رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت گروه اقتصادی دلیران پارس

معرفی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت نامشخص
Thriva
شرکت گروه اقتصادی دلیران پارس
استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله کاووسیه ، بلوار نلسون ماندلا ، کوچه نور ، پلاک -6 ، طبقه پنجم ، واحد 9 کدپستی 1917733331
  • تاریخ تأسیس  1386/11/9
  • نوع شخصیت حقوقی  سهامی خاص
  • شماره ثبت  317989
  • شناسه ملی  10103541440
  • کد اقتصادی 
  • اشخاص  18
  • آگهی‌ها  31
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   18
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

شرکت‌های مادر

تعداد شرکت مادر   5
جهت مشاهده شرکت‌های مادر به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

شرکت‌های زیرمجموعه

تعداد شرکت زیرمجموعه   5
جهت مشاهده شرکت‌های زیرمجموعه به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   نامشخص ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  31
تاریخ
متن آگهی
1400/8/16
آگهی 16122271
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی دلیران پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 317989 و شناسه ملی 10103541440
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی دلیران پارس سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/04/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسن فدایی کد ملی وارد شوید به جای آقای محمدرضا قهرمانی کدملی وارد شوید به نمایندگی مؤسسه گروه فرهنگی دلیران پارس شناسه ملی وارد شوید بعنوان رییس هییت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از اعضاء هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/12/6
آگهی 15679230
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی دلیران پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 317989 و شناسه ملی 10103541440
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی دلیران پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/10/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله کاووسیه ، بلوار نلسون ماندلا ، کوچه نور ، پلاک -6 ، طبقه پنجم ، واحد 9 کد پستی وارد شوید تغییر یافت. تبصره : هییت مدیره می تواند مرکز شرکت را به هرکجا که صلاح و مصلحت بداند، منتقل و یا شعبه هایی را تأسیس نماید. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/12/6
آگهی 15679221
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی دلیران پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 317989 و شناسه ملی 10103541440
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی دلیران پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/10/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. مؤسسه گروه فرهنگی دلیران پارس به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای محمدرضا قهرمانی کدملی وارد شوید - شرکت توسعه صنعت و معادن دلیران پارس به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای محمد حسینی کدملی وارد شوید - شرکت توسعه سرمایه دلیران پارس به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای حامد نورانی کدملی وارد شوید به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش حسابداران رسمی به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و خانم زهرا پیش یار به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/12/6
آگهی 15679205
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی دلیران پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 317989 و شناسه ملی 10103541440
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی دلیران پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/10/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمدرضا قهرمانی کدملی وارد شوید به نمایندگی مؤسسه گروه فرهنگی دلیران پارس شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره؛ - آقای محمد حسینی کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت توسعه صنعت و معادن دلیران پارس شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره؛ - آقای حامد نورانی کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت توسعه سرمایه دلیران پارس شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/7/22
آگهی 14250256
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی دلیران پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 10/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن رضا دلیری کدملی وارد شوید به نمایندگی مؤسسه گروه فرهنگی دلیران پارس شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل آقای سیداحمد حسینی تکلردی کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حامد نورانی کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت گروه توسعه آرمان اقتصاد ایرانیان شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به تنهایی یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پ970716781928892 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/7/22
آگهی 14250257
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی دلیران پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند: مؤسسه گروه فرهنگی دلیران پارس به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای حسن رضا دلیری کدملی وارد شوید شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای سیداحمد حسینی تکلردی کدملی وارد شوید شرکت گروه توسعه آرمان اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای حامد نورانی کدملی وارد شوید مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره ثبت36530 وشناسه ملی10380076460 به سمت بازرس اصلی و خانم المیرا عظیم پور کدملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد
پ970716745782254 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/5/21
آگهی 12947615
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی دلیران پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/4/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم ریالی با نام وارد شوید بی نام از طریق نقدی افزایش یافته و مبلغ وارد شوید ریال بموجب گواهی شماره 141/1043/32 مورخ 30/04/95 بانک تجارت شعبه تخصصی بورس پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/5/21
آگهی 12947630
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی دلیران پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/4/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت بشناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و محمدجواد جوادی ندا کدملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/4/14
آگهی 12877880
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی دلیران پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن رضا دلیری کدملی وارد شوید مؤسسه گروه فرهنگی دلیران پارس به شماره شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای مجتبی اسلامی زاده با کدملی وارد شوید شرکت گروه توسعه آرمان اقتصاد ایرانیان به شماره شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی آقای حامد نورانی کدملی وارد شوید بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/4/14
آگهی 12877885
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی دلیران پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 29/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن رضا دلیری کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای مجتبی اسلامی زاده کدملی وارد شوید به نمایندگی مؤسسه گروه فرهنگی دلیران پارس به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حامد نورانی کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت گروه توسعه آرمان اقتصاد ایرانیان به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره تعیین سمت گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به تنهایی یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/4/14
آگهی 12877903
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی دلیران پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید (پانصد و سی میلیارد) ریال منقسم به وارد شوید سهم بانام و وارد شوید سهم بی نام 1000 ریالی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد و در ضمن مبلغ وارد شوید ریال طی گواهی بانکی شماره 143/112/95 مورخ 29/2/95 بانک اقتصادنوین شعبه تجریش پرداخت گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/8/13
آگهی 12459124
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی دلیران پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت با شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و بابک زنگنه به شماره ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پ940806890819961 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/8/13
آگهی 12459127
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی دلیران پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/06/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم با نام و وارد شوید سهم بی نام 1000 ریالی از محل آورده نقدی افزایش یافت که تماما پرداخت شده می باشد مبلغ وارد شوید ریال به موجب گواهی بانکی شماره 413/94,112 مورخ 26/5/94 بانک اقتصاد نوین واریز گردیده است. ذیل ثبت در تاریخ به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید.
پ940806316401742 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/5/22
آگهی 12310737
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری دلیران پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به " گروه اقتصادی دلیران پارس " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده 2 اساسنامه اصلاح شد. موضوع: سرمایه گذاری و مشارکت حقوقی و مدنی در فعالیت های مجاز اقتصادی، تولیدی، خدماتی، بازرگانی، صنعتی و معدنی در داخل و خارج کشور ـ ارائه کلیه خدمات مشاوره ای و مطالعاتی اقتصادی و سرمایه گذاری جهت ارتقاء توانمندی و بهره وری به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ـ انجام کلیه فعالیتهای مجاز اقتصادی اعم از صنعتی، تولیدی، عمرانی، ساختمانی، بازرگانی و معدنی در چارچوب قوانین و مقررات کشور ـ مشارکت در تأسیس شرکتها و مؤسسات اقتصادی و مطالعاتی و ایجاد، توسعه، تکمیل و راه اندازی و اداره واحدهای تولیدی، صنعتی، بازرگانی و بطورکلی مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحها و پروژه های اقتصادی و فرهنگی و علمی ـ اجرای کامل طرحهای عمرانی و ساختمانی (طراحی، مدیریت، نظارت، اجرا) ازجمله انبوه سازی مسکن، تولید انبوه مسکن با سازه های نوین و ساختمان سازی ـ مشارکت در تأسیس مؤسسات و مراکز فرهنگی، آموزشی پس از اخذ مجوزهای لازم ـ انجام عملیات تجاری و بازرگانی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و خرید سهام شرکتها ـ واردات و صادرات انواع خودرو و ماشین آلات عمرانی و صنعتی و قطعات آنها ـ اخذ و اعطاء نمایندگی و عاملیت از اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعب در داخل یا خارج کشور ـ اخذ تسهیلات مالی، اعتباری ارزی و ریالی و ضمانت نامه های بانکی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقوقی مجاز داخل و خارج کشور ـ انعقاد انواع عقود و قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی. اساسنامه جدید شرکت با 63 ماده و 11 تبصره به تصویب مجمع رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
پ940514634820608  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/3/29
آگهی 1482392
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه‌گذاری دلیران پارس شرکت سهامی‌خاص شماره ثبت ۳۱۷۹۸۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/02/1393 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/70 ریال به مبلغ 000/0000/000/191 ریال منقسم به 000/700/178 سهم با نام و 000/300/12 سهم بی نام 000/1 ریالی از طریق نقدی افزایش یافته و مبلغ 000/000/000/60 ریال بموجب گواهی شماره 58/93/212 مورخ 02/02/1393 بانک اقتصاد نوین شعبه زعفرانیه و مبلغ 000/000/000/61 ریال بموجب گواهی شماره 63/500 مورخ 07/02/1393 بانک ایران زمین شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 18/03/1393 تکمیل امضاء گردیده است.
ماده 51 اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.
پ1836764 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/3/29
آگهی 1482394
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه‌گذاری دلیران پارس شرکت سهامی‌خاص شماره ثبت ۳۱۷۹۸۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 08/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اصغر ابو الحسنی هستیانی به کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن رضا دلیری به کدملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد مهدی فداکار داورانی کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت گروه توسعه آرمان اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پ1836765 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/3/29
آگهی 1482395
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه‌گذاری دلیران پارس شرکت سهامی‌خاص شماره ثبت ۳۱۷۹۸۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و محمد رضا نادریان به کدملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پ1836766 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/3/29
آگهی 1482321
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری دلیران پارس شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۷۹۸۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/02/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
حسن رضا دلیری کد ملی وارد شوید و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی اصغر ابوالحسنی هستیانی کد ملی وارد شوید و شرکت گروه توسعه آرمان اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید با نمایندگی محمدمهدی فداکار داورانی کد ملی وارد شوید به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پ1836763 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/1/27
آگهی 1386930
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری دلیران پارس شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۷۹۸۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 23/11/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
حسن رضا دلیری کد ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره محمد قائد کد ملی وارد شوید بنمایندگی شرکت کرمان تجارت شناسه ملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره غلامعلی خورسندی لالوی کد ملی وارد شوید بنمایندگی شرکت گروه توسعه آرمان اقتصاد ایرانیان شناسه ملی وارد شوید بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا هر یک از اعضا هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات هیئت مدیره بشرح صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پ1800140 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/11/24
آگهی 1314474
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری دلیران پارس شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت۳۱۷۹۸۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/9/1392 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/40 ریال به مبلغ 000/000/000/70 ریال منقسم به 000/700/57 سهم با نام و 000/300/12 سهم بی نام 1000 ریالی از طریق نقدی افزایش یافته . مبلغ 000/000/000/30 ریال بموجب گواهی شماره وارد شوید مورخ 20/6/92 بانک اقتصاد نوین شعبه زعفرانیه پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 30/10/92 تکمیل امضاء گردیده است.
پ1765691 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/10/5
آگهی 1252998
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه‌گذاری دلیران پارس شرکت سهامی خاص به‌ شماره ثبت ۳۱۷۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/3/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران, چهارراه پارک وی, ابتدای اتوبان شهید چمران خیابان جوانان بین الف و ب پلاک 9 طبقه چهارم کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. تبصره ذیل ماده 4 اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید.
پ1740263 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/9/5
آگهی 1218467
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه‌گذاری دلیران پارس شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۱۷۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/3/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
حسن رضا دلیری کدملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد قائد کدملی 4ـ194308ـ245 به نمایندگی شرکت کرمان تجارت شناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و غلامعلی خورسندی لالوی کدملی وارد شوید به نمایندگی شرکت گروه توسعه آرمان اقتصاد ایرانیان شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و سید احمد حسینی تلکردی کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پ1724059 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/6/31
آگهی 1160719
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری دلیران پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/3/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند: حسن رضا دلیری به شماره ملی وارد شوید و محمد قائد به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت کرمان تجارت به شناسه ملی وارد شوید و غلامعلی خورسندی لالوی به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت گروه توسعه آرمان اقتصاد ایرانیان به شناسه ملی وارد شوید مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به کدملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پ1697351 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/5/4
آگهی 11571599
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه‌گذاری دلیران پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۹۸۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ11/04/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1‌ـ سرمایه شرکت از مبلغ000/000/550/14 ریال به مبلغ000/000/000/40 ریال منقسم به بیست و هفت میلیون و هفتصد هزار سهم بانام، دوازده میلیون و سیصدهزار سهم بی‌نام، به ارزش هر سهم000/1 ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی پرداخت گردیده، افزایش یافت که بموجب گواهی شماره21290246 مورخ11/04/1390 بانک اقتصاد نوین شعبه زعفرانیه مبلغ000/000/450/25 ریال پرداخت گردیده است. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ21/04/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/4/7
آگهی 10768789
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری دلیران پارس سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۷۹۸۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 9/3/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ 000/750/100 ریال طی گواهی شماره 174/90/212 مورخ 10/3/90 بانک اقتصادنوین شعبه زعفرانیه توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.

در تاریخ 28/3/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/4/7
آگهی 11791765
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری دلیران پارس سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۷۹۸۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 10/3/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/155 ریال به مبلغ 000/000/550/14 ریال منقسم به چهارده میلیون و پانصد و پنجاه هزار سهم بانام، به ارزش هر سهم 000/1 ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی پرداخت گردیده، افزایش یافت که بموجب گواهی شماره 170/90/212 مورخ 10/3/90 بانک اقتصادنوین شعبه زعفرانیه مبلغ 000/000/395/14 ریال پرداخت گردیده است. درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ 28/3/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/4/7
آگهی 9845699
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری دلیران سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۷۹۸۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ 10/3/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا معظمی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ 28/3/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/12/18
آگهی 9691763
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری دلیران پارس سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۷۹۸۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 23/11/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان پاسداران ـ خیابان شهید کلاهدوز (دولت) ـ خیابان مطهری ـ خیابان داراب غربی ـ پلاک 33 ـ ساختمان دلیران پارس کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ 7/12/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/9/7
آگهی 11859198
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه‌گذاری دلیران پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۹۸۹ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 21/7/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای حسن رضا دلیری به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت توسعه تجارت هزاره سوم سهامی خاص با نمایندگی آقای سیداحمد حسینی تکلردی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت کرمان تجارت سهامی خاص با نمایندگی آقای غلامعلی مرزوقی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای غلامعلی مرزوقی به نمایندگی از شرکت کرمان تجارت سهامی خاص به شماره ثبت 7994 به سمت مدیرعامل.

2ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ 23/8/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1388/12/25
آگهی 11582336
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری دلیران پارس سهامی‌ خاص ثبت ‌شده ‌به‌ شماره ۳۱۷۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ 27/8/1388 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا معظمی به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

2ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

3ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ 27/8/1390 به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای حسن رضادلیری و شرکت کرمان تجارت سهامی‌خاص به شماره ثبت 7994 با نمایندگی آقای میثم مظفر و شرکت توسعه تجارت هزاره سوم سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید احمد حسینی‌تلکردی تا تاریخ 27/9/1390.

در تاریخ 16/12/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1388/12/25
آگهی 11195730
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری دلیران پارس سهامی‌ خاص ثبت ‌شده ‌به‌ شماره ۳۱۷۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۴۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 28/8/1388 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای حسن رضادلیری به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و شرکت توسعه تجارت هزاره سوم سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید احمد حسینی‌تلکردی به سمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و شرکت کرمان تجارت سهامی‌خاص با نمایندگی آقای میثم مظفر به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای میثم مظفر به نمایندگی از شرکت کرمان تجارت سهامی‌خاص به شماره ثبت 7994 به سمت مدیر‌عامل.

2ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا رئیس‌ هیئت‌مدیره به تنهایی همراه بار مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضا هر یک از اعضا هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ 16/12/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi