سمر طب درمان

معرفی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت 300 میلیارد ریال
Thriva
سمر طب درمان
خ شریعتی بالاتر از میرداماد کوچه یاسر آهور پ 23 ط 3 کدپستی 1948848614
  • تاریخ تأسیس  1388/4/22
  • نوع شخصیت حقوقی  با مسئولیت محدود
  • شماره ثبت  351672
  • شناسه ملی  10104000158
  • کد اقتصادی  نیاز به تکمیل است
  • اشخاص  3
  • آگهی‌ها  11
شماره تلفن
02122846476
شماره فکس
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم
نوع فعالیت : بازرگانی
فیلد فعالیت : در زمینه واردات محصولات بهداشتی، غذایی و مکمل های غذایی می باشد. به عنوان مثال دلینا، تیلوز و یورو ویتال.
تاریخچه : این شرکت در سال 1389 در تهران با شماره 351672 ثبت شده است.این شرکت در زمینه محصولات بهداشتی، غذایی و مکمل های غذایی فعالیت دارد و صاحب برندهای دلینا، تیلوز و یورو ویتال می باشد.

نقشه

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   300,000 میلیون ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

محصولات

خروجی اکسل

ارزهای دریافتی

*: مقادیر ستاره‌دار از ارز دولتی استفاده کرده اند و مقدار ریالی و یورویی آن‌ها تقریبی است.
شماره ثبت سفارش
مقدار
به ریال
به یورو
37049227 CNY 3,014,684 50,797,432,140 400,151
30952859 CNY 3,014,104 50,184,835,929 399,800
23671389 EUR 395,780 49,195,454,000 395,780
27553291 CNY 2,989,263 52,909,947,135 394,770
23670956 EUR 380,000 43,700,000,000 380,000
جهت مشاهده همه 58 مورد و مجموع وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  11
تاریخ
متن آگهی
1399/6/2
آگهی 15354398
آگهی تغییرات شرکت سمر طب درمان شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 351672 و شناسه ملی 10104000158
آگهی تغییرات شرکت سمر طب درمان با مسیولیت محدود به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/05/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : به موضوع شرکت موارد ذیل الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تولید فرآورده های طبیعی ، گیاهی و سنتی . در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/4/1
آگهی 15256808
آگهی تغییرات شرکت سمر طب درمان شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 351672 و شناسه ملی 10104000158
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/03/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای جواد جعفری اقدم به شماره ملی وارد شوید از محل مطالبات حال شده سهم الشرکه خود را به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. خانم سمیرا جلیلی مرندی به شماره ملی وارد شوید از محل مطالبات حال شده سهم الشرکه خود را به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. آقای مرتیا جعفری اقدم به شماره ملی وارد شوید از محل مطالبات حال شده سهم الشرکه خود را به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ990325171584644 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/4/1
آگهی 15256820
آگهی تغییرات شرکت سمر طب درمان شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 351672 و شناسه ملی 10104000158
پیرو آگهی شماره وارد شوید مورخ 7/7/1398 اعلام می دارد : آقای مرتیا جعفری اقدم به شماره ملی وارد شوید با دریافت مبلغی از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ وارد شوید ریال کاهش داد . در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 94500000ریال به مبلغ وارد شوید ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء پس از کاهش سرمایه به قرار ذیل می باشد: آقای جواد جعفری اقدم به شماره ملی وارد شوید دارنده مبلغ وارد شوید ریال آقای سمیرا جلیلی مرندی به شماره ملی وارد شوید دارنده مبلغ وارد شوید ریال آقای مرتیا اقدم به شماره ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال پ990325376469574 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/7/13
آگهی 14824636
آگهی تغییرات شرکت سمر طب درمان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۱۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۰۱۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتیا جعفری اقدم به شماره ملی وارد شوید با دریافت مبلغ وارد شوید ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را کاهش و به مبلغ وارد شوید ریال رسانید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال از مبلغ وارد شوید ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از کاهش سرمایه به قرار ذیل می باشد: آقای جواد جعفری اقدم به شماره ملی وارد شوید دارنده مبلغ وارد شوید ریال آقای سمیرا به شماره ملی 1582258015دارنده مبلغ وارد شوید ریال آقای مرتیا اقدم به شماره ملی0441519288 دارنده وارد شوید ریال
پ980707912559716  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/6/17
آگهی 14778933
آگهی تغییرات شرکت سمر طب درمان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۱۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۰۱۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد جعفری اقدم به شماره ملی وارد شوید با پرداخت مبلغ وارد شوید ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ وارد شوید ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ 94500000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.اسامی شرکاء بشرح ذیل افزایش یافت: آقای جواد جعفری اقدم به شماره ملی وارد شوید دارنده مبلغ وارد شوید ریال آقای سمیرا به شماره ملی 1582258015دارنده مبلغ وارد شوید ریال آقای مرتیا اقدم به شماره ملی0441519288 دارنده وارد شوید ریال
پ980606422406766 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/1/21
آگهی 13369631
آگهی تغییرات شرکت سمر طب درمان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۱۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۰۱۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 03/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سمیرا جلیلی مرندی به کد ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و آقای جواد جعفری اقدم به کد ملی وارد شوید به سمت رئیس هیأت مدیره انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و قراردادها، اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/4/22
آگهی 1095902
آگهی تغییرات شرکت سمر طب درمان با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۵۱۶۷۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۰۰۱۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 20/3/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان شریعتی ـ بالاتر از میرداماد ـ کوچه یاسر آهور ـ پلاک 23 ـ طبقه سوم کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ27/3/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پ1665084 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/9/30
آگهی 9534715
آگهی تغییرات شرکت سمر طب درمان بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۱۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۰۱۵۸
به‌استناد صورتجلسه مجمععمومی شرکا مورخ15/8/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ آقای جواد جعفری‌اقدم به شماره ملی وارد شوید با دریافت مبلغ 44.500.000 ریال از صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ 500.000 ریال کاهش داد.

سرمایه شرکت از مبلغ 94.500.000 ریال به مبلغ 50.000.000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ 16/9/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/9/18
آگهی 10865130
آگهی تغییرات شرکت سمر طب درمان بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۱۶۷۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۴۰۰۰۱۵۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ 4/8/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ آقای مرتیا جعفری‌اقدم به شماره ملی وارد شوید به شماره شناسنامه وارد شوید تاریخ تولد 12/3/1386 فرزند جواد با پرداخت مبلغ 000/500/44 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت.

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/50 ریال به مبلغ 000/500/94 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

2ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای جواد جعفری اقدم به شماره ملی وارد شوید و خانم سمیرا جلیلی مرندی به شماره ملی 1582258015.

3ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای جواد جعفری اقدم به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم سمیرا جلیلی مرندی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای جواد جعفری اقدم به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل

4ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

5ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ میرداماد خ نفت شمالی خ هفتم پلاک 25 واحد7 کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

6ـ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید:

تهیه تولید بسته‌بندی نگهداری توزیع خرید فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی علی‌الخصوص دارو پس از اخذ مجوزهای لازم مکمل‌های رژیمی غذایی تجهیزات پزشکی پس از اخذ مجوزهای لازم و آزمایشگاهی و مواد اولیه کارخانجات دارویی پس از اخذ مجوزهای لازم و غذایی همچنین خدمات مهندسی و آزمایشگاهی و انجام کلیه امور مربوط به تاسیسات نمایشگاه و فروشگاه به منظور عرضه کلیه محصولات و تولیدات شرکت در داخل کشور اخذ اعتبار از بانکها و سایر موسسات اعتباری و انجام کلیه اموری که مستقیماً و یا غیرمستقیم با موضوعات فوق مرتبط باشد واردات و صادرات انواع مواد غذایی مواد آرایشی و بهداشتی در مورد تجهیزات و لوازم پزشکی دارو و غذا

در تاریخ 2/9/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1388/10/19
آگهی 10236755
آگهی تغییرات شرکت سمر طب درمان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۱۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۰۱۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 22/9/1388 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ ملاصدرا خ شیخ بهایی شمالی خ شهید کولیوند بن بست زاهدی پ 16 ط 2 واحد 9 کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 2/10/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تائید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1388/5/20
آگهی 11312887
آگهی تاسیس شرکت سمر طب درمان بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ 22/4/1388 تحت شماره وارد شوید و شناسه ملی 10104000158در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 22/4/1388 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود.

1ـ موضوع شرکت: تهیه تولید بسته‌بندی نگهداری توزیع خرید فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی علی‌الخصوص دارو پس از اخذ مجوزهای لازم مکمل‌های رژیمی غذایی تجهیزات پزشکی پس از اخذ مجوزهای لازم و آزمایشگاهی و مواد اولیه کارخانجات دارویی پس از اخذ مجوزهای لازم و غذایی همچنین خدمات مهندسی و آزمایشگاهی و انجام کلیه امور مربوط به تاسیسات نمایشگاه و فروشگاه به منظور عرضه کلیه محصولات و تولیدات شرکت در داخل کشور اخذ اعتبار از بانکها و سایر موسسات اعتباری و انجام کلیه اموری که مستقیما و یا غیرمستقیم با موضوعات فوق مرتبط باشد.

2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3ـ مرکز اصلی شرکت:

1ـ3ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان محسنی خ شاه‌نظری برج ناهید ط6 واحد2

4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/50 ریال می‌باشد.

5 ـ اولین مدیران شرکت:

1ـ5 ـ آقای جواد جعفری‌اقدم به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

2ـ5 ـ خانم سمیرا جلیلی‌مرندی به سمت عضو هیئت‌مدیره.

3ـ5 ـ آقای جواد جعفری‌اقدم به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

6 ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است.

7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi