خیریه حمایت از معلولین آسیب نخاعی اراک

معرفی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت نامشخص
Thriva
خیریه حمایت از معلولین آسیب نخاعی اراک
استان مرکزی - شهرستان اراک - بخش مرکزی - شهر اراک-قیام-خیابان قیام-بن بست انتظار4-پلاک 544-طبقه اول- کدپستی 3817967947
  • تاریخ تأسیس  1382/10/20
  • نوع شخصیت حقوقی  موسسه
  • شماره ثبت  120
  • شناسه ملی  10861059230
  • کد اقتصادی  نیاز به تکمیل است
  • اشخاص  26
  • آگهی‌ها  21

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   26
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

شرکت‌های زیرمجموعه

تعداد شرکت زیرمجموعه   1
جهت مشاهده شرکت‌های زیرمجموعه به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   نامشخص ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  21
تاریخ
متن آگهی
1398/7/2
آگهی 14807143
آگهی تغییرات خیریه حمایت از معلولین آسیب نخاعی اراک موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۹۲۳۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 04/04/1398 و به موجب نامه تائیدیه شماره 68/421/512/1/1/2/14/36 مورخ 6/5/1398 پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا شمسی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیأت مدیره و سوگند صفری به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و شمسی طالبی آستانه به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و شیما چاهکی به شماره ملی وارد شوید به سمت خزانه دار و علیرضا رئوفی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضوهیأت مدیره و محمد فراهانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره و حسن پور سعادت به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند./
ش980626117311724 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/6/24
آگهی 14789873
آگهی تغییرات خیریه حمایت از معلولین آسیب نخاعی اراک موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۹۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/03/1398 و تاییدیه شماره 68/421/512/1/1/2/14/36 مورخ 6/5/98 پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 شیما چاهکی به شماره ملی 05333319307، شمسی طالبی به شماره ملی 0532174321، حسن پور سعادت به شماره ملی 053446747، سوگند صفری به شماره ملی 0533229022، علیرضا شمسی به شماره ملی 0531165401، علیرضا رئوفی به شماره ملی وارد شوید و محمد فراهانی به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و امین تناسان به شماره ملی وارد شوید و مریم انصاری به شماره ملی 0533219760به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ 2 مسلم بغدادی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و محمد رضایی گلشن آبادی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ـ 3 روزنامه نوید جهت درج آگهی های سالیانه شرکت انتخاب گردید./ ـ 4 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا دو نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره (خزانه دار و رئیس هیئت مدیره) و با مهر موسسه معتبر خواهد بود./
ش980613518181841  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/3/27
آگهی 14647575
آگهی تغییرات خیریه حمایت از معلولین آسیب نخاعی اراک موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۹۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 04/12/1397 و به موجب تاییدیه شماره 178/421/512/1/1/2/14/36 مورخ 212/12/1397 پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسن پورسعادت به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و علی حسینی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/11/10
آگهی 14441912
آگهی تغییرات انجمن حمایت از معلولین آسیب نخاعی اراک موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۹۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/07/1397 و تاییدیه شماره 36/14/2/1/1/516421/17 مورخ 10/9/97 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 نام موسسه به « خیریه حمایت از معلولین آسیب نخاعی اراک » تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . 2 اساسنامه جدید مشتمل بر 41 ماده و 32 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/1/16
آگهی 13951651
آگهی تغییرات انجمن حمایت از معلولین آسیب نخاعی اراک موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۹۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/11/1396 و تاییدیه شماره 309/421/512/1/1/2/14/36 مورخ 17/12/96 پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 مرکز اصلی شرکت از نشانی قبلی به ستان مرکزی شهرستان اراک بخش مرکزی شهر اراک قیام خیابان قیام بن بست انتظار 4 پلاک 544 طبقه اول کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. 2 اساسنامه جدید در 41 ماده و 30 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. / ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/1/16
آگهی 13951663
آگهی تغییرات انجمن حمایت از معلولین آسیب نخاعی اراک موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۹۲۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 07/12/1396 و تاییدیه شماره 309/421/512/1/1/2/14/36 مورخ 17/12/96 پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید بروجردیان به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره، سوگند صفری به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، هومن کریمی به شماره ملی وارد شوید به سمت خزانه دار، شمسی طالبی آستانه به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، شیما چاهکی به شماره ملی وارد شوید و علیرضا رئوفی به شماره ملی وارد شوید و علیرضا شمسی به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضای هیئت مدیره تا تاریخ 23/11/98 انتخاب شدند. / ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/1/16
آگهی 13951680
آگهی تغییرات انجمن حمایت از معلولین آسیب نخاعی اراک موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۹۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 23/11/1396 و تاییدیه شماره 309/421/512/1/1/2/14/36 مورخ 17/12/96 پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 شمسی طالبی آستانه به شماره ملی 0532174321، شیما چاهکی به شماره ملی 0533319307، مجید بروجردیان به شماره ملی 0533206480، هومن کریمی به شماره ملی 0532389905، سوگند صفری به شماره ملی 0533229022، علیرضا رئوفی به شماره ملی وارد شوید و علیرضا شمسی به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و مسلم بغدادی به شماره ملی وارد شوید و مریم انصاری به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 حسن پورسعادت به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس موسسه برای یکسال مالی انتخاب شدند. 3 کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضای دو نفر از اعضای اصلی هیئت مدیره (خزانه دار و رئیس هیئت مدیره) و با مهر موسسه معتبر می‌باشد. / ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/1/8
آگهی 13940374
آگهی تغییرات انجمن حمایت از معلولین آسیب نخاعی اراک موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۹۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/12/1395 و تاییدیه شماره 88/1/1/2/14/36 مورخ 28/4/96 پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن پورسعادت به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و مهدی معتمدی نسب به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. / ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/3/29
آگهی 13451660
آگهی تغییرات انجمن حمایت از معلولین آسیب نخاعی اراک موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۹۲۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 21/02/1396 و به موجب تاییدیه شماره 3 ح/ 3/421/512/2/1/1/14 ح 3 رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به عزل سیدمحسن رفیعی به شماره ملی وارد شوید از سمت رئیس هیئت مدیره، مجید بروجردیان به شماره ملی وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده‌ی مدت تصدی مدیران لغایت 25/11/1396 انتخاب گردید و در سایر سمتها تغییری حاصل نشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/5/19
آگهی 12938531
آگهی تغییرات انجمن حمایت از معلولین آسیب نخاعی اراک موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۹۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 خانم شمسی طالبی آستانه به شماره ملی 0532174321، خانم شیما چاهکی به شماره ملی 0533319307، آقای مجید بروجردیان به شماره ملی 0533206480، آقای سید محسن رفیعی به شماره ملی 0533414636، آقای هومن کریمی به شماره ملی 0532389905، خانم سوگند صفری به شماره ملی وارد شوید و آقای علیرضا رئوفی به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای رضا صمدی به شماره ملی وارد شوید و آقای رضا اسکندری به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 آقای حسن پور سعادت به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسین راهزانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. / ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/5/19
آگهی 12938536
آگهی تغییرات انجمن حمایت از معلولین آسیب نخاعی اراک موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۹۲۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم شمسی طالبی آستانه به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای سید محسن رفیعی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم سوگند صفری به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای هومن کریمی به شماره ملی وارد شوید به سمت خزانه دار و عضو هیئت مدیره، خانم شیما چاهکی به شماره ملی وارد شوید و آقای مجید بروجردیان به شماره ملی وارد شوید و آقای علیرضا رئوفی به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/8/12
آگهی 12111701
آگهی تغییرات شرکت انجمن حمایت از معلولین آسیب نخاعی اراک موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۹۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1393/11/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1شرایط عضویت داوطلبین ماده 13 اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت: آ.تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون ـ ب.تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران ـ ج.داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران) ـ د.عدم اعتیاد به مواد مخدر ـ ه.عدم محکومیت جزایی موثرالتزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ و.الزام بودن داوطلب از مددجویان، خانواده درجه یک (پدر، مادر، فرزند) مددجو و یا عضو افتخاری با دو سال سابقه ی مفید و فعال در انجمن ـ ز.داشتن حداقل سن 25 سال ـ ح.اختصاص حداقل یک روز کامل در هفته توسط اعضای هیئت مدیره برای انجام امور انجمن ـ ط.حذف از هیئت مدیره و جایگزینی با اعضای علی البدل بعد از سه جلسه غیبت پشت سرهم در جلسات هیئت مدیره ـ ی. آگاهی کامل از وظایف سمت خود و عدم دخالت در امور دیگر اعضا (اعم از اعضای هیئت مدیره، پرسنل انجمن و...) ـ ک. تصویب تصمیمات مورد بحث در هیئت مدیره با اکثریت آرا ـ ل. مکلف بودن به انجام امور محوله در زمان مقرر ـ م. تلاش برای پیشرفت و رفع نواقص انجمن ـ ن.تعهد به انجام امور فوق در صورت انتخاب شدن و جایگزینی با اعضای علی البدل توسط هیئت مدیره در صورت عدم انجام تعهدات فوق ـ س.اخذ امضا و اثر انگشت از داوطلبین شرکت در انتخابات هیئت مدیره برای انجام تعهدات فوق ـ 2 دو نفر از نه نفر هیئت مدیره و بازرسین الزاما باید آسیب نخاعی و عضو اصلی انجمن باشند. ـ 3نام موسسه به "انجمن حمایت از معلولین آسیب نخاعی اراک "تغییر یافت و ماده یک اساسنامه اصلاح گردید.
ش940122802326460 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/8/12
آگهی 12111791
آگهی تغییرات شرکت انجمن حمایت از معلولین آسیب نخاعی اراک موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۹۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1393/11/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 خانم شمسی طالبی آستانه به شماره ملی 0532174321، خانم شیما چاهکی به شماره ملی 0533319307، آقای مجید بروجردیان به شماره ملی0533206480، آقای سید محسن رفیعی به شماره ملی 0533414636، آقای هومن کریمی به شماره ملی0532389905، آقای حسن پور سعادت به شماره ملی وارد شوید و آقای رضا صمدی به شماره ملی 0534895301به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم سوگند صفری به شماره ملی وارد شوید و آقای رضا اسکندری به شماره ملی 0621807011به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ 2 آقای امین تناسان به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضایی گلشن آبادی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ 3 روزنامه نوید جهت درج آگهی های سالیانه موسسه انتخاب گردید.
ش940122761554345 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/8/4
آگهی 12111642
آگهی تغییرات شرکت انجمن حمايت از معلولين آسيب نخاعي اراك موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۹۲۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 5/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید بروجردیان به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حسن پورسعادت به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، خانم شمسی طالبی آستانه به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای هومن کریمی به شماره ملی وارد شوید به سمت خزانه دار و خانم شیما چاهکی به شماره ملی وارد شوید و آقای سید محسن رفیعی به شماره ملی وارد شوید و آقای رضا صمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند./
ش940122619411735 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/5/30
آگهی 1579585
آگهی تغییرات موسسه خیریه معلولین ضایعه نخاعی و بیماران ام اس استان مرکزی به شماره ثبت ۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۹۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 19/12/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ آقایان سید محمد رفیعی به شماره ملی وارد شوید ، فرزان سیف به شماره ملی وارد شوید ، حسن پور سعادت به شماره ملی وارد شوید ، احمد قاسم خانی به شماره ملی 0532793102، مجید عبدالحمیدی به شماره ملی وارد شوید ، خانم سوگند صفری به شماره ملی وارد شوید و آقایان رضا یوسفی به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و محسن حسینی اصل به شماره ملی وارد شوید و علی قاسمی به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
2ـ آقای محمد حسین راهزانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضائی گلشن آبادی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
ش83517000011102730033 مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/5/30
آگهی 1579586
آگهی تغییرات موسسه خیریه معلولین ضایعه نخاعی و بیماران ام اس استان مرکزی به شماره ثبت ۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۹۲۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 24/12/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ آقای احمد قاسم خانی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره، سوگند صفری به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، خانم شمسی طالبی آستانه به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل، آقای فرزان سیف به شماره ملی وارد شوید به سمت منشی هیئت مدیره، آقای مجید عبدالحمیدی به شماره ملی وارد شوید به سمت خزانه دار، آقایان سید محسن رفیعی به شماره ملی وارد شوید و حسن پور سعادت به شماره ملی وارد شوید و رضا یوسفی به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. و دارندگان حق امضاء موسسه مطابق با تبصره 4 ماده 23 اساسنامه می باشد.
ش83517000011102729996 مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/5/23
آگهی 682119
آگهی اصلاحی موسسه خیریه معلولین ضایعه نخاعی و بیماران ام اس استان مرکزی شماره ثبت ۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۹۲۳۰
پیرو آگهی تصمیمات شماره 20/91/9016 مورخ 28/2/91 در سطر نهم آگهی مذکور مدت تصدی مدیران دو سال صحیح می باشد.
ش83517000011101179897 مسئول ثبت شرکتهای اراک
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/5/23
آگهی 10984455
آگهی اصلاحی موسسه خیریه معلولین ضایعه نخاعی و بیماران ام اس استان مرکزی شماره ثبت ۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۹۲۳۰
پیرو آگهی تصمیمات شماره 20/91/9016 مورخ 28/2/91 در سطر نهم آگهی مذکور مدت تصدی مدیران دو سال صحیح می‌باشد.

مسئول ثبت شرکتهای اراک
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/3/27
آگهی 609319
آگهی تصمیمات موسسه خیریه معلولین ضایعه نخاعی و بیماران ام اس استان مرکزی شماره ثبت ۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۹۲۳۰
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ 19/10/1390 و هیئت مدیره مورخ 4/11/1390 موسسه مذکور که در تاریخ 17/2/1391 به این اداره واصل گردیده است:
1ـ خانم شمسی طالبی بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل و آقایان سید حسن رفیعی بعنوان عضو و رئیس هیئت مدیره و هومن کریمی بعنوان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و مجید بروجردیان بعنوان قائم مقام مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و رضا صمدی بعنوان عضو هیئت مدیره و خزانه دار و آقایان حسن پور سعادت و محمد رضا رضایی گلشن آبادی بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره بمدت سه سال انتخاب شدند.
2ـ محمد رضا مشکانی بعنوان بازرس اصلی و رضا یوسفی بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضای موسسه بشرح تبصره چهار ماده 22 اساسنامه می باشد.
ش83517000011101075789 مسئول ثبت شرکتهای اراک
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/3/27
آگهی 10532460
آگهی تصمیمات موسسه خیریه معلولین ضایعه نخاعی و بیماران ام اس استان مرکزی شماره ثبت ۱۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۹۲۳۰
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ 19/10/1390 و هیئت مدیره مورخ 4/11/1390 موسسه مذکور که در تاریخ 17/2/1391 به این اداره واصل گردیده است: 1 خانم شمسی طالبی بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل و آقایان سید حسن رفیعی بعنوان عضو و رئیس هیئت مدیره و هومن کریمی بعنوان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و مجید بروجردیان بعنوان قائم مقام مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و رضا صمدی بعنوان عضو هیئت مدیره و خزانه دار و آقایان حسن پور سعادت و محمد رضا رضایی گلشن آبادی بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره بمدت سه سال انتخاب شدند. 2 محمد رضا مشکانی بعنوان بازرس اصلی و رضا یوسفی بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضای موسسه بشرح تبصره چهار ماده 22 اساسنامه می‌باشد. مسئول ثبت شرکتهای اراک
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1388/11/6
آگهی 11614611
آگهی تصمیمات موسسه خیریه معلولین ضایعه نخاعی و بیماران ام ـ اس استان مرکزی به شماره ثبت ۱۲۰و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۱۰۵۹۲۳۰
به موجب صورتجلسات مجمع‌عمومی عادی مورخ 21/5/88 و صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ 29/5/88 که در تاریخ 25/8/88 به این اداره واصل شد:

آقای سیدمحسن رفیعی به عنوان عضو هیات‌مدیره و مدیرعامل و خانم شمسی طالبی به عنوان عضو و رئیس هیات‌مدیره و آقای رضا یوسفی به عنوان عضو و نایب‌رئیس هیات‌مدیره و خانم شیما چاهکی به عنوان عضو هیات‌ و قائم‌مقام مدیرعامل و خانم فاطمه بنی‌اسدی به عنوان عضو و منشی هیات‌مدیره و خزانه دار و خانم‌ها عفت صفری و مریم انصاری به عنوان اعضای علی‌البدل هیات‌مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند و آقایان حسن کلهری به عنوان بازرس اصلی وجعفر ملکی میقانی به عنوان بازرس علی‌البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب شدند.

کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات عقود اسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره و خزانه‌دار و همراه با مهر موسسه معتبر است.

مسئول ثبت شرکت‌های ثبت اراک
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi