تولیدی زکریا جهرم

معرفی
تغییرات سرمایه
ظرفیت تولید
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت نامشخص
Thriva
تولیدی زکریا جهرم
استان فارس - شهرستان جهرم - بخش مرکزی - شهر جهرم-محمد اباد-خیابان جهرم لار-جاده جهرم به لار کیلومتر8-پلاک 0-طبقه همکف- کدپستی 7415787830
  • تاریخ تأسیس  1374/5/18
  • نوع شخصیت حقوقی  شرکت تعاونی
  • شماره ثبت  226
  • شناسه ملی  10530054669
  • کد اقتصادی  نیاز به تکمیل است
  • اشخاص  7
  • آگهی‌ها  6
شماره تلفن
شماره فکس
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم
نوع فعالیت : تولیدی
فیلد فعالیت : تولید الکل طبی و صنعتی
تاریخچه : این شرکت با شماره ثبت 226 در تاریخ18/05/1374در اداره ثبت شرکتها ی شهر جهرم به ثبت رسیده و دارای پروانه بهره برداری به شماره 0816849 در تاریخ 04/10/1379 از وزارت صنایع می باشد.

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   7
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   نامشخص ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

محصولات

خروجی اکسل

ظرفیت تولید

  • آدرس کارخانه  فارس جهرم محمدآباد- کیلومتر 8 جاده جدید جهرم لار تلفن: 54441162
  • تلفن  7154441162
  • تاریخ مجوز  1394/6/10

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  6
تاریخ
متن آگهی
1397/5/21
آگهی 14151389
آگهی تغییرات شرکت تولیدی زکریا جهرم شرکت تعاونی به شماره ثبت ۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۵۴۶۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 13/04/1397 باستناد نامه شماره 68821/97 مورخ 21/04/1397 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان جهرم تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1ـ آقایان ابوالفضل جعفرزاده جهرمی به شماره ملی 2470228417، مهدی جعفرزاده جهرمی به شماره ملی وارد شوید و خانم مبارکه کریم آوا به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای علیرضا جعفرزاده جهرمی به شماره ملی وارد شوید و خانم فاطمه جعفرزاده جهرمی فرزند ابوالفضل به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت 3 سال انتخاب گردیدند. 2ـ خانم فاطمه جعفرزاده جهرمی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و خانم محبوبه جعفرزاده جهرمی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1396 به تصویب رسید.
ش970513932707583  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جهرم
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/5/21
آگهی 14151402
آگهی تغییرات شرکت تولیدی زکریا جهرم شرکت تعاونی به شماره ثبت ۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۵۴۶۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 13/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1ـ سمت اعضا هیات مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای ابوالفضل جعفرزاده جهرمی به سمت رئیس هیات مدیره آقای مهدی جعفرزاده جهرمی نایب رئیس هیات مدیره خانم مبارکه کریم آوا به سمت منشی هیئت مدیره آقای ابوالفضل جعفرزاده جهرمی به سمت مدیرعامل برای مدت 3 سال انتخاب گردید 2ـ دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، اوراق بهادار با امضای ثابت آقای ابوالفضل جعفرزاده جهرمی (مدیرعامل) به اتفاق آقای مهدی جعفرزاده جهرمی (نایب رئیس هیئت مدیره) و در غیاب وی خانم مبارکه کریم آوا (منشی هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر اوراق و نامه های عادی شرکت با امضای آقای ابوالفضل جعفرزاده جهرمی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ش970513451721256  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جهرم
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/4/26
آگهی 13952734
آگهی تغییرات شرکت تولیدی زکریا جهرم شرکت تعاونی به شماره ثبت ۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۵۴۶۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/12/1396 و تاییدیه شماره 215384/96 مورخ 20/12/96 از اداره تعاون تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ادرس شرکت ازادرس قبلی به استان فارس شهرستان جهرم بخش مرکزی شهر جهرم محمد اباد خیابان جهرم لار جاده جهرم به لار کیلومتر 8 پلاک 0 طبقه همکف وارد شوید تغییر یافت. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری جهرم
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/12/26
آگهی 12409398
آگهی تغییرات شرکت تولیدی زكریا جهرم شركت تعاونی به شماره ثبت ۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۵۴۶۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 52 ماده و28 تبصره مورد تصویب قرار گرفت.
ش940707666659953 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جهرم
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/7/16
آگهی 12409388
آگهی تغییرات شرکت تولیدی زکریا جهرم شرکت تعاونی به شماره ثبت ۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۵۴۶۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 30/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف ـ آقای ابوالفضل جعفرزاده به سمت رئیس، آقای مهدی جعفرزاده نائب رئیس، مبارکه کریم آوا منشی هیئت مدیره واز طرف هیئت مدیره آقای ابوالفضل جعفرزاده به سمت مدیرعامل برای مدت سه سال انتخاب گردید. ب ) کلیه قراردادها واسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و اوراق بهادار بانکی با امضاء ثابت آقای ابوالفضل جعفرزاده (مدیرعامل ) به اتفاق آقای مهدی جعفرزاده (نائب رئیس هیئت مدیره ) ودر غیاب وی خانم مبارکه کریم آوا (منشی هیئت مدیره ) همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود سایر اوراق ونامه های عادی شرکت با امضای آقای ابوالضل جعفرزاده (مدیرعامل ) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ش940707768428958 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جهرم
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/7/16
آگهی 12409392
آگهی تغییرات شرکت تولیدی زکریا جهرم شرکت تعاونی به شماره ثبت ۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۵۴۶۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 30/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ابوالفضل جعفرزاده جهرمی و مهدی جعفرزاده جهرمی و مبارکه کریم آوا به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدندوخانم ها فاطمه جعفرزاده جهرمی و محبوبه جعفرزاده جهرمی به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند.و حامد معین جهرمی و نسرین علیشاهی به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
ش940707521430882 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جهرم
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi