رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت تولیدی آرد گندم نام

معرفی
تغییرات سرمایه
ظرفیت تولید
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت 470 میلیون ریال
Thriva
شرکت تولیدی آرد گندم نام
استان آذربایجان شرقی - شهرستان تبریز - بخش مرکزی - شهر تبریز-ایل گلی-بلوار 35 متری سینا-کوچه 6متری سوم-پلاک 28-طبقه همکف- کدپستی 5167719394
  • تاریخ تأسیس  1366/4/31
  • نوع شخصیت حقوقی  بامسئولیت محدود
  • شماره ثبت  3951
  • شناسه ملی  10200100056
  • کد اقتصادی  411167619599
  • اشخاص  4
  • آگهی‌ها  6
شماره تلفن
شماره فکس
شماره همراه
-
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم
نوع فعالیت : تولیدی
فیلد فعالیت : تولید گندم.
تاریخچه : شرکت تولیدی آرد گندم نام در تاریخ 31/04/1366 تحت شماره 3951 در اداره ثبت شرکت ها ی تبریز به ثبت رسیده است واین شرکت با پروانه به شماره 515570 در تاریخ 17/12/1377 صادره از وزارت صنایع و معادن به بهرو برداری رسیده است و از سال 1366 اقدام به تولید مواد غذایی نموده است.

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   4

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   470 میلیون ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

محصولات

خروجی اکسل
تعداد محصول   17

ظرفیت تولید

  • آدرس کارخانه  آذربايجان شرقي هريس هريس - بخش مهربان جاده دوز دوزان روبروي خدمات كشاور
  • تلفن  0
  • تاریخ مجوز  1377/12/17
محصول
دسته
ظرفیت تولید
آرد گندم محصولات غذائی وآشامیدنیها(15) 45000 تن

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  6
تاریخ
متن آگهی
1399/11/27
آگهی 15093967
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آرد گندم نام شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 3951 و شناسه ملی 10200100056
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آرد گندم نام شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 3951 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 06/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : هادی افخمی آزادمهربانی به کدملی وارد شوید و علی افخمی آزادمهربانی به کدملی6029917900 و مهری افخمی آزادمهربانی به کدملی وارد شوید به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/12/27
آگهی 15093968
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آرد گندم نام شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 3951 و شناسه ملی 10200100056
به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هادی افخمی آزادمهربانی به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره علی افخمی آزادمهربانی به کدملی6029917900 به سمت رییس هییت مدیره مهری افخمی آزادمهربانی به کدملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره تعیین شدند و حق امضا در کلیه موارد با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش981126850658940  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/6/25
آگهی 13952257
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آرد گندم نام شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۵۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۰۰۵۶
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 10/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت از آدرس قبلی به آدرس جدید: استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان تبریز ـ بخش مرکزی ـ شهر تبریز ـ ائل گلی ـ بلوار 35 متری سینا ـ کوچه 6متری سوم ـ پلاک 28 ـ طبقه همکف ـ و کدپستی وارد شوید انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
ش961226405120187 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/10/18
آگهی 1740456
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آرد گندم نام شرکت بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۳۹۵۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۰۰۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 30/05/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعلا پور زارع مهربانی به شماره ملی وارد شوید بعنوان رئیس هیئت مدیره هادی افخمی آزاد مهربانی به شماره ملی وارد شوید بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره علی افخمی آزاد مهربانی به شماره ملی وارد شوید بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت به امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ش930926399706276 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/10/7
آگهی 1740464
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آرد گندم نام شرکت بامسئولیت‌محدود به شماره ثبت ۳۹۵۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۰۰۰۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/05/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علی افخمی آزاد مهربانی به شماره ملی وارد شوید هادی افخمی آزاد مهربانی به شماره ملی وارد شوید شعلا پور زارع مهربانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان اعضای هیأت مدیره شرکت به مدت نامحدود انتخاب گردیدند
ش930926526111129 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/7/12
آگهی 1651077
آگهی اصلاحی شرکت تولیدی آرد گندم نام (بامسئولیت محدود) به شماره ثبت۳۹۵۱ و شناسه ملی۱۰۲۰۰۱۰۰۰۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/05/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
درآگهی تصمیمات شماره 99971/2/104 مورخ20/12/1385 شرکت تولیدی آرد گندم نام (بامسئولیت محدود) به شماره ثبت3951 و شناسه ملی10200100056 خانمها مهری افخمی آزاد مهربانی و فاطمه افخمی آزاد مهربانی و سهیلا افخمی آزاد مهربانی هر یک با واریز مبلغ سی و پنج میلیون و پانصد و بیست هزار ریال، سهم الشرکه خود را از مبلغ دو میلیون و هشتاد هزار ریال به مبلغ سی و هفت میلیون و ششصدهزار ریال افزایش داده اند و سرمایه شرکت به مبلغ 000/000/470 ریال افزایش یافته که مبلغ سهم الشرکه شرکای فوق الذکر بعد از افزایش سرمایه اشتباها به مبلغ سی و هشت میلیون و ششصد هزار ریال قید شده که صحیح آن به مبلغ سی و هفت میلیون و ششصد هزار ریال می باشد بدینوسیله اصلاح گردید.
ش00101000011172555000 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تبریز
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi