شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان و حومه

معرفی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت 14.969 میلیارد ریال
Thriva
شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان و حومه
استان اصفهان - شهرستان اصفهان - بخش مرکزی - شهر اصفهان-سلمان فارسی-خیابان سلمان فارسی-خیابان بزرگمهر-پلاک 11-طبقه اول-واحد 1 کدپستی 8158833117
  • تاریخ تأسیس  1362/3/1
  • نوع شخصیت حقوقی  تعاونی
  • شماره ثبت  3998
  • شناسه ملی  10260251518
  • کد اقتصادی  411176998943
  • اشخاص  22
  • آگهی‌ها  15
شماره تلفن
شماره فکس
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم
وبزی

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   22
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   14,968 میلیون ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  15
تاریخ
متن آگهی
1400/3/18
آگهی 15838823
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی گاوداران اصفهان و حومه شرکت تعاونی به شماره ثبت 3998 و شناسه ملی 10260251518
آگهی تغییرات شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان و حومه به شماره ثبت 3998 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه احکام و آراء قضایی دادگاهها یا مراجع ذیصلاح مورخ 27/10/1399و نامه 367/779/184/3/205 مورخ 28/2/1400 اداره تعاون روستایی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علیرضا عسکری سلیمی وارد شوید و سیدپیروز علوی نیا وارد شوید و مجید زمانی چریانی وارد شوید و احمدرضا چنگانی خوراسگانی وارد شوید و حجت اله کاکایی لفدانی وارد شوید اعضای هییت مدیره شرکت تا تاریخ 29/12/1400منصوب می گردند.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/3/18
آگهی 15838827
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی گاوداران اصفهان و حومه شرکت تعاونی به شماره ثبت 3998 و شناسه ملی 10260251518
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی گاوداران اصفهان و حومه شرکت تعاونی به شماره ثبت 3998 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/10/1399 و نامه 368/779/184/3/205 مورخ 28/2/1400 اداره تعاون روستایی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علیرضا عسکری سلیمی 1283995931بسمت رییس و سیدپیروز علوی نیا1290357676 به سمت نایب رییس و مجید زمانی چریانی 1282833758به سمت منشی هیأت مدیره وعلی مختاریان با کد ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل تا تاریخ 29/12/1400 انتخاب شدند. کلیه چکها، قراردادها و اسناد و اوراقی که ایجاد تعهد برای شرکت نماید و تمام یا قسمتی از حق شرکت را منتفی سازد، به استثنای مواردی که هیأت مدیره بمنظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد، پس از تصویب هیأت مدیره با امضاء رییس هیات مدیره علیرضا عسکری سلیمی و مدیرعامل علی مختاریان و توام با مهر شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان معتبر خواهد بود، بر اساس تبصره ماده (43 ) اساسنامه در غیاب رییس هیأت مدیره وظایف او به عهده نایب رییس هیأت مدیره سیدپیروز علوی نیا خواهد بود. ( رییس هیأت مدیره و مدیر عامل حق امضاء دارند) و اوراق عادی شرکت فقط با امضای مدیرعامل علی مختاریان صادر خواهد شد، مگر مراسلات هیات مدیره که به امضای رییس هیات مدیره علیرضا عسکری سلیمی صورت خواهد گرفت.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/11/27
آگهی 14571421
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی گاوداران اصفهان و حومه شرکت تعاونی به شماره ثبت 3998 و شناسه ملی 10260251518
به استناد نامه شماره 1454/779/184/3,205 مورخ 21/12/1397 اداره تعاون روستایی شهرستان اصفهان و صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 28/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و سود و زیان سال مالی 1396 به تصویب رسید. ـ رسول قضاوی به شماره ملی وارد شوید و محمد جواد کسرایی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرسان شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش980131873286494 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/4/6
آگهی 14054901
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی گاوداران اصفهان و حومه شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۱۵۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 22/02/1397 و به استناد نامه شماره 191/779/184/3 , 205 مورخ 23/2/1397 اداره تعاون روستایی شهرستان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی مختاریان به کدملی وارد شوید به عنوان مدیرعامل تا تاریخ 6/11/1398 انتخاب گردید. کلیه چکها، قراردادها، اسناد و اوراقی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و تمام، یا قسمتی از حق شرکت را منتفی سازد، به استثنای مواردی که هیات مدیره به منظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده_باشد، پس از تصویب هیات مدیره با امضای رئیس هیات مدیره و مدیرعامل آقای علی مختاریان و به استناد تبصره ماده 43 اساسنامه شرکت در غیاب رئیس هیات مدیره با امضاء نایب رئیس هیات مدیره توام با مهر شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان معتبر خواهد_بود. (رئیس و نایب رئیس و مدیرعامل حق امضاء دارند) اوراق عادی شرکت فقط با امضای مدیرعامل خواهد_بود. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/2/31
آگهی 14001067
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی گاوداران اصفهان و حومه شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۱۵۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 25/11/1396 و نامه شماره 56/779/184/3 , 205 - 22/01/1397 اداره تعاون روستایی شهرستان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید مجید حسینی اصفهانکی به شماره ملی وارد شوید و گل محمد قیدرلو به شماره ملی وارد شوید بسمت بازرسان شرکت تعیین گردیده‌اند. آخرین رقم سرمایه به مبلغ وارد شوید ریال به مجمع گزارش گردید. تراز مالی سال 1395 تصویب شد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/11/5
آگهی 13824253
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی گاوداران اصفهان و حومه شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۱۵۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/10/1396 و نامه شماره 1865/741/184/3 , 205 مورخ 19/10/1396 اداره تعاون روستایی شهرستان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی اصفهان به نشانی استان اصفهان شهرستان اصفهان بخش مرکزی شهر اصفهان - سلمان فارسی - خیابان سلمان فارسی - خیابان بزرگمهر - پلاک 11 - طبقه اول - واحد 1 کدپستی وارد شوید تغییر یافته و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردیده است ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/3/6
آگهی 13438174
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی گاوداران اصفهان و حومه شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۱۵۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 08/02/1396 و نامه شماره 150/779/184/3 , 205 مورخ 16/02/1396 اداره تعاون روستائی اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به استعفای آقای مهدی عابدینی پزوه کدملی وارد شوید از سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علی منتظری کدملی وارد شوید بعنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/1/19
آگهی 13365848
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی گاوداران اصفهان و حومه شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۱۵۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/12/1395 و نامه شماره 1851/779/184/3/205 26/12/1395 اداره تعاون روستائی شهرستان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی عابدینی پزوه فرزند علی با کدملی وارد شوید به سمت ریاست هیئت مدیره سیدپیروز علوی نیا فرزند علیرضا با کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره علیرضا عسگری فرزند حسین با کدملی وارد شوید به سمت منشی هیئت مدیره علی منتظری فرزند حسن با کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره مجید زمانی فرزند محمدعلی با کدملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره غلامعلی پورتوکلی فرزند پرویز با کدملی وارد شوید را بعنوان مدیرعامل برای مدت سه سال تا تاریخ 06/11/1398 انتخاب شدند. شرکت انتخاب نمودند کلیه اسناد و اوراق مالی شرکت وفق اساسنامه با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و درغیاب رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس حق امضا را دارا می‌باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/1/15
آگهی 13351467
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی گاوداران اصفهان و حومه شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۱۵۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 06/11/1395 و نامه شماره 1669/779/184/3 , 205 مورخ 24/11/95 اداره تعاون روستایی اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء اصلی هیئت مدیره به شرح ذیل عبارتند از مهدی عابدینی کد ملی وارد شوید علی منتظری کد ملی وارد شوید سید پیروز علوی نیا کد ملی وارد شوید علیرضا عسگری کد ملی وارد شوید مجید زمانی کد ملی وارد شوید به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و سید عباس حسینی کد ملی وارد شوید احمدرضا چنگانی کد ملی وارد شوید بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. سید مجید حسینی کد ملی وارد شوید و اکبر شاه سنایی کد ملی وارد شوید به سمت بازرسان شرکت انتخاب شدند. تراز مالی سال 94 به تصویب رسید ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/4/8
آگهی 12829913
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی گاوداران اصفهان و حومه شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۱۵۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/11/1394 و نامه شماره 1449/779/184/3 , 205 مورخ 25/12/1394 صادره از اداره تعاون روستائی شهرستان اصفهان آقای علی منتظری به شماره ملی وارد شوید و آقای اکبر شاه سنائی گنیرانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرسان شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. - ترازنامه و سود و زیان سال مالی 1393 مورد تصویب قرار گرفت. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/1/31
آگهی 12138412
آگهی تغییرات شرکت كشاورزی گاوداران اصفهان و حومه شركت تعاونی به شماره ثبت ۳۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۱۵۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 06/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه منتهی به سال مالی 92 به تصویب رسید. آقای حمید امین الرعایایی شماره ملی وارد شوید و آقای علی منتظری شماره ملی وارد شوید به سمت بازرسان شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
ش940208169832362 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/1/31
آگهی 12370103
آگهی تغییرات شرکت كشاورزی گاوداران اصفهان و حومه شركت تعاونی به شماره ثبت ۳۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۱۵۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 28/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای مهدی عابدینی بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا عسگری را بعنوان منشی هیئت مدیره تا تاریخ 16/11/95 انتخاب و در دیگر سمتها و حق امضا هیچگونه تغییری صورت نگرفت.
ش940616582675290 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/3/20
آگهی 1466027
آگهی تغییرات شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان و حومه شماره ثبت ۳۹۹۸ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۱۵۱۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 16/11/92 آقایان علیرضا عسگری بشماره ملی وارد شوید و احمد رضا چنگانی بشماره ملی وارد شوید و مهدی عابدینی بشماره ملی وارد شوید و سید عباس حسینی فرزند بشماره ملی وارد شوید و محمود جعفری بشماره ملی وارد شوید بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و سید پیروز علوی نیا بشماره ملی وارد شوید و محمد رضا ملکی بشماره ملی وارد شوید بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای 3 سال مالی انتخاب شدند. آقایان حمید امین الرعایایی بشماره ملی وارد شوید و حمید لطیفی بشماره ملی وارد شوید بعنوان بازرسان شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند. تراز مالی سال 91 به تصویب رسید. آخرین رقم سرمایه بمبلغ وارد شوید ریال به مجمع گزارش گردید.
ش10150000011146760654 رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/3/20
آگهی 1466037
آگهی تغییرات شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان و حومه شماره ثبت ۳۹۹۸ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۱۵۱۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 23/11/92 و با توجه به استعفای آقای محمود جعفری تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: علیرضا عسگری بشماره ملی وارد شوید بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای احمد رضا چنگانی بشماره ملی وارد شوید بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی عابدینی بشماره ملی وارد شوید بعنوان منشی هیئت مدیره و سید عباس حسینی بشماره ملی وارد شوید و سید پیروز علوی نیا بشماره ملی وارد شوید بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای سه سال انتخاب شدند. با تصویب هیئت مدیره غلامعلی پورتوکلی بشماره ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه چکها، قراردادها، اسناد و اوراقی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و تمام یا قسمتی از حق شرکت را منتفی سازد، به استثنای مواردی که هیئت مدیره به منظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد، پس از تصویب هیئت مدیره باامضای رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا عسگری و مدیرعامل شرکت آقای غلامعلی پورتوکلی و مهر شرکت معتبر خواهد بود. طبق تبصره ذیل ماده 43 اساسنامه شرکت در غیاب رئیس هیئت مدیره وظایف او به عهده نایب رئیس آقای احمدرضا چنگانی می باشد و نامبرده حق امضا خواهد داشت.
ش10150000011146760759 رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/12/21
آگهی 10112964
آگهی تغییرات در شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان ثبت شده بشماره ۳۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۱۵۱۸
باستناد نامه شماره 4593/779/184/111/3/205 مورخ 5/12/1389 اداره تعاون روستایی شهرستان اصفهان و برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ 27/11/1389 و هیئت مدیره مورخ 30/11/1389 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده_است: 1 ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال 1388 به تصویب رسید و آخرین رقم سرمایه شرکت مبلغ 000/600/968/14 ریال می‌باشد. 2 آقایان احمد رضا چنگانی بشماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید و سید عباس حسینی بشماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید و سید پیروز علوی نیا بشماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید و محمود جعفری بشماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید و علیرضا عسگری بشماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان مجتبی ادیب بشماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید و خسرو بابا صفری بشماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال مالی انتخاب شدند. 3 آقایان محسن برسیانیان بشماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید و حسین مالکی بشماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت بازرسان شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 4 هیئت مدیره از بین خود آقایان محمود جعفری را بسمت رئیس هیئت مدیره سید پیروز علوی نیا را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا عسگری بسمت منشی هیئت مدیره انتخاب نمود و آقای غلامعلی پور توکلی بشماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید نیز بسمت مدیر عامل شرکت انتخاب شد. 5 مقرر گردید کلیه چکها قراردادها اسناد و اوراقی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و تمام یا قسمتی از حق شرکت را منتفی سازد به استثنای مواردی که هیئت مدیره ترتیب خاصی داده_باشد پس از تصویب هیئت مدیره با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است و در غیاب رئیس هیئت مدیره وظایف او به عهده نایب رئیس می‌باشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ 7/12/89 تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi