تعاونی

شرکت تعاونی کشاورزی پسته کاران دامغان

راه‌های ارتباطی

دامغان سازمان تعاونی روستایی
3671795757
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ 50 : 17

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۶۵/۰۴/۰۳
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
تعاونی
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۴۰۰/۱۱/۲۳
شماره ثبت:  
 209
کد اقتصادی:  
 ثبت نشده
شناسه ملی:  
 10480015458
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۱۱/۲۳
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی پسته کاران دامغان شرکت تعاونی به شماره ثبت 209 و شناسه ملی 10480015458
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۱۰/۲۵
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی پسته کاران دامغان شرکت تعاونی به شماره ثبت 209 و شناسه ملی 10480015458
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۰۹/۳۰
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی پسته کاران دامغان شرکت تعاونی به شماره ثبت 209 و شناسه ملی 10480015458

نقشه

دامغان سازمان تعاونی روستایی


آگهی‌های رسمی

9/29/2022, 5:50:36 PM

اخبار

(9 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۴۰۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی پسته کاران دامغان شرکت تعاونی به شماره ثبت 209 و شناسه ملی 10480015458
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۱۱/۲۳
آگهی اصلاحی شرکت کشاورزی پسته کاران دامغان شرکت تعاونی به شماره ثبت 209 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/10/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : با عنایت به اینکه در آگهی تغییرات ثبتی شرکت کد ملی مدیر عامل آقای ابراهیم لطفی فرزند مرحوم محمد ابراهیم اشتباه قید شده است لذا کدملی ایشان به شماره وارد شوید اصلاح می گردد.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی پسته کاران دامغان شرکت تعاونی به شماره ثبت 209 و شناسه ملی 10480015458
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
آگهی تغییرات شرکت تعاونی کشاورزی پسته کاران دامغان به شماره ثبت 209 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/09/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علی اکبر بانی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد میزبان وارد شوید بعنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای ابرهیم فرازی وارد شوید به سمت منشی هییت مدیره و آقایان محمدرضا کردی وارد شوید و منصور عباسیان وارد شوید بعنوان اعضای عادی هییت مدیره برای مدت 3 سال مالی انتخاب گردیدند. با عنایت به استعفای خانم ملیحه گرزالدین فرزند صفرعلی از سمت مدیر عاملی شرکت ، آقای ابراهیم لطفی وارد شوید بعنوان مدیر عامل برای مدت سه سال مالی انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهد آور از قبیل چک،سفته،اوراق بهاءدار با امضای ثابت مدیر عامل و امضای رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت و اسناد و نامه های اداری عادی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت رسمیت دارد.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی پسته کاران دامغان شرکت تعاونی به شماره ثبت 209 و شناسه ملی 10480015458
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
آگهی تغییرات شرکت تعاونی کشاورزی پسته کاران دامغان به شماره ثبت 209 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 25/10/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقایان محمدرضا کردی به کد ملی وارد شوید و علی اکبر بانی به کد ملی وارد شوید و منصور عباسیان به کد ملی وارد شوید و محمد میزبان به کد ملی وارد شوید و شرکت کشاورزی آستان قدس رضوی به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی ابراهیم فرازی به کد ملی وارد شوید به اتفاق آراء برای مدت 3 سال به سمت اعضاء اصلی هییت مدیره وحسین رحمتی به کد ملی وارد شوید و غلامحسین بانی به کد ملی وارد شوید به اتفاق آراء برای مدت 3 سال به سمت اعضاء علی البدل هییت مدیره انتخاب شدند. محمدرضا عبداله زاده به کد ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و ابراهیم شکری زاده به کد ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال به سمت بازرسان شرکت انتخاب گردیدند. تراز نامه مالی و حساب های سود و زیان سال های 97 و 98 مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی پسته کاران دامغان شرکت تعاونی به شماره ثبت 209 و شناسه ملی 10480015458
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
آگهی تغییرات شرکت تعاونی کشاورزی پسته کاران دامغان به شماره ثبت 209 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/12/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علی اکبر بانی فرزند محمدحسین به کد ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمد میزبان فرزند علی اکبر به کد ملی وارد شوید بعنوان نایب رییس هییت مدیره و شرکت کشاورزی آستان قدس رضوی به شماره ثبت وارد شوید به نمایندگی آقای ابراهیم فرازی فرزند محمد به کد ملی وارد شوید به سمت منشی هییت مدیره و آقایان محمدرضا کردی فرزند حسینعلی به کد ملی وارد شوید و منصور عباسیان فرزند عزت ا... به کد ملی وارد شوید بعنوان اعضای عادی هییت مدیره برای مدت 3 سال مالی انتخاب گردیدند. خانم ملیحه گرزالدین فرزند صفر علی به کد ملی وارد شوید بعنوان مدیر عامل برای مدت سه سال مالی از سوی هییت مدیره انتخاب گردید. کلیه اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته، اوراق بهاءدار با امضای ثابت مدیر عامل و امضای رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت و اسناد و نامه های اداری عادی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت رسمیت دارد.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی پسته کاران دامغان شرکت تعاونی به شماره ثبت 209 و شناسه ملی 10480015458
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۳/۰۳
آگهی تغییرات شرکت تعاونی کشاورزی پسته کاران دامغان به شماره ثبت 209 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/10/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1. تصویب و اصلاح قسمتی از ماده 5 اساسنامه : (ماده(5): موضوع و حدود عملیات شرکت عبارتست از بالابردن سطح زندگی اعضاء تولید محصولات زراعی و دامی با رعایت اهداف توسعه کشاورزی و موازین تعاونی از طریق بهره برداری جمعی و مشترک املاک و مستغلات و اراضی ملکی و یا استیجاری با انجام عملیات زیر:)ضمنا ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ یا صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 2. تصویب اصلاحیه بند 14 ماده 5 اساسنامه : (14- در صورت بروز اختلاف بین شرکت و سایر شرکتها و اتحادیه های تعاونی در صورت قبول طرف شرکت می تواند اختلاف مذکور براساس شیوه نامه داوری و رفع اختلاف تعاونی ها با محوریت اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران صورت گرفته و موارد توسط سازمان تعاون روستایی شهرستان حوزه عمل به داور یا هیات داوری منتخب اتحادیه نظارت ارجاء شود. در این صورت نظریه داور یا هییت داوری اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران برای طرفین قطعی است.) 3. تصویب اصلاحیه ماده 50 اساسنامه : (ماده ( 50 ): کلیه چک ها ، قراردادها و اسناد و اوراقی که ایجاد تعهد برای شرکت نماید ویا تمام و یا قسمتی از حق شرکت را منتفی سازد ، به استثنای مواردی که هییت مدیره به منظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد پس از تصویب هییت مدیره با امضاء رییس هییت مدیره ودر غیاب رییس هییت مدیره، با امضای نایب رییس هییت مدیره و مـدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود . اوراق عادی شرکت فقط با امضاء مدیر عامل صادر خواهد شد مگر مراسلات هییت مدیره با امضاء رییس هییت مدیره صورت خواهد گرفت .)

ویرایش

۱۳۹۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی پسته کاران دامغان شرکت تعاونی به شماره ثبت 209 و شناسه ملی 10480015458
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۱۱/۰۸
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی پسته کاران دامغان شرکت تعاونی به شماره ثبت 209 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/02/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : استعفای آقای محمد عالیشاهی نایب رییس مطرح و مورد تایید حاضرین قرار گرفت و از زحمات ایشان در طول خدمت تشکر و قدردانی به عمل آمد و آقای محمدعلی حسین سعیدی بعنوان نایب رییس هیات مدیره تا تاریخ 15/5/1399 از سوی هیات مدیره انتخاب گردید و کلیه اسناد تعهد آور از قبیل چک ،سفته،اوراق بهاءدار با امضای ثابت مدیر عامل و امضای رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت و اسناد و نامه های اداری عادی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت رسمیت دارد.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی پسته کاران دامغان شرکت تعاونی به شماره ثبت 209 و شناسه ملی 10480015458
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی پسته کاران دامغان شرکت تعاونی به شماره ثبت 209 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم ملیحه گرزالدین فرزند صفرعلی بعنوان مدیر عامل برای باقی مانده خدمت هیات مدیره از سوی هیات مدیره انتخاب گردید . آقای علی اصغر اصحابی به سمت رییس هییت مدیره و آقای محمدعالیشاهی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مرتضی نادعلیزاده به سمت منشی هییت مدیره و چون آقایان سعید صادقی نژاد و ابوالفضل وارثی از سمت خود استعفا نمودند آقای محمدآقا زحمتکش و محمدرضا عبداله زاده اعضای علی البدل به جای افراد مستعفی به عنوان اعضای عادی هیات مدیره تا باقیمانده مدت خدمت (15/05/1399)هیات مدیره عهده دار مسیولیت هستند

ویرایش

۱۳۹۶

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی پسته کاران دامغان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۵۴۵۸
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سالهای مالی 93 و 94 شرکت که مورد تایید و تصویب مجمع قرارگرفت. مرتضی نادعلیزاده به کد ملی وارد شوید وعلی اصغر اصحابی به کد ملی وارد شوید ومحمد عالیشاهی به کد ملی وارد شوید وسعید صادقی نژادبه کد ملی وارد شوید ا والفضل وارثی وارد شوید برای مدت 3 سال به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند. آقایان محمدرضا عبداله زاده به کد ملی وارد شوید ومحمد زحمتکش به کد ملی وارد شوید برای مدت 3 سال به سمت اعضا علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند. آقایان منصور عباسیان به کد ملی وارد شوید ومحمد حسن بهرامیان به کد ملی وارد شوید برای مدت یکسال به سمت بازرسان شرکت انتخاب گردیدند. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دامغان

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی پسته کاران دامغان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۵۴۵۸
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 15/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای مرتضی نادعلیزاده به سمت رئیس هیات مدیره و اقای علی اصغر اصحابی بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و اقای محمد عالیشاهی به سمت منشی هیات مدیره و اقایان سعید صادقی نژاد و ابوالفضل وارثی بعنوان اعضای عادی هیات مدیره و اقایان محمدرضا عبداله زاده و محمد زحمتکش بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. آقای حسن فانی مایانی فرزند ابوالفضل بعنوان مدیرعامل برای مدت سه سال از سوی هیات مدیره انتخاب گردید. کلیه اسناد تعهداور از قبیل چک سفته اوراق بهادار با امضای ثابت مدیرعامل و امضای رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره به همراه مهر شرکت و اسناد و نامه های اداری عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت رسمیت دارد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دامغان

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی شرکت تعاونی کشاورزی پسته کاران دامغان کجاست؟

دامغان سازمان تعاونی روستایی

📅 شرکت تعاونی کشاورزی پسته کاران دامغان در چه زمانی تأسیس شده است؟

این شرکت در تاریخ ۱۳۶۵/۰۴/۰۳ تأسیس شده است

🏢 شرکت تعاونی کشاورزی پسته کاران دامغان چه نوعی است؟

از نوع تعاونی به ثبت رسیده است.


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.