رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت عمران و مسکن سازان استان زنجان

معرفی
اخبار شرکت
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت نامشخص
Thriva
شرکت عمران و مسکن سازان استان زنجان
زنجان دروازه رشت ک شهید دلجویی پ8 کدپستی 4514666835
  • تاریخ تأسیس  1385/12/3
  • نوع شخصیت حقوقی  سهامی خاص
  • شماره ثبت  6816
  • شناسه ملی  10460100558
  • کد اقتصادی  411134499941
  • اشخاص  17
  • آگهی‌ها  32
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم

اخبار شرکت

تاریخ
متن خبر
1400/4/5
آگهی موضوع ماده 2 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های
فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 277 - 1400/02/25 هیات پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای علی واحدی
آراسته فرزند موسی بشماره شناسنامه 4040094247 صادره از بهار در اعیانی 13/333 شعیر مشاع از ششدانگ
یکباب ساختمان تجاری و مسکونی به مساحت 230,20 متر مربع پلاک 11682 فرعی از 139 اصلی مفروز و مجزی
شده از پلاک 283 فرعی از ‎139‏ اصلی واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملک بهار سهم الارث متقاضی از مالک
رسمی مرحوم عیسی روشن محرز گردیده است لذا به منظور اطلاع عمومی مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضابی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالیکت صادر خواهد شد. م.الف: 100
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/03/22 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/04/05
هادی پونسی عطوف - رئیس ثبت اسناد و املاک بهار

آگهی دعوت از بستانکاران (نوبت سوم)
شرکت در حال تصفیه عمران و مسکن سازان استان زنجان (سهامی خاص)
به شماره ثبت 6816 و شناسه ملی 10460100558

در اجرای ماده 225 قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت در حال تصفیه عمران و
مسکن سازان استان زنجان (سهامی خاص) که آگهی انحلال آن در روزنامه رسمی کشور
به شماره 22028 مورخ 1399/08/11 چاپ گردیده دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت
حداکثر 6 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با ارائه مدارک مثبته ادعای خود به محل
تصفیه شرکت واقع در زنجان» خیابان شهداء روبروی بانک مسکن, نبش کوچه شهید
قاضیلو ساختمان نوری» طبقه سوم. واحد 33 کدپستی 4518684343 مراجعه فرمایند
بدیهی است شرکت در مورد هرگونه ادعای احتمالی که خارج از مهلت فوق به شرکت
منعکس گردد مسئولیتی نخواهد داشت.

مدیرتصفیه: ناصر سعیدی
1400/4/5
آگهی دعوت از بستانکاران (نوبت سوم)
شرکت در حال تصفیه عمران و مسکن سازان استان زنجان (سهامی خاص)
به شماره ثبت 6816 و شناسه ملی 10460100558

در اجرای ماده 225 قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت در حال تصفیه عمران و
مسکن سازان استان زنجان (سهامی خاص) که آگهی انحلال آن در روزنامه رسمی کشور
به شماره 22028 مورخ 1399/08/11 چاپ گردیده دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت
حداکثر 6 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با ارائه مدارک مثبته ادعای خود به محل
تصفیه شرکت واقع در زنجان» خیابان شهداء روبروی بانک مسکن, نبش کوچه شهید
قاضیلو ساختمان نوری» طبقه سوم. واحد 33 کدپستی 4518684343 مراجعه فرمایند
بدیهی است شرکت در مورد هرگونه ادعای احتمالی که خارج از مهلت فوق به شرکت
منعکس گردد مسئولیتی نخواهد داشت.

مدیرتصفیه: ناصر سعیدی

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   17
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

شرکت‌های مادر

تعداد شرکت مادر   2
جهت مشاهده شرکت‌های مادر به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   نامشخص ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  32
تاریخ
متن آگهی
1400/3/5
آگهی 15766188
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت در حال تصفیه عمران و مسکن سازان استان زنجان (سهامی خاص) به شماره ثبت 6816 و شناسه ملی 10460100558
در اجرای ماده 225 قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت در حال تصفیه عمران و مسکن سازان استان زنجان (سهامی خاص) که آگهی انحلال آن در روزنامه رسمی کشور بشماره وارد شوید مورخ 11/08/1399 چاپ گردیده، دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت حداکثر 6 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با ارایه مدارک مثبته ادعای خود به محل تصفیه شرکت واقع در زنجان ، خیابان شهدا ، روبروی بانک مسکن ، نبش کوچه شهید قاضیلو ، ساختمان نوری ، طبقه سوم ، واحد 33 ، کدپستی وارد شوید ، مراجعه فرمایند بدیهی است شرکت در مورد هرگونه ادعای احتمالی که خارج از مهلت فوق به شرکت منعکس گردد مسیولیتی نخواهد داشت.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/3/5
آگهی 15766189
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت در حال تصفیه عمران و مسکن سازان استان زنجان (سهامی خاص) به شماره ثبت 6816 و شناسه ملی 10460100558
در اجرای ماده 225 قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت در حال تصفیه عمران و مسکن سازان استان زنجان (سهامی خاص) که آگهی انحلال آن در روزنامه رسمی کشور بشماره وارد شوید مورخ 11/08/1399 چاپ گردیده، دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت حداکثر 6 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با ارایه مدارک مثبته ادعای خود به محل تصفیه شرکت واقع در زنجان ، خیابان شهدا ، روبروی بانک مسکن ، نبش کوچه شهید قاضیلو ، ساختمان نوری ، طبقه سوم ، واحد 33 ، کدپستی وارد شوید ، مراجعه فرمایند بدیهی است شرکت در مورد هرگونه ادعای احتمالی که خارج از مهلت فوق به شرکت منعکس گردد مسیولیتی نخواهد داشت.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/2/5
آگهی 15766186
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت در حال تصفیه عمران و مسکن سازان استان زنجان (سهامی خاص) به شماره ثبت 6816 و شناسه ملی 10460100558
در اجرای ماده 225 قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت در حال تصفیه عمران و مسکن سازان استان زنجان (سهامی خاص) که آگهی انحلال آن در روزنامه رسمی کشور بشماره وارد شوید مورخ 11/08/1399 چاپ گردیده، دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت حداکثر 6 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با ارایه مدارک مثبته ادعای خود به محل تصفیه شرکت واقع در زنجان ، خیابان شهدا ، روبروی بانک مسکن ، نبش کوچه شهید قاضیلو ، ساختمان نوری ، طبقه سوم ، واحد 33 ، کدپستی وارد شوید ، مراجعه فرمایند بدیهی است شرکت در مورد هرگونه ادعای احتمالی که خارج از مهلت فوق به شرکت منعکس گردد مسیولیتی نخواهد داشت.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/2/5
آگهی 15766187
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت در حال تصفیه عمران و مسکن سازان استان زنجان (سهامی خاص) به شماره ثبت 6816 و شناسه ملی 10460100558
در اجرای ماده 225 قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت در حال تصفیه عمران و مسکن سازان استان زنجان (سهامی خاص) که آگهی انحلال آن در روزنامه رسمی کشور بشماره وارد شوید مورخ 11/08/1399 چاپ گردیده، دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت حداکثر 6 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با ارایه مدارک مثبته ادعای خود به محل تصفیه شرکت واقع در زنجان ، خیابان شهدا ، روبروی بانک مسکن ، نبش کوچه شهید قاضیلو ، ساختمان نوری ، طبقه سوم ، واحد 33 ، کدپستی وارد شوید ، مراجعه فرمایند بدیهی است شرکت در مورد هرگونه ادعای احتمالی که خارج از مهلت فوق به شرکت منعکس گردد مسیولیتی نخواهد داشت.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/8/11
آگهی 15474006
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان استان زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6816 و شناسه ملی 10460100558
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان استان زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6816 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/07/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای ناصر سعیدی به شماره ملی وارد شوید به آدرس : خیابان شهدا – روبروی بانک مسکن – نبش کوچه شهید قاضیلو – ساختمان نوری- طبقه سوم – واحد 33 به کد پستی 4518684343بعنوان مدیر تصفیه انتخاب شد .
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/7/29
آگهی 14851617
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان استان زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6816 و شناسه ملی 10460100558
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به 31/06/97 به تصویب رسید. ـ موسسه آرمان پژوهان محاسب به شناسه ملی وارد شوید برای سال منتهی به 31/06/98 به عنوان بازرس اصلی و خانم زهرا اکبرلو به شماره ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش980722781352371  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/6/25
آگهی 14205616
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان استان زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۰۵۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای ولی اله کلانتری به کدملی5899297344 بعنوان رئیس هیات مدیره به نمایندگی از سازمان عمران شهرداری زنجان به شناسه ملی14001927886 و آقای احمد پیری به کدملی4280682747 بعنوان نائب رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت جهاد نصرزنجان به شناسه ملی10460052050 و آقای غلامرضا بهروزپور باغمیشه به کدملی1375815792 به نمایندگی از شرکت عمران و مسکن سازان ایران به شناسه ملی10101826839 به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.* آقای رسول طاهری به کدملی0063359065 برای مدت باقیمانده بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند.* امضاء اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضاء مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره معتبر خواهد بود.
ش970617280426936 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/4/17
آگهی 14095721
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان استان زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۰۵۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به 31/06/1396 به تصویب رسید. - اعضاء هیأت مدیره به شرح ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: 1 - شرکت عمران و مسکن سازان ایران به شناسه ملی وارد شوید - شرکت جهاد نصر زنجان به شناسه ملی وارد شوید - سازمان عمران شهرداری زنجان به شناسه ملی وارد شوید - موسسه پویندگان پارس حساب به شناسه ملی وارد شوید برای سال منتهی به 31/06/1397 به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و خانم زهرا اکبرلو به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. - روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/6/28
آگهی 13607259
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان استان زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۰۵۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به 31/6/95 به تصویب رسید. * موسسه پویندگان پارس حساب به شناسه ملی وارد شوید به عنوان حسابرس و بازرس اصلی وخانم زهرا اکبر لو به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی تعیین گردید. * روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/9/1
آگهی 13125412
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان استان زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۰۵۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 05/7/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * سمت اعضای هیات مدیره تا تاریخ 20/02/97: اقای حبیب ملائی یگانه با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از سازمان عمران شهرداری زنجان با شناسه ملی وارد شوید بعنوان رئیس هیات مدیره اقای احمد پیری با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت جهاد نصر زنجان با شناسه ملی وارد شوید به عنوان نائب رئیس هیات مدیره اقای بهروز یوسفی با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از سازمان همیاری شهرداری با شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هیات مدیره اقای غلامرضا بهروز پور باغمیشه با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت عمران و مسکن سازان ایران با شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیات مدیره اقای امید رضا شهبازی با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از بانک سپه با شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیات مدیره اقای رسول طاهری با شماره ملی وارد شوید به عنوان مدیرعامل * حق امضاء: امضائ اسناد تعهداور با امضا مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و درغیاب رئیس هیات مدیره با امضا ء مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره معتبر خواهد_بود. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/6/11
آگهی 12987920
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان استان زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۰۵۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/06/94 به تصویب رسید. 2 - اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - شرکت عمران و مسکن سازان ایران به شناسه ملی وارد شوید - سازمان همیاری شهرداری‌های زنجان به شناسه ملی وارد شوید - شرکت جهاد نصر زنجان به شناسه ملی وارد شوید - بانک سپه به شناسه ملی وارد شوید - سازمان عمران شهرداری زنجان به شناسه ملی وارد شوید 3 - موسسه پویندگان پارس حساب برای سال منتهی به 31/06/95 به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و آقای محمد بابا پور به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 5 - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/5/21
آگهی 12947963
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان استان زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۰۵۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به 31/06/93 تصویب شد. * بازرسین شرکت: موسسه پویندگان پارس حساب با شناسه ملی وارد شوید به عنوان حسابرس و بازرس اصلی وآقای محمد باباپور به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای سال منتهی به 31/06/94 انتخاب گردیدند. * روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/7/1
آگهی 12347381
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان استان زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۰۵۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 01/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حبیب ملائی یگانه با کدملی وارد شوید بنمایندگی از سازمان عمران شهرداری زنجان و شناسه ملی وارد شوید بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای احمد پیری با کدملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت جهاد نصر و شناسه ملی وارد شوید بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای اسرافیل نیازی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از سازمان همیاری شهرداریها زنجان و شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره اقای کلیم اله وثوقی با کدملی 1638539340بنمایندگی از شرکت عمران و مسکن سازان ایران و شناسه ملی وارد شوید به بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره اقای امیدرضا شهبازی با کدملی وارد شوید بنمایندگی از بانک سپه و شناسه ملی وارد شوید به بعنوان عضو هیئت مدیره آقای رسول طاهری با کدملی وارد شوید برای مدت باقیمانده بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. امضاء اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره معتبر خواهد بود.
ش940603804297660 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/5/10
آگهی 12236440
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان استان زنجان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۶۸۱۶ وشناسه‌ملی۱۰۴۶۰۱۰۰۵۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/01/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به31/06/92به تصویب رسید. 2 ـ اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: ـ شرکت عمران و مسکن سازان ایران به شناسه ملی10101826839 ـ سازمان همیاری شهرداری های زنجان به شناسه ملی وارد شوید ـ شرکت جهاد نصر زنجان به شناسه ملی وارد شوید ـ بانک سپه به شناسه ملی وارد شوید ـ سازمان عمران شهرداری زنجان به شناسه ملی وارد شوید 3. موسسه پویندگان پارس حساب به شناسه ملی10380161336 برای سال منتهی به 31/06/93به عنوان حسابرس و بازرس قانونی وآقای محمد باباپوربه شماره ملی وارد شوید به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 4. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ش940330987207520 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/8/14
آگهی 1675328
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان استان زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۰۵۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 26/10/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای داود شامی فردبه شماره ملی وارد شوید به عنوان مدیرعامل (خارج ازشرکت) ـ آقای علی اکبر کریمی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی ازسازمان همیاری شهرداریهای زنجان به شناسه ملی وارد شوید بعنوان رئیس هیات مدیره ـ آقای احمد پیری به شماره ملی 4280682747به نمایندگی ازشرکت جهادنصر زنجان به شناسه ملی10460052050 بعنوان نائب رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند. ـ آقای حافظ باباپور به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی ازشرکت عمران ومسکن سازان ایران به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره ـ آقای ناصر موسوی به شماره ملی 1818354780به نمایندگی ازسازمان عمران شهرداری زنجان به شناسه ملی14001927886 به سمت عضو هیات مدیره ـ آقای محمدآئینی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی ازشرکت مادرتخصصی عمران وبهسازی شهری ایران به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره تاتاریخ31/6/92) امضاء اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضاء مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره معتبر خواهد بود. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی باامضای مدیرعامل ورئیس هیات مدیره و درغیاب رئیس هیات مدیره باامضای مدیرعامل ونائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
ش930803457376508 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/12/21
آگهی 991522
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان استان زنجان سهامی خاص شماره ثبت ۶۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۰۵۵۸
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/9/91 شرکت مزبور که در مورخ 30/10/91 واصل گردیده:
1ـ موسسه پویندگان پارس حساب بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد بابا پور بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب گشدند.
2ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
3ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/91 بتصویب رسید.
5ـ دفتر مورخ 8/11/91 تکمیل و امضا شد.
ش20161004511179699762 مسئول ثبت شرکتهای زنجان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/12/5
آگهی 975554
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان استان زنجان سهامی خاص شماره ثبت ۶۸۱۶ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۰۵۵۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 30/6/91 شرکت که در تاریخ 25/7/91 به این اداره واصل گردیده:
1ـ آقای حبیب ملایی یگانه به نمایندگی از سازمان عمران شهرداری زنجان بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب گردید.
2ـ دفتر در تاریخ 18/10/91 تکمیل و امضا شد.
ش20161004511178784323 مسئول ثبت شرکت های زنجان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/9/12
آگهی 11632655
آگهی اصلاحی شرکت عمران و مسکن سازان استان زنجان سهامی خاص شماره ثبت ۶۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۰۵۵۸
پیرو آگهی شماره وارد شوید مورخ 28/12/90 سازمان عمران شهرداری زنجان که جز اعضای هیئت مدیره شرکت می‌باشد از قلم افتاده که بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

2ـ دفتر در مورخ 16/8/91 تکمیل و امضا شد.

مسئول ثبت شرکتهای زنجان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/9/12
آگهی 916459
آگهی اصلاحی شرکت عمران و مسکن سازان استان زنجان سهامی خاص شماره ثبت ۶۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۰۵۵۸
پیرو آگهی شماره وارد شوید مورخ 28/12/90 سازمان عمران شهرداری زنجان که جز اعضای هیئت مدیره شرکت می باشد از قلم افتاده که بدینوسیله اصلاح می گردد.
2ـ دفتر در مورخ 16/8/91 تکمیل و امضا شد.
ش20161004511175147696 مسئول ثبت شرکتهای زنجان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/1/31
آگهی 11038382
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان استان زنجان سهامی خاص بشماره ثبت ۶۸۱۶ و شناسه ملی شماره ۱۰۴۶۰۱۰۰۵۵۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/6/90 که در تاریخ 6/11/90 واصل گردید:

1ـ موسسه حسابرسی دانشگر محاسب بعنوان بازرس اصلی، آقای محمد باباپور بعنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال انتخاب شدند.

2ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

3ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران 2ـ شرکت عمران و مسکن سازان ایران 3ـ سازمان همیاری شهرداری‌های زنجان 4ـ شرکت جهاد نصر زنجان

4ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/90 بتصویب رسید.

5ـ دفتر مورخ 14/12/90 تکمیل و امضاء شد.

سرپرست ثبت زنجان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/1/31
آگهی 547425
آگهي تغييرات شركت عمران و مسكن سازان استان زنجان سهامي خاص بشماره ثبت ۶۸۱۶ و شناسه ملي شماره ۱۰۴۶۰۱۰۰۵۵۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/6/90 که در تاریخ 6/11/90 واصل گردید:
1ـ موسسه حسابرسی دانشگر محاسب بعنوان بازرس اصلی، آقای محمد باباپور بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند.
2ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
3ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران 2ـ شرکت عمران و مسکن سازان ایران 3ـ سازمان همیاری شهرداری های زنجان 4ـ شرکت جهاد نصر زنجان
4ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/90 بتصویب رسید.
5ـ دفتر مورخ 14/12/90 تکمیل و امضاء شد.
ش20161004511163115379 سرپرست ثبت زنجان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/1/27
آگهی 535518

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان استان زنجان
سهامی خاص بشماره ثبت 6816 و شناسه ملی 10460100558
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 1/6/90 که در تاریخ 16/11/90 واصل گردید:
1ـ آقای علی اکبر کریمی به نمایندگی سازمان همیاری شهرداری های زنجان بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد پیری به نمایندگی جهاد نصر زنجان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند و امضای اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره مجاز می باشد.
2ـ دفتر در مورخ 8/12/90 تکمیل و امضاء شد.
ش20161004511162796101 سرپرست ثبت زنجان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/1/27
آگهی 10725737
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان استان زنجان سهامی خاص بشماره ثبت ۶۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۰۵۵۸
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 1/6/90 که در تاریخ 16/11/90 واصل گردید:

1ـ آقای علی‌اکبر کریمی به نمایندگی سازمان همیاری شهرداری‌های زنجان بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد پیری به نمایندگی جهاد نصر زنجان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند و امضای اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیر‌عامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای مدیر‌عامل و نایب رئیس هیئت مدیره مجاز می‌باشد.

2ـ دفتر در مورخ 8/12/90 تکمیل و امضاء شد.

سرپرست ثبت زنجان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/9/22
آگهی 11263325
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان استان زنجان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۰۵۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1/3/90 شرکت که در تاریخ 12/5/90 به این اداره واصل گردیده‌:

1ـ آقای داود شامی فرد به عنوان مدیرعامل خارج از شرکت انتخاب گردید.

2ـ دفتر در تاریخ 13/7/90 تکمیل و امضاء شد.

رئیس ثبت زنجان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/9/22
آگهی 9613606
آگهی تغییرات عمران و مسکن سازان استان زنجان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۰۵۵۸
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ 19/11/89 که در تاریخ 21/11/89 به این اداره واصل گردیده :

1ـ آقای محمد آئینی به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و آقای حافظ باباپور به نمایندگی از شرکت عمران و مسکن سازان ایران به عنوان اعضای هیات مدیره معرفی شدند.

2ـ دفتر در تاریخ 12/7/90 تکمیل و امضاء شد.

رئیس ثبت زنجان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/7/20
آگهی 11297016
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان استان زنجان سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۱۶ و شناسه ملی۱۰۴۶۰۱۰۰۵۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 6/11/88 شرکت مزبور که در مورخ 16/5/90 واصل گردیده:

1ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 88 به تصویب رسید.

2 ـ موسسه حسابرسی دانشگر محاسب به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد باباپور به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.

3 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

4 ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 1ـ شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران 2ـ شرکت عمران و مسکن سازان ایران 3ـ سازمان همیاری شهرداری‌های زنجان 4ـ شرکت جهاد نصر زنجان 5ـ سازمان عمران شهرداری‌های زنجان.

5ـ دفتر در مورخ 8/6/90 تکمیل و امضاء شد.

رئیس ثبت زنجان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/6/8
آگهی 11659486
آگهی تصمیمات شرکت عمران و مسکن سازان استان زنجان سهامی خاص بشماره ثبت ۶۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۰۵۵۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/10/89 که در تاریخ 14/4/90 به این اداره واصل گردیده است.

1ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/89 بتصویب رسید.

2ـ موسسه حسابرسی دانشگر محاسب بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد بابا پور بعنوان حسابرس و بازرس علی‌البدل برای سال مالی منتهی به 31/6/90 انتخاب شدند.

3ـ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

4ـ دفتر در تاریخ 12/5/90 تکمیل و امضاء شد.

رئیس ثبت زنجان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/2/19
آگهی 10333090
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان استان زنجان (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۶۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۰۵۵۸
به استناد صورتجلسه مورخه 24/6/89 هیئت مدیره شرکت آقای حافظ باباپور به عنوان نماینده سهام شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی معرفی گردیده است. دفتر مورخ 17/8/89 تکمیل و امضاء شد. ثبت شرکتهای زنجان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/2/20
آگهی 10025839
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان استان زنجان به شماره ثبتی ۶۸۱۶ به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۰۵۵۸
به استناد صورت جلسه هیات مدیره مورخ 5/2/89 که در تاریخ 6/2/89 به این اداره واصل گردیده: 1 آقای مهندس سعید رفیعی بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای مهندس احمد پیری به عنوان نائب رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند و امضاء اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضاء مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره مجاز می‌باشد. 2 دفتر در تاریخ 7/2/89 تکمیل و امضاء شد. مسئول ثبت شرکتهای زنجان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1388/12/6
آگهی 11997332
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن‌سازان استان زنجان (سهامی‌خاص) به شماره ثبت ۶۸۱۶ و شناسه‌ملی ۱۰۴۶۰۱۰۰۵۵۸
به استناد صورتجلسه هیات‌مدیره مورخ 28/10/88 که در تاریخ 5/11/88 واصل گردید:

1ـ آقای احمد پیری به نمایندگی از طرف جهاد نصر زنجان بسمت نایب‌رئیس هیات‌مدیره انتخاب شدند.

2ـ دفتر در مورخ 8/11/88 تکمیل و امضاء شد.

رئیس ثبت زنجان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
-
آگهی 15766190
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت در حال تصفیه عمران و مسکن سازان استان زنجان (سهامی خاص) به شماره ثبت 6816 و شناسه ملی 10460100558
در اجرای ماده 225 قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت در حال تصفیه عمران و مسکن سازان استان زنجان (سهامی خاص) که آگهی انحلال آن در روزنامه رسمی کشور بشماره وارد شوید مورخ 11/08/1399 چاپ گردیده، دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت حداکثر 6 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با ارایه مدارک مثبته ادعای خود به محل تصفیه شرکت واقع در زنجان ، خیابان شهدا ، روبروی بانک مسکن ، نبش کوچه شهید قاضیلو ، ساختمان نوری ، طبقه سوم ، واحد 33 ، کدپستی وارد شوید ، مراجعه فرمایند بدیهی است شرکت در مورد هرگونه ادعای احتمالی که خارج از مهلت فوق به شرکت منعکس گردد مسیولیتی نخواهد داشت.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
-
آگهی 15766191
آگهی دعوت از بستانکاران شرکت در حال تصفیه عمران و مسکن سازان استان زنجان (سهامی خاص) به شماره ثبت 6816 و شناسه ملی 10460100558
در اجرای ماده 225 قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت در حال تصفیه عمران و مسکن سازان استان زنجان (سهامی خاص) که آگهی انحلال آن در روزنامه رسمی کشور بشماره وارد شوید مورخ 11/08/1399 چاپ گردیده، دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت حداکثر 6 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با ارایه مدارک مثبته ادعای خود به محل تصفیه شرکت واقع در زنجان ، خیابان شهدا ، روبروی بانک مسکن ، نبش کوچه شهید قاضیلو ، ساختمان نوری ، طبقه سوم ، واحد 33 ، کدپستی وارد شوید ، مراجعه فرمایند بدیهی است شرکت در مورد هرگونه ادعای احتمالی که خارج از مهلت فوق به شرکت منعکس گردد مسیولیتی نخواهد داشت.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi