رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت بانک انصار

معرفی
پورتفوی بورسی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت 10,000 میلیارد ریال
Thriva
شرکت بانک انصار
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-پاسداران-خیابان بوستان-خیابان پاسداران-پلاک 539-طبقه همکف- کدپستی 1957633636
  • تاریخ تأسیس  1389/3/8
  • نوع شخصیت حقوقی  سهامی عام
  • شماره ثبت  374528
  • شناسه ملی  10320255230
  • کد اقتصادی 
  • اشخاص  15
  • آگهی‌ها  27
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   15
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

پورتفوی بورسی شرکت بانک انصار-سهامی عام-

جهت مشاهده پورتفوی بورسی به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   10,000,000 میلیون ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  27
تاریخ
متن آگهی
1400/3/10
آگهی 15826281
آگهی تغییرات شرکت بانک انصار شرکت سهامی عام به شماره ثبت 374528 و شناسه ملی 10320255230
آگهی تغییرات شرکت بانک انصار سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/09/1399 و مجوز شماره 422651/99 مورخ 28/12/1399 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورت های مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ 29/12/1397مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات ، دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/5/26
آگهی 15352590
آگهی تغییرات شرکت بانک انصار شرکت سهامی عام به شماره ثبت 374528 و شناسه ملی 10320255230
آگهی تغییرات شرکت بانک انصار سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ 07/07/1398 ومجوز شماره 293118/98مورخ 29/08/1398بانک مرکزی و صورتجلسه شماره 3 مورخ 17/09/1398هیآت عالی راهبری ادغام بانک های نیروهای مسلح تصمیمات ذیل اتخاذ شد : هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید مهدی حسینی به شماره ملی وارد شوید آقای خسرو فرحی به شماره ملی وارد شوید آقای مهدی رضایی به شماره ملی وارد شوید آقای یحیی فروتن به شماره ملی 1460877942 آقای سید علیرضا سعیدی مدنی به شماره ملی وارد شوید
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/5/26
آگهی 15352619
آگهی تغییرات شرکت بانک انصار شرکت سهامی عام به شماره ثبت 374528 و شناسه ملی 10320255230
آگهی تغییرات شرکت بانک انصار سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/07/1398 ومجوز شماره 301551/98مورخ 06/09/1398بانک مرکزی و صورتجلسه شماره 3 مورخ 17/09/1398هیآت عالی راهبری ادغام بانک های نیروهای مسلح تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید مهدی حسینی با شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو و رییس هیات مدیره و آقای خسرو فرحی با شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو و نایب رییس هیات مدیره و آقای مهدی رضایی با شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو هییت مدیره و مدیر عامل و آقای یحیی فروتن با شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو هییت مدیره و آقای سید علیرضا سعیدی مدنی به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق، قراردادها، و اسناد تعهدآور بانک با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره متفقاً همراه با مهر بانک و صرفاً امضای چک ها با امضای مدیرعامل و معاون امور مالی بانک متفقاً همراه با مهر بانک معتبر خواهد بود. دارندگان حق امضاء با مسیولیت خود حق تفویض امضاء خود به غیر را دارند. هیات مدیره اختیارات امور اجرایی مندرج در بندهای یک الی یازده ماده 84 اساسنامه با لحاظ رعایت مفاد طرح سی و بندی ادغام بانک انصار در بانک سپه را به مدیرعامل تفویض نمود. در راستای اجرای مفاد طرح سی و یک بندی ادغام، هرگونه اتخاذ تصمیم و اقدامات اجرایی مرتبط با ادغام بانک در بانک سپه و ادغام تعاونی اعتبار ثامن الایمه (ع ) در بانک، منوط به تایید هییت مدیره بانک است.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/12/25
آگهی 15133653
آگهی تغییرات شرکت بانک انصار شرکت سهامی عام به شماره ثبت 374528 و شناسه ملی 10320255230
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1397 ومجوز شماره 120237/98 مورخ 12/4/98بانک مرکزی جمهوری اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ 29/12/1396 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی 10100174390به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی تعیین شدند. روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های بانک برای مدت یکسال تعین شدند. پ981220686589632 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/4/24
آگهی 14428680
آگهی تغییرات شرکت بانک انصار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۴۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1396 و مجوز شماره 64908/97 مورخه 31/2/97 بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ 30 /12 /1395 به تصویب رسیدموسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به تاریخ 29 /12 /1396 تعیین شدند. ـ روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شدند. آقای ابراهیم محمدی با کدملی وارد شوید به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردید
پ971024431242786 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/4/13
آگهی 13919177
آگهی تغییرات شرکت بانک انصار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۴۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 01/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کدپستی شرکت وارد شوید می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/5/14
آگهی 13511655
آگهی تغییرات شرکت بانک انصار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۴۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/02/1396 و با اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/04/1395 و به استناد مجوز شماره 113696/96 مورخ 18/04/1396 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجوز شماره 038 - وارد شوید / 969 مورخ 19/04/1396 سازمان بورس اراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی با نام از طریق نقدی بموجب گواهی شماره 1698 - 4410 مورخ 02/12/1395 بانک انصار شعبه مستقل مرکزی مبلغ وارد شوید ریال و مطالبات حال شده سهامداران مبلغ وارد شوید ریال پرداخت گردیده است افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/4/24
آگهی 13498424
آگهی تغییرات شرکت بانک انصار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۴۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 06/05/1395 به استناد مجوز شماره 393377/95 مورخ 07/12/1395 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود رهنما با شماره ملی وارد شوید را به عنوان رییس هیئت مدیره و آقای آیت اله ابراهیمی با شماره ملی وارد شوید را به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای یحیی فروتن با شماره ملی وارد شوید را به عنوان قائم مقام مدیرعامل و منشی جلسات هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور بانک با دو امضاء مدیرعامل و قائم مقام وی، متفقا همراه بامهر بانک و یا با امضای یکی از آنها به همراه امضای یکی از سایر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر بانک معتبر خواهد_بود. همچنین اوراق و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا قائم مقام همراه با مهر بانک معتبر خواهد_بود. هیئت مدیره اختیارات امور اجرائی مندرج در بندهای یک الی یازده ماده 84 اساسنامه را به مدیرعامل و قائم مقام متفقا یا منفردا با حق توکیل به غیرتفویض نمود. در این موارد اساسنامه بانک با امضاء مدیرعامل یا قائم مقام همراه با مهر بانک معتبر خواهد_بود. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/12/23
آگهی 13244742
آگهی تغییرات شرکت بانک انصار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۴۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1395 به استناد مجوز شماره 209334/95 مورخ 03/07/1395 اداره مجوز‌های بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1394 به تصویب رسید موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شدند. آقای آیت اله ابراهیمی به شماره ملی وارد شوید و آقای یحیی فروتن به شماره ملی وارد شوید و آقای محمود رهنما به شماره ملی وارد شوید و آقای اصغر ابوالحسنی هستیانی به شماره ملی وارد شوید و آقای سید علیرضا سعیدی مدنی به شماره ملی وارد شوید به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و آقای حسین مجاهدی به شماره ملی وارد شوید به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند تعیین گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/12/23
آگهی 13244752
آگهی تغییرات شرکت بانک انصار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۴۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 17/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به بررسی مدارک و مستندات ارائه شده و نیز صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 17/09/1395 و در اجرای ماده 176 لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت بدینوسیله اجازه پذیره نویسی به شماره مکانیزه وارد شوید صادر می‌گردد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/7/19
آگهی 12223443
آگهی تغییرات شرکت بانك انصار شركت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۴۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰
بدینوسیله با بررسی سوابق و مستندات ابرازی و ارائه شده و به موجب مجوز شماره 303762/121 مورخ 4/12/93 سازمان بورس و اوراق بهادار ومجوز شماره وارد شوید مورخ 19/6/93 با نک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در رعایت ماده 176 از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی صادر می گردد.
پ940324821969195  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/9/24
آگهی 12453669
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت امید انصار درتاریخ 04/08/1394 به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهاداربا درآمد ثابت، سپرده ها وگواهی های سپرده بانکی و موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار است. خصوصیات دارائیهای موضوع سرمایه گذاری یا تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید و حد نصاب سرمایه گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده است. مدت صندوق: از تارخ ثبت به مدت محدود3 سال شمسی است که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق: تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان تابان غربی، پلاک 59، طبقه سوم کدپستی وارد شوید سرمایه صندوق: 200000000000ریال شامل 200000واحد سرمایه گذاری ممتاز 1000000ریالی بانام می باشد که تماما پرداخت شده است موسسین و میزان سرمایه موسسین: شرکت با نک انصار با شناسه ملی وارد شوید دارانده 120000000000ریال معادل 120000واحد سرمایه گذاری ممتاز 1000000ریالی شرکت کار گزاری پارس گستره خبره با شناسه ملی 10380399042دارانده 80000000000ریال معادل 80000واحد سرمایه گذاری ممتاز 1000000ریالی ارکان صندوق عبارتند از: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیاف با شناسه ملی 10380076460با نمایندگی آقای علی امانی با کد ملی وارد شوید به عنوان متولی موسسه داریا روش با شناسه ملی 10320272938با نمایندگی آقای شهریار دیلم صالحی با کد ملی 2200035136بعنوان حسابرس شرکت کارگزاری پارس گسر خبره با شناسه ملی 10380399042با نماینگی آقای عبداله رحیم لوی بنیس با کد ملی 1729403549بعنوان مدیر شرکت بانک انصار با شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای آیت اله ابراهیمی با کد ملی 4011250864بعنوان ضامن نقد شوندگی و مدیر ثبت دارندگان حق امضا عبارتند از: آقای عبداله رحیم لوی بینس با کد ملی وارد شوید آقای محمد حسین برخورداری با کدملی وارد شوید آقای احمد کاظمی مرگاوی با کد ملی وارد شوید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک، سفته برات با امضای دو نفر از سه نفر فوق همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای عبداله رحیم لوی بنیس با مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت دج آگهیها تعیین شد
پ940804125180568  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/8/25
آگهی 12467134
آگهی تغییرات شرکت بانک انصار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۴۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1394 ومجوز شماره 170107/94 مورخه 26/06/1394 بانک مرکزی اداره مجوز های بانکی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 93 بتصویب رسید.مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی هوشیار ممیز به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی تعیین شدند. روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شدند. اصغر ابوالحسنی هستیانی به شماره ملی وارد شوید به جای ابراهیم محمدی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی و ابراهیم محمدی به عنوان عضو علی البدل جهت بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند.
پ940812571880755 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/5/8
آگهی 12286277
آگهی تغییرات شرکت بانک انصار سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۴۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 21/04/1394 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/6/92 و مجوز شماره 321377/121 مورخ 24/4/94 سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز شماره 103283/94 مورخ 23/4/94 بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 6000000000000ریال به مبلغ 8000000000000ریال منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی با نام تماماً پرداخت شده از محل مطالبات به مبلغ وارد شوید ریال و آورده نقدی مبلغ وارد شوید ریال طی گواهی بانکی به شماره 4410-554 مورخ 21/4/94بانک انصار شعبه مستقل مرکزی واریز گردیده و میزان وارد شوید ریال از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید وذیل ثبت از لحاظ افزایش در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید
پ940430139369642  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/2/31
آگهی 12165108
آگهی تغییرات شرکت بانک انصار شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۳۷۴۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 29/01/1394 و مجوز شماره 26622مورخ 6/2/94بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعلیرضا سعیدی مدنی به شماره ملی وارد شوید و آقای ابراهیم محمدی به شماره ملی 0056958201به عنوان اعضا اصلی هیئت مدیره برای باقی ما نده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین شدند
پ940227924662524  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/12/6
آگهی 12036758
آگهی تغییرات شرکت بانک انصار سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۳۷۴۵۲۸ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/04/1393 مجوز شماره 194005مورخ 17/7/93 بانک مرکزی و مجوز شماره 301856/121مورخ 19/11/93سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر 147 ماده و 22 تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه پیشین شد.
پ931127379263719 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/12/6
آگهی 12036978
آگهی تغییرات شرکت بانک انصار شرکت سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۳۷۴۵۲۸ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 17/08/1393 ومجوز شماره268484مورخه9/10/93بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود رهنما با ک.م وارد شوید به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای آیت اله ابراهیمی با ک.م وارد شوید به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و آقای یحیی فروتن با ک.م وارد شوید به عنوان قائم مقام و منشی هیئت مدیره برای باقی مانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور بانک با دو امضاء مدیرعامل و قائم مقام و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر بانک و اوراق و نامه های اداری با امضای مدیرعامل یا قائم مقام همراه با مهر بانک معتبر خواهد بود ـ هیئت مدیره اختیارات امور اجرایی مندرج در مواد 84 ـ 1الی 84 ـ 11 اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود در این موارد اسناد بانک با امضاء مدیرعامل همرا با مهر بانک معتبر خواهد بود.
پ931127734505901 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/12/6
آگهی 12036982
آگهی تغییرات شرکت بانک انصار سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۳۷۴۵۲۸ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/04/1393 ومجوزهای شماره 277144مورخه 17/10/93 و شماره 311549مورخه 20/11/93بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی و ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ 29/12/1392 به تصویب رسید مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی هوشیارممیز به شناسه ملی 10100439645به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطربه شناسه ملی10100188574به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی 1393تعیین شدند.. روزنامه های کثیر الانتشاراطلاعات ودنیای اقتصادجهت درج آگهی های شرکت تعیین شدند. اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند. آقای آیت اله ابراهیمی به شماره ملی 4011250864. آقای یحیی فروتن به شماره ملی 1460877942. آقای محمود رهنما به شماره ملی وارد شوید اعضای علی البدل هیات مدیره نیز برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: . آقای سیدعلیرضا سعیدی مدنی به شماره ملی 0047511249. آقای ابراهیم محمدی به شماره ملی 0056958201
پ931127829543764 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/5/12
آگهی 1535570
آگهی تغییرات شرکت بانک انصار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۴۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه 04/04/1393 و به موجب اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 20/6/1392 و مجوز شماره وارد شوید مورخه 24/4/1393 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مجوز شماره 276353,121 مورخه 24/4/1393 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 000 000 000 000 4 ریال به مبلغ 000 000 000 000 6 ریال منقسم به 000 000 000 6 سهم 000 1 ریالی با نام تماما پرداخت شده از محل مطالبات حال شده و سود انباشته و آورده نقدی افزایش یافته است. بخش آورده نقدی به موجب گواهی شماره 521 ـ 4410 مورخه 3/4/1393 بانک انصار شعبه مستقل مرکزی پرداخت شده است در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ .................. تکمیل امضا گردیده است.
پ930430537472954  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/4/3
آگهی 1490449
آگهی تغییرات شرکت بانک انصار شرکت سهامی عام شماره ثبت ۳۷۴۵۲۸ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 19/4/1391 و مجوز شماره وارد شوید مورخه 24/2/1393 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حسین مجاهدی با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری یمین با شماره ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای آیت اله ابراهیمی با شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نگین خاتم ایرانیان با شماره ملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مسعود مهر دادی با شماره ملی وارد شوید بعنوان نماینده شرکت ارتباطات سیار ایران با شماره ملی وارد شوید و آقای محمود رهنما با شماره ملی وارد شوید بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری بنیان گستر کاوا با شماره ملی وارد شوید و آقای یحیی فروتن با شماره ملی وارد شوید بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری سیمای توسعه کار با شماره ملی وارد شوید بسمت قائم مقام مدیر عامل همگی بعنوان اعضای هیئت مدیره و آقای ابراهیم محمدی با شماره ملی وارد شوید بعنوان نماینده شرکت تعاونی مصرف کارکنان انصار با شماره ملی وارد شوید و سید علی رضا سعیدی مدنی با شماره ملی وارد شوید بعنوان نماینده شرکت تعاونی اعتبار ایثارگران ظفر با شماره ملی وارد شوید بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند.
کلیه اوراق قراردادها و اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیر عامل یا قائم مقام مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر بانک و نامه های اداری با امضای مدیر عامل یا قائم مقام مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پ1839161 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/3/24
آگهی 1471548
آگهی تغییرات شرکت بانک انصار شرکت سهامی ‌عام شماره ثبت ۳۷۴۵۲۸ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/3/1392 و به موجب مجوز شماره وارد شوید مورخ 31/2/1393 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ مؤسسه حسابرسی بهبود با ش.م وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا با ش.م وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29/12/1392 انتخاب گردیدند.
ـ روزنامه های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1391 به تصویب رسید.
پ1832808 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/3/17
آگهی 1457675
آگهی تغییرات شرکت بانک انصار شرکت سهامی عام شماره ثبت ۳۷۴۵۲۸ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/4/91 و مجوز شماره وارد شوید مورخ 14/2/1393 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1390 بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی بهبود ارقام با شماره ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریان فراز با شماره ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 30/12/91 انتخاب گردیدند.
روزنامه های دنیای اقتصاد و جام جم بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند.
شرکت های سرمایه گذاری نگین خاتم ایرانیان بشماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید و سرمایه گذاری یمین بشماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید و ارتباطات سیار ایران بشماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید و سرمایه گذاری سیمای توسعه کار بشماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید و بنیان گستر کاوا بشماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید بعنوان اعضاء اصلی و شرکت های تعاونی مصرف کارکنان انصار بشماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید و تعاونی ایثار گران ظفر بشماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پ1825846 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/5/2
آگهی 651736
آگهی تغییرات شرکت بانک انصار (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۳۷۴۵۲۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ8/3/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ3/8/1390 به هیئت مدیره درخصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و تبدیل مطالبات حال شده و انتقال سود تقسیم نشده و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ000/000/000/000/2ریال به مبلغ000/000/000/000/4ریال منقسم به چهار میلیارد سهم بانام، به ارزش هرسهم000/1ریال که مبلغ000/000/000/250/1ریال بموجب گواهی شماره397/1010 مورخ9/3/1391 بانک انصار شعبه مستقل مرکزی پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ17/4/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پ18279000011103801391 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/5/2
آگهی 11707937
آگهی تغییرات شرکت بانک انصار (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۳۷۴۵۲۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ8/3/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ3/8/1390 به هیئت‌مدیره درخصوص افزایش سرمایه ضمن رعایت کلیه تشریفات قانونی سرمایه شرکت از محل پرداخت نقدی و تبدیل مطالبات حال شده و انتقال سود تقسیم نشده و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ000/000/000/000/2ریال به مبلغ000/000/000/000/4ریال منقسم به چهار میلیارد سهم بانام، به ارزش هرسهم000/1ریال که مبلغ000/000/000/250/1ریال بموجب گواهی شماره397/1010 مورخ9/3/1391 بانک انصار شعبه مستقل مرکزی پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.

در‌ تاریخ17/4/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/2/27
آگهی 577329
آگهی تغییرات شرکت بانک انصار سهامی عام به ‌شماره ثبت ۳۷۴۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 8/3/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
2ـ روزنامه های کثیرالانتشار جام جم و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
3ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/89 به تصویب رسید.
در تاریخ 12/2/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پ20145000011103538676 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/2/27
آگهی 11033818
آگهی تغییرات شرکت بانک انصار سهامی عام به ‌شماره ثبت ۳۷۴۵۲۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۵۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 8/3/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

2ـ روزنامه‌های کثیرالانتشار جام جم و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

3ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/89 به تصویب رسید.

در تاریخ 12/2/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/3/22
آگهی 11112243
آگهی تأسیس شرکت بانک انصار سهامی‌ عام
شرکت فوق در تاریخ 8/3/1389 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 8/3/1389 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار جام‌جم و دنیای اقتصاد آگهی می‌شود.

1ـ موضوع شرکت: بانک در اجرای تحقق اهداف خود، با رعایت قوانین و مقررات جاری و با کسب مجوزهای لازم میتواند به کلیه عملیات مجاز پولی، مالی و بانکی به شرح زیر مبادرت نماید: 1ـ2 ـ افتتاح و نگهداری انواع حسابهای قرض‌الحسنه جاری، پس‌انداز و سایر حسابهای مشابه. 2ـ2 ـ قبول سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلند مدت و مشابه آنها و صدور گواهی سپرده. 3ـ2 ـ قبول سپرده‌های مدت‌دار برای مصرف در یک موضوع خاص یا مشابه آنها و صدور گواهی سپرده. 4ـ2 ـ قبول مدیریت وجوه.

5ـ2 ـ تحصیل وام و اعتبار یا دریافت تسهیلات از داخل و خارج از کشور با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه. 6ـ2 ـ اعطای انواع تسهیلات مالی و اعتباری به اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب عقود جاری کشور و برقراری روش اعتبار در حساب جاری در چهارچوب قوانین و مقررات و با رعایت ضوابط مربوطه در قبال دریافت هر یک از انواع وثایق و تضمینات پیش‌بینی‌شده در دستورالعمل‌های مربوطه 7ـ2 ـ تامین مالی طرح‌های خاص با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه 8ـ2 ـ مشارکت و سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و فعالیت‌های اقتصادی اعم از تولیدی، خدماتی، بازرگانی، خرید و فروش سهام آنها و اقدام به تشکیل انواع شرکت‌های تجاری با توجه به هدف و موضوع فعالیت بانک با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه 9ـ2 ـ نقل و انتقال وجوه در داخل کشور 10ـ2 ـ انتشار، خرید و فروش اوراق مشارکت و قرضه تضمین شده از جانب دولت جمهوری اسلامی ایران یا دولت‌های خارجی یا بانک‌ها و موسسات معتبر مالی به حساب بانک یا به نمایندگی و وکالت از طرف اشخاص و همچنین معامله سایر اسناد بازرگانی و تجاری اعم از ریالی و ارزی و صدور هرگونه اوراق بهادار دولتی و بخش خصوصی و حواله بانکی. 11ـ2 ـ صدور انواع اعتبارنامه ، ابلاغ آنها و انجام هرگونه معاملات و عملیات قانونی مربوط به آنها 12ـ2 ـ صدور انواع کارت و چک‌های مسافرتی، تضمینی و... و پذیرش انواع چک‌ها اعم از مسافرتی و... صادره توسط بانک‌ها به طور متقابل و انجام هرگونه عملیات قانونی راجع به آنها 13ـ2 ـ صدور، تایید و قبول هرگونه تعهدنامه و یا ضمانتنامه بانکی اعم از ارزی و ریالی، ظهرنویسی و تضمین اسناد و اوراق بهادار با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه 14ـ2 ـ انجام هرگونه معاملات ارزی از قبیل خرید و فروش ارز، انتقال وجوه و حواله‌های ارزی و مشابه آنها در داخل و خارج از کشور، افتتاح، ابلاغ، تایید و معامله انواع اعتبارات اسنادی، معامله بروات ارزی مالی و تجاری و یا وصولی، معامله اسناد تجاری، صدور انواع ضمانتنامه‌های ارزی و قبول آنها برای صدور ضمانت‌نامه‌های مجدد یا غیر آن، اصالتاً یا به نمایندگی، مباشرت و وساطت و انجام دادن هر نوع عملیات مربوطه و استفاده از آنها پس از اخذ مجوز لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه 15ـ2 ـ اجاره دادن صندوق امانات، قبول امانات و نگهداری سهام و اوراق بهادار و سایر اشیاء و اموال قیمتی قابل قبول و مجاز قانونی و هرگونه عملیات و خدمات دیگر 16ـ2 ـ برقراری، ایجاد و حفظ رابطه کارگزاری با بانک‌ها و موسسات معتبر مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور 17ـ2ـ قبول پذیره‌نویسی و انجام کلیه عملیات مربوط به آن و خرید و فروش سهام به حساب بانک یا مشتریان و مراجعان، سرمایه‌گذاری و انجام کلیه عملیات مرتبط به آن و نیز ارائه و انجام کلیه خدمات مشابهی که تحت فعالیت بانکداری و سرمایه‌گذاری طبقه‌بندی می‌شود. 18ـ2 ـ ارائه انواع خدمات بانکی به منظور تسهیل در امور مشتریان یا به کارگیری تکنولوژی پیشرفته 19ـ2 ـ تلاش در جهت فراگیر نمودن ابعاد تبلیغاتی بانک به منظور آشنا نمودن عامه مردم با روش‌های ارائه خدمات و مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا و ارائه انواع آموزش‌های عمومی 20ـ2 ـ ارائه خدمات برنامه‌ریزی کسب و کار، مشاوره، ارزشیابی و قیمت‌گذاری و خدمات مشاوره مالی مشابه. 21ـ2 ـ افتتاح حساب جاری و سایر حساب‌های بانکی دیگر به نام خود و تودیع وجوه دیداری یا مدت‌دار نزد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور و استفاده از آنها 22ـ2 ـ انجام هرگونه عملیات بیمه مربوط به بانک یا به حساب مشتریان که به موجب قوانین و مقررات برای بانک‌ها ممنوع نباشد توسط بانک و یا با استفاده از خدمات شرکت‌ها و موسسات بیمه مجاز 23ـ2 ـ قبول نمایندگی موسسات پولی و بانکی داخل و خارج از کشور که بر حسب قانون تکمیل شده یا بشوند 24ـ2 ـ قبول وکالت، وصایت، قیومیت، نظارت، تولیت، نمایندگی، جهت اداره امور مربوط به اموال اشخاص حقیقی و حقوقی. 25ـ2 ـ ترخیص کالا از هر یک از بنادر و گمرکات گشور به حساب بانک یا مشتریان توسط بانک یا با استفاده از خدمات شرکت‌ها موسسات 26ـ2 ـ اعطای تسهیلات اعتباری و تامین مالی برای فعالیت‌های صادراتی به ویژه خدمات فنی و مهندسی 27ـ2 ـ نگهداری حساب وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمان‌ها، نهادها و فعالیت‌های صادراتی به ویژه خدمات فنی و مهندسی 27ـ2 ـ نگهداری حساب وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و انجام کلیه عملیات مجاز بانکی آنها با رعایت قوانین و مقررات و مقررات مربوطه 28ـ2 ـ انجام معاملات طلا و نقره با رعایت قوانین و مقرات مربوطه 29ـ2 ـ تاسیس و گسترش شبکه بانک در داخل یا مناطق آزاد ویژه و خارج از کشور و نیز تاسیس و گسترش هر نوع موسسه مالی تابعه در داخل و مناطق مذکور و نیز خارج از کشور با رعایت قوانین و ضوابط و مقررات مربوطه. 30ـ2 ـ ارائه طرح‌های بازنشستگی به بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد انواع حساب‌های بازنشستگی و طرح‌های امین صندوق‌های بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه 31ـ2 ـ به طور کلی بانک می‌تواند در راستای تحقق موضوع و هدف خود به انجام کلیه عملیات مجاز پولی، مالی، بانکی و معاملات بازرگانی و خدماتی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه مجاز شناخته شده است در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور در حوزه جغرافیایی مورد عمل خود اقدام نماید.

2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3ـ مرکز اصلی شرکت: 1ـ3ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان پاسداران نبش نارنجستان دهم پلاک 539.

4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/000/000/2 ریال منقسم به دو میلیارد سهم 000/1 ریالی که تعداد دو میلیارد سهم بانام می‌باشد که مبلغ 000/000/000/300/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره وارد شوید مورخ 2/10/1388 نزد بانک مرکزی شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و همچنین مبلغ وارد شوید ریال به موجب پذیره نویسی طی گواهی بانکی شماره وارد شوید مورخ 1/3/89 نزد بانک سرمایه شعبه مرکزی

5 ـ اولین مدیران شرکت:

1ـ5 ـ شرکت سرمایه‌گذاری نگین خاتم سهامی‌عام به شماره ثبت وارد شوید با نمایندگی آقای مسعود مهردادی به سمت رئیس هیئت‌مدیره

2ـ5 ـ شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد سهامی‌عام به شماره ثبت وارد شوید با نمایندگی آقای آیت‌اله ابراهیمی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

3ـ5 ـ شرکت نگار نصر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای ایرج دریالعل به سمت عضو هیئت‌مدیره

4ـ5 ـ شرکت تعاونی مصرف کارکنان انصار با نمایندگی آقای محمود رهنما به سمت عضو هیئت‌مدیره

5ـ5 ـ شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر سهامی‌خاص به شماره ثبت وارد شوید با نمایندگی آقای یحیی فروتن به سمت عضو هیئت‌مدیره

6ـ5 ـ آقای آیت‌اله ابراهیمی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد سهامی‌عام به شماره ثبت وارد شوید به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته بروات و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل یا آقای یحیی فروتن و امضاء یکی از اعضای هیئت‌مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت (بانک) معتبر می‌باشد و کلیه نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت (بانک) معتبر است اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل میتوانند با مسئولیت خود حق امضای خود را به غیر تفویض نمایند.

7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

8ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

1ـ8ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به شماره ثبت وارد شوید به عنوان بازرس اصلی

2ـ8ـ موسسه حسابرسی به آوران ژرف اندیش به شماره ثبت وارد شوید به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi