سنگ آهن مرکزی ایران

معرفی
تغییرات سرمایه
ظرفیت تولید
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت 5,375.306 میلیارد ریال
Thriva
سنگ آهن مرکزی ایران
بافق شرکت سنگ اهن مرکزی ایران کدپستی 8975136748
  • تاریخ تأسیس  1370/12/5
  • نوع شخصیت حقوقی  شرکت سهامی خاص
  • شماره ثبت  49
  • شناسه ملی  10840007960
  • کد اقتصادی  نیاز به تکمیل است
  • اشخاص  5
  • آگهی‌ها  13

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   5

شرکت‌های زیرمجموعه

تعداد شرکت زیرمجموعه   5
جهت مشاهده شرکت‌های زیرمجموعه به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   5,375,305 میلیون ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

ظرفیت تولید

  • آدرس کارخانه  یزد بافق یزد بافق
  • تلفن  03524223001-4
  • تاریخ مجوز  1387/5/16

ارزهای دریافتی

*: مقادیر ستاره‌دار از ارز دولتی استفاده کرده اند و مقدار ریالی و یورویی آن‌ها تقریبی است.
شماره ثبت سفارش
مقدار
به ریال
به یورو
80671275 CNY 5,635,872 33,787,051,861 * 695,100 *
80671275 CNY 2,352,416 14,102,733,920 * 290,135 *
80671275 CNY 1,246,340 7,471,810,638 * 153,717 *
80671275 CNY 724,871 4,345,604,223 * 89,402 *
97336901 EUR 87,600 4,258,586,400 * 87,600 *
جهت مشاهده همه 9 مورد و مجموع وارد شوید

قراردادهای دولتی

مجموع  1,335,000,000 ریال
ارگان
سفارش
مبلغ
شرکت سهامی آب منطقه ای کرمانشاه کنسانتره آهن عیار 66درصد فاقد بسته بندی تنی 1,257,000,000
بانک مسکن کابل برق زمینی ابزار دقیق جنس هادی مسی جنس روکش PVC سطح مقطع 2/5x3 mm^2 نوع بسته بندی قرقره متری کشور سازنده چین مرجع سازنده SHENGLONG ELECTRICAL EQUIPMENT COMPANY 78,000,000
مجموع 1,335,000,000

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  13
تاریخ
متن آگهی
1399/2/10
آگهی 14979935
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن مرکزی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 49 و شناسه ملی 10840007960
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن مرکزی ایران سهامی خاص به شماره ثبت49وشناسه ملی10840007960به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ26/05/1395تصمیمات ذیل اتخاذ شد:موسسه صندوق حمایت وبازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی 10100395131وسازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران به شناسه ملی 10102158022وشرکت خدمات عمومی فولاد ایران به شناسه ملی 10101268484وشرکت صبا ابنیه ایرانیان به شناسه ملی 10320616564وشرکت توسعه مرآت کیش به شناسه ملی 10861523140به سمت اعضا هییت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدند و موسسه حسابرسی آزمون به شناسه ملی وارد شوید بعنوان حسابرس وبازرس اصلی وموسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران وحسابداران رسمی به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت نشرآگهی های شرکت انتخاب شدوصورتهای مالی منتهی به سال94بتصویب رسید. ش980927812133558  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بافق
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/2/10
آگهی 14979942
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن مرکزی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 49 و شناسه ملی 10840007960
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن مرکزی ایران سهامی خاص به شماره ثبت49وشناسه ملی10840007960به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده مورخ21/10/1394تصمیمات ذیل اتخاذشد:موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت نشرآگهی های شرکت انتخاب شدوصورتهای مالی منتهی به سال93بتصویب رسید. ش980927903904502  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بافق
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/2/10
آگهی 14979947
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن مرکزی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 49 و شناسه ملی 10840007960
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن مرکزی ایران سهامی خاص به شماره ثبت49وشناسه ملی10840007960به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:موسسه صندوق حمایت وبازنشستگی کارکنان فولادبه شناسه ملی10100395131وسازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی10102158022وشرکت خدمات عمومی فولادایران به شناسه ملی 10101268484وشرکت صبا ابنیه ایرانیان به شناسه ملی 10320616564وشرکت توسعه مرآت کیش به شناسه ملی10861523140به سمت اعضاهییت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوسازمان حسابرسی به شناسه ملی10101136332به عنوان حسابرس وبازرس قاونی برای مدت یکسال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدوصورتهای مالی منتهی به سال92بتصویب رسید. ش980927172181537  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بافق
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/2/10
آگهی 14989288
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن مرکزی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 49 و شناسه ملی 10840007960
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن مرکزی ایران سهامی خاص به شماره ثبت49وشناسه ملی10840007960به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش به سمت حسابرس وبازرس اصلی وموسسه حسابرسی آگاه نگر به سمت حسابرس وبازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشاردنیااقتصادجهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدوصورتهای مالی منتهی به سال97بتصویب رسید. ش980927732453328  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بافق
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/11/21
آگهی 14979930
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن مرکزی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 49 و شناسه ملی 10840007960
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذشد: موسسه حسابرسی آزمون به شناسه ملی10100171710به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی دیلمی پوروهمکاران و حسابداران رسمی به شناسه ملی10100464606به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت نشرآگهی های شرکت انتخاب شدوصورتهای مالی منتهی به سال95بتصویب رسید. ش980927934245556 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بافق
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/11/21
آگهی 14979954
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن مرکزی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 49 و شناسه ملی 10840007960
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/10/1396 سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال از محل سود انباشته افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم وارد شوید ریالی بانام که تماماپرداخت شده می باشد. ش980927156526520 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بافق
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/10/14
آگهی 15012350
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن مرکزی ایران شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت‌49 وشناسه‌ملی‌10840007960
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/05/08تصمیمات ذیل اتخاذشد:موسسه صندوق حمایت وبازنشستگی کارکنان فولادبه شناسه ملی 10100395131وسازمان تامین اجتماعی به شناسه ملی 14000261665وشرکت بین المللی فولاد تجارت دالاهو به شناسه ملی 10320691815وشرکت خدمات عمومی فولاد ایران به شناسه ملی 10101268484وشرکت توسعه مرآت کیش به شناسه ملی 10861523140به سمت اعضاهییت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوموسسه حسابرسی آزمون به شناسه ملی10100171710 به عنوان حسابرس وبازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پوروهمکاران و حسابداران رسمی به شناسه ملی10100464606به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد و صورتهای مالی منتهی به سال96بتصویب رسید . ش980927270419790 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بافق
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/10/8
آگهی 14989280
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن مرکزی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 49 و شناسه ملی 10840007960
به عنوان حسابرس وبازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پوروهمکاران و حسابداران رسمی به شناسه ملی10100464606به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد و صورتهای مالی منتهی به سال96 بتصویب رسید. ش980927270419790 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بافق
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/10/8
آگهی 14989283
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن مرکزی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 49 و شناسه ملی 10840007960
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ21/01/1398تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جواد عسکری باقرآبادی بنمایندگی صندوق حمایت وبازنشستگی کارکنان فولاد بسمت رییس هیأت مدیره و آقای رضا فلاح مبارکه بنمایندگی شرکت بین المللی فولاد تجارت دالاهو بسمت نایب رییس هییت مدیره ومدیرعامل و آقای میرفاضل مقدس فاضلی بنمایندگی سازمان تامین اجتماعی بسمت عضو هییت مدیره و آقای بهروز شفیع بنمایندگی شرکت توسعه مرآت کیش بسمت عضو هیأت مدیره و آقای جواد عزیزی بنمایندگی شرکت خدمات عمومی فولاد ایران بسمت عضو هیأت مدیره هریک برای مدت دوسال انتخاب گردید و دارندگان امضامجاز مطابق مفاد ماده41اساسنامه به شرح ذیل می باشد: آقای رضا فلاح مبارکه مدیرعامل شرکت ودرغیاب ایشان آقایان محمدعلی ابوطالبی مشاور عالی شرکت یا آقای حسن حیدری پور معاون فنی شرکت و آقای بهروز شفیع عضوصاحب امضاهیأت مدیره ودرغیاب ایشان آقایان مهدی طالعی سرپرست مالی وبازرگانی شرکت یامحمدرضا میرزایی مدیرمالی شرکت و آقای محمدرضا میرزایی به عنوان دبیرهیأت مدیره انتخاب شدواختیارات مندرج درماده فوق بندهای 1و2و3و4و9و15و17و18 از شرح اختیارات هیأت مدیره موضوع37به مدیرعامل تفویض می شود. ش980927581576605 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بافق
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/2/9
آگهی 1408272
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن مرکزی ایران سهامی خاص شماره ثبت ۴۹ و شناسه ۱۰۸۴۰۰۰۷۹۶۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 26/5/1392 که بر اساس بند 15 ـ 24 قانون بودجه سال 1391 تنظیم گردیده تغییرات و تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید.

1ـ صورت های مالی منتهی به 30/12/1391 قرائت و مورد تصویب قرار گرفت.

2ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای سال 1392 تعیین شد.

3ـ آقایان یونس الستی کد ملی 1581177402، غلامحسین رحیمیان کد ملی 4569157408، محمد جواد عسکری کد ملی 4479918671، آقای محمد علی ابوطالبی کد ملی وارد شوید و رضا تربتی کد ملی وارد شوید بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

4ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 22/10/92 آقایان یونس الستی بسمت رئیس هیئت مدیره، محمد جواد عسکری بسمت نایب رئیس و مدیر عامل و غلامحسین رحیمیان، محمد علی ابوطالبی و رضا تربتی به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند.

5ـ از سوی هیئت مدیره علاوه بر اختیارات مشخص شده در اساسنامه به استثنای مواد 2، 17، 18 به آقای محمد جواد عسکری مدیر عامل تفویض گردید.

6ـ اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضاء دو نفر که هر یک از ایشان الزاما باید عضو یکی از گروههای الف و ب بشرح ذیل باشند بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.

گروه الف: آقای محمد جواد عسکری مدیر عامل و در غیاب ایشان آقای حسین محمد میرزایی مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت و یا آقای محمد علی ابوطالبی مشاور مالی شرکت.

گروه ب: آقای رضا تربتی عضو صاحب امضاء و در غیاب ایشان آقای محمد جواد برزگری مدیر مالی و یا آقای محمد رضا میرزایی مدیر حسابداری مدیریت.

1/3ـ مکاتبات و اوراق عادی شرکت با امضاء محمد جواد عسکری مدیر عامل و در غیاب ایشان آقای حسین محمد میرزایی مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست و یا آقای محمد علی ابوطالبی مشاور مالی شرکت.

7 ـ هیئت مدیره آقای محمد جواد برزگری را بعنوان دبیر هیئت مدیره انتخاب نمود.

ش وارد شوید رئیس ثبت اسناد و املاک بافق

جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/9/21
آگهی 1239920
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن مرکزی ایران سهامی خاص شماره ثبت ۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۷۹۶۰
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه 25/4/1391 که بر اساس بند15 ـ 24 قانون بودجه سال 1391 تنظیم گردیده تغییرات و تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید:
1ـ صورتهای مالی منتهی به 29/12/1390 با تاکید بر انجام اصلاحات عنوان شده توسط هیئت مدیره، تصویب شد.
2ـ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به 30/12/1391 انتخاب گردید.
3ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای سال 1391 انتخاب گردید.
ش93438000011108615389 رئیس ثبت اسناد بافق
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/2/5
آگهی 551091
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن مرکزی ایران سهامی خاص بشماره ثبت ۴۹ و بشماره شناسه ۱۰۸۴۰۰۰۷۹۶۰
پیرو آگهی شماره 7575/47/7 مورخ 19/9/90 و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخه 27/12/90 تصمیمات و تغییرات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید:
1ـ آقایان غلامحسین رحیمیان به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدجواد عسکری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو صاحب امضاء و محمدعلی ابوطالبی عضو صاحب امضاء هیئت مدیره برای مدت باقیمانده خدمات هیئت مدیره انتخاب شدند.
2ـ از سوی هیئت مدیره علاوه بر اختیارات مشخص شده در اساسنامه شرکت اختیارات موضوع ماده 37 اساسنامه به استثنای موارد 2 و 18 و 17 به آقای محمدجواد عسکری تفویض گردید.
3ـ اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضاء دو نفر که هر یک از ایشان الزاماً باید عضو یکی از گروههای الف و ب بشرح ذیل باشند به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود.
گروه الف ـ آقای محمدجواد عسکری و در غیاب ایشان آقای حسین محمدمیرزائی مدیرایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت و یا آقای محمدجواد رنجبربافقی معاون برنامه ریزی، توسعه و نظارت شرکت.
گروه ب : آقای محمدعلی ابوطالبی عضو صاحب امضاء و در غیاب ایشان آقای محمدجواد برزگری مدیرمالی شرکت.
1ـ3ـ مکاتبات و اوراق عادی شرکت با امضای آقای محمدجواد عسکری و در غیاب ایشان آقای حسین محمدمیرزایی مدیر ایمنی بهداشت و محیط زیست شرکت یا آقای محمدجواد رنجبربافقی معاون برنامه ریزی توسعه و نظارت شرکت.
4ـ هیئت مدیره آقای محمدجواد برزگری را بعنوان دبیر هیئت مدیره انتخاب نمود.
ش1138302 ثبت اسناد بافق
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/2/5
آگهی 10760263
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن مرکزی ایران سهامی خاص بشماره ثبت ۴۹ و بشماره شناسه ۱۰۸۴۰۰۰۷۹۶۰
پیرو آگهی شماره 7575/47/7 مورخ 19/9/90 و به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخه 27/12/90 تصمیمات و تغییرات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید:

1ـ آقایان غلامحسین رحیمیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره، محمدجواد عسکری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و عضو صاحب‌امضاء و محمدعلی ابوطالبی عضو صاحب امضاء هیئت‌مدیره برای مدت باقیمانده خدمات هیئت‌مدیره انتخاب شدند.

2ـ از سوی هیئت‌مدیره علاوه بر اختیارات مشخص شده در اساسنامه شرکت اختیارات موضوع ماده 37 اساسنامه به استثنای موارد 2 و 18 و 17 به آقای محمدجواد عسکری تفویض گردید.

3ـ اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضاء دو نفر که هر یک از ایشان الزاماً باید عضو یکی از گروههای الف و ب بشرح ذیل باشند به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود.

گروه الف‌ـ آقای محمدجواد عسکری و در غیاب ایشان آقای حسین محمدمیرزائی مدیرایمنی، بهداشت و محیط‌زیست شرکت و یا آقای محمدجواد رنجبربافقی معاون برنامه‌ریزی، توسعه و نظارت شرکت.

گروه ب‌: آقای محمدعلی ابوطالبی عضو صاحب امضاء و در غیاب ایشان آقای محمدجواد برزگری مدیرمالی شرکت.

1ـ3ـ مکاتبات و اوراق عادی شرکت با امضای آقای محمدجواد عسکری و در غیاب ایشان آقای حسین محمدمیرزایی مدیر ایمنی بهداشت و محیط‌زیست شرکت یا آقای محمدجواد رنجبربافقی معاون برنامه‌ریزی توسعه و نظارت شرکت.

4ـ هیئت‌مدیره آقای محمدجواد برزگری را بعنوان دبیر هیئت‌مدیره انتخاب نمود.

ثبت اسناد بافق
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi