رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت سرمایه گذاری سمند

معرفی
پورتفوی بورسی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران
سرمایه شرکت نامشخص
Thriva
شرکت سرمایه گذاری سمند
استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، داوودیه ، خیابان چهارم ، خیابان شهید آلن آبکار شاه نظری ، پلاک 10 ، طبقه اول ، واحد 1 کدپستی 1547835111
  • تاریخ تأسیس  1383/5/26
  • نوع شخصیت حقوقی  سهامی خاص
  • شماره ثبت  228430
  • شناسه ملی  10102695661
  • کد اقتصادی 
  • اشخاص  16
  • آگهی‌ها  24
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم

نقشه

اشخاص مرتبط با شرکت

خروجی اکسل
تعداد اعضا   16
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

شرکت‌های مادر

تعداد شرکت مادر   2
جهت مشاهده شرکت‌های مادر به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

شرکت‌های زیرمجموعه

تعداد شرکت زیرمجموعه   9
جهت مشاهده شرکت‌های زیرمجموعه به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

پورتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری سمند-سهامی خاص-

جهت مشاهده پورتفوی بورسی به اشتراک ویژه تحلیل‌گر یا بالاتر نیاز دارید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   نامشخص ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

خروجی اکسل
تعداد آگهی‌ها  24
تاریخ
متن آگهی
1399/9/4
آگهی 15517095
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 228430 و شناسه ملی 10102695661
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سمند سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/03/1399 و مجوز شماره 73140/122 مورخ 5/8/99 سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عباس حاجی فتحعلی‌ها با کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت ایران خودرو با شناسه ملی وارد شوید به عنوان رییس هیأت مدیره. آقای حسن صدری با کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو با شناسه ملی وارد شوید به عنوان نایب رییس هیأت مدیره. آقای علی شیخی با کد ملی وارد شوید به نمایندگی شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو (ساپکو) با شناسه ملی وارد شوید به عنوان مدیر عامل و عضو هیأت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمناً چکهای تا سقف چهار میلیارد ریال با امضاء متفق مدیرعامل و مدیر مالی شرکت خانم فریبا ربیعی به کد ملی وارد شوید همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و یا کسانی که از طرف ایشان به آنان تفویض اختیار می‌شود، معتبر است. اختیارات ذیل مطابق ماده 40 اساسنامه توسط هیأت مدیره به مدیر عامل تفویض گردید: 1) نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. 2) نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و دستمزد و حقوق و پاداش و ترفیع و تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و بازنشستگی طبق آیین نامه‌های مربوطه. 3) افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری. 4) دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود تضمین شده، کارمزد و اعتبارات خارجی و متفرعات مربوطه. 5) طرح و اقامه هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از مدنی و جزایی درکلیه مراجع و در تمامی مراحل با حق پژوهش – فرجام – مصامحه – تعیین وکیل – سازش – ادعای جعل نسبت به سند طرف تعیین جاعل و استرداد سند – استرداد دعوی – و استرداد داد خواست ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیر و توکیل در توکیل – تعیین مصدق و کارشناس – اقرار ، خواه در ماهیت دعوی ، در امری که کاملاً قاطع دعوی باشد - دعوی خسارت – دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور – تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضایی. اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت – درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. 6) پیشنهاد تصویب آیین نامه‌های مالی، استخدامی، اداری و اجرایی شرکت. 7) پیشنهاد تصویب بودجه سالیانه شرکت به هیأت مدیره. 8) تعیین و میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور. 9) تهیه و تنظیم صورتهای مالی و ارایه آن به هیأت مدیره جهت تصویب و تسلیم آنها به مراجع ذیربط.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/6/27
آگهی 15407136
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 228430 و شناسه ملی 10102695661
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سمند سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/04/1399 ومجوز شماره 69575/122مورخ26/05/1399سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه وحساب سود وزیان سال 1398تصویب شد. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی وارد شوید را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی شهود امین به شناسه ملی وارد شوید را به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت در سال 1399 انتخاب گردید. اشخاص حقوقی ذیل به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت ایران خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید و شمارة ثبت 8352 شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید و شماره ثبت 136946 شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید و شماره ثبت وارد شوید
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/7/3
آگهی 14806249
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 23/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه صورت سود (زیان) و صورت جریان وجوه نقد شرکت منتهی به 29/12/97 تصویب گردید موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29/12/98 انتخاب گردیدند ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی 1398 انتخاب گردید.
پ980626296772795 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/1/20
آگهی 14514035
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/10/1397 و مجوز شماره 44311/ 122 مورخ 9/ 11/ 1397 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آدرس مرکز اصلی شرکت به : تهران محله داوودیه خیابان شهید آلن آبکار شاه نظری خیابان چهارم پلاک 10 طبقه اول کدپستی وارد شوید انتقال یافت . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/11/28
آگهی 14470550
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 09/05/1397 ومجوز شماره 44115/122 مورخ 4/11/97 سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای کامیار عطائی با کد ملی وارد شوید نماینده شرکت ایران خودرو با شناسه ملی وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره . آقای حسن صدری با کد ملی وارد شوید نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با شناسه ملی وارد شوید به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره . آقای علی شیخی با کد ملی وارد شوید نماینده شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو ( ساپکو ) با شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . ضمنا چکهای تا سقف چهار میلیارد ریال با امضاء متفق مدیرعامل و مدیر مالی شرکت خانم فریبا ربیعی به کد ملی وارد شوید همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و یا کسانی که از طرف ایشان به آنان تفویض اختیار می‌شود ، معتبر است . اختیارات ذیل مطابق ماده 40 اساسنامه توسط هیئت مدیره به مدیر عامل تفویض گردید : 1 ) نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی . 2 ) نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و دستمزد و حقوق و پاداش و ترفیع و تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و بازنشستگی و مستمری وراث آنها . 3 ) افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری . 4 ) دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود تضمین شده ، کارمزد و اعتبارات خارجی و متفرعات مربوطه . 5 ) طرح و اقامه هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از مدنی و جزایی درکلیه مراجع و در تمامی مراحل با حق پژوهش فرجام مصامحه تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف تعیین جاعل و استرداد سند استرداد دعوی و استرداد داد خواست ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیر و توکیل در توکیل تعیین مصدق و کارشناس اقرار ، خواه در ماهیت دعوی ، در امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضائی . اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد . 6 ) پیشنهاد تصویب آئین نامه‌های مالی ، استخدامی ، اداری و اجرائی شرکت . 7 ) پیشنهاد تصویب بودجه سالیانه شرکت به هیئت مدیره . 8 ) تعیین و میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور . 9 ) تهیه و تنظیم صورتهای مالی و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب و تسلیم آنها به مراجع ذیربط . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/7/5
آگهی 14221901
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 11/04/1397 و بموجب مجوز شماره 36446,122 مورخ 11/04/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 29/12/1396 بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی وارد شوید به عنوانبازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. شرکت ایران خودرو (سهامی عام) به شناسه ملی وارد شوید - شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)به شناسه ملی وارد شوید - شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو (سهامی خاص) به شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پ970626542739365  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/12/12
آگهی 13886778
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 03/10/1396 و بموجب مجوز شماره وارد شوید , 122 مورخ 14/11/1396 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران میرداماد خیابان شهید آلن آبکار شاه نظری خیابان دوم پلاک 31 ساختمان سمند طبقه اول واحد 1 کدپستی وارد شوید تغییر یافت. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/6/9
آگهی 13573199
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 13/04/1396 و مجوز شماره 24023/122 مورخ 15/05/1396 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود وزیان سال مالی 1395 مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/9/16
آگهی 13149446
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 31/05/1395 و باستناد مجوز به شماره وارد شوید , 122 مورخ 16/08/95 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای کامیار عطائی با کدملی وارد شوید نماینده شرکت ایران خودرو با شناسه ملی وارد شوید به عنوان رئیس هیأت مدیره وآقای محمد نیک فر با کدملی وارد شوید نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با شناسه ملی وارد شوید به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای علی شیخی با کدملی وارد شوید نماینده شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو (ساپکو) با شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا چکهای تا سقف دو میلیارد ریال با امضاء متفق مدیرعامل و مدیر مالی شرکت خانم فریبا ربیعی به کدملی وارد شوید همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و یا کسانی که از طرف ایشان به آنان تفویض اختیار می‌شود، معتبر است. اختیارات ذیل مطابق ماده 40 اساسنامه توسط هیأت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و دستمزد و حقوق و پاداش و ترفیع و تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و بازنشستگی و مستمری وراث آنها. افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود تضمین شده، کارمزد و اعتبارات خارجی و متفرعات مربوطه. طرح و اقامه هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از مدنی و جزایی درکلیه مراجع و در تمامی مراحل با حق پژوهش فرجام مصامحه تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف تعیین جاعل و استرداد سند استرداد دعوی و استرداد داد خواست ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیرو توکیل در توکیل تعیین مصدق و کارشناس اقرار، خواه در ماهیت دعوی، در امری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضائی. اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. پیشنهاد تصویب آئین نامه‌های مالی، استخدامی، اداری و اجرائی شرکت. پیشنهاد تصویب بودجه سالیانه شرکت به هیأت مدیره. تعیین و میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاری کشور. تهیه و تنظیم صورتهای مالی و ارائه آن به هیأت مدیره جهت تصویب و تسلیم آنها به مراجع ذیربط. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/9/4
آگهی 13132166
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/05/1395 و مجوز شماره وارد شوید , 122 مورخه 12/08/1395 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/5/7
آگهی 12923045
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 11/03/1395 و نامه شماره 9714 , 122 مورخ 20/4/95 سازمان بورس و آوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال 1394 به تصویب رسید. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - موسسه حسابرسی شراکت به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هدف همکاران به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/6/4
آگهی 12331030
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سمند سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۲۸۴۳۰ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/03/1394 و به موجب مجوز شماره 323518,121 مورخ 13/5/94 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود (زیان) منتهی به 29/12/1393مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ـ مؤسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ شرکت ایران خودرو (سهامی عام) به شماره ثبت8352 وشناسه ملی10100360794 ـ شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) به شماره ثبت36946 وشناسه ملی10101800682 ـ شرکت ایران خودرو دیزل (سهامی عام) به شماره ثبت7174 وشناسه ملی10100326014 ـ شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو (ساپکو) (سهامی عام) به شماره ثبت36676 وشناسه ملی10100820988 ـ شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو (ایساکو) (سهامی عام) به شماره ثبت30048 وشناسه ملی10100755027 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پ940526451488880 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/6/3
آگهی 12331019
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سمند سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۲۸۴۳۰ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 03/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای هاشم یکه زارع با کد ملی وارد شوید نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با شناسه ملی وارد شوید به عنوان رئیس هیئت مدیره. ـ آقای عباس ملکی طهرانی با کد ملی0039213242 نماینده شرکت ایران خودرو با شناسه ملی وارد شوید به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره. ـ آقای ولی ملکی با کد ملی وارد شوید نماینده شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو (ساپکو) با شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره. ـ آقای کامیار عطائی با کد ملی وارد شوید نماینده شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو (ایساکو) با شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره. ـ آقای علی شیخی با کدملی وارد شوید نماینده شرکت ایران خودرو دیزل با شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. وکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمناً چکهای تا سقف یک میلیارد ریال با امضاء متفق مدیرعامل و مدیر مالی شرکت خانم فریبا ربیعی به کدملی وارد شوید همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ940526237364696 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/5/8
آگهی 12282415
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سمند سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 19/11/1393 و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بشماره 318820,121 مورخ 08/04/94 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل: آقای هاشم یکه زارع با کد ملی وارد شوید نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با شناسه ملی وارد شوید به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای عباس ملکی طهرانی با کد ملی0039213242 نماینده شرکت ایران خودرو با شناسه ملی وارد شوید به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای ولی ملکی با کد ملی وارد شوید نماینده شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو ( ساپکو ) با شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای کامیار عطائی با کد ملی وارد شوید نماینده شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو ( ایساکو ) با شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای علی شیخی با کدملی وارد شوید نماینده شرکت ایران خودرو دیزل با شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند وکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمناً چکهای تا سقف یک میلیارد ریال با امضاء متفق مدیرعامل و مدیر مالی شرکت خانم فریبا ربیعی به کدملی وارد شوید همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ940424710213447  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/11/18
آگهی 9415949
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری سمند سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۲۸۴۳۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 19/06/1393 و مجوز شماره 296394,121 مورخ 8/10/93 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هاشم یکه زارع با کد ملی وارد شوید نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با شناسه ملی وارد شوید به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای عباس ملکی طهرانی با کد ملی0039213242 نماینده شرکت ایران خودرو با شناسه ملی وارد شوید به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای محمد نیک فر با کد ملی وارد شوید نماینده شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو (ساپکو) با شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیات مدیره و آقای کامیار عطائی با کد ملی وارد شوید نماینده شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو (ایساکو) با شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیات مدیره و آقای علی شیخی با کدملی وارد شوید نماینده شرکت ایران خودرو دیزل با شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمناً چکهای تا سقف یک میلیارد ریال با امضاء متفق مدیرعامل و مدیر مالی شرکت خانم فریبا ربیعی به کدملی وارد شوید همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ931111246613126  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/9/15
آگهی 1715456
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری سمند سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۲۸۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 12/11/1392 و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 271804,121 مورخ 26/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هاشم یکه زارع با کد ملی وارد شوید نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با شناسه ملی وارد شوید به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای عباس ملکی طهرانی با کد ملی0039213242 نماینده شرکت ایران خودرو با شناسه ملی وارد شوید به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای محمد نیک فر با کد ملی وارد شوید نماینده شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو (ساپکو) با شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای پیمان فروزش با کد ملی وارد شوید نماینده شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو (ایساکو) با شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای علی شیخی با کدملی وارد شوید نماینده شرکت ایران خودرو دیزل با شناسه ملی وارد شوید به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمناً چکهای تا سقف یک میلیارد ریال با امضاء متفق مدیرعامل و مدیر مالی شرکت خانم فریبا ربیعی به کدملی وارد شوید همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ930909530347315 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/5/29
آگهی 1569505
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری سمند سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۲۸۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 04/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به 29/12/92 تصویب شد مؤسسه حسابرسی نماگر حساب به شناسه ملی 10320348026به عنوان بازرس اصلی و آقای سید کمال موسوی به شماره ملی 8 ـ وارد شوید ـ432 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 1سال انتخاب گردیدند، روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید.
پ930521992642893  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/9/6
آگهی 1219720
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سمند شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۲۸۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 15/4/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورت حساب سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به 30/12/91 مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی نماگر حساب وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای سید کمال موسوی 8ـ339249ـ432 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پ1725298 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/3/9
آگهی 1059216
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سمند سهامی خاص به شماره ثبت۲۲۸۴۳۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 24/1/92 شرکت مزبورکه درتاریخ 4/2/92 واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت 2 سال بقرار ذیل: گروه صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی جواد نجم الدین به کدملی وارد شوید و شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی محمد نیک فر به کدملی وارد شوید و شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی علیرضا فاطمی به کدملی وارد شوید و شرکت تهیه و توزیغ قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی پیمان فروزش به کدملی وارد شوید و شرکت ایران خودرو دیزل به شناسه ملی وارد شوید به نمایندگی علی شیخی به کدملی وارد شوید انتخاب گردیدند که جواد نجم الدین به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد نیک فر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی شیخی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی و قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ضمنا چکهای تا سقف 400 میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی فریبا ربیعی به کدملی وارد شوید متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پ1647885 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/1/29
آگهی 1015767
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سمند سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 13/4/91 شرکت مزبور که در تاریخ 15/12/91 واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 19/12/90 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی نماگر حساب به ش م وارد شوید بسمت بازرس اصلی و سید کمال موسوی به ک م وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/5/25
آگهی 10980849
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سمند سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۲۸۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/3/90 شرکت مزبورکه در تاریخ 27/4/90 واصل گردید : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/89 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مدیران‌مستقل به شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و نصراله صالح به کد ملی وارد شوید به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر‌الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر‌تجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/12/25
آگهی 11195180
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سمند سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۲۸۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ 10/9/89 شرکت مزبور که در تاریخ 30/11/89 واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی جواد نجم‌الدین به کدملی 3569237989ـ شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو به کدملی وارد شوید بنمایندگی جواد صبوری به کدملی 3874386211ـ شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو به شناسه ملی وارد شوید بنمایندگی رضا رحمانی به کدملی 2140478452ـ شرکت ایران خودرو دیزل به کدملی وارد شوید بنمایندگی علی شیخی به کدملی 4669005261ـ شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو به شناسه ملی 10100755027ـ

به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 10/9/89 جواد نجم‌الدین بسمت رئیس هیئت‌مدیره و جواد صبوری بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علی شیخی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضای دو نفر از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ضمنا چکها تا سقف 200 میلیون ریال با امضای متفق مدیرعامل و مدیرمالی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/10/25
آگهی 11813194
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سمند سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۲۸۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/3/89 شرکت مزبور که در تاریخ 21/9/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 88 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مدبران مستقل به ش‌ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و نصراله صالح به ش‌ملی وارد شوید به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/5/7
آگهی 10728500
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری سمند سهامی خاص به شماره ثبت۲۲۸۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/4/88شرکت مزبورکه در تاریخ16/4/89 واصل گردید. ترازنامه و حساب سود‌ و زیان سال مالی87 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مدبران مستقل به سمت بازرس اصلی ونصراله صالح به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت ایران‌خودرو‌ـ شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو‌ـ شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران‌خودرو‌ـ شرکت ایران‌خودرو دیزل‌ـ شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران‌خودرو.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi