نامشخص

شرکت چشمه نوشان خراسان

راه‌های ارتباطی

چناران شهرک صنعتی چناران
9361143315
ثبت نشده
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ 13 : 17

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۸۱/۰۸/۲۰
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
نامشخص
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۴۰۱/۰۶/۱۶
شماره ثبت:  
 18356
کد اقتصادی:  
 411187714137
شناسه ملی:  
 10380339104
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۴۰۱/۰۶/۱۶
آگهی تغییرات شرکت چشمه نوشان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 18356 و شناسه ملی 10380339104
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۰۸/۳۰
آگهی تغییرات شرکت چشمه نوشان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 18356 و شناسه ملی 10380339104
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۰۵/۰۶
آگهی تغییرات شرکت چشمه نوشان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 18356 و شناسه ملی 10380339104

تاریخچه

نوع فعالیت : تولیدی / بازرگانی
فیلد فعالیت : این شرکت در زمینه تولید نوشابه ، آب معدنی و آشامیدنی ، دوغ و بطری پت فعالیت می کند.
تاریخچه : این شرکت در تاریخ 20/08/1381 با شماره ثبت 18356 در مشهد به ثبت رسیده است و با پروانه بهره برداری به شماره 28287/2 مورخ 1386/08/12 به تولید نوشابه ، آب معدنی و آشامیدنی ، دوغ و بطری پت و با کارت بازرگانی به شماره 10380339104 که در تاریخ 18/11/1391 که در زمینه واردات کالاهای مجاز مانند مواد اولیه صادر گردیده پرداخته است.
نمایش بیشتر

نقشه

چناران شهرک صنعتی چناران


آگهی‌های رسمی

9/24/2022, 5:13:59 PM

اخبار

(34 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۴۰۱

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت چشمه نوشان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 18356 و شناسه ملی 10380339104
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۱/۰۶/۱۶
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص چشمه نوشان خراسان به شناسه ملی وارد شوید و به شماره ثبت 18356 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/05/1401 تصمیمات ذیل اتخاذ شد موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر با شماره ثبت 28650و شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ارکان سیستم حسابداران رسمی با شماره ثبت 14086و شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سال 1400مشتمل بر ترازنامه و حساب سود و زیان مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.

ویرایش

۱۴۰۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت چشمه نوشان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 18356 و شناسه ملی 10380339104
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
آگهی تغییرات شرکت چشمه نوشان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/07/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر با شماره ثبت 28650و شناسه ملی وارد شوید به سمت بارزس اصلی و موسسه حسابرسی ارکان سیستم حسابداران رسمی با شماره ثبت 14086و شناسه ملی 10100530054به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند .

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت چشمه نوشان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 18356 و شناسه ملی 10380339104
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
آگهی تغییرات شرکت چشمه نوشان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/03/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1. آقای علی اصغر فیاض با کد ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره 2. آقای محمدرضا فیاض با کد ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره 3. آقای محمد تقی فیاض با کد ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . همچنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مشترک مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود .

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت چشمه نوشان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 18356 و شناسه ملی 10380339104
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
آگهی تغییرات شرکت چشمه نوشان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/03/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هییت مدیره : آقای محمدتقی فیاض وکدملی وارد شوید وآقای علی اصغر فیاض کدملی وارد شوید و آقای محمدرضا فیاض وکدملی وارد شوید برای مدت دو سال انتخاب شدند . صورت های مالی سال 1399، مورد تصویب قرار گرفت . روزنامه خراسان برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

ویرایش

۱۳۹۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت چشمه نوشان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 18356 و شناسه ملی 10380339104
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۷/۰۸
آگهی تغییرات شرکت چشمه نوشان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/06/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد امین خیری با کد ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای جمال خانی با کد ملی وارد شوید به عنوان بارزس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشارخراسان برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد صورت های مالی سال 1398به تصویب رسید .

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت چشمه نوشان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 18356 و شناسه ملی 10380339104
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۱/۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت با شماره ثبت وارد شوید وشناسه ملی10380076460 به عنوان بازرس اصلی و آقای آقای علیرضا رفعتی زرکک با کدملی وارد شوید به عنوان بارزس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ش990123840473104  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

ویرایش

۱۳۹۸

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت چشمه نوشان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۳۹۱۰۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 31/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1. آقای علی اصغر فیاض با کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 2. آقای محمدرضا فیاض با کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3. آقای محمد تقی فیاض با کدملی وارد شوید به سمت رییس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت چشمه نوشان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۳۹۱۰۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای محمدتقی فیاض کدملی وارد شوید - آقای علی اصغر فیاض کدملی وارد شوید - آقای محمدرضا فیاض کدملی وارد شوید به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند - 2 صورت های مالی سال 1397 مشتمل بر ترازنامه و حساب سود و زیان به تصویب مجمع رسید - 3 آقای علیرضا رفعتی زرکک با کدملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای سید حسین حسینی با کدملی وارد شوید به عنوان بارزس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . - 4 روزنامه کثیرالانتشارخراسان برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

ویرایش

۱۳۹۷

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت چشمه نوشان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۳۹۱۰۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۳/۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال 1396 به تصویب رسید. آقای علیرضا رفعتی زرکک با کدملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدحسین حسینی با کدملی وارد شوید به عنوان بارزس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شد. روزنامه کثیرالانتشارخراسان برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت چشمه نوشان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۳۹۱۰۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۱/۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع ذیل به موضوع شرکت الحاق یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تدوین استانداردهای کارخانه ای، ملی و بین المللی پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

ویرایش

۱۳۹۶

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت چشمه نوشان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۳۹۱۰۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محمدتقی فیاض کدملی وارد شوید - آقای علی اصغر فیاض کدملی وارد شوید - آقای محمدرضا فیاض کدملی وارد شوید به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - صورتهای سال مالی 1395 به تصویب رسید. آقای علیرضا رفعتی زرکک با کدملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی آقای سیدحسین حسینی با کد ملی وارد شوید به عنوان بارزس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار خراسان برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت چشمه نوشان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۳۹۱۰۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 31/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - آقای علی اصغر فیاض با کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره 2 - آقای محمدرضا فیاض با کد ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 3 - آقای محمدتقی فیاض با کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و برات و غیره با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

ویرایش

۱۳۹۵

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت چشمه نوشان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۳۹۱۰۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۶/۱۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۶/۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/5/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 شعبه مشهد به نشانی مشهد بلوار توس میدان معراج انتهای شهرک حجت سمت چپ به مدیریت آقای محمدتقی فیاض ب) شعبه شیراز به نشانی شیراز بین چهارراه سرداران و پل شهید پرویزی کوچه 33 شرقی جنب تالار بهشت زندگی به مدیریت آقای هادی فیاض ج) شعبه اصفهانبه نشانی اصفهان میدان دانشگاه فرعی چهارم محمودآباد قطعه دوم به مدیریت آقای مسعود ثنایی د) شعبه کرمان به نشانی کرمان جاده شرف آباد قائم 3 جنب تالار پیماندوست به مدیریت آقای محمدرضا فیاض ر) شعبه بندرعباس به نشانی بندرعباس گلشهر روبروی پمپ بنزین بلال کوچه ایرانیت به مدیریت آقای علی شوریابی ز) شعبه بجنورد به نشانی بجنورد شهرک صنعتی شماره یک بین صنعت 2 و 3 سوله دوم سمت راست با مدیریت محمدرضا فیاض منحل گردید ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت چشمه نوشان خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۳۹۱۰۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۳/۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای علیرضا رفعتی زرکک با کدملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و آقای سیدحسین حسینی با کدملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 صورتهای مالی سال 1394 به تصویب سید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

ویرایش

۱۳۹۴

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت چشمه نوشان خراسان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۸۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۳۹۱۰۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۱۰/۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ09/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:1 - موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت مهرگان تراز و همکاران با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا رفعتی زرکک با کد ملی0941648192 بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ش941020819610773  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت چشمه نوشان خراسان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۸۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۳۹۱۰۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۹/۲۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/01/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تاسیس شعبه بجنورد به نشانی: بجنورد شهرک صنعتی شماره یک, صنعت 2 و 3 سوله دوم سمت راست با مدیریت آقای محمدرضا فیاض به تصویب رسید.
ش940929928310109  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت چشمه نوشان خراسان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۸۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۳۹۱۰۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۶/۱۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۰۹/۳۰
ـ 1به دلیل صدور آگهی افزایش سرمایه به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مبنی بر عملی شدن افزایش سرمایه این صورتجلسه آگهی نمی شود
ش940615724788227 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت چشمه نوشان خراسان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۸۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۳۹۱۰۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۶/۱۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۰۶/۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 05/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1ـ بنابر اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ05/06/1394 وباعنایت به اظهارنامه تنظیمی وهم چنین سندحسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات وانتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش سرمایه راعملی دانسته درنتیجه مبلغ743,639,850,000 ریال ازحساب بدهی شرکت کسرگردیده وبه حساب سرمایه منظور درنتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد ماده 5 اصلاحی سرمایه شرکت مبلغ 750.000.000 ریال منقسم به 000/300 سهم 000/500/2 ریالی بانام می باشد که تماما پرداخت شده است.
ش940615583993399 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت چشمه نوشان خراسان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۸۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۳۹۱۰۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۶/۱۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۰۶/۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 01/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای علی اصغر فیاض با کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره آقای محمدتقی فیاض با کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیرهـ آقای محمدرضا فیاض با کدملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.‏ ‏2ـ کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته وبرات وغیره با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.

ش940615483505485 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت چشمه نوشان خراسان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۸۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۳۹۱۰۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۶/۱۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۰۶/۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای محمدتقی فیاض کدملی وارد شوید آقای علی اصغر فیاض کدملی وارد شوید آقای محمدرضا فیاض کدملی وارد شوید برای مدت دو سال به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند‏ ‏2ـ روزنامه کثیرالانتشارخراسان برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.‏ ‏3ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اعتماد محاسب پارسیان بسمت بازرس اصلی و آقای علیرضا رفعتی زرکک با کد ‏‏ ملی0941648192 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند‏ ‏ـ 4ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی 1393 به تصویب ‏رسید.
ش940612104251803 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت چشمه نوشان خراسان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۸۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۳۹۱۰۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۲/۱۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۰۳/۰۷
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/9/1393تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: به موضوع شرکت مواردی به این شرح الحاق گردید: تولید و خرید و فروش و صادرات و واردات انواع نوشیدنی ها و نوشابه های گازدار و غیر گازدار (غیر الکلی)و آب و بسته بندی آب و راه اندازی خطوط تولید ظروف مربوط به آن و صادرات و واردات دستگاه های مربوطه می باشد پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
ش940214146192335 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت چشمه نوشان خراسان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۸۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۳۹۱۰۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۰۳/۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 25/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با استعفاء آقایان علیرضا رفعتی از سمت بازرس اصلی و سید حسین حسینی از سمت بارزس علی البدل، موسسه خدمات مدیریت و حسابرسی اعتماد محاسب پارسیان به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا رفعتی به عنوان بارزس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخا ب گردیدند.
ش940228175973126 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

ویرایش

۱۳۹۳

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت چشمه نوشان خراسان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۸۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۳۹۱۰۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۳/۰۷/۱۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۳/۱۰/۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 20/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1392 به تصویب رسید. و آقای علیرضا رفعتی به سمت بازرس اصلی و آقای سید حسین حسینی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
ش930717149295772 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

ویرایش

۱۳۹۲

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت چشمه نوشان خراسان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۸۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۳۹۱۰۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۲/۰۵/۱۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۰۶/۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 20/4/1392 شرکت مزبور، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب شرق بعنوان حسابرس مالی عملکرد سال 92 و آقایان سیدحسین حسینی و علیرضا رفعتی زرکک به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال و آقایان محمدتقی فیاض و علی اصغر فیاض و محمدرضا فیاض به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/4/92 آقای محمدتقی فیاض بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اصغر فیاض بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مدیرعامل آقای علی اصغر فیاض و رئیس هیئت مدیره آقای محمدتقی فیاض به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
ش1687892 ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی افزایش سرمایه شرکت چشمه نوشان خراسان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۸۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۳۹۱۰۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۰۲/۱۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/10/91 افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 000/100/300/5 ریال به مبلغ 000/150/360/6 ریال و افزایش تعداد سهام از 334/35 سهم 000/150 ریالی بانام به 401/42 سهم 000/150 ریالی از طریق تبدیل مطالبات حال شده مورد تصویب قرار گرفت. و به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 28/10/91 و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ 000/050/060/1 ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می گردد: ماده 5 اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ 000/150/360/6 ریال منقسم به 401/42 سهم 000/150 ریالی بانام می باشد که تماما پرداخت گردیده است. ش وارد شوید ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهدمقدس

ویرایش

۱۳۹۱

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت چشمه نوشان خراسان سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۳۹۱۰۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۱۱/۳۰
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 5/4/91 شرکت مزبور ضمن تصویب صورتهای مالی سال 90 آقایان سید حسین حسینی و علیرضا رفعتی زرکک بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نگر سیستم بسمت حسابرس جهت سال مالی 91 انتخاب گردیدند.
ش20161000911178670820 رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی اصلاحی شرکت چشمه نوشان خراسان سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۳۹۱۰۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۰۲/۱۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۶/۲۰
پیرو آگهی تغییرات شماره 126958/2ن مورخ 10/12/90 تاریخ صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/8/90 اشتباها 30/1/90 درج شده است که بدینوسیله اصلاح می گردد.
ش20161000911170922165 رئیس ثبت اسناد و املاکناحیه دو مشهد مقدس

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی اصلاحی شرکت چشمه نوشان خراسان سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۳۹۱۰۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۰۲/۱۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۶/۲۰
پیرو آگهی تغییرات شماره 126958/2ن مورخ 10/12/90 تاریخ صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/8/90 اشتباها 30/1/90 درج شده است که بدینوسیله اصلاح می گردد.

رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهي تغييرات در شركت چشمه نوشان خراسان سهامي خاص بشماره ثبت ۱۸۳۵۶ و شناسه ملي ۱۰۳۸۰۳۳۹۱۰۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۱/۳۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/1/90 با انحلال شعبه شرکت در شهرستان یزد موافقت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
ش20161000911163060071 رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات در شرکت چشمه نوشان خراسان سهامی خاص بشماره ثبت ۱۸۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۳۹۱۰۴
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۱/۳۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/1/90 با انحلال شعبه شرکت در شهرستان یزد موافقت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

ویرایش

۱۳۹۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت چشمه نوشان خراسان سهامی خاص بشماره ثبت ۱۸۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۳۹۱۰۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۰/۰۵/۲۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۰/۰۷/۱۶
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/4/90 شرکت مزبور ضمن تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 89 آقایان علی اکبر آراسته بعنوان بازرس اصلی و آقای سید حسین حسینی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند و موسسه حسابرسی تدبیر محاسب شرق بعنوان حسابرس مالی و مالیاتی برای سال 90 انتخاب شدند و آقایان محمد تقی، علی اصغر، محمدرضا شهرت همگی فیاض بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 25/4/90 آقای محمد تقی فیاض بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا فیاض بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اصغر فیاض بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

ویرایش

۱۳۸۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت چشمه نوشان خراسان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۸۳۵۶و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۳۹۱۰۴
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۸۹/۰۷/۲۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/4/89 شرکت مزبور، با توجه به عزل مدیر شعبه شیراز آقای هادی فیاض، آقای محمدتقی فیاض به عنوان مدیر شعبه شیراز جایگزین نامبرده گردید و نشانی شعبه شیراز به بلوار نصر، بعد از پارک رضوی، مقابل دفتر مرکزی ایرانسل، کوچه کانکس سازی منتقل گردید و همچنین شعبه ای از شرکت به نشانی: یزد، پشت میدان تره بار، ابتدای اطهر، جنب شرکت ابزار کویر به مدیریت آقای محمدرضا فیاض تأسیس گردید.

ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت چشمه نوشان خراسان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۸۲۵۶ و شناسه ملی۱۰۳۸۰۳۳۹۱۰۴
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۸۹/۰۶/۱۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۸۹/۰۷/۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ27/4/89 شرکت مزبور، ضمن تصویب ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی88، آقایان علی اکبر آراسته و سید حسین حسینی به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند و موسسه حسابرسی تدبیر محاسب شرق به عنوان حسابرس مالی و مالیاتی برای سال89 انتخاب شدند.

ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

ویرایش

۱۳۸۸

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت چشمه نوشان خراسان سهامی خاص بشماره ثبت ۱۸۳۵۶ و به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۳۹۱۰۴
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۸۸/۰۲/۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/11/87، شرکت مزبور تاسیس شعبه هایی از شرکت در شهرهای: بندرعباس به نشانی: گلشهر شمالی ـ روبروی پمپ بنزین بلال ـ کوچه ایرانیت به مدیریت آقای علی شوریابی. شیراز به نشانی: بین چهارراه سرداران و پل شهید پرویزی ـ کوچه 33 شرقی ـ جنب تالار بهشت زندگی به مدیریت آقای هادی فیاض. اصفهان به نشانی: میدان دانشگاه صنعتی ـ فرعی چهارم محمودآباد ـ قطعه دوم به مدیریت آقای مسعود ثنایی. کرمان به نشانی: جاده شرف آباد ـ قائم 3 ـ جنب تالار پیمان دوست به مدیریت آقای محمدرضا فیاض و مشهد به نشانی: بلوار توس ـ میدان معراج ـ انتهای شهرک حجت ـ سمت چپ ـ انبار عالیس به مدیریت آقای محمدتقی فیاض به تصویب رسید.

ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی شرکت چشمه نوشان خراسان کجاست؟

چناران شهرک صنعتی چناران

👨‍⚖️ مدیران شرکت چشمه نوشان خراسان چه کسانی هستند؟

آخرین مدیران : محمد رضا فیاض , محمد تقی فیاض

🔍 وضعیت شرکت چشمه نوشان خراسان چیست؟

این شرکت فعال است.


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.