات قبلی صادره این اداره شناسه ملی موسسه مذکور وارد شوید صحیح می باشد.
ش83517000011101959593 مسئول ثبت شرکتهای اراک
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1388/6/7
آگهی 10492658
آگهی تصمیمات موسسه خانه صنعت و معدن استان مرکزی به شماره ثبت ۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۹۳۶۱
به موجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ 20/4/88 که در تاریخ 10/5/88 به این اداره واصل شد: 1 - آقایان منوچهر توسطی به عنوان رئیس هیئت مدیره، سید رحمن فقیر میرنظامی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، غلامعباس عباسی به عنوان خزانه دار و عضو هیئت مدیره، محمد مژگان، محمد رضا جعفری، حمیدرضا مهدی نیا و فریدون قسمتی به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان حمید رضا نظم آبادی و ابراهیم شهر جردی به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره به مدت سه سال انتخاب شدند. 2 - آقایان محمد رضا منصوری به عنوان بازرس اصلی، حشمت اله فرجی به عنوان بازرس علی البدل موسسه به مدت یک سال انتخاب شدند. 3 - روزنامه نوید جهت درج آگهی‌های سالیانه موسسه تعیین شد. 4 - طبق تبصره ماده 27 اساسنامه کلیه اسناد مالی و اوراق رسمی و بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیئت مدیره رسیده_باشد با امضای رئیس هیئت مدیره یا دبیر و خزانه دار و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یا دبیر موسسه و در هر حال با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مسئول ثبت شرکتهای ثبت اراک
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi