سهامی خاص

شرکت تجارت الکترونیک پارس شهروند

راه‌های ارتباطی

میدان آرژانتین ضلع جنوبی فروشگاه شهروند بیهقی ساختمان اداری 2 ط اول
1515713111
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
ثبت نشده
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ 18 : 16

اطلاعات ثبتی

تاریخ تاسیس:
۱۳۸۶/۰۹/۱۴
وضعیت شرکت:
فعال
نوع شرکت:
سهامی خاص
آخرین آگهی روزنامه رسمی:
۱۳۹۶/۰۹/۲۵
شماره ثبت:  
 310079
کد اقتصادی:  
 411338411584
شناسه ملی:  
 10103499195
 
 

اطلاعات فوق توسط هوش مصنوعی سامانه رسمیو از منابع رسمی کشور از جمله روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. رسمیو تمام تلاش خود را برای استخراج صحیح داده‌ها با استفاده از آخرین تکنولوژی‌های موجود انجام داده است اما با توجه به عدم انتشار درست و قاعده‌مند اطلاعات توسط مراجع رسمی، رسمیو هیچ مسئولیتی در باب خروجی‌های تحلیلی سامانه نمی‌پذیرد و مخاطبان عزیز برای اطمینان بیشتر و مباحث حقوقی مرتبط لازم است به مراجع رسمی مراجعه کنند. مسئولیت استفاده از تحلیل‌های رسمیو برعهده استفاده‌کنندگان آن خواهد بود.

آخرین آگهی‌های رسمی

روزنامه رسمی
۱۳۹۶/۰۹/۲۵
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارس شهروند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۹۱۹۵
روزنامه رسمی
۱۳۹۶/۰۵/۲۸
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارس شهروند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۹۱۹۵
روزنامه رسمی
۱۳۹۵/۰۳/۱۳
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارس شهروند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۹۱۹۵

نقشه

میدان آرژانتین ضلع جنوبی فروشگاه شهروند بیهقی ساختمان اداری 2 ط اول


آگهی‌های رسمی

9/24/2022, 4:18:01 PM

اخبار

(23 آگهی)

مرجع اطلاعات؟
مرتب سازی بر اساس :
چاپ همه

۱۳۹۶

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارس شهروند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۹۱۹۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۹/۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/01/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/1395 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی وارد شوید و موسسه حسابرسی خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارس شهروند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۹۱۹۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 31/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/1394 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی وارد شوید و موسسه حسابرسی خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. جهت درج آگهی های شرکت روزنامه کثیرالانتشار همشهری تعین گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۵

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارس شهروند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۹۱۹۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۳/۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 01/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت خدمات کالای شهروند به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی اکبر محمودعلوی بشماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت فنی و مهندسی پارس شهروند به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای پیمان پورمومن بشماره ملی وارد شوید به سمت نایب زئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات اداری و بازرگانی امین شهروند به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی عادل شمسی میدانی بشماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره امضا کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و کل مکاتبات و اوراق عادی با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره منفردا " همراه با مهر شرکت معتبر میباشد پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارس شهروند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۹۱۹۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۵/۰۳/۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/12/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت خدمات کالای شهروند به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی اکبر محمودعلوی بشماره ملی وارد شوید شرکت فنی و مهندسی پارس شهروند به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی آقای پیمان پورمومن بشماره ملی وارد شوید شرکت خدمات اداری و بازرگانی امین شهروند به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی عادل شمسی میدانی بشماره ملی وارد شوید موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شماره شناسه ملی وارد شوید و موسسه حسابرسی خدمات مدیریت ره بین وارد شوید به شماره شناسه ملی به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۴

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارس شهروند سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۱۰۰۷۹ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۳۴۹۹۱۹۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۰۴/۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 05/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل : شرکت خدماتی کالای شهروند وارد شوید به نمایندگی آقای قدرت گودرزی5579293933 به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت خدماتی فنی مهندسی پارس شهروند وارد شوید به نمایندگی آقای علی حسین جانی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیات مدیره و شرکت خدمات اداری و بازرگانی امین شهروند وارد شوید به نمایندگی آقای عادل شمس میدانی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره و پیمان پور مومن ( خارج از اعضا ) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند وکلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ،برات،سفته، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره یا دو نفر از اعضا هیات مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی اداری با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضا هیات مدیره منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر میباشد .
پ940401161980279 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارس شهروند سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۱۰۰۷۹ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۳۴۹۹۱۹۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۰۴/۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/01/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صوت سود و زیان شرکت برای دورمالی منتهی به 30/9/1393 به تصویب رسید . موسسه حسابرسی بهمند وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید .
پ940401597154607 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارس شهروند سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۱۰۰۷۹ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۳۴۹۹۱۹۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۴/۰۴/۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیات مدیره به مدت 2 سال به شرح ذیل : شرکت خدماتی کالای شهروند وارد شوید و شرکت خدماتی فنی مهندسی پارس شهروند وارد شوید و شرکت خدمات اداری و بازرگانی امین شهروند وارد شوید انتخاب گردیدند .
پ940401800909227 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۲

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارس شهروند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۹۱۹۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۰۸/۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 4/4/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای قدرت گودرزی کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت خدماتی کالای شهروند به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی حسینجانی کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت خدماتی مهندسی پارس شهروند به سمت نایب رئیس و آقای عادل شمسی میدانی کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت خدمات اداری و بازرگانی امین شهروند به سمت عضو هیئت مدیره و آقای پیمان پورمومن دوانی کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا ) تعیین گردیدند.
ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پ1719114 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تجارت ‌الکترونیک ‌پارس شهروند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۹۱۹۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۰۸/۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 4/4/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت خدماتی کالای شهروند به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی قدرت گودرزی به کد ملی وارد شوید ـ شرکت خدمات فنی مهندسی پارس شهروند به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی علی حسینجانی به کد ملی0073067784 ـ شرکت خدمات اداری و بازرگانی امین شهروند به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی عادل شمسی میدانی به کد ملی وارد شوید
پ وارد شوید اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارس شهروند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۹۱۹۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۲/۰۵/۲۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۰۶/۱۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/1/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 91 بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی بهمند با ش ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و آقای علی مشرقی با کدملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پ1691061 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارس شهروند سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۰۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۹۱۹۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۲/۰۳/۰۵ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۲/۰۳/۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 26/1/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
2ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
3ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/90 به تصویب رسید.
در تاریخ 5/3/92 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پ1651670 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۱

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارس شهروند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۹۱۹۵
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۱/۲۱
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ 4/4/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ سمت اعضاء هیئت‎مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت خدماتی کالای شهروند سهامی خاص با نمایندگی آقای قدرت گودرزی به سمت رئیس هیئت‎مدیره و شرکت خدماتی فنی و مهندسی پارس شهروند سهامی خاص با نمایندگی آقای علی حسینجانی به سمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و شرکت خدمات اداری و بازرگانی امین شهروند سهامی خاص با نمایندگی آقای عادل شمسی‎میدانی به سمت عضو هیئت‎مدیره و آقای پیمان پورمومن‎دوانی به شماره ملی وارد شوید (خارج از اعضاء هیئت‎مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ 4/4/1392

2ـ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل: چک‎ـ سفته‎ـ برات‎ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‎مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‎مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ 14/12/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارس شهروندسهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۰۷۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۹۱۹۵
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۱/۲۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ 4/4/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ اعضاء هیئت‎مدیره تا تاریخ 4/4/1392 بقرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت خدمات اداری و بازرگانی امین شهروند سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید با نمایندگی آقای عادل شمسی‎میدانی و شرکت خدماتی فنی و مهندسی پارس شهروند سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید با نمایندگی آقای علی حسینجانی و شرکت خدماتی کالای شهروند سهامی خاص با نمایندگی آقای قدرت گودرزی تا تاریخ 4/4/1392

در تاریخ 14/12/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
عنوان آگهی مشخص نشده
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۰/۱۲/۱۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۱/۰۱/۲۰
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارس شهروند
سهامی خاص به شماره ثبت 310079
و شناسه ملی 10103499195
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ 4/4/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ اعضاء هیئت‎مدیره تا تاریخ 4/4/1392 بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت خدمات اداری و بازرگانی امین شهروند سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید با نمایندگی آقای عادل شمسی‎میدانی و شرکت خدماتی فنی و مهندسی پارس شهروند سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید با نمایندگی آقای علی حسینجانی و شرکت خدماتی کالای شهروند سهامی خاص با نمایندگی آقای قدرت گودرزی تا تاریخ 4/4/1392
در تاریخ 14/12/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پ20145000011102673269 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۹۰

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارس شهروندسهامی خاص بشماره ثبت ۳۱۰۰۷۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۹۱۹۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۹۰/۰۴/۰۴ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۹۰/۰۴/۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/1/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی, آقای علی مشرقی آرانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

2ـ روزنامه کثیرالانتشار 'همشهری' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

3ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/89 به تصویب رسید.

در تاریخ 4/4/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۸۹

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارس شهروند (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۱۰۰۷۹و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۹۹۱۹۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۸۹/۰۲/۲۸ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۸۹/۰۳/۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ25/1/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای علی مشرقی آرانی به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

2ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

3ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به30/9/1388 به تصویب رسید.

در تاریخ28/2/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارس شهروند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۹۱۹۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۸۹/۰۲/۱۹ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۸۹/۰۲/۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/12/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 کلیه سرمایه تعهدی شرکت به مبلغ 000/000/650 ریال طی گواهی شماره 42/3490/034 مورخ 8/12/88 بانک تجارت شعبه خلیج فارس توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. در تاریخ 19/2/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۸۸

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارس شهروند سهامی‌ خاص به شماره ‌ثبت ۳۱۰۰۷۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۹۹۱۹۵
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۸۸/۱۰/۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 20/8/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1 ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت خدماتی کالای شهروند سهامی خاص با نمایندگی آقای قدرت گودرزی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت خدماتی فنی و مهندسی پارس شهروند با نمایندگی آقای علی حسینجانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت خدمات اداری و بازرگانی امین شهروند سهامی خاص با نمایندگی آقای عادل شمسی میدانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای پیمان پورمومن دوانی (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ 4/4/1390.

در تاریخ 30/9/88 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارس شهروند سهامی‌خاص ‌به ‌شماره ثبت ۳۱۰۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۹۱۹۵
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۸۸/۰۸/۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 4/4/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت خدماتی کالای شهروند سهامی خاص با نمایندگی آقای علی احمدیان بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت خدماتی فنی و مهندسی پارس شهروند سهامی خاص با نمایندگی آقای علی حسینجانی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت خدمات اداری و بازرگانی امین شهروند سهامی خاص با نمایندگی آقای عادل شمسی میدانی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای پیمان پورمومن دوانی (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ 4/4/88.

2ـ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل: چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ 2/8/88 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارس شهروند سهامی‌ ‌خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۰۰۷۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۹۱۹۵
تاریخ نامه ثبت: ۱۳۸۸/۰۸/۱۳ تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۸۸/۰۸/۱۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 4/4/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 4/4/1390 به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت خدماتی کالای شهروند سهامی خاص با نمایندگی آقای علی احمدیان و شرکت خدمات اداری و بازرگانی امین شهروند سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید با نمایندگی آقای عادل شمسی میدانی و شرکت خدماتی فنی و مهندسی پارس شهروند سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید با نمایندگی آقای علی حسینجانی تا تاریخ 4/4/1390.

در تاریخ 2/8/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارس شهروند سهامی خاص بشماره‌ ثبت۳۱۰۰۷۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۹۹۱۹۵
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۸۸/۰۷/۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/1/1388 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/1387 به تصویب رسید.

2ـ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای اصغر هشی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

3ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ 1/7/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

۱۳۸۷

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارس شهروند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۹۹۱۹۵
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۸۷/۱۱/۳۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 22/10/1387 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت خدمات اداری و بازرگانی امین شهروند سهامی خاص با نمایندگی آقای عادل شمسی میدانی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت خدماتی فنی و مهندسی پارس شهروند سهامی خاص با نمایندگی آقای علی حسینجانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه و سرمایه گذاری پارس شهروند سهامی خاص با نمایندگی آقای علی احمدیان به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای پیمان پورمومن دوانی (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ 14/9/1388.

2ـ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل: چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 14/11/1387 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش

روزنامه رسمی کشور
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک پارس شهروندسهامی خاص بشماره ثبت۳۱۰۰۷۹و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۹۹۱۹۵
تاریخ نامه ثبت: ثبت نشده تاریخ چاپ روزنامه رسمی: ۱۳۸۷/۱۱/۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 21/10/1387 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ میدان آرژانتین ضلع جنوبی فروشگاه شهروند بیهقی ساختمان اداری 2 ط اول تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ 7/11/1387 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

ویرایش


سوالات متداول

📍 نشانی شرکت تجارت الکترونیک پارس شهروند کجاست؟

میدان آرژانتین ضلع جنوبی فروشگاه شهروند بیهقی ساختمان اداری 2 ط اول

📅 شرکت تجارت الکترونیک پارس شهروند در چه زمانی تأسیس شده است؟

این شرکت در تاریخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۴ تأسیس شده است

🏢 شرکت تجارت الکترونیک پارس شهروند چه نوعی است؟

از نوع سهامی خاص به ثبت رسیده است.


دیدگاه کاربران

ثبت نظر

نظر خود را در مورد این شرکت بیان کنید
قوانین انتشار نظرات

لطفا پیش از ارسال نظر٬خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید :

  • لازم است محتوای ارسالی منطبق بر عرف و شؤنات جامعه و با بیانی رسمی و عاری از لحن تند٬ تمسخر و توهین باشد.
  • از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارائه اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس ٬ ایمیل و آی‌دی شبکه های مجازی پرهیز کنید.
  • در نظر داشته باشید هدف نهایی از ارائه نظر درباره شرکت ارائه اطلاعات مشخص و دقیق برای راهنمایی سایر کاربران در فرآیند ارتباط با شرکت است.