رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت سرمایه گذاری مانا نوین

معرفی
پورتفوی بورسی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت 100 میلیارد ریال
Thriva
شرکت سرمایه گذاری مانا نوین
تهران شهر تهران-ایران خودرو-خیابان خاکی-بزرگراه امیر سر لشگر ش حسین لشگری-پلاک 279-طبقه همکف-- کدپستی 1399939711
  • تاریخ تأسیس  1383/11/1
  • نوع شخصیت حقوقی  سهامی عام
  • شماره ثبت  239532
  • شناسه ملی  10102803205
  • کد اقتصادی 
  • اشخاص  15
  • آگهی‌ها  15
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم

نقشه

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   15
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

شرکت‌های مادر

تعداد شرکت مادر   8
جهت مشاهده شرکت‌های مادر به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

شرکت‌های زیرمجموعه

تعداد شرکت زیرمجموعه   6
جهت مشاهده شرکت‌های زیرمجموعه به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

پورتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری مانانوین-سهامی عام-

جهت مشاهده پورتفوی بورسی به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   100,000 میلیون ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  15
تاریخ
متن آگهی
1400/4/28
آگهی 15878963
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مانا نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت 239532 و شناسه ملی 10102803205
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مانا نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/01/1400 و نامه شماره مورخ 83969/122 مورخ 11/03/1400 سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورت های مالی برای سال مالی منتهی به 30/09/1399مورد تصویب قرار گرفت . موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی 10100252339به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به 30/09/1400 تعیین گردید. -
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/2/20
آگهی 15785235
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مانا نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت 239532 و شناسه ملی 10102803205
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مانا نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/01/1399و مجوز شماره 80855/122مورخ 16/1/1400سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/09/1398 مورد تصویب قرار گرفت . اعضای هیأت مدیره برای مدت 2 سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند : شرکت سرمایه گذاری پویاهمگام (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان به شناسه ملی وارد شوید شرکت بهمن سرویس (سهامی خاص) به شماره ثبت وارد شوید به شناسه ملی وارد شوید شرکت مدیریت حفاری آریادانا به شناسه ملی وارد شوید شرکت بازرگانی سروش بهمن به شناسه ملی وارد شوید موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/2/20
آگهی 15785220
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مانا نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت 239532 و شناسه ملی 10102803205
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مانا نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 07/10/1399 و مجوز شماره 79029/122مورخ 28/11/1399سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علی معماری با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویاهمگام به شناسه ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره و ولی حاتم وند با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بازرگانی سروش بهمن به شناسه ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره و نفیسه کریمی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بهمن سرویس به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره و علیرضا نعمتی قمصری با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مدیریت حفاری آریادانا به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره و مهدی پاکزاد با کد ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کیامهستان به شناسه ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. . کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی و تعهد آور شرکت از قبیل چک ها، سفته ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رییس هییت مدیره و یکی از اعضای هییت مدیره همرا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . به استناد مواد 124 و 128 لایحه اصلاح قانون تجارت هییت مدیره و به منظور تسریع در امور جاری شرکت، هییت مدیره با استفاده از اختیارات حاصله از ماده 50 اساسنامه، نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی را به مدیر عامل تفویض نمود.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/6/30
آگهی 15409299
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مانا نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت 239532 و شناسه ملی 10102803205
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مانا نوین سهامی عام به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/04/1399 و مجوز شماره 70189/122 مورخه 5/6/99 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اساسنامه جدید شرکت مشتل بر65 مادهو24تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/11/6
آگهی 15056712
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مانا نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت 239532 و شناسه ملی 10102803205
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/08/1398 بموجب مجوز شماره 56366,122 مورخ 20/8/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 1000 ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ذیل ثبت به لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ981101937943377 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/10/26
آگهی 15034977
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مانا نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت 239532 و شناسه ملی 10102803205
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 21/12/1397 و مجوز شماره 57984,122 مورخ 25/09/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضای هیأت مدیره برای مدت 2 سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: - شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید - شرکت سرمایه گذاری پویا همگام (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید - شرکت حفاری آریادانا (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید - شرکت بازرگانی سروش بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید - شرکت بهمن سرویس (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید - موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 30/9/1398 انتخاب گردید. - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به 30/9/1398 تعیین گردید. ترازنامه و صورت حساب سود (زیان) شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ30/9/1397 مورد تصویب قرار گرفت پ981018416952617 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/4/24
آگهی 13503606
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مانا نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 06/02/1396 و مجوز شماره وارد شوید , 122 مورخ 23/3/96 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی کامل نیا باکدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی معماری به شماره ملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا همگام (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای احمدرضا سپه وند باکدملی وارد شوید به نمایندگی ازشرکت بهمن سرویس (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره آقای شهرام ملکی ابرغانی با کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت بازرگانی سروش بهمن (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره خانم فاطمه هویشی باکدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت مدیریت حفاری آریادانا (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. هیئت مدیره با استفاده از اختیارات حاصله از ماده 50 اساسنامه اختیارات در بندهای مشروحه ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود. 1. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی. 2. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اعم از اصل سود تضمین شده، کارمزد و اعتبارات خارجی و متفرعات آن. 3. تعهد، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. 4. طرح و اقامه هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از مدنی و جزائی در کلیه مراجع و در تمامی مراحل با حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف تعیین جاعل و استرداد سند، استرداد دعوی و استرداد درخواست ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیرو توکیل در توکیل، تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی، خواه در امری که کاملا قاطع دعاوی باشد، دعوی خسارت، دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور، تأمین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری وقضائی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی وتعقیب عملیات اجرائی و اخذمحکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه درادارات ودوایر ثبت اسناد. امضاء کلیه اوراق واسناد تعهدآور ازجمله چک، سفته، برات و غیره با امضا مدیرعامل و یکی ازاعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی ومراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. نشانی شرکت به آدرس: تهران، شهر تهران، ایران خودرو، خیابان خاکی، بزرگراه امیر سرلشگر شهیدحسین لشگری پ 279 طبقه همکف، کدپستی وارد شوید تغییریافت. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/4/24
آگهی 13503624
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مانا نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 04/12/1395 و مجوز شماره وارد شوید , 122 مورخ 23/3/96 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ 30/9/95 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین با شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت 1 سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/8/13
آگهی 13097545
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مانا نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 09/12/1394 ونامه شماره وارد شوید , 122 مورخ 22/07/1395 بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی 30/09/1394 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نماگرحساب به شناسه ملی وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره شرکت بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان به شناسه ملی وارد شوید شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی وارد شوید شرکت مدیریت حفاری آریادانا به شناسه ملی وارد شوید شرکت بازرگانی سروش بهمن به شناسه ملی وارد شوید شرکت بهمن سرویس به شناسه ملی وارد شوید پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/11/5
آگهی 12610648
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري مانا نوين شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به 30/9/93 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیأت مدیره شرکت بمدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان به شناسه ملی10103138768 شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی10102699874 شرکت سرمایه گذاری صدر آرین به شناسه ملی10102802014 شرکت بازرگانی سروش بهمن به شناسه ملی10102276328 شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی10101337072
پ941028799450956 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/9/29
آگهی 12538491
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري مانا نوين شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/11/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به تاریخ 30/09/92 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمودگان وارد شوید بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر وارد شوید بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی وارد شوید شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور به شناسه ملی وارد شوید شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا به شناسه ملی وارد شوید شرکت سرمایه گذاری صدر آرین به شناسه ملی وارد شوید شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان به شناسه ملی 10103138768
پ940918676399329  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/11/19
آگهی 1307393
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مانا نوین سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ24/11/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان به شناسه ملی10100252339 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی10100188574 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت کیا مهستان به شناسه ملی10103138763
شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا به شناسه ملی10102803015
شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی 10102699874
شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور به شناسه ملی 10102802996
شرکت سرمایه گذاری صدر آرین به شناسه ملی10102802014
پ1764087 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/11/5
آگهی 1287383
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مانا نوین سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 25/11/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سعید موحدی کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت کیا مهستان شناسه ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا قاضی مقدم کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره، آقای رضا جلیلی کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمدعلی اخوان کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره، خانم فاطمه هویشی کدملی وارد شوید به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدرآرین به شناسه ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه ها و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ1754444 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/2/31
آگهی 11976263
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مانا نوین سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۳۹۵۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ 2/11/89 شرکت مزبور که در تاریخ 10/12/89 واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری پویا همگام به کد ملی وارد شوید ـ شرکت سرمایه‌گذاری اندیشه فردا به شناسه ملی وارد شوید ـ شرکت سرمایه‌گذاری کیا مهستان به شناسه ملی وارد شوید ـ شرکت توسعه انرژی هور به شناسه ملی وارد شوید ـ شرکت سرمایه‌گذاری صدر آرین به شناسه ملی وارد شوید ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 9/11/89 سعید موحدی به کد ملی وارد شوید بنمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری کیا مهستان بسمت رئیس هیئت‌مدیره و حسن پناهیان به کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری اندیشه فردا بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و فاطمه هویشی به کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صدرا آرین بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و علیرضا قاضی‌مقدم به کد ملی وارد شوید بنمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری پویا همگام و رضا حسین‌پور به کد ملی وارد شوید بنمایندگی از شرکت انرژی هور بسمت اعضای هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/3/13
آگهی 11797234
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری مانا نوین سهامی عام ثبت شده به شماره۲۳۹۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ11/11/88 شرکت مزبورکه در تاریخ 11/2/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/9/88 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi