شرکت بامسیولیت محدود

شرکت پارسینه دیان طب

راه‌های ارتباطی

استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله توحید ، خیابان کوثر دوم ، بن بست مینو ، پلاک -4 ، طبقه دوم ، واحد 3
1457675784
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ 17 : 2

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۹۱/۰۲/۳۰
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
شرکت بامسیولیت محدود
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۴۰۱/۰۱/۲۲
شماره ثبت:  
 425457
کد اقتصادی:  
 ثبت نشده
شناسه ملی:  
 10320771071
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۴۰۱/۰۱/۲۲
آگهی تغییرات شرکت پارسینه دیان طب شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 425457 و شناسه ملی 10320771071
روزنامه رسمی
۱۴۰۱/۰۱/۲۲
آگهی تغییرات شرکت پارسینه دیان طب شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 425457 و شناسه ملی 10320771071
روزنامه رسمی
۱۴۰۰/۰۹/۱۰
آگهی تغییرات شرکت پارسینه دیان طب شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 425457 و شناسه ملی 10320771071

نقشه

استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله توحید ، خیابان کوثر دوم ، بن بست مینو ، پلاک -4 ، طبقه دوم ، واحد 3


آگهی‌های رسمی

9/25/2022, 2:17:46 AM

اخبار

(11 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۴۰۱

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت پارسینه دیان طب شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 425457 و شناسه ملی 10320771071
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۱/۰۱/۲۲
آگهی تغییرات شرکت پارسینه دیان طب با مسیولیت محدود به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/11/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضای هییت مدیره به 3 نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت پارسینه دیان طب شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 425457 و شناسه ملی 10320771071
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۱/۰۱/۲۲
آگهی تغییرات شرکت پارسینه دیان طب با مسیولیت محدود به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/11/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم عفت احمدی به کدملی: وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای حسین امینی به کدملی: وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره خانم مریم احمدی به کدملی: وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره (خارج از شرکاء) برای مدت نامحدود انتخاب گردید. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای یکی از اعضای هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد .

ویرایش

۱۴۰۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت پارسینه دیان طب شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 425457 و شناسه ملی 10320771071
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ثبت نشده
آگهی تغییرات شرکت پارسینه دیان طب با مسیولیت محدود به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/09/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله توحید ، خیابان کوثر دوم ، بن بست مینو ، پلاک -4 ، طبقه دوم ، واحد 3 کدپستی: 1457675784تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت پارسینه دیان طب شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 425457 و شناسه ملی 10320771071
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
آگهی تغییرات شرکت پارسینه دیان طب با مسیولیت محدود به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/08/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم عفت احمدی به کدملی: وارد شوید با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به وارد شوید ریال افزایش داد. آقای حسین امینی به کدملی: وارد شوید با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به وارد شوید ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از وارد شوید ریال وارد شوید ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا بشرح فوق است

ویرایش

۱۳۹۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت پارسینه دیان طب شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 425457 و شناسه ملی 10320771071
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
آگهی تغییرات شرکت پارسینه دیان طب با مسیولیت محدود به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به استان تهران - منطقه14شهرستان تهران-بخش مرکزی-شهر تهران-محله جمالزاده-خیابان یوسف-کوچه سوسن پلاک 4 ساختمان پالیز ، طبقه اول واحد 105 کدپستی 1419783418تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

ویرایش

۱۳۹۷

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت پارسینه دیان طب شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۱۰۷۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 28/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عفت احمدی به کدملی وارد شوید بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حسین امینی به کدملی وارد شوید بسمت رییس هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره منفردا با مهر شرکت معتبر می باشد پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت پارسینه دیان طب شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۱۰۷۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله باغ معیر کوچه نو کوچه شهید حسین مهدویان احدی پلاک 114 کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پ970708147522377 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۲

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت پارسینه دیان طب با مسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۴۲۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۱۰۷۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۲/۰۵/۲۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۰۶/۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 12/4/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند:
خانم عفت احمدی به کدملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین امینی به کدملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل.
کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ1685133 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت پارسینه دیان طب بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۲۵۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۱۰۷۱
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۲/۰۵/۰۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۰۶/۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 4/4/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت.
ارائه مجموعه فعالیت های بازرگانی و صنعتی در زمینه تولید واردات و صادرات انواع دارو و واکسن و ویتامین و انواع مکمل های غذایی و فرآورده های غذایی و دارویی و انسانی و دام طیور و آبزیان و مواد شیمیایی و معدنی و همچنین تولید و واردات و صادرات انواع فرآورده ها و محصولات ارایشی و بهداشتی و سلولزی و تجهیزات و ملزومات پزشکی و همچنین عقد قرارداد تولید با کارخانجات معتبر داخلی و خارجی و تهیه و تولید و توزیع و خرید و فروش واردات و صادرات انواع ماشین آلات موردنیاز. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پ1682093 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۱

روزنامه رسمی کشور
آگهی تأسیس شرکت پارسینه دیان طب با مسئولیت محدود
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۰۲/۳۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۳/۱۸
شرکت فوق در تاریخ 30/2/1391 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 30/2/1391 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
1ـ موضوع شرکت: ارائه مجموعه فعالیتهای بازرگانی و صنعتی در زمینه واردات و صادرات انواع دارو، واکسن، ویتامین، انواع مکملهای غذایی، فرآوردههای غذایی و دارویی انسانی و دام طیور، آبزیان، مواد شیمیایی و معدن در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم احداث و راهاندازی مراکز صنعتی و کارخانجات، تهیه و واردات انواع ماشینآلات مورد نیاز، تهیه و توزیع خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی بانکهای و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و نمایشگاههای داخلی و خارجی.
2ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.
3ـ مرکز اصلی شرکت:
1ـ3ـ استان تهران ـ شهر تهران خ توحیدـ خ فرصت شیرازی پلاک 168 واحد 9ـ کدپستی وارد شوید
4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/100 ریال میباشد.
5ـ اولین مدیران شرکت:
1ـ5ـ آقای حسین امینی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره.
2ـ5ـ خانم عفت احمدی بشماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره.
3ـ5ـ خانم عفت احمدی بشماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء یکی از اعضاء هیئتمدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
پ20163000011102794796 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تأسیس شرکت پارسینه دیان طب با مسئولیت محدود
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۱/۰۲/۳۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۳/۱۸
شرکت فوق در تاریخ 30/2/1391 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 30/2/1391 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.

1ـ موضوع شرکت: ارائه مجموعه فعالیتهای بازرگانی و صنعتی در زمینه واردات و صادرات انواع دارو، واکسن، ویتامین، انواع مکمل های غذایی، فرآورده های غذایی و دارویی انسانی و دام طیور، آبزیان، مواد شیمیایی و معدن در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم احداث و راه اندازی مراکز صنعتی و کارخانجات، تهیه و واردات انواع ماشین آلات مورد نیاز، تهیه و توزیع خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی بانکهای و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و نمایشگاههای داخلی و خارجی.

2ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3ـ مرکز اصلی شرکت:

1ـ3ـ استان تهران ـ شهر تهران خ توحیدـ خ فرصت شیرازی پلاک 168 واحد 9ـ کدپستی 1419933671

4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/100 ریال می باشد.

5ـ اولین مدیران شرکت:

1ـ5ـ آقای حسین امینی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره.

2ـ5ـ خانم عفت احمدی بشماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره.

3ـ5ـ خانم عفت احمدی بشماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی شرکت پارسینه دیان طب کجاست؟

استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله توحید ، خیابان کوثر دوم ، بن بست مینو ، پلاک -4 ، طبقه دوم ، واحد 3

👨‍⚖️ مدیران شرکت پارسینه دیان طب چه کسانی هستند؟

آخرین مدیران : حسین امینی , مریم احمدی

🔍 وضعیت شرکت پارسینه دیان طب چیست؟

این شرکت فعال است.


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.