رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت تدبیر سرمایه آراد

معرفی
پورتفوی بورسی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت نامشخص
Thriva
شرکت تدبیر سرمایه آراد
استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله چیتگر ، خیابان آبان 6 ، بلوار گلها ، پلاک 20 ، طبقه سوم کدپستی 1386175178
  • تاریخ تأسیس  1390/2/7
  • نوع شخصیت حقوقی  سهامی خاص
  • شماره ثبت  402062
  • شناسه ملی  10320526636
  • کد اقتصادی 
  • اشخاص  14
  • آگهی‌ها  23
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم

نقشه

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   14
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

شرکت‌های زیرمجموعه

تعداد شرکت زیرمجموعه   2
جهت مشاهده شرکت‌های زیرمجموعه به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

پورتفوی بورسی شرکت تدبیرسرمایه آراد-سهامی خاص-

جهت مشاهده پورتفوی بورسی به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   نامشخص ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  23
تاریخ
متن آگهی
1399/9/10
آگهی 15526801
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه آراد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 402062 و شناسه ملی 10320526636
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه آراد سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/07/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی فراهانی با کد ملی وارد شوید بسمت رییس هییت مدیره - آقای هادی فرجی الموتی با کد ملی وارد شوید بسمت نایب رییس هییت مدیره - آقای کامران صباغ امیرخیزی با کدملی وارد شوید بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره - کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیر عامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیر عامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هییت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. - حدود اختیارات مدیرعامل اجرای مصوبات هییت مدیره تعیین گردید .
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/9/10
آگهی 15526806
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه آراد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 402062 و شناسه ملی 10320526636
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه آراد سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/07/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند: آقای کامران صباغ امیرخیزی با کدملی وارد شوید - آقای علی فراهانی با کدملی وارد شوید - آقای هادی فرجی الموتی با کدملی وارد شوید - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای دوره مالی پایان اسفند ماه 1398 مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین با شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا نظری با کدملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت 1 سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/5/9
آگهی 14722808
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه آراد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۶۶۳۶
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 01/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، محله چیتگر ، خیابان آبان 6 ، بلوار گلها ، پلاک 20 ، طبقه سوم ک . پ وارد شوید تغییر یافت . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/3/9
آگهی 14624122
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه آراد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۶۶۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 08/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1397 بتصویب رسید . موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین با شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و رضا نظری با کدملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/10/23
آگهی 14417907
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه آراد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۶۶۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای کامران صباغ امیرخیزی با کد ملی وارد شوید آقای علی فراهانی با کد ملی وارد شوید آقای هادی فرجی الموتی با کد ملی 2219411249
پ971017679947716  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/10/23
آگهی 14417906
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه آراد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۶۶۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی فراهانی با کد ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره آقای هادی فرجی الموتی با کد ملی وارد شوید بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای کامران صباغ امیرخیزی با کد ملی 0053035798بسمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر ازاعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود
پ971017550826766  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/3/22
آگهی 14058702
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه آراد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۶۶۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/2/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 1396 به تصویب رسید. آقای ناصر مهربان بدابی به کدملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا نظری به کدملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/5/24
آگهی 13549409
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه آراد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۶۶۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 1395 مورد تصویب قرار گرفت. - ناصر مهربان بدابی کدملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و رضا نظری کدملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. - کامران صباغ امیرخیزی با کدملی وارد شوید و علی فراهانی با کدملی وارد شوید و علی عسگری با کدملی وارد شوید بعنوان اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/5/24
آگهی 13549415
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه آراد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۶۶۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 21/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - علی عسگری با کدملی وارد شوید بسمت ریاست هیئت مدیره و علی فراهانی با کدملی وارد شوید بسمت نائب رئیس هیئت مدیره وکامران صباغ امیرخیزی با کدملی وارد شوید بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. - حدود اختیارات مدیرعامل اجرای مصوبات هیئت مدیره تعیین گردید. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر ازاعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/6/20
آگهی 13002108
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه آراد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۶۶۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی 1394 مورد تصویب قرار گرفت. آقای ناصر مهربان بدابی کدملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا نظری کدملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/6/25
آگهی 12336205
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه آراد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۶۶۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1393 به تصویب رسید. آقای ناصر مهربان بدابی به شماره ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا نظری به شماره ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند : آقای علی فراهانی به شماره ملی وارد شوید آقای علی عسگری به شماره ملی وارد شوید آقای کامران صباغ امیرخیزی به شماره ملی 0053035798
پ940528128902901 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/6/25
آگهی 12336235
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه آراد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۶۶۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 24/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علی عسگری به شماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره آقای علی فراهانی به شماره ملی وارد شوید بسمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای کامران صباغ امیرخیزی به شماره ملی 0053035798بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر ازاعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پ940528860136747 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/8/1
آگهی 1663850
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه آراد سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۰۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۶۶۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی 1392 به تصویب رسید. آقای ناصر مهربان بدابی کد ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا نظری کد ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پ930723976179310  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/2/13
آگهی 1413449
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه آراد سهامی خاص شماره ثبت ۴۰۲۰۶۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۶۶۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/12/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
ـ آقای کامران صباغ امیرخیزی با کد ملی 0053035798
ـ آقای علی فراهانی با کد ملی وارد شوید
ـ آقای علی عسگری با کد ملی 0380843560
پ1807825 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/2/11
آگهی 1412535
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه آراد سهامی خاص شماره ثبت ۴۰۲۰۶۲ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۶۶۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 12/12/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای علی عسگری با کد ملی وارد شوید بسمت ریاست هیئت مدیره آقای علی فراهانی با کد ملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای کامران صباغ امیرخیزی با کد ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
حدود اختیارات مدیرعامل اجرای مصوبات هیئت مدیره تعیین گردید.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پ1807827 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/11/23
آگهی 1312987
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه آراد سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۰۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۶۶۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/8/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.
پ1765113 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/6/10
آگهی 1142053
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه آراد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۶۶۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ25/03/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1ـ اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردید: پرهام علیا به ک م0071463607 ـ علی فراهانی به ک م0452894395 ـ علی عسگری به ک م0380843560
پ1687568 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/6/10
آگهی 1142096
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه آراد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۶۶۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ25/03/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پرهام علیا به ک م0071463607 مدیرعامل ـ علی فراهانی به ک م0452894395 نائب رئیس هیئت مدیره ـ علی عسگری به ک م0380843560 رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال تصدی هیات مدیره انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضا یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پ1687563 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/4/10
آگهی 1085306
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه آراد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۶۶۳۶
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 8/2/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حمید کشاورز توچائی بشماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی پورفطرتی بشماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم سروناز علیپورفطرتی بشماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و خانم فردانه علمیه به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای پدرام کشاورزتوچائی بشماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای پرهام علیا بشماره ملی وارد شوید (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ 8/2/1394
2ـ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
3ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
در تاریخ 22/3/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پ1660656 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/4/10
آگهی 1085312
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه آراد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۶۶۳۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 8/2/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ آقای ناصر مهربان بدابی بشماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا نظری بشماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
2ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
3ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 8/2/1394 بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حمید کشاورزتوچائی به شماره ملی وارد شوید و آقای محمد علی پورفطرتی بشماره ملی وارد شوید و خانم سروناز علیپورفطرتی بشماره ملی وارد شوید و خانم فردانه علمیه به شماره ملی وارد شوید و آقای پدرام کشاورزتوچائی بشماره ملی وارد شوید تا تاریخ 8/2/1394
4ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/91 به تصویب رسید.
در تاریخ 22/3/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پ1660655 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/7/13
آگهی 730447
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه آراد سهامی خاص به شماره ثبت۴۰۲۰۶۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۶۶۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/3/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ آقای ناصر مهربان بدابی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا نظری به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
2ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های انتخاب شد.
3ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1390 به تصویب رسید.
در تاریخ21/6/1391ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پ18279000011106036100 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/7/13
آگهی 11748568
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه آراد سهامی خاص به شماره ثبت۴۰۲۰۶۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۶۶۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/3/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ آقای ناصر مهربان‌بدابی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا نظری به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

2ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های انتخاب شد.

3ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1390 به تصویب رسید.

در تاریخ21/6/1391ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/2/19
آگهی 10846399
آگهی تأسیس شرکت تدبیر سرمایه آراد سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ 7/2/90 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 7/2/90 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

1ـ موضوع شرکت: انجام هرگونه فعالیتهای مجاز بازرگانی و سرمایه‌گذاری و مشارکت در موسسات و شرکتهای دیگر و انعقاد قراردادهای لازمه خرید و فروش واردات و صادرات هرگونه کالای مجاز بازرگانی و بازاریابی غیرهرمی غیرشبکه‌ای غیرالکترونیکی خرید فروش واردات و صادارت ماشین‌آلات و تجهیزات و مواد اولیه کارخانجات صنعتی خصوصا کارخانجات تولید خودرو و وسایل و قطعات جانبی آن ارائه خدمات پشتیبانی فنی و خدمات پس از فروش از قبیل تهیه قطعات یدکی و تعمیر و تعویض قطعات و تجهیزات معیوب راه‌اندازی پروژه‌ها و ایجاد طرحهای تولیدی و صنعتی و همچنین توسعه و به‌روزرسانی واحدهای تولیدی و صنعتی موجود و اخذ مجوزها و موافقت اصولی لازمه جهت فعالیتهای یاد شده مشارکت در طرحهای ساختمانی تولیدی بازرگانی صنعتی شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های درون مرزی و برون مرزی مشارکت در تاسیس شرکتهای جدید و در شرکتهای موجود اخذ هرگونه وام و اعتبار و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اخذ و ارائه نمایندگی از کلیه شرکتها و موسسات داخلی و خارجی که در زمینه‌های فوق فعالیت می‌نمایند انجام کلیه فعالیتهای مجازی که در راستای حصول به اهداف شرکت نافع و موثر باشد.

2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3ـ مرکز اصلی شرکت:

1ـ 3ـ استان تهران ـ شهر تهران جاده مخصوص کرج کیلومتر 11 شماره 253 ـ 1399813411

4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/000/10 ریال منقسم به ده میلیون سهم 000/1 ریالی که تعداد ده میلیون سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ 000/000/500/3 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره وارد شوید مورخ 6/2/90 نزد بانک ملت شعبه مرکزی پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

5ـ اولین مدیران شرکت:

1ـ 5 ـ آقای حمید کشاورزتوچائی به شماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

2ـ 5 ـ آقای محمدعلی پورفطرتی به شماره ملی وارد شوید بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

3ـ 5 ـ خانم سروناز علیپورفطرتی به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت‌مدیره.

4ـ 5 ـ خانم فرزانه علمیه‌ به شماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت‌مدیره.

5ـ 5 ـ آقای پدارم کشاورزتوچائی بشماره ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت‌مدیره.

6ـ 5 ـ آقای پرهام علیا به شماره ملی وارد شوید (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره یا یکی از مدیران داخلی شرکت طبق نظر مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

8ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

1ـ 8 ـ آقای نادر عبدالحسینی‌سخا به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی

2ـ 8 ـ آقای محسن صالحی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi