نیک اندیشان بازرگان پارسه

معرفی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت 150 میلیارد ریال
Thriva
نیک اندیشان بازرگان پارسه
استان تهران - منطقه 16 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله سیدخندان ، کوچه هاله ، خیابان شهید شهداد حیامنش ، پلاک 101 ، طبقه همکف کدپستی 1631668951
  • تاریخ تأسیس  1390/6/15
  • نوع شخصیت حقوقی  شرکت سهامی خاص
  • شماره ثبت  413643
  • شناسه ملی  10320642224
  • کد اقتصادی  نیاز به تکمیل است
  • اشخاص  18
  • آگهی‌ها  35

نقشه

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   18
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

شرکت‌های مادر

تعداد شرکت مادر   6
جهت مشاهده شرکت‌های مادر به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

شرکت‌های زیرمجموعه

تعداد شرکت زیرمجموعه   4
جهت مشاهده شرکت‌های زیرمجموعه به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   150,000 میلیون ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  35
تاریخ
متن آگهی
1399/9/2
آگهی 15490426
آگهی تغییرات شرکت نیک اندیشان بازرگان پارسه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 413643 و شناسه ملی 10320642224
آگهی تغییرات شرکت نیک اندیشان بازرگان پارسه سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس : استان تهران - منطقه 16 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله سیدخندان ، کوچه هاله ، خیابان شهید شهداد حیامنش ، پلاک 101 ، طبقه همکف کد پستی وارد شوید تغییر یافت.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/9/2
آگهی 15490434
آگهی تغییرات شرکت نیک اندیشان بازرگان پارسه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 413643 و شناسه ملی 10320642224
آگهی تغییرات شرکت نیک اندیشان بازرگان پارسه سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال مالی 1398 بتصویب رسید . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ثبت وارد شوید شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/8/6
آگهی 15470158
آگهی تغییرات شرکت نیک اندیشان بازرگان پارسه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 413643 و شناسه ملی 10320642224
آگهی تغییرات شرکت نیک اندیشان بازرگان پارسه سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مصطفی کریمی پناه شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت یادمان بردیا شناسه ملی وارد شوید بعنوان رییس هییت مدیره . آقای مهدی محمودی تیمورآباد شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت افق نیلی خلیج فارس به شناسه ملی وارد شوید بعنوان نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل . آقای حمید حسنی شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت کرانه نیلگون افق به شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هییت مدیره تعیین گردیدند.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/9/21
آگهی 14911888
آگهی تغییرات شرکت نیک اندیشان بازرگان پارسه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 413643 و شناسه ملی 10320642224
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 31/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی کریمی پناه به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت یادمان بردیا به شناسه ملی وارد شوید بعنوان رئیس هیئت مدیره حمید حسنی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت کرانه نیلگون افق به شناسه ملی وارد شوید بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سیدعلی میررضی رنانی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت افق نیلی خلیج فارس به شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: 1ـ انجام کلیه امور جاری شرکت 2ـ انجام هرگونه داد و ستد اموال منقول مطابق آئینامه معاملات 3ـ وصول و دریافت وجه هرنوع مطالبات 4 ـ مذاکره جهت اخذ وام از بانکها 5 ـ تنظیم مفاصاحساب 6 ـ مشورت و مذاکره و سازش و حل وفصل دوستانه در مورد کلیه مسائل مربوط به شرکت 7 ـ اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش فرجام مصالحه، تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با بدون حق و توکیل و وکیل در توکیل و لو کراراً تعیین مصدق و کارشناس اقرارخواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب اجرائی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و ثبت اسناد. 8 ـ تنظیم بودجه شرکت 9 ـ افتتاح حساب در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و انتقال و مسدود کردن حسابهای مزبور 10 ـ پیشنهاد رهن و وثیقه نهادن اموال منقول شرکت و قبول رهنیه و وثیقه 11 ـ نصب و عزل عاملین و وکلا و نمایندگان و کارمندان با تعیین حقوق و حق الزحمه و حق الوکاله و پاداش آنها 12 ـ تفوض اختیارات لازم برای انجام امور فنی و اداری شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی پ980902936300398  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/9/21
آگهی 14911906
آگهی تغییرات شرکت نیک اندیشان بازرگان پارسه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 413643 و شناسه ملی 10320642224
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 11/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1397 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. شرکت کرانه نیلگون افق به شناسه ملی وارد شوید شرکت افق نیلی خلیج فارس به شناسه ملی وارد شوید شرکت یادمان بردیا به شناسه ملی وارد شوید به مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ980902444696218  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/9/1
آگهی 14308830
آگهی تغییرات شرکت نیک اندیشان بازرگان پارسه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۳۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۲۲۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال 1396 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فرانگر حساب خبره به شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه جوان بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پ970821506235701 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/6/22
آگهی 14202478
آگهی تغییرات شرکت نیک اندیشان بازرگان پارسه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۳۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۲۲۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/03/1397 و مجوز مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی کریمی پناه به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت رشد پایدار ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حمید حسنی به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت کرانه نیلگون افق به شناسه ملی وارد شوید به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و سیدعلی میررضی رنانی به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت افق نیلی خلیج فارس به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پ970614479783693 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/10/19
آگهی 13793071
آگهی تغییرات شرکت نیک اندیشان بازرگان پارسه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۳۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۲۲۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع شرکت مواردی به شرح ذیل الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: «هرگونه تأمین و یا تولید و بسته بندی و فروش مواد غذایی مانند محصولات پروتئینی و دامی یا دریایی، غلات، حبوبات، برنج، چای با برند شرکت یا غیر شرکت و فروش آن بصورت عمده یا خرد در فروشگاههای سطح کشور و یا به متقاضیان بخش خصوصی و دولتی، تهیه، تولید و تأمین میوه و سبزی و سیفی و فروش آن در هایپرها و بازار میوه و تره بار، مشارکت در تأمین و تولید محصولات کشاورزی با تولیدکنندگان داخلی یا فراسرزمینی، بازرگانی داخلی یا خارجی و صادرات محصولات کشاورزی، واردات نهاده‌های دامی جهت تکمیل زنجیره تولید و تأمین، ثبت برند برای انواع کالاهای شرکت و ورود به بازارهای داخلی و خارجی با برندهای شرکت» در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/10/19
آگهی 13793083
آگهی تغییرات شرکت نیک اندیشان بازرگان پارسه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۳۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۲۲۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی 30/12/1395 به تصویب رسید موسسه حسابرسی فرانگر حساب خبره شناسه ملی بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه جوان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/10/23
آگهی 13240574
آگهی تغییرات شرکت نیک اندیشان بازرگان پارسه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۳۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۲۲۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 03/08/1395 و مجوز شماره 1020/315/1/2616 مورخ 30/9/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباسعلی پاک نژاد شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال ش. م وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/6/15
آگهی 12994262
آگهی تغییرات شرکت نیک اندیشان بازرگان پارسه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۳۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۲۲۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1394 به تصویب مجمع عمومی عادی سالیانه رسید. موسسه حسابرسی فرانگر حساب خبره به شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب نمود. روزنامه جوان ری بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/6/15
آگهی 12994367
آگهی تغییرات شرکت نیک اندیشان بازرگان پارسه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۳۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۲۲۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی بانام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ وارد شوید ریال بموجب گواهی شماره 241 3831 مورخ 25/5/95 بانک انصار شعبه مصباح الهدی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/10/30
آگهی 12595826
آگهی تغییرات شرکت نيك انديشان بازرگان پارسه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۱۳۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۲۲۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 26/09/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی کریمی پناه به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت افق نیلی خلیج فارس به شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردید.
پ941020177865101 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/9/26
آگهی 12534989
آگهی تغییرات شرکت نيك انديشان بازرگان پارسه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۱۳۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۲۲۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کرانه نیلگون افق به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای حمیدرضا محمدتقی زاده قوچانی به شماره ملی وارد شوید بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت رشد پایدارایرانیان به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای محمدهادی خزائی به شماره ملی وارد شوید بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت افق نیلی خلیج فارس به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای مصطفی کریمی پناه بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت نگین ساحل رویال به شناسه ملی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای سیدعلی میررضی رنانی به شماره ملی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور قراردادها، چکها، بروات وسفته ها وغیره با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و پرسنلی با امضاء مدیرعامل همـراه با مهر شرکت خواهد بود.
پ940917140409116  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/7/20
آگهی 12415510
آگهی تغییرات شرکت نيك انديشان بازرگان پارسه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۱۳۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۲۲۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فرانگر حساب خبره به شناسه ملی 10320457556بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جوان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 93 به تصویب رسید.
پ940712662973492 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/3/28
آگهی 12213401
آگهی تغییرات شرکت نیک اندیشان بازرگان پارسه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۳۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۲۲۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدهادی خزائی شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت کرانه نیلگون افق به شناسه ملی10320640203 بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره به جای آقای علی ابراهیمی کدملی وارد شوید برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
پ940320131161293  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/2/3
آگهی 12120729
آگهی تغییرات شرکت نیک اندیشان بازرگان پارسه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۳۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۲۲۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی ابراهیمی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت کرانه نیلگون افق(سهامی خاص) ش ملی وارد شوید بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره به جای آقای محمد هادی خزائی ش ملی وارد شوید برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب شد
پ940126987425145 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/7/14
آگهی 1635180
آگهی تغییرات شرکت نیک اندیشان بازرگان پارسه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۳۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۲۲۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 22/05/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیأت مدیره اختیارات خود را در بندهای 1و 4و 7و 13و 14و 15و16 ذیل ماده 40 اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود.
پ930706673198982  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/6/20
آگهی 1605810
آگهی تغییرات شرکت نیک اندیشان بازرگان پارسه سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۱۳۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۲۲۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/05/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 10.000.000 ریال به مبلغ 50.000.000.000 (پنجاه میلیارد) ریال منقسم به 50.000.000 سهم 1.000 ریالی با نام از محل آورده نقدی سهامداران طبق گواهی بانکی به شماره 1095/4213,242 مورخ 25/5/1393بانک کشاورزی شعبه ولیعصر تهران افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضا گردید.
پ930615356189655  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/4/24
آگهی 1527410
آگهی تغییرات شرکت نیک اندیشان بازرگان پارسه سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۳۶۴۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۲۲۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حمیدرضا محمد تقی زاده قوچانی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت رشد پایدار ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید بعنوان رئیس هیئت مدیره
آقای محمد هادی خزائی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت کرانه نیلگون افق به شناسه ملی وارد شوید بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره
آقای سید علی میررضی رنانی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت گروه خودروسازان بتاء به شناسه ملی وارد شوید بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، قراردادها، چکها، بروات و سفته ها و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و پرسنلی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت خواهد بود.
پ1850324 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/4/18
آگهی 1512118
آگهی تغییرات شرکت نیک اندیشان بازرگان پارسه سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۳۶۴۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۲۲۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 7/3/93 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1392 به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی فرانگر حساب خبره به شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و آقای اسماعیل اقبال صفت رونقی به کدملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار جوان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پ1846399 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/3/22
آگهی 1470418
آگهی تغییرات شرکت نیک اندیشان بازرگان پارسه شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۳۶۴۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۲۲۲۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 20/1/93 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل قانونی شرکت به تهران میدان فردوسی خیابان شهید موسوی نبش کوچه اعتماد مقدم پلاک 30 دارای کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
پ1832069 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/3/12
آگهی 1454518
آگهی تغییرات شرکت نیک اندیشان بازرگان پارسه شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۳۶۴۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۲۲۲۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/12/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
عبارات ذیل بموضوع فعالیت شرکت الحاق شد:
هرگونه فعالیت در زمینه کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی و تبدیلی و تکمیلی آن طراحی سرمایه گذاری اجرا مشارکت و تولید و پرورش کلیه محصولات کشاورزی اعم از زراعت و باغبانی و آبیاری دامپروری مرغداری شیلات و آبزیان فرآوری کلیه نهاده های کشاورزی و تبدیل و بهبود مواد خام تولیدی به مواد قابل مصرف سرمایه گذاری تولید و مشارکت در احداث مزارع باغات گلخانه دامداری صنعتی و کشتارگاه های صنعتی دام و طیور سردخانه بسته بندی ایجاد کارخانجات صنایع غذایی تبدیلی و تکمیلی و تهیه خوراک دام و طیور و تاسیسات زیربنایی هرگونه خرید اجاره فروش و برگزاری یا شرکت در مناقصه و مزایده و انعقاد هرگونه قرارداد در جهت فعالیت شرکت، سرمایه گذاری تولید و مشارکت در صنعت گل و گیاه انواع قارچها و گیاهان دارویی و خرید و فروش انواع بذر و نهال و مواد و سموم دفع آفات نباتی و گیاهی و کودهای شیمیایی و آلی پس از اخذ مجوزهای لازم هرگونه فعالیت بازرگانی داخلی و خارجی و بین المللی و تخلیه و ترخیص کالا واردات و صادرات تهیه و تامین کلیه ماشین آلات صنعتی و کشاورزی و ادوات مورد نیاز از داخل و خارج ایجاد شرکتهای تعاونی سهامی و تولیدی و اداره واحدهای زیر مجموعه و اعطای نمایندگی و ایجاد مراکز فروش ثابت و سیار اخذ تسهیلات بانکی انجام فعالیتهای بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای و نمایشگاهی و هرگونه خدمات مشاوره و مطالعاتی و تحقیقاتی مرتبط در داخل و خارج کشور پس از اخذ مجوزهای لازم در نتیجه موضوع فعالیت شرکت بشرح فوق تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پ1825404 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/2/24
آگهی 1428171
آگهی تغییرات شرکت نیک اندیشان سوداگر پارسه شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۳۶۴۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۲۲۲۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/12/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
نام شرکت به نیک اندیشان بازرگان پارسه تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پ1814263 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/1/19
آگهی 1377086
آگهی تغییرات شرکت نیک اندیشان سوداگر پارسه شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۳۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۲۲۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 7/11/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس خیابان طوس کوچه تبریز پلاک 18 کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید.
پ1787972 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/1/19
آگهی 1377094
آگهی تغییرات شرکت نیک اندیشان سوداگر پارسه شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۳۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۲۲۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 22/10/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حمیدرضا محمدتقی زاده قوچانی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت رشد پایدار ایرانیان بسمت رئیس هیئت مدیره
و آقای محمدهادی خزائی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت کرانه نیلگون افق بسمت نایب رئیس هیئت مدیره
و آقای سید علی میررضی رنانی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت گروه خودروسازان بتاء بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، قراردادها، چکها، بروات و سفته ها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و پرسنلی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پ1787974 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/11/16
آگهی 1305563
آگهی تغییرات شرکت نیک‌اندیشان سوداگر پارسه سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۱۳۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۲۲۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 2/9/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای هادی خواجه زاده دزفولی ک م وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت کرانه نیلگون اف ش م وارد شوید بجای آقای علیرضا جوادی و آقای حسام معتضدیان قمی ک م وارد شوید بجای آقای محسن رحمان ک م وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت گروه خودروسازان بتاء ش م وارد شوید برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.
پ1764010 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/10/25
آگهی 1274144
آگهی تغییرات شرکت نیک اندیشان سوداگر پارسه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۳۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۲۲۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ22/04/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی91 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فرانگر حساب خبره به شناسه ملی10320457556 به سمت بازرس اصلی و اسماعیل اقبال صفت رونقی کدملی0053993128 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پ1749373 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/8/4
آگهی 755045
آگهی تغییرات شرکت نیک اندیشان سوداگر پارسهسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۳۶۴۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۲۲۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 15/6/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت کرانه نیلگون افق سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا جوادی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت رشد پایدار ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی حاجی باقر به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه خودروسازان بتاء سهامی خاص با نمایندگی آقای محسن رحمن به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن رحمن به نمایندگی از شرکت گروه خودرو سازان بتاء سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید به سمت مدیر عامل.
2ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و پرسنلی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ 17/7/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پ18279000011106562110 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/8/4
آگهی 11427680
آگهی تغییرات شرکت نیک اندیشان سوداگر پارسه سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۳۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۲۲۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 15/6/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت کرانه نیلگون افق سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علیرضا جوادی به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و شرکت رشد پایدار ایرانیان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مرتضی حاجی‌باقر به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت گروه خودروسازان بتاء سهامی‌خاص با نمایندگی آقای محسن رحمن به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محسن رحمن به نمایندگی از شرکت گروه خودرو سازان بتاء سهامی‌خاص به شماره ثبت وارد شوید به سمت مدیر‌عامل.

2ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری و پرسنلی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ 17/7/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/7/5
آگهی 721508
آگهی تغییرات شرکت نیک اندیشان سوداگر پارسه سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۳۶۴۳و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۴۲۲۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/4/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ موسسه حسابرسی فرانگر حساب خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای اسماعیل اقبال صفت رونقی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
2ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
3ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ18/4/1393 به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت بهنام تدبیر اروند سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شرکت رشد پایدار ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شرکت کرانه نیلگون افق سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید تا تاریخ 18/4/1393
4ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1390 به تصویب رسید.
در تاریخ19/6/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پ18279000011105710295 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/7/5
آگهی 10257549
آگهی تغییرات شرکت نیک اندیشان سوداگر پارسه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۳۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۲۲۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/4/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 موسسه حسابرسی فرانگر حساب خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای اسماعیل اقبال صفت رونقی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. 3 اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 18/4/1393 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بهنام تدبیر اروند سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شرکت رشد پایدار ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شرکت کرانه نیلگون افق سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید تا تاریخ 18/4/1393 4 ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1390 به تصویب رسید. در تاریخ 19/6/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/9/29
آگهی 383404

آگهی تغییرات شرکت نیک اندیشان سوداگر پارسه
سهامی خاص بشماره ثبت وارد شوید
و شناسه ملی 10320642224
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ 18/8/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران‎ـ میدان صنعت بلوار سعادت‎آباد نرسیده به بزرگراه نیایش نبش خیابان 25 (قره تپه‎ای) پلاک 2 کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ 1/9/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پ20163000011100854264 اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/9/29
آگهی 11597954
آگهی تغییرات شرکت نیک اندیشان سوداگر پارسه سهامی خاص بشماره ثبت ۴۱۳۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۲۲۲۴
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ 18/8/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران‎ـ میدان صنعت بلوار سعادت‎آباد نرسیده به بزرگراه نیایش نبش خیابان 25 (قره تپه‎ای) پلاک 2 کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ 1/9/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/6/29
آگهی 10746010
آگهی تأسیس شرکت نیک اندیشان سوداگر پارسه سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ 15/6/90 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 15/6/90 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می‌شود.

1ـ موضوع شرکت: خرید و فروش بسته‌بندی انبارداری توزیع واردات و ترخیص کالا از گمرکات کشور اخذ مجوزهای لازم برای شرکت و صادرات کلیه کالاهای مجاز از قبیل مواد اولیه کالاهای ساخته شده فولاد آلومینیوم سرب و روی صنایع فلزی و لوازم و ادوات و مصالح تجهیزات ماشین‌آلات و ادوات صنعتی و تولیدی وسایط نقلیه ماشین‌های اداری لوازم خانگی مواد غذایی لوازم مصرفی انجام کلیه فعالیت‌های مجاز در زمینه خدمات فنی و مهندسی اعم از طراحی تولید و ساخت و مونتاژ و نصب ماشین‌آلات صنعتی و مشارکت در طرحهای عمرانی از قبیل راهسازی ساختمان‌سازی ثبت سفارش کالا و خریدهای خارجی واردات گشایش اعتبارات اسنادی برای شرکت بررسی مطالعه تهیه طرح احداث توسعه راه‌اندازی فعالیت‌ها خرید و اداره شرکت‌ها و واحدهای بازرگانی نمایشگاهی و انجام امور بازرگانی مجاز خرید سهام برای شرکت و مشارکت در شرکتها و موسسات انجام فعالیت‌های تولیدی کشاورزی تجاری صنعتی معدنی بازرگانی خدماتی مجاز اعم از داخلی و خارجی و اداره کارخانجات و واحدهای مرتبط با موضوع شرکت اخذ و اعطای نمایندگی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی داخل و خارج از کشور اخذ تسهیلات و اعتبار ارزی و ریالی و انواع ضمانتنامه از منابع بانکی داخلی و خارجی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خرید کلیه اوراق بهادار و سهام شرکتهای داخلی و خارجی برای شرکت و مشارکت در این امور برای شرکت شرکت در مناقصات و مزایدات سمینارها و کنفرانسها همایشها نمایشگاهای تخصصی و غیره تخصصی دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور مشارکت‌ تجاری با اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز داخلی و خارجی در تمامی فعالیت‌های شرکت تاسیس شعب در داخل و خارج از کشور.

2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3ـ مرکز اصلی شرکت:

1ـ 3ـ استان تهران ـ شهر تهران شمیران نو کوچه شهید جلیل‌وند پ 19 ط 3 ـ کدپستی 1677963884

4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال منقسم به ده هزار سهم 000/1 ریالی که تعداد ده هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ 000/000/10 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره وارد شوید مورخ 1/6/90 نزد بانک پارسیان شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده‌است.

5ـ اولین مدیران شرکت:

1ـ 5 ـ آقای ابوالقاسم ترک‌زبان به شماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

2ـ 5 ـ آقای مرتضی حاجی‌باقر به شماره ملی وارد شوید بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

3ـ 5 ـ آقای اصغر شعبان‌اکتیج به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت‌مدیره.

4ـ 5 ـ آقای اصغر شعبان‌اکتیج به شماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

8ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

1ـ 8 ـ آقای علیرضا جهانمردی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی

2ـ 8 ـ آقای محمد دانشوری به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi