رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت مؤسسه اندیشه و احسان توحید

معرفی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت نامشخص
Thriva
شرکت مؤسسه اندیشه و احسان توحید
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-امیرآباد-کوچه پنجم-کوچه پروانه-پلاک -2-ساختمان پریسا-طبقه پنجم-واحد 15 کدپستی 1439914178
  • تاریخ تأسیس  1386/5/29
  • نوع شخصیت حقوقی  موسسه
  • شماره ثبت  21458
  • شناسه ملی  10103406022
  • کد اقتصادی 
  • اشخاص  20
  • آگهی‌ها  4
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم

نقشه

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   20
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   نامشخص ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  4
تاریخ
متن آگهی
1396/11/14
آگهی 13844709
آگهی تغییرات اندیشه و احسان توحید موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۱۴۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۶۰۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 30/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحمید کلانتری همت آبادی به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هیئت مدیره و آقای علی اکبر اولیاء به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قرارداد‌ها، و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/11/14
آگهی 13844717
آگهی تغییرات اندیشه و احسان توحید موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۱۴۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۶۰۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ 30/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحمید کلانتری همت آبادی به شماره ملی وارد شوید و آقای علی اکبر اولیاء به شماره ملی وارد شوید و آقای سیدمحمد حسینی همت آبادی به شماره ملی وارد شوید و آقای عباس صحرائی اردکانی به شماره ملی وارد شوید و آقای محمد رضا شجاع به شماره ملی وارد شوید و خانم زهرا عابدینی به شماره ملی وارد شوید به عنوان اعضای هیئت مدیره موسسه تا تاریخ 29/12/1397 انتخاب شدند. آقای محمدحسین ملک احمدی به شماره ملی وارد شوید به عنوان مدیرعامل موسسه تا تاریخ 29/12/1397 و آقای حمزه زارع زاده مهریزی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدرضا میر حسینی ده آبادی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 1396 انتخاب گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/11/14
آگهی 13844729
آگهی تغییرات اندیشه و احسان توحید موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۱۴۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۶۰۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس: شهر تهران امیر آباد نرسیده به پل گیشا کوچه پنجم کوچه پروانه پ 2 ساختمان پریسا طبقه پنجم واحد 15، کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق، اصلاح گردید. هیئت مدیره موسسه مرکب از 3 تا 7 نفر باشد که توسط هیات امنا از بین اعضا و یا خارج از آنها برای مدت دو سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/11/28
آگهی 968408
آگهی تغییرات موسسه اندیشه و احسان توحید به شماره ثبت۲۱۴۵۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۰۶۰۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 29/8/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ آقای علی غیاثی ندوشن به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد مسعودی همت آبادی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
2ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 29/8/1393 به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سیدحمید کلانتری همت آبادی به شماره ملی وارد شوید و آقای سیدیحیی موسوی بیوکی به شماره ملی وارد شوید و آقای سیدابوالفضل بیوکی به شماره ملی وارد شوید و آقای حمزه زارع زاده مهریزی به شماره ملی وارد شوید و آقای سیدمحمد حسینی همت آبادی به شماره ملی وارد شوید و آقای علی اکبر اولیاء به شماره ملی وارد شوید و آقای احمد علی نوربالاتفتی به شماره ملی وارد شوید و آقای سیداسمعیل داودی شمس به شماره ملی وارد شوید و آقای حبیب اله بیطرف به شماره ملی وارد شوید و آقای سیدعلی خاتمی به شماره ملی وارد شوید و آقای غلامعلی سفید به شماره ملی وارد شوید و آقای رضا امراللهی بیوکی به شماره ملی وارد شوید و آقای محمدرضا تابش به شماره ملی وارد شوید تا تاریخ 29/8/1393
3ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای سیدحمید کلانتری همت آبادی به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدیحیی موسوی بیوکی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدابوالفضل بیوکی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمزه زارع زاده مهریزی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدمحمد حسینی همت آبادی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اکبر اولیاء به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت امنا و آقای احمد علی نوربالاتفتی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت امنا و آقای سیداسمعیل داودی شمس به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت امنا و آقای حبیب اله بیطرف به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت امنا و آقای سیدعلی خاتمی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت امنا و آقای غلامعلی سفید به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت امنا و آقای رضا امراللهی بیوکی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت امنا و آقای محمدرضا تابش به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت امنا و آقای سیدحمید کلانتری همت آبادی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل. و هیئت امنا
4ـ محل موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ آزادی ـ نبش خ شادمهر ـ ساختمان آزادی (110) ـ پ 409 ـ ط همکف ـ واحد 1 کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
5ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
در تاریخ 9/11/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پ18279000011109417198 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi