رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

مؤسسه دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی صنعتی سجاد

معرفی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت نامشخص
Thriva
مؤسسه دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی صنعتی سجاد
آزادشهر جلال آل احمد 62 چهارراه دوم کدپستی 9188148848
  • تاریخ تأسیس  1391/10/13
  • نوع شخصیت حقوقی  موسسه
  • شماره ثبت  3732
  • شناسه ملی  10380631412
  • کد اقتصادی  411431354777
  • اشخاص  14
  • آگهی‌ها  9
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   14
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   نامشخص ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  9
تاریخ
متن آگهی
1399/12/6
آگهی 15669197
آگهی تغییرات دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی صنعتی سجاد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 3732 و شناسه ملی 10380631412
آگهی تغییرات دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی صنعتی سجاد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 3732 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 28/09/1399 به استناد نامه شماره 250499/15 مورخ 12/11/1399 وزارت علوم تحقیقات و فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علی حایریان اردکانی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس موسسه 2- آقای خلیل مافی نژاد به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت امناء 3- آقای محمد مولوی کاخکی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت امناء 4- آقای سعدان زکایی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت امناء 5- آقای محمد صادق براتی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت امناء 6- آقای سید هاشم اورعی میرزمانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت امناء 7- آقای محمد رضا مهروز گیگاسری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت امناء 8- آقای رضا لطفی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت امناء 9- آقای حسن حاجی کاظمی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت امناء 10- آقای حبیب رجبی مشهدی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت امناء حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت آقای علی حایریان ادرکانی و متغیر آقایان محمد مولوی کاخکی و یا خلیل مافی نزاد همراه با مهر موسسه معتبر می باشد
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/3/26
آگهی 14629888
آگهی تغییرات دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی صنعتی سجاد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۳۱۴۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/01/1398 و برابر نامه شماره وارد شوید مورخ 14/2/1398 وزرات علوم تحقیقات وفناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اساسنامه جدید موسسه مشتمل بر 33 ماده و 21 تبصره به تصویب رسیدو جایگزین اساسنامه قبلی گردید . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/1/28
آگهی 13376645
آگهی تغییرات دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی صنعتی سجاد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۳۱۴۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ 28/09/1395 ونامه شماره 295915/15 مورخ 22/12/1395 وزارت علوم تحقیقات و فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی حائریان اردکانی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس موسسه خلیل مافی نژاد به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت امنا محمد مولوی کاخکی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت امنا سعدان ذکایی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هئیت امنا محمدمهدی مروج الشریعه به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت امنا شاهرخ شیبانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت امنا سید احمد طالب الحق به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت امنا حسن حاجی کاظمی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت امنا محمود طبیانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت امنا برای مدت چهار سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور موسسه از قبیل چک , سفته , بروات , قراردادها و عقود اسلامی با ا مضای ثابت علی حائریان اردکانی و متغیر محمدمولوی کاخکی و یا خلیل مافی نژاد همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/2/18
آگهی 12770732
آگهی تغییراتدانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی صنعتی سجاد موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۳۱۴۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ 30/09/1394 وبرابر نامه شماره 919/22/2 مورخ 4/11/1395 دفتر گسترش آموزش عالی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با استناد به بند 6 ماده 12 اساسنامه، صاحبان امضاء به شرح ذیل تغییر یافت: کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور با امضای ثابت آقای علی حائریان اردکانی به کدملی وارد شوید و متغیر آقای محمد مولوی کاخکی به کدملی وارد شوید ویا آقای خلیل مافی نژاد به کدملی وارد شوید همراه بامهر موسسه معتبر خواهد_بود. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/9/5
آگهی 12492214
آگهی تغییراتدانشگاه غيردولتي غيرانتفاعي صنعتي سجاد موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۳۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۳۱۴۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/05/1393 و نامه شماره 116085/22/2 مورخ 17/06/1394 وزارت علوم،تحقیقات و فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ نام موسسه به "دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی صنعتی سجاد" تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 2 ـ اساسنامه جدید موسسه مشتمل بر 33 ماده و 15 تبصره مورد تصویب قرار گرفت.
ش940827386894339 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/4/16
آگهی 1509930
آگهی تغییرات موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیر دولتی سجاد به شماره ثبت ۳۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۳۱۴۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 15/08/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای خلیل مافینژاد با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهمالشرکه خود را از مبلغ 000/940/21 ریال به مبلغ 000/800/438 ریال افزایش داد.
ـ آقای محمد مولوی کاخکی با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهمالشرکه خود را از مبلغ 000/070/30 ریال به مبلغ 000/400/601 ریال افزایش داد.
ـ آقای سید هاشم اورعی میرزمانی با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهمالشرکه خود را از مبلغ 000/410/29 ریال به مبلغ 000/200/588 ریال افزایش داد.
ـ آقای علی حائریان اردکانی با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهمالشرکه خود را از مبلغ 000/950/5 ریال به مبلغ 000/000/119 ریال افزایش داد.
ـ آقای شاهین مافینژاد با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهمالشرکه خود را از مبلغ 000/000/10 ریال به مبلغ 000/000/200 ریال افزایش داد.
ـ آقای علیرضا قاضیزاده با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهمالشرکه خود را از مبلغ 000/600/2 ریال به مبلغ 000/000/52 ریال افزایش داد.
ـ آقای سید احمد طالبالحق با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهمالشرکه خود را از مبلغ 000/30 ریال به مبلغ 000/600 ریال افزایش داد، در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ یکصد میلیون ریال به مبلغ دو میلیارد ریال افزایش یافت.
ش20161000911102251123 رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه 2 مشهد
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/4/9
آگهی 1500533
آگهی اصلاحی موسسه غیر تجاری آموزش عالی غیرانتفاعی سجاد شماره ثبت ۳۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۳۱۴۱۲
پیرو آگهی تاسیس شماره 2751/102/91 مورخ 13/10/1391 موسسه مذکور در بند 5 آگهی سطر نهم عبارت به عنوان اعضای هیات مدیره زائد می باشد که بدینوسیله اصلاح می گردد.
ش20161000011101602497 رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه 2 مشهد
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/11/12
آگهی 953847
آگهی تاسیس موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیر دولتی سجاد
موسسه فوق در تاریخ 13/10/1391 شماره ثبت 3732 و شناسه ملی وارد شوید در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 13/10/1391 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
1 ـ موضوع موسسه: کمک به ارتقای سطح فرهنگ و دانش جامعه مشارکت در تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور همکاری در زمینه سازی مناسب برای مشارکت همه جانبه مردم در امر گسترش و اعتلای آموزش و پژوهش در کشور کمک به بالا بردن ظرفیت دانشجویی استان خراسان رضوی استفاده از امکانات و قابلیتهای موجود استان در توسعه آموزش عالی فراهم ساختن زمینه های جذب و گزینش دانشجو بومی در شهرهای محل سکونت یا شهرهای نزدیک تلاش در جهت تقویت خود باوری و رفع وابستگی های علمی اقتصادی و فرهنگی کشور تلاش در جهت تقویت تولید علم بومی ایرانی اسلامی و نگاه انتقادی علمی به متون ترجمه ای
2 ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
3 ـ مرکز اصلی موسسه: 1 ـ3 ـ استان خراسان رضوی شهر مشهد آزادشهر جلال آل احمد 62 چهارراه دوم
4 ـ سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/100 ریال می باشد.
5 ـ اولین مدیران موسسه:
1 ـ5 ـ آقای علی حائریان اردکانی بسمت رئیس موسسه
2ـ5ـ آقای خلیل مافی نژاد بسمت رئیس هیئت امنا
3ـ5ـ آقای سید احمد طالب الحق بسمت عضو هیئت امنا
4ـ5ـ آقای حسن حاجی کاظمی بسمت عضو هیئت امنا
5ـ5ـ آقای محمود صلاحی احمد آبادی بسمت عضو هیئت امنا
6ـ5ـ آقای محمود طبیانی بسمت عضو هیئت امنا
7ـ5ـ آقای محسن مرتضوی بسمت عضو هیئت امنا
8ـ5ـ آقای شاهرخ شیبانی بسمت عضو هیئت امنا
9ـ5ـ آقای محمد مولوی کاخکی بسمت عضو هیئت امنا بعنوان اعضا هیئت مدیره بمدت 4 سال انتخاب گردیدند.
6 ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات قراردادهای اسلامی با امضای رئیس موسسه و مهر موسسه معتبر می باشد.
7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
ش20161000911177700574 رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/11/12
آگهی 12013545
آگهی تاسیس موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیر دولتی سجاد
موسسه فوق در تاریخ 13/10/1391 شماره ثبت 3732 و شناسه ملی وارد شوید در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 13/10/1391 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود.

