رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر

معرفی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت 30 میلیارد ریال
Thriva
شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر
استان تهران - منطقه 14 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله دانشگاه تهران ، خیابان فلسطین ، خیابان انقلاب اسلامی ، پلاک 959 ، طبقه همکف کدپستی 1416814811
  • تاریخ تأسیس  1390/2/21
  • نوع شخصیت حقوقی  سهامی خاص
  • شماره ثبت  402319
  • شناسه ملی  10320540756
  • کد اقتصادی  411381977619
  • اشخاص  15
  • آگهی‌ها  32
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم

نقشه

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   15
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

شرکت‌های مادر

تعداد شرکت مادر   2
جهت مشاهده شرکت‌های مادر به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   30,000 میلیون ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  32
تاریخ
متن آگهی
1400/7/7
آگهی 16026477
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 402319 و شناسه ملی 10320540756
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/03/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده افزایش یافت. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است .
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/6/15
آگهی 15970740
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 402319 و شناسه ملی 10320540756
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/02/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 30 / 12 / 1399 به تصویب رسید موسسه حسابرسی هادی حساب تهران با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی‌البدل سال مالی منتهی به 29 / 12/ 1400 انتخاب گردید روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/8/17
آگهی 15470779
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 402319 و شناسه ملی 10320540756
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 09/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 29/ 12/ 1398 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/8/8
آگهی 15470776
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 402319 و شناسه ملی 10320540756
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/05/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به نشانی استان تهران - منطقه 14 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله دانشگاه تهران ، خیابان فلسطین ، خیابان انقلاب اسلامی ، پلاک 959 ، طبقه همکف کدپستی وارد شوید تغییر یافت .
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/7/2
آگهی 15418420
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 402319 و شناسه ملی 10320540756
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علی عسگری با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی ازشرکت گروه ساختمان تدبیر ( سهامی خاص ) با شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره و امین متولیان به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی ازشرکت گروه توسعه انرژی تدبیر ( سهامی خاص ) با شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیات مدیره وحامد دهقانان با شماره ملی وارد شوید به نمیندگی از شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/7/13
آگهی 14818720
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۰۷۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1397 مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی هادی حساب تهران با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل سال مالی منتهی به 29/12/1398 انتخاب شدند - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پ980702368133145 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/7/13
آگهی 14818740
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۰۷۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص) با شناسه ملی وارد شوید ، گروه توسعه ساختمان تدبیر (سهامی خاص) با شناسه ملی وارد شوید و گروه توسعه انرژی تدبیر (سهامی خاص) با شناسه ملی وارد شوید بسمت اعضا هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند
پ980702924206918 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/9/15
آگهی 14331257
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۰۷۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 09/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تراز نامه و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1396 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هادی حساب تهران با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل سال برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پ970906456903389 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/4/26
آگهی 14032543
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۰۷۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 09/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه بنیاد برکت به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای سید محمودرضا سجادی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی حسینعلی قریب با شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای رامین حاجی خانی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیر بهداد سلامی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مابقی مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/1/14
آگهی 13915538
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۰۷۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 15/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: موسسه بنیاد برکت با شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی سید محمودرضا سجادی به شماره ملی وارد شوید رئیس هیئت مدیره شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر سهامی خاص با شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی حسینعلی قریب با شماره ملی وارد شوید نایب رئیس هیئت مدیره موسسه تحقیق و توسعه دانشمند به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی رامین حاجی خانی به شماره ملی وارد شوید عضو هیئت مدیره آقای امیر بهداد سلامی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/1/14
آگهی 13915559
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۰۷۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: گروه توسعه اقتصادی تدبیر (شرکت سهامی خاص) با شناسه ملی وارد شوید موسسه بنیاد برکت با شناسه ملی وارد شوید موسسه تحقیق و توسعه دانشمند با شناسه ملی وارد شوید برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/6/13
آگهی 13564506
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۰۷۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هادی حساب تهران به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 30/12/1395 به تصویب رسید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/8/24
آگهی 13104998
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۰۷۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 29/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر با شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای حسینعلی قریب به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره مؤسسه بنیاد برکت با شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای محمد علی بابائی زکلیکی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گروه توسعه ساختمان تدبیر با شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای امیر بهداد سلامی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/7/5
آگهی 13018797
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۰۷۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 05/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی 94 به تصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. گروه توسعه اقتصادی تدبیر (شرکت سهامی خاص) با شناسه ملی 10103871690، موسسه بنیاد برکت با شناسه ملی وارد شوید و گروه توسعه ساختمان تدبیر (شرکت سهامی خاص) با شناسه ملی وارد شوید به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/6/18
آگهی 12821259
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۰۷۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدعلی بابایی زکلیکی به ک. م وارد شوید بنمایندگی از موسسه بنیادبرکت به شماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیات مدیره، سیدمهدی ناصری به ک. م وارد شوید بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شماره ملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیات مدیره و حسینعلی قریب به ک. م وارد شوید بنمایندگی ازگروه توسعه اقتصادی تدبیر به شماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل وعضوهیات مدیره تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهره شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. همچنین مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبرخواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین گردید: 1 نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی، موسسات خصوصی و مراجع قضایی 2 امضاء، صدور، تعهد ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری و اسناد بانکی (چک، سفته، بروات و سایر اوراق) وفق اساسنامه شرکت و مصوبات هیئت مدیره 3 تهیه کلیه آیین نامه‌های داخلی شرکت و مشخص نمودن روشهای اجرایی آن و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب. 4 نظارت بر حسن اجرای آیین نامه‌های شرکت و انجام کلیه اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه 5 نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان براساس آیین نامه‌ها ومصوبات هیات مدیره. 6 افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها وموسسات قانونی دیگر پس از تایید هیئت مدیره 7 عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول در چارچوب موضوع فعالیت شرکت مطابق اساسنامه، آیین نامه‌ها و مصوبات هیات مدیره 8 تحصیل اعتبار از بانکها و موسسات رسمی داخلی وخارجی با شرایط مناسب و رعایت صرفه و صلاح شرکت پس از تایید هیات مدیره 9 ایجاد و حذف نمایندگی‌ها و شعبها در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران پس از تصویب هیات مدیره 10 دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات 11 واگذاری یا تحصیل هر گونه حق کسب وپیشه و تجارت (سرقفلی) پس از تصویب هیات مدیره 12 مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری پس از تصویب هیات مدیره 13 به امانت گذاری هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها در چارچوب موضوع فعالیت شرکت پس از تصویب هیات مدیره 14 اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظردر رای صادره یا اجرای آن با رعایت صرفه و صلاح شرکت و گزارش با تصویب هیات مدیره 15 رهن گذاران اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا «با تایید هیات مدیره 16 تهیه بودجه سالانه به منظور اداره شرکت با برنامه و اهداف مشخص و ارائه ان به هیات مدیره جهت تصویب بودجه 17 تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالیانه شرکت و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب 18 ارائه و پیشنهاد هر گونه طرح توسعه و سرمایه گذاری جدید در چارچوب برنامه ریزی‌های کلان شرکت به هیات مدیره 19 اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تمایل بدعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی فرجام و مصالحه تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل و غیره با یا بدون حق توکیل در توکیل غیر ولو کرارا» و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری به جای او، با یا بدون حق توکیل و توکیل ولوکرارا "، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالت اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد تماما پس از تصویب هیات مدیره 20 تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت پس از تصویب هیات مدیره مدیرعامل مجاز میباشد بخشی از اختیارات خود را به مدیران و کارکنان شرکت بنا به ضرورت تفویض نماید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/1/26
آگهی 12185456
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۰۷۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت حداقل سه نفر می باشد در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید
پ940306804265861 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/1/26
آگهی 12382992
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۰۷۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1) صورتهای مالی سال 93 مورد تصویب قرار گرفت. 2) موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایا رایان با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی شدند. 3) روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پ940623490656405 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/1/26
آگهی 12209674
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۰۷۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای علی امانی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر وارد شوید ـ موسسه بنیاد برکت وارد شوید و شرکت سرمایه گذاری تدبیر وارد شوید برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/92 به تصویب رسید
پ940318894497180 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/11/14
آگهی 1303675
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر سهامی خاص بشماره ثبت ۴۰۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۰۷۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 14/8/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سیدمهدی ناصری با شماره ملی وارد شوید بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیر و همچنین شرکت سرمایه گسترش الکترونیک مبین ایران آقای محمدعلی بابایی زکیلکی با شماره ملی وارد شوید را بعنوان نمایندگان خود در هیئت مدیره انتخاب نمودند. شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر (سهامی خاص) به نمایندگی آقای علی اشرف افخمی ک.م وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره موسسه بنیاد برکت با نمایندگی آقای غلامرضا سلیمانی امیری ک.م وارد شوید بسمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر (سهامی خاص) به نمایندگی آقای حسینعلی قریب ک م وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) با نمایندگی آقای سیدمهدی ناصری به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران (سهامی خاص) با نمایندگی آقای محمدعلی بابایی زکلیکی به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسینعلی قریب بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره و کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته و برات و همچنین اسناد مالی همچون چکهای حسابهای بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا معاون مالی و اداری همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پ1760213 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/10/7
آگهی 1254115
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۰۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۰۷۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 27/6/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.
پ1741500 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/10/7
آگهی 1254116
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۰۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۰۷۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/2/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/91 به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس قانونی اصلی و آقای علی امانی کد ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند.
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی انتخاب گردید.
پ1741499 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/5/7
آگهی 1110909
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت۴۰۲۳۱۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۴۰۷۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 24/2/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ میدان آرژانتین ـ خ الوند ـ خ 35 ـ پ30 ـ کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ 27/3/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پ1672372 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/4/31
آگهی 1105284
آگهی اصلاحی شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۰۷۵۶
پیرو آگهی صادره به شماره 47527/ت32 مورخ 9/12/91 بدینوسیله اعلام میگردد:سمت حسین علی قریب به ک. م وارد شوید به عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تصحیح میگردد.
پ1672371 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/1/5
آگهی 998531
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت۴۰۲۳۱۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۴۰۷۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 22/9/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر سهامی خاص با نمایندگی آقای علی اشرف افخمی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین علی قریب به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و موسسه بنیاد برکت با نمایندگی آقای غلامرضا سلیمانی امیری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین دهقانی پوده به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تدبیر سهامی خاص با نمایندگی آقای ساسان منوچهری به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین علی قریب به نمایندگی از شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید به سمت مدیرعامل.
2ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
3ـ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
در تاریخ 9/12/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پ18279000011110474705 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/4/13
آگهی 628111
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۰۷۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 2/3/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ موسسه دایارایان به عنوان بازرس اصلی، آقای علی امانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
2 ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
3ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1390 به تصویب رسید.
در تاریخ 28/3/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پ18279000011103333709 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/4/13
آگهی 10688681
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۲۳۱۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۰۷۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 2/3/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ موسسه دایارایان به عنوان بازرس اصلی، آقای علی امانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

2‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

3ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1390 به تصویب رسید.

در تاریخ 28/3/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/4/6
آگهی 9989012
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۰۷۵۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/1/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 26/1/1393 بقرار ذیل انتخاب گردیدند:

موسسه بنیاد برکت به شماره ثبت وارد شوید و شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران سهامی خاص به شماره ملی وارد شوید و شرکت سرمایه گذاری تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر سهامی خاص به شماره ملی وارد شوید و شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر سهامی خاص به شماره ملی وارد شوید تا تاریخ 26/1/1393

در تاریخ 23/3/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/4/6
آگهی 10011843
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۰۷۵۶
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 18/2/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر سهامی خاص با نمایندگی آقای علی اشرف افخمی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر سهامی خاص با نمایندگی آقای مجید جمالی افوسی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تدبیر سهامی خاص با نمایندگی آقای ساسان منوچهری به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین دهقانی پوده به سمت عضو هیئت مدیره و موسسه بنیاد برکت با نمایندگی آقای غلامرضا سلیمانی امیری بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا رستمی به شماره ملی وارد شوید (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ 26/1/1393 2 کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 23/3/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/4/6
آگهی 619200
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۰۷۵۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ 26/1/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ اعضاء هیئتمدیره تا تاریخ 26/1/1393 بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
موسسه بنیاد برکت به شماره ثبت وارد شوید و شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران سهامی خاص به شماره ملی وارد شوید و شرکت سرمایهگذاری تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر سهامی خاص به شماره ملی وارد شوید و شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر سهامی خاص به شماره ملی وارد شوید تا تاریخ 26/1/1393
در تاریخ 23/3/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پ20145000011104176273 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/4/6
آگهی 619176
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۰۷۵۶
باستناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ 18/2/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ سمت اعضاء هیئتمدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر سهامی خاص با نمایندگی آقای علیاشرف افخمی بسمت رئیس هیئتمدیره و شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر سهامی خاص با نمایندگی آقای مجید جمالیافوسی به سمت نائب رئیس هیئتمدیره و شرکت سرمایهگذاری تدبیر سهامی خاص با نمایندگی آقای ساسان منوچهری به سمت عضو هیئتمدیره و شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین دهقانیپوده به سمت عضو هیئتمدیره و موسسه بنیاد برکت با نمایندگی آقای غلامرضا سلیمانیامیری بسمت عضو هیئتمدیره و آقای محمدرضا رستمی به شماره ملی وارد شوید (خارج از اعضاء هیئتمدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ 26/1/1393
2ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ 23/3/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پ20145000011104176376 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/3/21
آگهی 10333784
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۰۷۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/02/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مجید جمالی افوسی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر سهامی خاص با نمایندگی آقای علی اشرف افخمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تدبیر سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین دهقانی پوده به سمت عضو هیئت مدیره و موسسه بنیاد برکت با نمایندگی آقای غلامرضا سلیمانی امیری به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام با نمایندگی آقای حمیدرضا جمشیدی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا رستمی به شماره ملی وارد شوید (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ 21/02/1392. 2 تمامی قراردادها اوراق و اسناد بهادار مالی و تعهدآور شرکت به امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات اداری و سایر موارد با امضای مدیرعامل و یا مدیران منتخب وی دارای اعتبار است. 3 اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. در تاریخ 04/03/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/3/3
آگهی 9806608
آگهی تأسیس شرکت گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ 21/2/90 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 21/2/90 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

1ـ موضوع شرکت: طراحی برنامه‌ریزی ایجاد و عملیاتی کردن راهبردهای مدیریتی و ارائه خدمات مشاوره مرتبط در سطح جهانی منطقه‌ای و ملی برای سازمان‌ها نهادها شرکتها و موسسات داخلی و خارجی و همچنین مشارکت با آنها در طرح‌ها و فعالیتهای مرتبط شرکت برای نیل به اهداف خود میتواند به عملیات زیر مبادرت نماید: انجام مطالعات و پژوهش‌های راهبردی و آینده پژوهی در حوزه‌های مختلف از قبیل اقتصادی فن‌آوری اجتماعی و محیط زیست ارائه طرح‌های راهبردی به منظور توانمندسازی و ارتقا بهره‌وری مطالعه انتخاب و ایجاد راهبردهایی در قالب سبدهای رقابتی متشکل از فعالیتهای اقتصادی و عملیاتی کردن آنها از طریق ادغام مجزاسازی و خروج ارائه خدمات در زمینه طراحی ساختار سیستم‌ها تهیه طرحهای تجاری روش‌های تامین مالی گزارشات امکان‌سنجی و مطالعات بازار ـ برگزاری سمینارهای جامع مدیریت کاردبردی به منظور ارتقا سطح دانش بینش و مهارت مدیران در راستای تربیت و پرورش مدیران جهان تراز و حرفه‌ای برگزاری انواع همایش‌ها کارگاه‌های تخصصی مربوط به موضوع فعالیت همراه با ارائه آخرین مقالات و پروژهشهای علمی و کاربردی روزآمد در داخل و خارج از کشور.

2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3ـ مرکز اصلی شرکت: 1ـ 3ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان احمد قصیر خیابان هشتم پلاک 6 ـ کدپستی 1514716711

4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/000/30 ریال منقسم به سی میلیون سهم 000/1 ریالی که تعداد سی میلیون سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ 000/000/500/10 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره وارد شوید مورخ 21/1/90 نزد بانک پارسیان شعبه گاندی پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

5ـ اولین مدیران شرکت:

1ـ 5 ـ شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر سهامی‌خاص به شماره ثبت وارد شوید با نمایندگی آقای علی‌اشرف افخمی بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

2ـ 5 ـ آقای مجید جمالی افوسی به شماره ملی وارد شوید بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

3ـ 5 ـ شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر سهامی‌خاص به شماره ثبت وارد شوید با نمایندگی آقای اسحق حاجی‌زاده بسمت عضو هیئت‌مدیره.

4ـ 5 ـ موسسه بنیاد برکت به شماره ثبت وارد شوید با نمایندگی آقای غلامرضا سلیمانی‌امیری بسمت عضو هیئت‌مدیره.

5ـ 5 ـ شرکت سرمایه‌گذاری البرز سهامی‌عام به شماره ثبت وارد شوید با نمایندگی آقای حمیدرضا جمشیدی بسمت عضو هیئت‌مدیره.

6ـ 5 ـ آقای اسحق حاجی‌زاده بشماره ملی وارد شوید (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

6ـ دارندگان حق امضاء: تمامی قراردادها اوراق و اسناد بهادار مالی و تعهدآور به امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات اداری و سایر موارد با امضای مدیرعامل و یا مدیران منتخب وی دارای اعتبار است.

7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

8ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

1ـ 8 ـ موسسه دایارایان به شماره ثبت وارد شوید به عنوان بازرس اصلی

2ـ 8 ـ آقای علی امانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi