سهامی خاص

شرکت بازرگانی آریو تجارت سهیل

راه‌های ارتباطی

استان تهران - منطقه 14 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله والفجر ، کوچه بهار ، کوچه رضوان ، پلاک 5 ، طبقه دوم
1436954663
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ 40 : 15

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۹۰/۰۶/۰۱
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
سهامی خاص
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۴۰۱/۰۳/۰۳
شماره ثبت:  
 411303
کد اقتصادی:  
 ثبت نشده
شناسه ملی:  
 10320630705
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۴۰۱/۰۳/۰۳
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آریو تجارت سهیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 411303 و شناسه ملی 10320630705
روزنامه رسمی
۱۴۰۱/۰۳/۰۳
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آریو تجارت سهیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 411303 و شناسه ملی 10320630705
روزنامه رسمی
۱۴۰۱/۰۲/۱۵
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آریو تجارت سهیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 411303 و شناسه ملی 10320630705

نقشه

استان تهران - منطقه 14 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله والفجر ، کوچه بهار ، کوچه رضوان ، پلاک 5 ، طبقه دوم


آگهی‌های رسمی

9/24/2022, 3:40:29 PM

اخبار

(20 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۴۰۱

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آریو تجارت سهیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 411303 و شناسه ملی 10320630705
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۱/۰۳/۰۳
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آریو تجارت سهیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/02/1401 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب شدند . - امیر محمد مازنی 0933327307 - مریم میرزایی فرد 2282587502 - پگاه ولی اللهی وارد شوید

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آریو تجارت سهیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 411303 و شناسه ملی 10320630705
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۱/۰۳/۰۳
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آریو تجارت سهیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/02/1401 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : امیر محمد مازنی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره - مریم میرزایی فرد وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره - پگاه ولی اللهی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل و یا رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آریو تجارت سهیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 411303 و شناسه ملی 10320630705
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۱/۰۲/۱۵
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آریو تجارت سهیل سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/01/1401 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای امیر محمد مازنی به کد ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره خانم مریم میرزایی فرد به کد ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره خانم پگاه ولی اللهی به کد ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل و یا رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آریو تجارت سهیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 411303 و شناسه ملی 10320630705
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۱/۰۲/۱۵
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آریو تجارت سهیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/01/1401 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای امیر محمد مازنی به کد ملی 0933327307، خانم مریم میرزایی فردبه کد ملی وارد شوید و خانم پگاه ولی اللهی به کد ملی وارد شوید بعنوان اعضای هیات مدیره برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آریو تجارت سهیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 411303 و شناسه ملی 10320630705
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۱/۰۱/۲۰
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آریو تجارت سهیل سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/12/1400 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/12/1400 سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم وارد شوید ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است .

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آریو تجارت سهیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 411303 و شناسه ملی 10320630705
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۱/۰۱/۲۰
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آریو تجارت سهیل سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/07/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی اگاهان ارقام حسابداران رسمی به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام بهین آراء به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به پایان سال 1399 به تصویب رسید

ویرایش

۱۴۰۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آریو تجارت سهیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 411303 و شناسه ملی 10320630705
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آریو تجارت سهیل سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/07/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم پگاه ولی اللهی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضواصلی هییت مدیره ، آقای امیرمحمد مازنی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضواصلی هییت مدیره و آقای وحید احمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضواصلی هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آریو تجارت سهیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 411303 و شناسه ملی 10320630705
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آریو تجارت سهیل سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/07/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم پگاه ولی اللهی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضواصلی هییت مدیره ، آقای امیرمحمد مازنی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای وحید احمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال انتخاب گردیدند . کلیه اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک – سفته – بروات و عقود اسلامی باامضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و قراردادها و اوراق عادی و اداری با مدیرعامل یا رییس هییت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آریو تجارت سهیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 411303 و شناسه ملی 10320630705
تاریخ نامه ثبت: ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آریو تجارت سهیل سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/08/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم پگاه ولی اللهی به شماره ملی وارد شوید و آقای سهیل محمدجعفری به شماره ملی وارد شوید و آقای محمودرضا بخشی به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضاء هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.

ویرایش

۱۳۹۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آریو تجارت سهیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 411303 و شناسه ملی 10320630705
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۱۰/۰۸
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آریو تجارت سهیل سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/08/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم پگاه ولی اللهی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره و آقای سهیل محمدجعفری به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره و آقای محمودرضا بخشی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه نامه ها اداری و اسناد غیر تعهدآور با امضای مدیرعامل معتبر می باشد.

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آریو تجارت سهیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 411303 و شناسه ملی 10320630705
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۵/۲۸
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آریو تجارت سهیل سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/05/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به نشانی استان تهران - منطقه 14 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله والفجر ، کوچه بهار ، کوچه رضوان ، پلاک 5 ، طبقه دوم کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید .

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آریو تجارت سهیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 411303 و شناسه ملی 10320630705
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/01/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید: واردات دام زنده ، فرآوردهای دامی ، نهادهای خوراکی ،داروی دامی و تجهیزات مربوطه ، احداث کارخانه روغن کشی از دانه های روغنی و سایر مشتقات آن و تصفیه روغن و تولید انواع روغن های خوراکی و کلیه عملیات مربوط به بسته بندی و توزیع فروش ، احداث کارخانه تولید خوراک دام ، طیور و آبزیان و بسته بندی و پخش آن ، انجام کلیه خدمات حسابداری ، تهیه و توزیع ، خرید و فروش ، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ، اخذ تسهیلات از کلیه موسسات مالی و اعتباری و بانکهای خصوصی و دولتی ، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ، اخذ و اعطای نمایندگی به شرکتهای معتبر داخلی و خارجی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ـ در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح می گردد. ـ آدرس شرکت به نشانی جدید به آدرس استان تهران ـ منطقه 15 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله شهیدقندی ـ نیلوفر2 ، خیابان شهید دکتر محمود قندی ، کوچه ششم ، پلاک 11 ، طبقه سوم ، واحد 7 کدپستی: وارد شوید انتقال یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح می گردد. ـ شعبه شرکت در آدرس: استان البرز ، شهرستان ساوجبلاغ ، بخش چندار ، دهستان چندار ، روستا کردان، محله ندارد ، کوچه یکم غربی ، کوچه دکتر طباطبایی ، پلاک 0 ، طبقه اول , کدپستی: وارد شوید ، به مدیریت آقای سهیل محمد جعفری به شماره ملی0079357598 تاسیس شد پ990216263109539 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آریو تجارت سهیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 411303 و شناسه ملی 10320630705
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/01/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هییت مدیره بشرح زیر برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای سهیل محمد جعفری به شمار ملی وارد شوید خانم فروغ اعظم عابدی قویدل به شماره ملی وارد شوید و آقای فرامرز عابدی قوی دل به شماره ملی وارد شوید ـ منصور محمدجعفری به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و خانم ساناز محمدجعفری به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار سیاست روز جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. پ990216560153779 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آریو تجارت سهیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 411303 و شناسه ملی 10320630705
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/01/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سهیل محمد جعفری به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و خانم فروغ اعظم عابدی قویدل به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای فرامرز عابدی قوی دل به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ990216680565211 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۴

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آریو تجارت سهیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۰۷۰۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۰۵/۲۷
آگهی تغییرات شرکت فرهیختگان مدیریت طلوع فردا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :نام شرکت به بازرگانی آریو تجارت سهیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

پ940514517640599   اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری


ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آریو تجارت سهیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۰۷۰۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۰۵/۲۷
آگهی تغییرات شرکت فرهیختگان مدیریت طلوع فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 03/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :سعید امیری احمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و مهدی خادم حسینی به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

سهیل محمد جعفری به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

فرامرز عابدی قوی دل به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره

فروغ اعظم عابدی قوی دل به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند

کلیه اسناد و اوراق بهادار و مالی شرکت از قبیل چک، سفته، بروات،با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.

پ940514287690578   اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری


ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آریو تجارت سهیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۰۷۰۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۰۵/۲۷
آگهی تغییرات شرکت فرهیختگان مدیریت طلوع فردا سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :محل شرکت به آدرس تهران ، خیابان جمهوری ، بین اسکندری و باستان ، نبش کوچه نفر ، پلاک 16 ، واحد8 ، کدپستی وارد شوید انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

تعداد اعضاء هیئت مدیره مرکب از 3 نفر خواهد بود و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

پ940514688814239   اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

ویرایش

۱۳۹۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تاسیس شرکت فرهیختگان مدیریت طلوع فردا سهامی خاص
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۰/۰۶/۲۲
شرکت فوق در تاریخ 1/6/1390 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی10320630705 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1/6/1390 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشارابرار آگهی می شود.

1ـ موضوع شرکت: انجام کلیه خدمات حسابداری تهیه و تولید و توزیع و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و تسهیلات از کلیه موسسات مالی و اعتباری و بانک های خصوصی و دولتی عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ و اعطای نمایندگی به شرکت های معتبر داخلی و خارجی و انجام هرگونه فعالیتی که منجر به سوددهی شرکت شود و با قانون تجارت مغتیرتی نداشته باشد.

2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

3ـ مرکز اصلی شرکت:

1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران سهروردی شمالی ـ خ شهید قندی ـ کوچه ششم ـ پ 11 ـ واحد 7 ـ کدپستی 1556834614

4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال منقسم به یکصد سهم 000/100 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/10 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره وارد شوید مورخ25/5/1390 نزد بانک پاسارگاد شعبه میدان هدایت پرداخت گردیده است.

5ـ اولین مدیران شرکت:

1ـ 5ـ آقای سهیل محمدجعفری به شماره ملی0079357598 به سمت رئیس هیئت مدیره

2ـ 5ـ خانم فروغ اعظم عابدی قویدل به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره

3ـ 5ـ آقای جعفر اسلامی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره

4ـ5ـ آقای جعفر اسلامی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و قراردادها و عقوداسلامی و نامه های اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

8ـ بازرس اصلی و علی البدل:

1ـ8ـ موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شماره ثبت 15566به عنوان بازرس اصلی

2ـ 8ـ آقای مجتبی الهامی به شماره ملی0049491407 به عنوان بازرس علی البدل.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۴۸

روزنامه رسمی کشور
آگهی
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ثبت نشده
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت بازرگانی آریو تجارت سهیل
(سهامی خاص) به شماره ثبت 1303 41 شناسه ملی وارد شوید دعوت
به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت
0 صبح مورخ 1400/4/23 و جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

که در ساعت 11 صبح مورخ 1400/4/23 در محل شرکت تشکیل می شود
حضور بهم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده : نقل و انتقال سهام

دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده : تعیین اعضا هیأت مدیره

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ثبت نشده
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت بازرگانی آریو تجارت سهیل
(سهامی خاص) به شماره ثبت 1303 41 شناسه ملی وارد شوید دعوت
به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت
0 صبح مورخ 1400/4/23 و جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
که در ساعت 11 صبح مورخ 1400/4/23 در محل شرکت تشکیل می شود
حضور بهم رسانند.

دستور جلسه محمع عمومی خوق العاده 0 نقل و انتغال ی .

دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده : تعیین اعضا هیأت مدیره

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی شرکت بازرگانی آریو تجارت سهیل کجاست؟

استان تهران - منطقه 14 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله والفجر ، کوچه بهار ، کوچه رضوان ، پلاک 5 ، طبقه دوم

📅 شرکت بازرگانی آریو تجارت سهیل در چه زمانی تأسیس شده است؟

این شرکت در تاریخ ۱۳۹۰/۰۶/۰۱ تأسیس شده است

🏢 شرکت بازرگانی آریو تجارت سهیل چه نوعی است؟

از نوع سهامی خاص به ثبت رسیده است.


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.