1‌ـ موضوع موسسه: کمک به ارتقای سطح فرهنگ و دانش جامعه مشارکت در تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور همکاری در زمینه سازی مناسب برای مشارکت همه جانبه مردم در امر گسترش و اعتلای آموزش و پژوهش در کشور کمک به بالا بردن ظرفیت دانشجویی استان خراسان رضوی استفاده از امکانات و قابلیتهای موجود استان در توسعه آموزش عالی فراهم ساختن زمینه‌های جذب و گزینش دانشجو بومی در شهرهای محل سکونت یا شهرهای نزدیک تلاش در جهت تقویت خود باوری و رفع وابستگی‌های علمی اقتصادی و فرهنگی کشور تلاش در جهت تقویت تولید علم بومی ایرانی اسلامی و نگاه انتقادی علمی به متون ترجمه‌ای

2‌ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود

3‌ـ مرکز اصلی موسسه: 1‌ـ3‌ـ استان خراسان رضوی شهر مشهد آزادشهر جلال آل احمد 62 چهارراه دوم

4‌ـ سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/100 ریال می‌باشد.

5‌ـ اولین مدیران موسسه:

1‌ـ5‌ـ آقای علی حائریان اردکانی بسمت رئیس موسسه

2ـ5ـ آقای خلیل مافی نژاد بسمت رئیس هیئت امنا

3ـ5ـ آقای سید احمد طالب الحق بسمت عضو هیئت امنا

4ـ5ـ آقای حسن حاجی کاظمی بسمت عضو هیئت امنا

5ـ5ـ آقای محمود صلاحی احمد آبادی بسمت عضو هیئت امنا

6ـ5ـ آقای محمود طبیانی بسمت عضو هیئت امنا

7ـ5ـ آقای محسن مرتضوی بسمت عضو هیئت امنا

8ـ5ـ آقای شاهرخ شیبانی بسمت عضو هیئت امنا

9ـ5ـ آقای محمد مولوی کاخکی بسمت عضو هیئت امنا بعنوان اعضا هیئت مدیره بمدت 4 سال انتخاب گردیدند.

6‌ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات قراردادهای اسلامی با امضای رئیس موسسه و مهر موسسه معتبر می‌باشد.

7‌ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi